Search result for

ภาระ

(91 entries)
(0.2319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาระ-, *ภาระ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระ[N] burden, See also: responsibility, charge, duty, task, obligation, Syn. ภารกิจ, หน้าที่, ภาระหน้าที่, Example: เขาอยากจะปลดเปลื้องภาระของเขาให้น้องชายทำแทนเสียที, Thai definition: หน้าที่การงานหรือธุระที่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
ภาระจำยอม[N] servitude, Example: ทางเดินภายในตลาดปีนังคือภาระจำยอมซึ่งชาวบ้านใช้ร่วมกันมากกว่า 20 ปีแล้ว, Thai definition: ข้อผูกพันอันเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จำต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น, Notes: (กฎหมาย)
ภาระติดพัน[N] obligation, See also: responsibility, Example: กองมรดกมีภาระติดพันที่จะต้องบำรุงมูลนิธิหลายแห่ง, Thai definition: ความผูกพันที่จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาระผูกพัน[N] obligation, See also: charge, Example: ในปีนี้ฐานะเงินคงคลังของประเทศเหลือเพียง 103,635 ล้านบาท และในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้อีกประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท, Thai definition: เรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องไป
ภาระหน้าที่[N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์[N] charge on immovable property, Thai definition: ข้อผูกพันที่ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับการชำระหนี้เป็นคราวๆ จากอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระติดพัน หรือได้ใช้และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินตามที่ระบุไว้, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาระดู ภาร, ภาร-.
ภาระ ๒, ภารา ๑น. ชื่อมาตราชั่งนํ้าหนักมคธ ๒๐ ตุลา เป็น ๑ ภาระ.
ภาระจำยอมน. ข้อผูกพันอันเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จำต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น เช่น ทางภาระจำยอม.
ภาระติดพันน. ความผูกพันที่จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง.
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์น. ข้อผูกพันที่ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับการชำระหนี้เป็นคราว ๆ จากอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระติดพัน หรือได้ใช้และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินตามที่ระบุไว้.
ฤณภาระ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loadภาระ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cooling loadภาระการทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling loadภาระการทำให้เย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard of proofภาระการพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onus probandi (L.)ภาระการพิสูจน์, หน้าที่นำสืบ [ดู burden of proof] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling tower loadingภาระของหอทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountabilityภาระความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat load; heating loadภาระความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heating load; heat loadภาระความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
work loadภาระงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investment commitmentภาระผูกพันในการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
BOD loadingภาระบีโอดี
ปริมาณของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือลงสู่แหล่งน้ำค่ากำหนดในการออกแบบระบบบำบัด มีหน่วยเป็นกก. บีโอดี/ม3 - วัน หรือ กก. บีโอดี/ม2 - วัน [สิ่งแวดล้อม]
Educational accountabilityภาระรับผิดชอบทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Public servitudesภาระจำยอม [TU Subject Heading]
Tax incidenceภาระทางภาษีอากร [TU Subject Heading]
Loading ภาระ (บรรทุก)
อัตราการรับหรืออัตราการป้อนสารมลพิษต่อหนึ่ง หน่วยพื้นที่ หรือปริมาตรของถังบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Activated Sludge Loading ภาระแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, ภาระเอเอส, ภาระสลัดจ์ไวงาน
ปริมาณบีโอดีต่อวันต่อน้ำหนักจุลินทรีย์ มีหน่วยเป็น กก.บีโอดี/วัน-กก. จุลินทรีย์ หรือ วัน -1 [สิ่งแวดล้อม]
BOD Loading ภาระบีโอดี
ค่ากำหนดในการออกแบบระบบบำบัด มีหน่วยเป็น กก.บีโอดี/ม3-วัน หรือ กก. บีโอดี/ม2-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Incidence of Tax ภาระภาษี
ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีที่มีต่อบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลที่จ่ายภาษีหรือไม่ก็ได้ เช่น พ่อค้าเป็นผู้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ภาระสุดท้ายของภาษีนั้นตกอยู่กับผู้บริโภคสินค้านั้น หรือบริษัทที่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างๆ โดยการขึ้นราคาสินค้าที่ตนผลิตออกจำหน่าย หรือลดค่าจ้างที่ควรจ่ายให้แก่พนักงาน [สิ่งแวดล้อม]
Functions of Diplomatic Missionภาระหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะผู้แทนทางการทูต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หน้าที่ที่ปฏิบัติเป็นประจำของผู้แทนทางการทูตนั้น ได้แก่ หน้าที่การเจรจา การสังเกต และการคุ้มครอง อย่างไรก็ดี มีบางประเทศได้มอบอำนาจให้ผู้แทนทางการทูตของตนปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุล และกิจกรรมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญใด ๆ กับการทูตเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ว่า1. นอกจากประการอื่นแล้ว การหน้าที่ของคณะผู้แทนทางการทูตประกอบด้วยก. ทำหน้าที่แทนรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับข. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและของคนชาติของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดอันกฎหมายระหว่างประเทศได้อนุญาตให้ค. เจรจากับรัฐบาลของรัฐผู้รับง. สืบเสาะให้แน่ด้วยวิถีทางทั้งมวลอันชอบด้วยกฎหมายถึงสถาวะและพัฒนาการในรัฐ ผู้รับ แล้วรายงานไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่งจ. ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ2. ไม่มีข้อความในอนุสัญญานี้ ที่จะหมายความได้ว่าเป็นการห้ามไม่ให้คณะผู้แทนทางการทูตปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุล [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually read the flyer.- - - มันป็นภาระกิจของเธอ Chuck in Real Life (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
Guess you had to pull your own weight for a while.เดาว่าคุณต้องหยุดภาระของคุณไว้ชั่วขณะหนึ่ง Odyssey (2008)
We've got a whole operation waiting on this thing.พวกเราจะต้องมีภาระกิจที่จะต้องทำอีกเยอะ Dead Space: Downfall (2008)
You gave him your hat.คุณให้ภาระเค้าไป Adverse Events (2008)
The mother, overburdened at the end of her rope.แม่ที่มีภาระหนักอึ้ง Emancipation (2008)
- I have a responsibility to take care of this kingdom.ข้ามีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาอาณาจักรนี้ The Mark of Nimueh (2008)
I cannot bear that burden, as you should not bear mine.กระหม่อมไม่สามารถจะทนเป็นภาระให้กับพระองค์ Lancelot (2008)
We will achieve great things together, you and I.เราจะบรรลุภาระอันยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน เจ้ากับข้า Le Morte d'Arthur (2008)
So I decided to stop being a nuisance, and stop burdening my dad!ฉัน ผู้ซึ่งไม่เคยสัมผัสถึงความรักระหว่างพ่อลูกมาก่อน และแทบจะไม่รู้ค่าของเงินเลย ได้ตัสินใจแล้วว่า จะหางานและเลิกเป็นภาระให้พ่อสักที Scandal Makers (2008)
Why must all these be your concerns?ทำไมเรื่องพวกนี้จะต้องมาเป็นภาระคุณทั้งหมดด้วย? Beethoven Virus (2008)
Not only military matters, but every and all state affairs shall now... be under your command.ไม่เฉพาะด้านการทหารเท่านั้น แต่รวมถึงทุกๆภาระกิจของประเทศจะอยู่... ภายใต้การนำของท่าน The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาระ[n.] (phāra) EN: load ; charge ; burden   FR: charge [f] ; contenu [m]
ภาระ[n.] (phāra) EN: responsibility ; duty ; burden ; task   FR: charge [f] ; responsabilité [f] ; attribution [f]
ภาระการพิสูจน์[n. exp.] (phāra kān phisūt) EN: burden of proof   
ภาระจำยอม[n.] (phārājamyøm) EN: servitude   
ภาระติดพัน[n.] (phāratitphan) EN: responsibility ; obligation   FR: responsabilité [f]
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (phāratitphan nai asanghārimsap) EN: charge on immovable property   
ภาระผูกพัน[n. exp.] (phāra phūkphan) EN: obligation   
ภาระรับผิดชอบ[n. exp.] (phāra rapphitchøp) EN: accountability   
ภาระหนัก[n. exp.] (phāra nak) FR: accablement [m]
ภาระหน้าที่[n.] (phāranāthī) EN: duty ; charge   

English-Thai: Longdo Dictionary
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burden[N] ภาระ, Syn. strain
ball and chain[IDM] ภาระสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ภาระหน้าที่ในการงาน
charge[N] ภาระ, See also: ความรับผิดชอบ, Syn. burden
millstone about one's neck[IDM] ภาระ, See also: อุปสรรค
labor[N] ภาระ, See also: งาน, หน้าที่, Syn. task
labour[N] ภาระ, See also: งาน, หน้าที่, Syn. task
load[N] ภาระ, See also: หน้าที่, ความรับผิดชอบ, Syn. weight, encumbrance
mission[N] งานที่ได้รับมอบหมาย, See also: ภาระหน้าที่, ภารกิจ, Syn. charge, commission
obligation[N] หน้าที่, See also: ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ, Syn. duty, responsibility
office[N] หน้าที่, See also: ภาระหน้าที่, Syn. work, duty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
bounden(เบา'เดิน) adj. จำต้อง,มีภาระหน้าที่, Syn. bound
burden(เบอร์'เดิน) n. ภาระ,น้ำหนักที่แบก vt. บรรจุอย่างหนัก, ทำให้ยุ่งยาก
burdensome(เบอ'เดินเซิม) adj. ยากลำบาก,ยุ่งยาก,เป็นภาระ, Syn. arduous
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
bounden(adj) มีภาระ,มีพันธะ,จำเป็น,จำต้อง
burden(n) เครื่องบรรทุก,ภาระ,ใจความ,ส่วนสำคัญ
burden(vt) บรรทุก,เป็นภาระ,สุม(งาน)
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
cumbersome(adj) เป็นภาระ,ยุ่งยาก
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
encumbranceภาระติดพัน
encumbranceภาระผูกพัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
業務[ぎょうむ, gyoumu] Thai: ภาระหน้าที่ English: duties

German-Thai: Longdo Dictionary
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง
Dienst(n) |der, pl. Dienste| เวรภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, ช่วงเวลาการทำงาน เช่น Ich bin heute nicht im Dienst. วันนี้ฉันไม่มีเวรทำงาน
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top