ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -廷-, *廷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[廷, tíng, ㄊㄧㄥˊ] courtyard
Radical: Decomposition: 廴 (yǐn ㄧㄣˇ)  壬 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 1,626

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] palace courtyard, #21,685 [Add to Longdo]
阿根[Ā gēn tíng, ㄚ ㄍㄣ ㄊㄧㄥˊ, ] Argentina, #6,013 [Add to Longdo]
[cháo tíng, ㄔㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, ] court; imperial household; dynasty, #6,772 [Add to Longdo]
[gōng tíng, ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥˊ, / ] court (of king or emperor), #14,092 [Add to Longdo]
谢长[Xiè Cháng tíng, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄤˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Frank Chang-ting Hsieh (1946-), Taiwanese DPP politician, mayor of Kaohsiung 1998-2005, #21,551 [Add to Longdo]
[Qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, ] the Qing court (as government of China), #33,836 [Add to Longdo]
[jiào tíng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄥˊ, ] the Church (as Royal Court); the Holy See; the Vatican, #40,025 [Add to Longdo]
[Zhāng Tíng yù, ㄓㄤ ㄊㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] Zhang Tingyu (1672-1755), Qing politician, senior minister to three successive emperors, oversaw compilation of History of the Ming dynasty 明史 and the Kangxi dictionary 康熙字典, #91,296 [Add to Longdo]
[Wǔ Tíng fāng, ㄨˇ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤ, ] Wu Tingfang (1842-1922), diplomat and lawyer, #104,679 [Add to Longdo]
鲍罗[Bào luó tíng, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Borodin (name); Alexander Porfirevich Borodin (1833-1887), Russian chemist and composer, #111,786 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ていしん, teishin] (n) courtier [Add to Longdo]
[ていてい, teitei] (n) court attendant [Add to Longdo]
[ていない, teinai] (n) inside the court [Add to Longdo]
[ていり, teiri] (n) court attendant or clerk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In Shakespeare's time, in the sixteenth century, tennis was very popular at the English court.シェークスピアの時代に、つまり16世紀に、テニスはイギリスの宮でとても人気があった。
The will was declared void by the court.その遺言は法で無効と宣告された。
The photo catches the tension in the court very well.その写真は法内の緊張を非常によくとらえている。
Mr White appeared for him in court.ホワイト氏が彼の弁護人として出した。
The court found him guilty of stealing money.彼がお金を盗む罪を犯したことが法で明らかになった。
He was summoned to appear in court.彼は法へ出頭を命じられた。
They submitted the case to the court.彼らはその事件を法に持ち出した。
His repeated delinquencies brought him to court.彼を非行を繰り返した結果法に立たされた。
When she appeared in court, she was wearing a sort of crown.彼女は出したとき、王冠のようなものをかぶっていた。
She stood in the court before judge and jury.彼女は法に判事と陪審員の前にたった。
The accused is to appear before the court on Friday.被告は金曜日に法に現れる予定です。
The accused made up a false story in the court.被告人は法で事実と違う話をでっち上げた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know that the grand duke plans to remove you from court... or worse, as soon as he is in power.[CN] 我知道大公计划把你从宫里驱逐 他一登基,或者更糟 The Scarlet Empress (1934)
Darling, this is Russell Quinton.[CN] 亲爱的,这是拉塞尔 昆 Leave Her to Heaven (1945)
Or shall I tell the grand duchess that you're a notorious heartbreaker... and have broken every woman's heart in this court, including mine?[CN] 或者要我告诉女公爵 你是一个多么臭名照着的负心汉? 说你伤了宫里每个 女人的心 包括我的? The Scarlet Empress (1934)
- He remembered them correctly in court. Yes.[JA] 法では題名を思い出した 12 Angry Men (1957)
The court jewels of the Grand Duchess Swana consisted of 14 pieces.[CN] 斯瓦娜大公夫人的 宫珠宝共有14件 Ninotchka (1939)
Your daughter is extremely charming... and will be by far the most beautiful woman at Her Majesty's court.[CN] 您的女儿 有如此般魅力... 而且将是目前女王 宫里最美丽的女人 The Scarlet Empress (1934)
She had those same marks. She kept rubbing them in court. He's right.[JA] 同じ跡があって 法でこすっていた 12 Angry Men (1957)
Prisoners at the bar of justice have you anything to say in your defence?[JA] 法における囚人には 自己弁護のための 発言が認められます And Then There Were None (1945)
Thanks, Mr. Keating. I think I get your drift.[CN] 谢谢,基先生,我明白你意思了 I Wake Up Screaming (1941)
Of course you've heard about Russ Quinton being elected district attorney.[CN] 当然,你们已经听说了 鲁斯 昆被选为地方检察官 Leave Her to Heaven (1945)
If there is communication of any sort between the two witnesses, the man, Leamas, will be taken from the court and dealt with.[JA] 証人どうしが 話したりすれば リーマスは外で 待つことになる The Spy Who Came In from the Cold (1965)
She cannot leave the court.[JA] 女は法を 出てはならぬ The Spy Who Came In from the Cold (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] KAISERLICHER HOF, BEHOERDE [Add to Longdo]
[ていしん, teishin] Hofmann, Hoefling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top