ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-royal-

R OY1 AH0 L   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: royal, *royal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
royal[ADJ] เกี่ยวกับราชวงศ์, See also: เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับราชสำนัก, Syn. majestic, kingly, queenly
royal[ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, Syn. grand, magnificent
royal[ADJ] ดีเลิศ, See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, Syn. excellent, splendid
royal[N] สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. monarch
royal[N] ใบเรือของเสาเอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
royal(รอย'เอิล) adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์,ราชินี,ราชนิกูล,ราชสำนัก) ,ราช,หลวง,ใหญ่,มโหฬาร,เกี่ยวกับเจ้า,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,ในเรือของเสาเอก, See also: royally adv., Syn. regal,kingly,imperial,majestic

English-Thai: Nontri Dictionary
royal(adj) เกี่ยวกับเจ้า,หลวง,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the Royal House of Hanover had the wheel, sir.มีล้อครับ Help! (1965)
A royal fuse has just blown.พระราชฟิวส์ขาดเพียง Help! (1965)
Six days Royal Warrant.หกวันพระราชหมายจับ How I Won the War (1967)
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้ Gandhi (1982)
There's a royal monopoly on the manufacture of salt.มีกฎหมายผลิตเกลือ ผูกขาดของอังกฤษอยู่ครับ Gandhi (1982)
Do you suppose we could get him a medal... from the Royal Geographical Society?คุณคิดว่าเราจะได้รับเหรียญเขา ... จากสมาคมภูมิศาสตร์รอยัล? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"The Royal Army of Oz.""ทหารหลวงแห่งออซ" Return to Oz (1985)
I am Tik-Tok, the Royal Army of Oz.กระผมชื่อติ๊ก-ต๊อก ทหารหลวงแห่งออซ Return to Oz (1985)
It comes to a dead end by the Royal River. The train tracks are right there.มันไปสุดถนน ใกล้ แม่น้ำ โรยัลริเวอร์ ทางรถไฟ อยู่ตรงนั้น Stand by Me (1986)
We weren't even close to the Royal River yet.เรายังไม่ถึงแม่น้ำโรยัลริเวอร์เลย Stand by Me (1986)
With our stomachs rumbling, we pressed on toward the Royal River.ด้วยท้องที่ร้องครวญครางของเรา เราเลยต้องเร่งไปยังแม่น้ำรอยัลริเวอร์ Stand by Me (1986)
Be still, my son. She's only after the royal jewels.ช้าก่อน ลูกชายข้า นางก็แค่ต้องการเพชรนิลจินดาของมีค่าของราชวงศ์ Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
royalAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
royalHe is of royal blood.
royalIntel gets a huge royalty from the invention.
royalKeep it in mind that there is no royal road in anything.
royalOnly after a century and a half of confusion was the royal authority restored.
royalRoyal Shakespeare Company is presenting The Merchant of Venice next week.
royalScores of people gathered in front of the Royal Palace.
royalShe'll be staying at the Royal Hotel next Tuesday.
royalSue checked in at the Royal Hotel.
royalThe evening performance at the Royal Theater had ended, and the audience had gone home.
royalThe heart-shaped pond is the pride of the royal couple.
royalThe king and his family live in the royal palace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชภารกิจ[N] royal, Syn. ภารกิจ, ธุระ, ภาระ, กิจ, กรณียกิจ, Example: รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา, Thai definition: งานที่จำต้องทำ, Notes: (ราชา)
หลวง[ADJ] royal, See also: of the court or crown, Example: วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ บางลำพู, Thai definition: ของผู้เป็นใหญ่ คือ พระเจ้าแผ่นดิน
ต้น[ADJ] royal, See also: king's, Example: ช้างต้น และม้าต้นหมายถึงช้างของพระเจ้าแผ่นดิน, Count unit: ต้น, Thai definition: เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลวง[adj.] (lūang) EN: royal   FR: royal
พระราช-[pref. (adj.)] (phrarātcha-) EN: royal   FR: royal
ต้น[adj.] (ton) EN: royal ; king's   FR: royal

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYAL R OY1 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
royal (j) rˈɔɪəl (r oi1 @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] royal, #13,742 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Königshaus {n}royal house; royal dynasty [Add to Longdo]
Königskrone {f}royal crown [Add to Longdo]
Königswürde {f}royal dignity; regality [Add to Longdo]
Marstall {m}royal stables [Add to Longdo]
Royalist {m}royalist [Add to Longdo]
Königseeschwalbe {f} [ornith.]Royal Tern [Add to Longdo]
Haubenpinguin {m} [ornith.]Royal Penguin [Add to Longdo]
Königsalbatros {m} [ornith.]Royal Albatross [Add to Longdo]
Königslöffler {m} [ornith.]Royal Spoonbill [Add to Longdo]
Königsseeschwalbe {f} [ornith.]Royal Tern [Add to Longdo]
Königssonnennymphe {f} [ornith.]Royal Sunangel [Add to Longdo]
Kronentyrann {m} [ornith.]Royal Flycatcher [Add to Longdo]
Königsfeenbarsch {m} (Gramma loreto) [zool.]royal gramma [Add to Longdo]
K.Bay.Sts.B. : Königlich Bayerische StaatsbahnRoyal Bavarian State Railroad [Add to Longdo]
KPEV : Königlich Preußische Eisenbahn-VerwaltungRoyal Prussian Railroad Administration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royal \Roy"al\, a. [OE. roial, riall, real, OF. roial. reial, F.
   royal, fr. L. regalis, fr. rex, regis, king. See {Rich}, and
   cf. {regal}, {real} a coin, {Rial}.]
   1. Kingly; pertaining to the crown or the sovereign; suitable
    for a king or queen; regal; as, royal power or
    prerogative; royal domains; the royal family; royal state.
    [1913 Webster]
 
   2. Noble; generous; magnificent; princely.
    [1913 Webster]
 
       How doth that royal merchant, good Antonio? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Under the patronage of royality; holding a charter granted
    by the sovereign; as, the Royal Academy of Arts; the Royal
    Society.
    [1913 Webster]
 
   {Battle royal}. See under {Battle}.
 
   {Royal bay} (Bot.), the classic laurel ({Laurus nobilis}.)
 
   {Royal eagle}. (Zool.) See {Golden eagle}, under {Golden}.
 
   {Royal fern} (Bot.), the handsome fern {Osmunda regalis}. See
    {Osmund}.
 
   {Royal mast} (Naut.), the mast next above the topgallant mast
    and usually the highest on a square-rigged vessel. The
    royal yard and royal sail are attached to the royal mast.
    
 
   {Royal metal}, an old name for gold.
 
   {Royal palm} (Bot.), a magnificent West Indian palm tree
    ({Oreodoxa regia}), lately discovered also in Florida.
 
   {Royal pheasant}. See {Curassow}.
 
   {Royal purple}, an intense violet color, verging toward blue.
    
 
   {Royal tern} (Zool.), a large, crested American tern ({Sterna
    maxima}).
 
   {Royal tiger}. (Zool.) See {Tiger}.
 
   {Royal touch}, the touching of a diseased person by the hand
    of a king, with the view of restoring to health; --
    formerly extensively practiced, particularly for the
    scrofula, or king's evil.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Kingly; regal; monarchical; imperial; kinglike;
     princely; august; majestic; superb; splendid;
     illustrious; noble; magnanimous.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royal \Roy"al\, n.
   1. Printing and writing papers of particular sizes. See under
    {paper}, n.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A small sail immediately above the topgallant
    sail. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) One of the upper or distal branches of an antler,
    as the third and fourth tynes of the antlers of a stag.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gun.) A small mortar.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) One of the soldiers of the first regiment of foot
    of the British army, formerly called the Royals, and
    supposed to be the oldest regular corps in Europe; -- now
    called the Royal Scots.
    [1913 Webster]
 
   6. An old English coin. See {Rial}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Auction Bridge) A royal spade.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 royal
   adj 1: of or relating to or indicative of or issued or performed
       by a king or queen or other monarch; "the royal party";
       "the royal crest"; "by royal decree"; "a royal visit"
   2: established or chartered or authorized by royalty; "the Royal
     Society"
   3: being of the rank of a monarch; "of royal ancestry"; "princes
     of the blood royal"
   4: belonging to or befitting a supreme ruler; "golden age of
     imperial splendor"; "purple tyrant"; "regal attire"; "treated
     with royal acclaim"; "the royal carriage of a stag's head"
     [syn: {imperial}, {majestic}, {purple}, {regal}, {royal}]
   5: invested with royal power as symbolized by a crown; "the
     royal (or crowned) heads of Europe"
   n 1: a sail set next above the topgallant on a royal mast
   2: stag with antlers of 12 or more branches [syn: {royal},
     {royal stag}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 royal /ʀwajal/ 
  regal; royal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top