ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

court

K AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -court-, *court*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
court writ(n) หมายศาล
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
court(n) คฤหาสน์
court(vt) จีบ, See also: เกี้ยวพาราสี, Syn. romance, woo
court(n) ถนนสายสั้นๆ
court(n) ที่เปิดโล่ง, Syn. square, courtyard
court(n) ศาล, See also: ศาลยุติธรรม, ที่ตัดสินความ, Syn. courthouse, justice building
court(n) สนาม, See also: สนามสำหรับเล่นกีฬา, Syn. field
court(n) สภา, See also: คณะกรรมการบริหาร
court(vt) เสี่ยง
courtly(adj) สุภาพเรียบร้อย, Syn. elegant, formal, stately
courtesy(n) ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, ความสุภาพ, Syn. politeness, civility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
court(คอร์ท) { courted, courting, courts } n. สนาม, ลาน, ศาล, คณะกรรมการบริหาร, ราชสำนัก, สภา, การเกี้ยว, การประจบ, การแส่หาเรื่อง vt., vi. เกี้ยว, ประจบ, จีบ, แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame's ราชสำนักอังกฤษ)
court handn. แบบลายมือ, Syn. Saxon handwriting
court tennisn. ลานเทนนิส, สนามเล่นเทนนิส
court-martial(คอร์ท'มาร์เชิล) n. ศาลทหาร vt. ขึ้นศาลทหาร
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท, สุภาพ, มีอัธยาศัย, มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite, civil, Ant. impolite
courtesan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress, prostitute
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท, ความสุภาพ, ความเอื้อเฟื้อ, อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness, graciousness
courtezan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress, prostitute
courthouse(คอร์ท'เฮาซฺ) n. อาคารศาล, สำนักงานศาล
courtier(คอร์ท'เทียร์) n. ข้าราชสำนัก, คนประจบสอพลอ

English-Thai: Nontri Dictionary
court(n) ศาล, ลาน, สนาม, ราชสำนัก, พระราชฐาน, สภา, การเกี้ยว, การจับ
COURT-court-martial(n) ศาลทหาร
COURT-court-martial(vt) ขึ้นศาลทหาร
courteous(adj) อ่อนโยน, สุภาพ, มีมารยาท, มีอัธยาศัยดี
courtesan(n) โสเภณี, หญิงงามเมือง, นางคณิกา
courtesy(n) ความอ่อนโยน, ความสุภาพ, ความเอื้อเฟื้อ, มารยาท, อัธยาศัย
courtezan(n) โสเภณี, หญิงงามเมือง, นางคณิกา
courthouse(n) ศาลากลาง, สำนักงานศาล
courtier(n) มหาดเล็ก, คนประจบสอพลอ
courtliness(n) ความสง่างาม, ความสุภาพเรียบร้อย, ความสุภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
court๑. ศาล๒. ราชสำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court feesค่าธรรมเนียมศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court martialศาลอาญาศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
court of appealศาลอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court of appealsศาลอุทธรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Court of Chancery; Chancery, Court ofศาลชานเซอรีของอังกฤษ (ศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Court of Claimsศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court of claims; claims, court ofศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
court of first instanceศาลชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Court administrationการบริหารงานศาล [TU Subject Heading]
Court chaplainsอนุศาสนาจารย์ในศาล [TU Subject Heading]
Court congestion and delayคดีล้นศาลและความล่าช้าในการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Court recordsบันทึกของศาล [TU Subject Heading]
Court rulesหลักปฏิบัติของศาล [TU Subject Heading]
Court-appointed expertsพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง [TU Subject Heading]
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]
courtesy callการเยี่ยมคารวะ เป็นการเข้าพบเพื่อทำความรู้จักกันของบุคคลสำคัญหรือนักการทูต เช่น การเข้าพบระหว่างนักการทูตด้วยกัน หรือนักการทูตเข้าพบรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีของประเทศอื่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี ฯลฯ [การทูต]
Courtly loveความรักในราชสำนัก [TU Subject Heading]
Courtsศาล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Court Execution Officer(n) เจ้าหน้าที่บังคับคดี
court jester(n) ตัวตลกวังหลวง
Court of Justice of the European Union(name) ศาลแห่งสหภาพยุโรป
Court Officerเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
courtship[คอร์ท-ชิพ] การหาคู่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
- You sat in court with the rest of us.- คุณนั่งอยู่ในศาลกับส่วนที่เหลือของเรา 12 Angry Men (1957)
The lights were out, and they proved in court that at night you can look through the windows and see what's happening on the other side.ไฟออกและพวกเขาได้รับการพิสูจน์ในศาลว่าในเวลากลางคืน คุณสามารถมองผ่านหน้าต่างและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
I sat there in court for six days listening while the evidence built up.ฉันนั่งอยู่ในศาลหกวันในขณะที่การฟังหลักฐานที่สร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
They identified the death weapon in court as that very same knife.พวกเขาระบุว่าอาวุธที่ตายในศาลเป็นว่ามีดเดียวกันมาก 12 Angry Men (1957)
I mean, to come into court like that.ฉันหมายความว่าจะเข้ามาในศาลเช่นนั้น 12 Angry Men (1957)
I'm ready to walk into court and declare a hung jury.ฉันพร้อมที่จะเดินเข้าไปในศาลและประกาศแขวนลูกขุน 12 Angry Men (1957)
sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- This is a general court martial.นั่นอะไร? สิ่งที่คุณกำลังบน How I Won the War (1967)
Play on is my advice to you unless you want to look at me in a court martial.เล่นบนเป็นคำแนะนำของฉัน กับคุณถ้าคุณต้องการ จะจบลงมองมาที่ฉัน จากปลายหยาบของศาลทหาร How I Won the War (1967)
You made a good living, had police protection and there were courts of law.คุณทำให้ชีวิตที่ดีมีการคุ้มครองของตำรวจและมีศาลของกฎหมาย The Godfather (1972)
If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts. The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courtAbout 14, 000 of these usually have tickets for the Center Court.
courtAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
courtBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
courtCan you tell me where the nearest courtesy phone is?
courtCourtesy marked his manner.
courtDo you have a tennis court in this hotel?
courtEven before Reagan and the Supreme Court stifled it, OSHA was a farce.
courtHe appealed to a higher court against the decision.
courtHe courted disaster by reckless driving.
courtHe is now playing tennis on the court.
courtHe is wanting in courtesy.
courtHelen Moody was noted as a tennis player for not showing any expression on the court.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอร์ต(n) court, Example: ส่วนมากเราเล่นเทนนิสกันที่โปโลคลับ หรือไม่ก็โรงแรมเอราวัณ เพราะมีคอร์ตอยู่, Count Unit: คอร์ต, Thai Definition: สนามเล่นกีฬาเทนนิส, Notes: (อังกฤษ)
คอร์ต(n) court, Syn. ห้องเช่า, Example: มีคอร์ตอยู่ใกล้ริมคลอง เป็นทำเลที่ดีทำเลหนึ่ง, Count Unit: แห่ง, Notes: (อังกฤษ)
ศาล(n) court, Syn. ศาลยุติธรรม, ศาลสถิตยุติธรรม, Count Unit: ศาล
ศาลยุติธรรม(n) Court of justice, Syn. ศาล, Count Unit: ศาล
ศาลชั้นต้น(n) Court of First Instance, Example: ศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยในข้อหาฆ่าคน, Count Unit: ศาล, Thai Definition: ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นต้น เช่น ศาลแขวง, ศาลจังหวัด, ศาลแพ่ง, ศาลอาญา, Notes: (กฎหมาย)
ศาลยุติธรรม(n) Court of Justice, Example: เจ้าพนักงานจะจับกุมพระมหากษัตริย์มิได้ เพราะศาลยุติธรรมจะไม่รับฟ้อง, Count Unit: ศาล, Thai Definition: องค์การฝ่ายตุลาการที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)
ศาลสถิตยุติธรรม(n) court of justice, Syn. ศาลยุติธรรม, Example: ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และศาลสถิตยุติธรรม, Thai Definition: สถานที่ที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้ความเที่ยงธรรมแก่คู่ความ
ศาล(n) court, See also: law court, court of justice, tribunal, Example: ผมทำทุกอย่างถูกต้อง ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ไปพูดกันในศาล, Count Unit: ศาล, Thai Definition: องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี, Notes: (กฎหมาย)
ศาลทหาร(n) military court, See also: court martial, Example: การร่วมมือก่อสงครามรุกรานนั้น ศาลทหารไม่รับฟังข้ออ้างเรื่องสภาพย้อนหลัง, Count Unit: ศาล, แห่ง, Thai Definition: ศาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา และมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, Notes: (กฎหมาย)
สุภาพ(adv) politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai Definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer  FR: conseiller du roi [ m ]
อำนาจศาล[amnāt sān] (n, exp) EN: jurisdiction of the court  FR: juridiction [ f ]
ชำระความ[chamrakhwām] (v) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge
ช็อต[chǿt] (n) EN: short circuit  FR: décharge [ m ] ; court-circuit [ m ]
ดำเนินคดี[damnoēnkhadī] (v, exp) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings  FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
โดยมารยาท[dōi mārayāt] (adv) EN: as a matter of courtesy
ดอกทอง[døkthøng] (n) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman  FR: prostituée [ f ] ; putain [ f ] (vulg.)
ฟ้องคดี[føng khadī] (v, exp) EN: sue ; sue in a court of justice ; raise an action against  FR: ester en justice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COURT K AO1 R T
COURTS K AO1 R T S
COURTIS K AO1 R T IH0 S
COURTER K AO1 R T ER0
COURTED K AO1 R T IH0 D
COURTLY K AO1 R T L IY0
COURTS' K AO1 R T S
COURT'S K AO1 R T S
COURTIER K AO1 R T IY0 ER0
COURTEAU K ER1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
court (v) kˈɔːt (k oo1 t)
courts (v) kˈɔːts (k oo1 t s)
Courter (n) kˈɔːtɜːʳ (k oo1 t @@)
courted (v) kˈɔːtɪd (k oo1 t i d)
courtly (j) kˈɔːtliː (k oo1 t l ii)
courtesy (n) kˈɜːʳtəsiː (k @@1 t @ s ii)
courtier (n) kˈɔːtɪəʳr (k oo1 t i@ r)
courting (v) kˈɔːtɪŋ (k oo1 t i ng)
courteous (j) kˈɜːʳtɪəʳs (k @@1 t i@ s)
courtesan (n) kˌɔːtɪzˈæn (k oo2 t i z a1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] courtyard; institution, #1,239 [Add to Longdo]
法院[fǎ yuàn, ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] court of law; court, #2,129 [Add to Longdo]
法庭[fǎ tíng, ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, ] court (of law), #3,414 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] court; courtyard, #6,069 [Add to Longdo]
朝廷[cháo tíng, ㄔㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, ] court; imperial household; dynasty, #6,772 [Add to Longdo]
院子[yuàn zi, ㄩㄢˋ ㄗ˙, ] courtyard, #8,055 [Add to Longdo]
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courtesy; manners, #10,015 [Add to Longdo]
庭审[tíng shěn, ㄊㄧㄥˊ ㄕㄣˇ, / ] court hearing, #10,078 [Add to Longdo]
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, ] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution, #11,764 [Add to Longdo]
太监[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] court eunuch; palace eunuch, #12,335 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufungsgericht { n } | Berufungsgerichte { pl }court of appeal | courts of appeal [Add to Longdo]
Ehrengericht { n } | Ehrengerichte { pl }court of honour | courts of honour [Add to Longdo]
Gerichtsbeschluss { m }; Anordnung { f }court order; adjudication [Add to Longdo]
Gerichtsdiener { m }court usher [Add to Longdo]
Gerichtsgebäude { n }court house [Add to Longdo]
Gerichtshof { m } | Gerichtshöfe { pl }court of justice | courts of justice [Add to Longdo]
Gerichtssaal { m }court room [Add to Longdo]
Gerichtsstand { m }court of jurisdiction; area of jurisdiction [Add to Longdo]
Gerichtsurteil { n }court decision [Add to Longdo]
Gerichtsverfahren { n }court procedure [Add to Longdo]
Gerichtsverhandlung { f }court hearing; (judicial) hearing [Add to Longdo]
Gerichtsverhandlung { f } | mündliche Verhandlungcourt proceedings | oral proceedings [Add to Longdo]
Hof { m }; Gericht { n }; Spielplatz { m } | Höfe { pl } | den Hof machencourt | courts | to court [Add to Longdo]
Hofdame { f } | Hofdamen { pl }court lady | court ladies [Add to Longdo]
Hoftheater { n } [ hist. ]court theatre; royal theatre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
アミカス・キュリエ;アミカス・キューリー;アミカス・キュリィ[amikasu . kyurie ; amikasu . kyu-ri-; amikasu . kyurii] (n) amicus curiae; friend of the court [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
カーテシ[ka-teshi] (n) courtesy [Add to Longdo]
クレーコート[kure-ko-to] (n) clay court (tennis); (P) [Add to Longdo]
グラスコート[gurasuko-to] (n) grass court [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Court \Court\ (k[=o]rt), n. [OF. court, curt, cort, F. cour, LL.
   cortis, fr. L. cohors, cors, chors, gen. cohortis, cortis,
   chortis, an inclosure, court, thing inclosed, crowd, throng;
   co- + a root akin to Gr. chorto`s inclosure, feeding place,
   and to E. garden, yard, orchard. See {Yard}, and cf.
   {Cohort}, {Curtain}.]
   1. An inclosed space; a courtyard; an uncovered area shut in
    by the walls of a building, or by different building;
    also, a space opening from a street and nearly surrounded
    by houses; a blind alley.
    [1913 Webster]
 
       The courts of the house of our God.  --Ps. cxxxv.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       And round the cool green courts there ran a row
       Of cloisters.             --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Goldsmith took a garret in a miserable court.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The residence of a sovereign, prince, nobleman, or other
    dignitary; a palace.
    [1913 Webster]
 
       Attends the emperor in his royal court. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This our court, infected with their manners,
       Shows like a riotous inn.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The collective body of persons composing the retinue of a
    sovereign or person high in authority; all the
    surroundings of a sovereign in his regal state.
    [1913 Webster]
 
       My lord, there is a nobleman of the court at door
       would speak with you.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Love rules the court, the camp, the grove. --Sir. W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. Any formal assembling of the retinue of a sovereign; as,
    to hold a court.
    [1913 Webster]
 
       The princesses held their court within the fortress.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Attention directed to a person in power; conduct or
    address designed to gain favor; courtliness of manners;
    civility; compliment; flattery.
    [1913 Webster]
 
       No solace could her paramour intreat
       Her once to show, ne court, nor dalliance.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I went to make my court to the Duke and Duchess of
       Newcastle.              --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law)
    (a) The hall, chamber, or place, where justice is
      administered.
    (b) The persons officially assembled under authority of
      law, at the appropriate time and place, for the
      administration of justice; an official assembly,
      legally met together for the transaction of judicial
      business; a judge or judges sitting for the hearing or
      trial of causes.
    (c) A tribunal established for the administration of
      justice.
    (d) The judge or judges; as distinguished from the counsel
      or jury, or both.
      [1913 Webster]
 
         Most heartily I do beseech the court
         To give the judgment.       --Shak.
      [1913 Webster]
 
   7. The session of a judicial assembly.
    [1913 Webster]
 
   8. Any jurisdiction, civil, military, or ecclesiastical.
    [1913 Webster]
 
   9. A place arranged for playing the game of tennis; also, one
    of the divisions of a tennis court.
    [1913 Webster]
 
   {Christian court}, the English ecclesiastical courts in the
    aggregate, or any one of them.
 
   {Court breeding}, education acquired at court.
 
   {Court card}. Same as {Coat card}.
 
   {Court circular}, one or more paragraphs of news respecting
    the sovereign and the royal family, together with the
    proceedings or movements of the court generally, supplied
    to the newspapers by an officer specially charged with
    such duty. [Eng.] --Edwards.
 
   {Court of claims} (Law), a court for settling claims against
    a state or government; specif., a court of the United
    States, created by act of Congress, and holding its
    sessions at Washington. It is given jurisdiction over
    claims on contracts against the government, and sometimes
    may advise the government as to its liabilities. [Webster
    1913 Suppl.]
 
   {Court day}, a day on which a court sits to administer
    justice.
 
   {Court dress}, the dress prescribed for appearance at the
    court of a sovereign.
 
   {Court fool}, a buffoon or jester, formerly kept by princes
    and nobles for their amusement.
 
   {Court guide}, a directory of the names and adresses of the
    nobility and gentry in a town.
 
   {Court hand}, the hand or manner of writing used in records
    and judicial proceedings. --Shak.
 
   {Court lands} (Eng. Law), lands kept in demesne, -- that is,
    for the use of the lord and his family.
 
   {Court marshal}, one who acts as marshal for a court.
 
   {Court party}, a party attached to the court.
 
   {Court rolls}, the records of a court. See{Roll}.
 
   {Court in banc}, or {Court in bank}, The full court sitting
    at its regular terms for the hearing of arguments upon
    questions of law, as distinguished from a sitting at nisi
    prius.
 
   {Court of Arches}, {audience}, etc. See under {Arches},
    {Audience}, etc.
 
   {Court of Chancery}. See {Chancery}, n.
 
   {Court of Common pleas}. (Law) See {Common pleas}, under
    {Common}.
 
   {Court of Equity}. See under {Equity}, and {Chancery}.
 
   {Court of Inquiry} (Mil.), a court appointed to inquire into
    and report on some military matter, as the conduct of an
    officer.
 
   {Court of St. James}, the usual designation of the British
    Court; -- so called from the old palace of St. James,
    which is used for the royal receptions, levees, and
    drawing-rooms.
 
   {The court of the Lord}, the temple at Jerusalem; hence, a
    church, or Christian house of worship.
 
   {General Court}, the legislature of a State; -- so called
    from having had, in the colonial days, judicial power; as,
    the General Court of Massachusetts. [U.S.]
 
   {To pay one's court}, to seek to gain favor by attentions.
    "Alcibiades was assiduous in paying his {court} to
    Tissaphernes." --Jowett.
 
   {To put out of court}, to refuse further judicial hearing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Court \Court\, v. i.
   1. To play the lover; to woo; as, to go courting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Court \Court\, v. t. [imp. & p. p. {Courted}; p. pr. & vb. n.
   {Courting}.]
   1. To endeavor to gain the favor of by attention or flattery;
    to try to ingratiate one's self with.
    [1913 Webster]
 
       By one person, hovever, Portland was still
       assiduously courted.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To endeavor to gain the affections of; to seek in
    marriage; to woo.
    [1913 Webster]
 
       If either of you both love Katharina . . .
       Leave shall you have to court her at your pleasure.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To attempt to gain; to solicit; to seek.
    [1913 Webster]
 
       They might almost seem to have courted the crown of
       martyrdom.              --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       Guilt and misery . . . court privacy and solitude.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   4. To invite by attractions; to allure; to attract.
    [1913 Webster]
 
       A well-worn pathway courted us
       To one green wicket in a privet hedge. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 court
   n 1: an assembly (including one or more judges) to conduct
      judicial business [syn: {court}, {tribunal}, {judicature}]
   2: a room in which a lawcourt sits; "television cameras were
     admitted in the courtroom" [syn: {court}, {courtroom}]
   3: the sovereign and his advisers who are the governing power of
     a state [syn: {court}, {royal court}]
   4: a specially marked horizontal area within which a game is
     played; "players had to reserve a court in advance"
   5: Australian woman tennis player who won many major
     championships (born in 1947) [syn: {Court}, {Margaret Court}]
   6: the family and retinue of a sovereign or prince [syn:
     {court}, {royal court}]
   7: a hotel for motorists; provides direct access from rooms to
     parking area [syn: {motor hotel}, {motor inn}, {motor lodge},
     {tourist court}, {court}]
   8: a tribunal that is presided over by a magistrate or by one or
     more judges who administer justice according to the laws
     [syn: {court}, {lawcourt}, {court of law}, {court of
     justice}]
   9: the residence of a sovereign or nobleman; "the king will
     visit the duke's court"
   10: an area wholly or partly surrounded by walls or buildings;
     "the house was built around an inner court" [syn: {court},
     {courtyard}]
   11: respectful deference; "pay court to the emperor" [syn:
     {court}, {homage}]
   v 1: make amorous advances towards; "John is courting Mary"
      [syn: {woo}, {court}, {romance}, {solicit}]
   2: seek someone's favor; "China is wooing Russia" [syn: {woo},
     {court}]
   3: engage in social activities leading to marriage; "We were
     courting for over ten years"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 court /kuʀ/ 
  short; brief; short

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top