ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal

R OY1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal-, *royal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
royal(adj) เกี่ยวกับราชวงศ์, See also: เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับราชสำนัก, Syn. majestic, kingly, queenly
royal(adj) ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, Syn. grand, magnificent
royal(adj) ดีเลิศ, See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, Syn. excellent, splendid
royal(n) สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. monarch
royal(n) ใบเรือของเสาเอก
royalty(n) ตำแหน่งราชวงศ์, Syn. sovereignty, nobility, high descent
royalty(n) บุคคลในราชวงศ์, Syn. monarch's family
royalty(n) อำนาจของกษัตริย์
royalty(n) ลักษณะของกษัตริย์, Syn. kingliness, queenliness
royalty(n) สัมปทานจากกษัตริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
royal(รอย'เอิล) adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์, ราชินี, ราชนิกูล, ราชสำนัก) , ราช, หลวง, ใหญ่, มโหฬาร, เกี่ยวกับเจ้า, ดีเลิศ, เยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, ในเรือของเสาเอก, See also: royally adv., Syn. regal, kingly, imperial, majestic
royal academyn. ชื่อสมาคมนักศิลปะในอังกฤษ
royal bluen. สีน้ำเงินเข้ม, Syn. deep blue
royal familyn. พระบรมวงศ์, ราชวงศ์, พระบรมวงศานุวงศ์
royal jellyn. น้ำอาหารที่ผึ้งงานขยอกออกมาเลี้ยงตัวอ่อนในรังผึ้ง
royal timen. ช่วงเวลาที่สนุกสนานมาก
royalist(รอย'อัลลิสทฺ) n. , adj. (เกี่ยวกับ) สมาชิกพรรคอนุรักษ์กษัตริย์, See also: royalistic adj.
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์, ตำแหน่งกษัตริย์, พระบรมราช, ราชอาณาจักร, ราชตระกูล, สัมปทานจากกษัตริย์, ภาษีสัมปทาน, ค่าภาคหลวง, ความสูงส่ง
pair royaln. ไพ่ตองหนึ่ง, ลูกเต๋าเหมือนกันสองลูก
prince royaln. โอรสองค์โตสุดของกษัตริย์

English-Thai: Nontri Dictionary
royal(adj) เกี่ยวกับเจ้า, หลวง, ดีเลิศ, เยี่ยม, ชั้นหนึ่ง
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
royally(adv) อย่างเจ้า, อย่างกษัตริย์, อย่างมโหฬาร, อย่างดีเลิศ
royalty(n) เจ้านาย, ราชย์, พระบรมเดชานุภาพ, ความสูงส่ง, เงินส่วนแบ่ง, ค่าภาคหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royal assentพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royal assentพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal commandพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royal commissionคณะกรรมการที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Royal Courtราชสำนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Royal Decreeพระราชกฤษฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Royal Decreeพระราชกฤษฎีกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Royal Householdสำนักพระราชวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Royal ordinanceพระราชกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal prerogativeพระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ ดู jura regalia) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Royal housesราชสกุลวงศ์ [TU Subject Heading]
Royal jellyนมผึ้ง [TU Subject Heading]
Royal pagesมหาดเล็ก [TU Subject Heading]
Royaltyสัมปทาน, Example: เงินที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธบัตร เจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวนั้น เช่น จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเพื่อขอใช้สิทธิในการตัดไม้ในเขตป่าของรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Royaltyค่าสิทธิ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Royal Cremation(n) วันปิยะมหาราช
Royal Decree(n) พระราชกฤษฎีกา
royal geographical society(n) ราชสมาคมภูมิศาสตร์
Royal Ordinance(n, phrase, name, uni) พระราชกำหนด
Royal Ordinance(n, phrase, name, uni) พระราชกำหนด
Royal Ordinance(n, phrase, uniq) พระราชกำหนด, Syn. Emergency Decree
Royal site(n) พระราชฐาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the Royal House of Hanover had the wheel, sir.มีล้อครับ Help! (1965)
A royal fuse has just blown.พระราชฟิวส์ขาดเพียง Help! (1965)
Six days Royal Warrant.หกวันพระราชหมายจับ How I Won the War (1967)
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้ Gandhi (1982)
There's a royal monopoly on the manufacture of salt.มีกฎหมายผลิตเกลือ ผูกขาดของอังกฤษอยู่ครับ Gandhi (1982)
Do you suppose we could get him a medal... from the Royal Geographical Society?คุณคิดว่าเราจะได้รับเหรียญเขา ... จากสมาคมภูมิศาสตร์รอยัล? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"The Royal Army of Oz.""ทหารหลวงแห่งออซ" Return to Oz (1985)
I am Tik-Tok, the Royal Army of Oz.กระผมชื่อติ๊ก-ต๊อก ทหารหลวงแห่งออซ Return to Oz (1985)
It comes to a dead end by the Royal River. The train tracks are right there.มันไปสุดถนน ใกล้ แม่น้ำ โรยัลริเวอร์ ทางรถไฟ อยู่ตรงนั้น Stand by Me (1986)
We weren't even close to the Royal River yet.เรายังไม่ถึงแม่น้ำโรยัลริเวอร์เลย Stand by Me (1986)
With our stomachs rumbling, we pressed on toward the Royal River.ด้วยท้องที่ร้องครวญครางของเรา เราเลยต้องเร่งไปยังแม่น้ำรอยัลริเวอร์ Stand by Me (1986)
Be still, my son. She's only after the royal jewels.ช้าก่อน ลูกชายข้า นางก็แค่ต้องการเพชรนิลจินดาของมีค่าของราชวงศ์ Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
royalAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
royalHe is of royal blood.
royalIntel gets a huge royalty from the invention.
royalKeep it in mind that there is no royal road in anything.
royalOnly after a century and a half of confusion was the royal authority restored.
royalRoyal Shakespeare Company is presenting The Merchant of Venice next week.
royalScores of people gathered in front of the Royal Palace.
royalShe'll be staying at the Royal Hotel next Tuesday.
royalSue checked in at the Royal Hotel.
royalThe evening performance at the Royal Theater had ended, and the audience had gone home.
royalThe heart-shaped pond is the pride of the royal couple.
royalThe king and his family live in the royal palace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมราชานุญาต(n) royal permission, Example: พระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้พระสารประเสริฐ คิดชื่อบุตรธิดาหรือนามสกุลถวาย เพื่อพระราชทานแก่เจ้านาย, Thai Definition: การอนุญาตของพระเจ้าแผ่นดิน
พระบรมราโชบาย(n) royal policy, Example: พระภัทรธรรมธาดาได้เปิดสอนหนังสือไทยขึ้นที่ศาลาการเปรียญ ตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แทนพระองค์(n) royal representative, See also: royal envoy, Syn. ตัวแทน, Example: นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ฯพณฯองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 56, Count Unit: ท่าน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน, Notes: (ราชา)
พระบรมวงศานุวงศ์(n) member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
พระบรมราโชวาท(n) royal guidance/tutelage, Example: ..ความสงบความรู้ความเข้าใจคือหลักใหญ่ในการพัฒนา” คือ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count Unit: องค์, Thai Definition: ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์แนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน มักกล่าวแก่ที่ประชุม
ราชประเพณี(n) royal tradition, See also: royal custom, Example: พันท้ายนรสิงห์ทูลขอให้กษัตริย์ลงโทษประหารชีวิตตามกฏมณเฑียรบาล เพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณี, Thai Definition: ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
ราชพิธี(n) royal ceremony, See also: royal rite/ritual, Thai Definition: พิธีที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก
ราชบัณฑิตยสถาน(n) Royal Institute, Example: ผมเคยทำงานกับท่าน สมัยที่ท่านทำงานอยู่ที่ราชบัณฑิตยสถาน, Thai Definition: องค์กรวิทยาการของรัฐซึ่งเป็นที่รวมแห่งราชบัณฑิต
ทบ.(n) Royal Thai Army, Syn. กองทัพบก
ทร.(n) Royal Thai Navy, Syn. กองทัพเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: coronation ; royal wedding
อภิเษกสมรส[aphisēksomrot] (n, exp) EN: royal wedding ; wedding ceremony
บรมวงศานุวงศ์[Børommawongsānuwong] (n, prop) EN: Royal family  FR: Famille royale (de Thaïlande) [ f ]
บัววิคตอเรีย[būa Wiktørīa] (n, exp) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize
ฉลอง-[chaløng-] (pref) EN: [ royal belongings ]
เชื้อพระวงศ์[cheūa phra wong] (n, exp) EN: scion of a royal house  FR: descendance royale [ f ]
ชนมพรรษา[chonmaphansā] (n) EN: age (of a royal personage)
หัวหมื่น[hūameūn] (n) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler
เจ้า = จ้าว[jao = jāo] (n) EN: prince ; royalty ; king  FR: aristocrate [ m ] ; noble [ m ] ; prince [ m ] ; roi [ m ]
เจ้าฟ้า[jaofā] (n) EN: prince ; His Royal Highness  FR: prince [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ROYAL R OY1 AH0 L
ROYALE R OY0 AE1 L
ROYALS R OY1 AH0 L Z
ROYALL R OY1 AH0 L
ROYALS' R OY1 AH0 L Z
ROYALLY R OY1 AH0 L IY0
ROYAL'S R OY1 AH0 L Z
ROYALTY R OY1 AH0 L T IY0
ROYALIST R OY1 AH0 L IH0 S T
ROYALTIES R OY1 AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
royal (j) rˈɔɪəl (r oi1 @ l)
royals (n) rˈɔɪəlz (r oi1 @ l z)
royally (a) rˈɔɪəliː (r oi1 @ l ii)
royalty (n) rˈɔɪəltiː (r oi1 @ l t ii)
royalist (n) rˈɔɪəlɪst (r oi1 @ l i s t)
royalists (n) rˈɔɪəlɪsts (r oi1 @ l i s t s)
royalties (n) rˈɔɪəltɪz (r oi1 @ l t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皇家[huáng jiā, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ,  ] royal; imperial household #7,943 [Add to Longdo]
皇室[huáng shì, ㄏㄨㄤˊ ㄕˋ,  ] royal family; imperial household; member of the royal family #12,678 [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] royal #13,742 [Add to Longdo]
王室[wáng shì, ㄨㄤˊ ㄕˋ,  ] Royal family; Royal household; the Throne; the King #14,813 [Add to Longdo]
版税[bǎn shuì, ㄅㄢˇ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] royalty (on books) #42,857 [Add to Longdo]
蜂王浆[fēng wáng jiāng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ ㄐㄧㄤ,    /   漿] royal jelly #47,723 [Add to Longdo]
王权[wáng quán, ㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] royalty; royal power #49,762 [Add to Longdo]
冠冕[guān miǎn, ㄍㄨㄢ ㄇㄧㄢˇ,  ] royal crown #76,968 [Add to Longdo]
英国皇家学会[Yīng guó Huáng jiā Xué huì, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ,       /      ] Royal Society #109,307 [Add to Longdo]
保皇党[bǎo huáng dǎng, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄤˇ,    /   ] royalists #130,090 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Königshaus { n }royal house; royal dynasty [Add to Longdo]
Königskrone { f }royal crown [Add to Longdo]
Königswürde { f }royal dignity; regality [Add to Longdo]
Marstall { m }royal stables [Add to Longdo]
Royalist { m }royalist [Add to Longdo]
Königseeschwalbe { f } [ ornith. ]Royal Tern [Add to Longdo]
Haubenpinguin { m } [ ornith. ]Royal Penguin [Add to Longdo]
Königsalbatros { m } [ ornith. ]Royal Albatross [Add to Longdo]
Königslöffler { m } [ ornith. ]Royal Spoonbill [Add to Longdo]
Königsseeschwalbe { f } [ ornith. ]Royal Tern [Add to Longdo]
Königssonnennymphe { f } [ ornith. ]Royal Sunangel [Add to Longdo]
Kronentyrann { m } [ ornith. ]Royal Flycatcher [Add to Longdo]
Königsfeenbarsch { m } (Gramma loreto) [ zool. ]royal gramma [Add to Longdo]
K.Bay.Sts.B. : Königlich Bayerische StaatsbahnRoyal Bavarian State Railroad [Add to Longdo]
KPEV : Königlich Preußische Eisenbahn-VerwaltungRoyal Prussian Railroad Administration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
親王[しんのう, shinnou] (n) prince of royal blood; Imperial prince #4,646 [Add to Longdo]
皇族[こうぞく, kouzoku] (n) imperial family; royalty; (P) #5,905 [Add to Longdo]
王立[おうりつ, ouritsu] (n, adj-no) royal; (P) #6,056 [Add to Longdo]
ロイヤル(P);ロワイヤル;ローヤル[roiyaru (P); rowaiyaru ; ro-yaru] (n) (1) royal; (2) (ロイヤル, ロワイヤル only) loyal; (3) (ロワイヤル only) royal custard (fre #6,105 [Add to Longdo]
宮廷[きゅうてい, kyuutei] (n, adj-no) imperial court; royal court; (P) #7,390 [Add to Longdo]
王家[おうけ, ouke] (n) royal family #8,575 [Add to Longdo]
王室[おうしつ, oushitsu] (n) royal family; (P) #8,720 [Add to Longdo]
内親王[ないしんのう, naishinnou] (n) imperial princess; royal princess #10,726 [Add to Longdo]
王族[おうぞく, ouzoku] (n, adj-no) royalty; (P) #11,233 [Add to Longdo]
王権[おうけん, ouken] (n) royalty #13,160 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royal \Roy"al\, a. [OE. roial, riall, real, OF. roial. reial, F.
   royal, fr. L. regalis, fr. rex, regis, king. See {Rich}, and
   cf. {regal}, {real} a coin, {Rial}.]
   1. Kingly; pertaining to the crown or the sovereign; suitable
    for a king or queen; regal; as, royal power or
    prerogative; royal domains; the royal family; royal state.
    [1913 Webster]
 
   2. Noble; generous; magnificent; princely.
    [1913 Webster]
 
       How doth that royal merchant, good Antonio? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Under the patronage of royality; holding a charter granted
    by the sovereign; as, the Royal Academy of Arts; the Royal
    Society.
    [1913 Webster]
 
   {Battle royal}. See under {Battle}.
 
   {Royal bay} (Bot.), the classic laurel ({Laurus nobilis}.)
 
   {Royal eagle}. (Zool.) See {Golden eagle}, under {Golden}.
 
   {Royal fern} (Bot.), the handsome fern {Osmunda regalis}. See
    {Osmund}.
 
   {Royal mast} (Naut.), the mast next above the topgallant mast
    and usually the highest on a square-rigged vessel. The
    royal yard and royal sail are attached to the royal mast.
    
 
   {Royal metal}, an old name for gold.
 
   {Royal palm} (Bot.), a magnificent West Indian palm tree
    ({Oreodoxa regia}), lately discovered also in Florida.
 
   {Royal pheasant}. See {Curassow}.
 
   {Royal purple}, an intense violet color, verging toward blue.
    
 
   {Royal tern} (Zool.), a large, crested American tern ({Sterna
    maxima}).
 
   {Royal tiger}. (Zool.) See {Tiger}.
 
   {Royal touch}, the touching of a diseased person by the hand
    of a king, with the view of restoring to health; --
    formerly extensively practiced, particularly for the
    scrofula, or king's evil.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Kingly; regal; monarchical; imperial; kinglike;
     princely; august; majestic; superb; splendid;
     illustrious; noble; magnanimous.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royal \Roy"al\, n.
   1. Printing and writing papers of particular sizes. See under
    {paper}, n.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A small sail immediately above the topgallant
    sail. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) One of the upper or distal branches of an antler,
    as the third and fourth tynes of the antlers of a stag.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gun.) A small mortar.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) One of the soldiers of the first regiment of foot
    of the British army, formerly called the Royals, and
    supposed to be the oldest regular corps in Europe; -- now
    called the Royal Scots.
    [1913 Webster]
 
   6. An old English coin. See {Rial}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Auction Bridge) A royal spade.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 royal
   adj 1: of or relating to or indicative of or issued or performed
       by a king or queen or other monarch; "the royal party";
       "the royal crest"; "by royal decree"; "a royal visit"
   2: established or chartered or authorized by royalty; "the Royal
     Society"
   3: being of the rank of a monarch; "of royal ancestry"; "princes
     of the blood royal"
   4: belonging to or befitting a supreme ruler; "golden age of
     imperial splendor"; "purple tyrant"; "regal attire"; "treated
     with royal acclaim"; "the royal carriage of a stag's head"
     [syn: {imperial}, {majestic}, {purple}, {regal}, {royal}]
   5: invested with royal power as symbolized by a crown; "the
     royal (or crowned) heads of Europe"
   n 1: a sail set next above the topgallant on a royal mast
   2: stag with antlers of 12 or more branches [syn: {royal},
     {royal stag}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 royal /ʀwajal/ 
  regal; royal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top