ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วงศ์สกุล

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงศ์สกุล-, *วงศ์สกุล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา วงศ์สกุล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *วงศ์สกุล*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงศ์สกุล[N] family, See also: lineage, descent, stock, Syn. ตระกูล, เชื้อสาย, เหล่ากอ, วงศ์วาน, สกุล, Example: รางวัลสดุดียกย่องที่เขาได้รับในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลของเขาเป็นอันมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคตร, โคตร-(โคด, โคดตฺระ-) น. วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, เช่น โคตมโคตร
เจ็ดชั่วโคตรน. วงศ์สกุลที่สืบสายโลหิต ซึ่งนับตั้งแต่ตัวเองขึ้นไป ๓ ชั้น คือ ชั้นพ่อ ชั้นปู่ และชั้นทวด กับนับจากตัวเองลงมาอีก ๓ ชั้น คือ ชั้นลูก ชั้นหลาน และชั้นเหลน รวมเป็นเจ็ดชั่วโคตร ไม่นับผู้หญิงรวมด้วย.
ชื่อสกุลน. ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว, นามสกุล
ชื่อสกุลชื่อประจำวงศ์สกุล.
ต้น ๒เรียกผู้ที่นับกันว่าเป็นผู้เริ่มต้นวงศ์สกุล ว่า ต้นวงศ์ ต้นสกุล
แปดสาแหรก(-แหฺรก) น. คำเรียกต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า ๔ ของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘ ที่เป็นผู้ดีทั้งฝ่ายบิดาและมารดา เรียกว่า ผู้ดีแปดสาแหรก (เทียบสาแหรกที่มีข้างละ ๔ ขา ๒ ข้างเป็น ๘ ขา). (ดู ผู้ดีแปดสาแหรก ที่ ผู้ ประกอบ).
ผู้ดีแปดสาแหรกน. ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุลคือบิดามารดาของปู่และย่า ๔ บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘
ผู้สืบตระกูลน. ลูกหลานที่เป็นชายซึ่งสืบวงศ์สกุลโดยไม่ขาดสาย.
พงศธร(-สะทอน) น. ผู้ดำรงวงศ์สกุล, ผู้สืบสกุล.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงศ์สกุล[n.] (wongsakun) EN: family ; lineage ; descent ; stock   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top