ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

queenly

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queenly-, *queenly*, queen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queenly[ADJ] เกี่ยวกับราชินี, See also: ซึ่งเป็นของราชินี, Syn. imperial, grand, noble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queenly(ควีน'ลี) adj. แห่งราชินี adv. ในลักษณะท่าทางของราชินี, See also: queenliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your queenly prerogative.เบ่งอำนาจราชินีจริง Hardhome (2015)
Here I am, Your Queenly Greatness.กระหม่อมอยู่นี่แล้ว ฝ่าบาท Mannequin: On the Move (1991)
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queenly    (j) kwˈiːnliː (k w ii1 n l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queenly \Queen"ly\, a. [AS. cw[=e]nlic feminine.]
   Like, becoming, or suitable to, a queen.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queenly
   adj 1: having the rank of or resembling or befitting a queen;
       "queenly propriety"; "clad in her queenly raiment";
       "Rosetti's queenly portraits of women" [syn: {queenly},
       {queenlike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top