หรือคุณหมายถึง indüs?
Search result for

indues

(663 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indues-, *indues*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา indues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *indues*)
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n ) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri (n ) industry

English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitality industry (n ) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ
inductor[อินดักเตอร์] (n ) ตัวนำไฟฟ้า
indulgenceการดื้อดึง
indurate (vt) แข็งตัว
industrialistผู้ประกอบอุตสาหกรรม อ้างจาก Excise Act.2560
industrialized (adj ) ที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
The Federation of Thai Industries (n ) สภาอุตสาหกรรม
See also: S. FTI,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hindu    [ADJ] เกี่ยวกับชาวฮินดู, See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมชองชาวฮินดู
Hindu    [ADJ] เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu    [N] ผู้นับถือศาสนาฮินดู
indue    [VT] มอบให้, See also: ให้, พระราชทาน, Syn. endue
induce    [VT] ชักชวน, See also: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว, Syn. convince, influence, persuade
induct    [VT] ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ, See also: ให้เข้ารับตำแหน่ง, Syn. commission, install
windup    [N] การสรุป, See also: การสิ้นสุด, การจบสิ้น, Syn. closing, conclusion, end, Ant. beginning, start
indulge    [VT] ยอมตามใจ, See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ, Syn. spoil, Ant. mistreat
indulge    [VI] ยอมตามใจ, See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ, Syn. spoil, Ant. mistreat
Hinduism    [N] ศาสนาฮินดู
inductor    [N] ตัวนำกระแสไฟฟ้า, See also: ผู้นำ
indurate    [VI] แข็ง (ทางวรรณคดี), Syn. harden, Ant. soften
indurate    [ADJ] ซึ่งไม่มีความรู้สึก (ทางวรรณคดี), See also: ซึ่งไม่มีความสงสาร, ซึ่งไม่เห็นใจ, Syn. hardened, Ant. softened
indurate    [VT] ทำให้แข็ง (ทางวรรณคดี), Syn. harden, Ant. soften
industry    [N] ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี), See also: ความมานะ, ความพยายาม, Syn. diligence, industriousness, Ant. idleness, laziness, sloth
industry    [N] ธุรกิจ, See also: การพาณิชย์, การค้า, Syn. business, commerce
industry    [N] อุตสาหกรรม, See also: ภาคอุตสาหกรรม, Syn. manufactures, capital
Hindustan    [N] ประเทศอินเดีย, See also: ประเทศอินเดียทางตอนเหนือซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนพูดภาษาฮินดู
induce in    [PHRV] เร่งให้เกิดปฏิกิริยาใน
induction    [N] การให้เข้ารับตำแหน่ง, See also: กระบวนการให้คนเข้าดำรงตำแหน่ง, Syn. installation, inauguration
induction    [N] อุปนัย (ทางตรรกวิทยา), See also: การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
inductive    [ADJ] เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
inductive    [ADJ] โดยอุปนัย, See also: โดยการหาข้อสรุปจากสิ่งที่สังเกตได้, Syn. understandable, comprehensible
indulgent    [ADJ] ซึ่งยอมผ่อนผัน, See also: ซึ่งยอมทำตามความประสงค์, Syn. kind, permissive, Ant. strict
Hindustani    [N] กลุ่มภาษาอินเดียซึ่งรวมถึงภาษาฮินดูและภาษาอูรดู
Hindustani    [ADJ] เกี่ยวกับฮินดูสถาน
inducement    [N] การชักนำ, See also: การโน้มน้าว, การจูงใจ, Syn. lure, encouragement
inducement    [N] สิ่งจูงใจ, See also: เครื่องจูงใจ, อามิสสินจ้าง, Syn. incentive, stimulus
inductance    [N] ตัวเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า), Syn. capacitance
indulge in    [PHRV] ปล่อยใจไปตามความต้องการกับ, See also: ปล่อยตัวปล่อยใจกับ, หมกมุ่นอยู่กับ
indulgence    [N] การผ่อนผัน, See also: การยินยอมทำตามความประสงค์, Syn. acceptance, gratification, yieldingness
indulgence    [N] ความเมตตา, See also: ความใจดี, Syn. mercy, amnesty, Ant. unforgiveness, condemnation
induration    [N] การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะเนื้องอก)
induration    [N] การทำให้แข็งตัว, See also: การแข็งตัว, Syn. hardening
industrial    [N] การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท
industrial    [ADJ] เกี่ยวกับอุตสาหกรรม, Syn. commercial, market
industrial    [ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ
industrial    [N] บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต), See also: คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม
indubitable    [ADJ] ชัดเจน (คำทางการ), See also: กระจ่างแจ้ง, แน่นอน, Syn. incontestable, indisputable, unquestionable, Ant. disputable, dubitable, questionable
induplicate    [ADJ] ซึ่งพับเข้าด้านใน (ทางพฤกษศาสตร์), See also: ที่ม้วนเข้า
industrious    [ADJ] ขยัน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม, Syn. assiduous, diligent, hard-working, Ant. idle, lazy, slothful
self-induced    [ADJ] ซึ่งมีผลจากการกระทำของตัวเอง, See also: ซึ่งเกิดขึ้นเพราะตนเอง
self-induced    [ADJ] ซึ่งเกิดกระแสชักนำในตัว (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: ซึ่งเหนี่ยวนำเอง
industrialist    [N] นักอุตสาหกรรม
industrialize    [VI] กลายเป็นอุตสาหกรรม
industrialize    [VT] ทำให้เป็นอุตสาหกรรม, Syn. mechanize, computerize
industriously    [ADV] อย่างขยันขันแข็ง, See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ, Syn. diligently, Ant. idly, lazily, slothfully
self-indulgent    [ADJ] ตามใจตัวเอง, See also: ซึ่งปล่อยตัวเอง, ซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง, Syn. indulgent, intemperate, luxurious
industrial area    [N] เขตอุตสาหกรรม
industrial arts    [N] อุตสาหกรรมศิลป์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของคนงานในภาคอุตสาหกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pharmacy, industrialเภสัชกรรมอุตสาหการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychology, industrialจิตวิทยาอุตสาหกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
practise industrial artsการประกอบศิลปะอุตสาหกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumothorax, artificial; pneumothorax, inducedภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศจากกระทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumothorax, induced; pneumothorax, artificialภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศจากกระทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
position in industryตำแหน่งของบุคคลในอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proof by inductionการพิสูจน์โดยอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
labour, artificial; labour, inducedการคลอดโดยชักนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, induced; labour, artificialการคลอดโดยชักนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolution, industrialการปฏิวัติอุตสาหกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structure-induced equilibriumสมดุลที่เกิดจากโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-inductionการเหนี่ยวนำตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
symptom, inducedอาการจงใจทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axial induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแกน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
AICS (advanced industrial countries)กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial labour; labour, inducedการคลอดโดยชักนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial pneumothorax; pneumothorax, inducedภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศจากกระทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion by medical induction proceduresการทำให้แท้งโดยวิธีทางการแพทย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
advanced industrial countries (AICS)กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mathematical inductionอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
MIC (military-industrial complex)กลุ่มอุตสาหกรรมทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military-industrial complex (MIC)กลุ่มอุตสาหกรรมทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancre, hard; chancre, induratedแผลริมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancre, indurated; chancre, hardแผลริมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Deutsche Industrie Norm (DIN)สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดีน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disease, work inducedโรคเหตุงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
DIN (Deutsche Industrie Norm)ดีน (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel-induction systemระบบจ่ายไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exindusiateไร้เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inlet manifold; induction manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inlet manifold; induction manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
induction manifold; inlet manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
induction manifold; inlet manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
induction spot-welding machine; inductor spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
induction unitชุดส่งลมเหนี่ยวนำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductiveอุปนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductive definitionบทนิยามแบบอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inductive ignition systemระบบจุดระเบิดแบบเหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductive inference; inference, inductiveการอนุมานแบบอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inductor spot-welding machine; induction spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
indumentumสิ่งปกคลุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
industrial death benefitค่าทดแทนการตายเนื่องจากการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial democracyประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
industrial designการออกแบบอุตสาหกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial diamondเพชรอุตสาหกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
industrial diseaseโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial disputeข้อพิพาทแรงงาน [ดู labour dispute] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial fire insuranceการประกันอัคคีภัยอุตสาหกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial injuries insuranceการประกันภัยการบาดเจ็บจากอุตสาหกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric industriesอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic industriesอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hard disk drive industryอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automobile supplies industryอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial control and automationการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor vehicle industryอุตสาหกรรมยานยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textile industryอุตสาหกรรมสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Induction (Mathematics)วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial revolutionการปฏิวัติอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Upstream Petroleum Industryอุตสาหกรรมต้นสาย
การสำรวจ การผลิตและการขนส่งปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Downstream Petroleum Industryอุตสาหกรรมปลายสาย
ประกอบด้วยการกลั่น การขนส่ง และการตลาด โดยผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น สำหรับผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบ้าง [ปิโตรเลี่ยม]
Aerospace industryอุตสาหกรรมอวกาศ [เศรษฐศาสตร์]
Export-oriented industryอุตสาหกรรมมุ่งการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Flower industryอุตสาหกรรมดอกไม้ [เศรษฐศาสตร์]
Agroindustryอุตสาหกรรมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Bauxite industryอุตสาหกรรมแร่บอกไซด์ [เศรษฐศาสตร์]
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเผา [เศรษฐศาสตร์]
Coal industryอุตสาหกรรมถ่านหิน [เศรษฐศาสตร์]
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Chemical industryอุตสาหกรรมเคมี [เศรษฐศาสตร์]
High technology industryอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry, อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry [เศรษฐศาสตร์]
Cocoa industryอุตสาหกรรมโกโก้ [เศรษฐศาสตร์]
Coconut industryอุตสาหกรรมมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Industrial concentrationการรวมจุดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial equipmentบริภัณฑ์อุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial extensionการส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial integrationการรวมหน่วยทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrializationการทำให้เป็นอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial locationการกำหนดที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial potentialศักยภาพทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial productivity centreศูนย์เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial profileเค้าโครงอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial propertyทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial relocationการเปลี่ยนที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial trustการรวมกันผูกขาดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial wasteของเสียจากอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Communication industryอุตสาหกรรมการสื่อสารคมนาคม [เศรษฐศาสตร์]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Intra industry tradeการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน [เศรษฐศาสตร์]
Electrical industryอุตสาหกรรมไฟฟ้า [เศรษฐศาสตร์]
Electrics industryอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [เศรษฐศาสตร์]
Mineral industryอุตสาหกรรมแร่ [เศรษฐศาสตร์]
Energy industryอุตสาหกรรมพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Engineering industryอุตสาหกรรมวิศวการ [เศรษฐศาสตร์]
Seed industryพืชที่ปลูกเอาเมล็ด, อุตสาหกรรมเมล็กพืช [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
induForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
induSuppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?
induIn the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.
induYou must not indulge in drinking.
induYou shouldn't indulge that child. It will make him very selfish.
induThey indulged in Mahjong.
induAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
induThe fact that nowadays fewer men smoke is a headache for the Japanese tobacco industry.
induI suppose we're a little too indulgent to the dog.
induThe community will benefit from the new industry.
induThis group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.
induWhat is the main industry in this town?
induComputers have changed the industrial picture considerably.
induThe computer industry is enjoying a boom.
induThere are many jobs available in the computer industry.
induThe development of the computer industry has been very rapid.
induService industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.
induThus you cannot indulge in the pleasure of spending money freely.
induThe concept of zero sprang from the Hindu culture.
induThe company has cut a figure in the computer industry.
induThe industry has seen many booms and busts in the past.
induThe industrious merchant worships his ancestors.
induThe country is well on the way to industrialization.
induThe country was industrialized very quickly.
induThe country is supported by industry.
induThe industry is heavily dependent on government funding.
induThe man is intelligent and industrious.
induThe industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.
induThe town is an industrial community.
induThe clerk induced her to buy the dress.
induThe city is most famous for its automobile industry.
induThe economy of the island is dependent on the fishing industry.
induIt interferes with our industrial development.
induIf I am dull, I am at least industrious.
induOnce in a while, the prophet indulges in fantasy.
induDetroit is famous for its car industry.
induIn any industry a reputation can make or break people.
induIt occurred to me that he might be an industrial spy.
induThe Hindus worship in temples.
induWe're not supposed to indulge pets.
induBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
induThe leisure industry is sinking more money into new resorts.
induThe strong yen is acting against Japan's export industry.
induPoverty is a stranger to industry.
induNo poverty can catch up with industry.
induThe word 'excessive competition' is frequently used in Japanese industry, but there is not a precise definition of the practice.
induExcessive indulgence spoiled the child.
induOne problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.
induTechnological innovation brought about the rapid progress of the information industry.
induCows are sacred to Hindus.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
hindu(ฮิน'ดู) n.,adj. ชาวฮินดู, Syn. Hindoo
hinduism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. ศาสนาฮินดู., Syn. Hindooism
hindustan(ฮินดูสถาน) n. อินเดียส่วนที่ชาวฮินดูอาศัยอยู่
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
inductance(อินดัค'เทินซฺ) n. การเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้า,สนามแม่เหล็กไฟฟ้า) ,ตัวเหนี่ยวนำ,ขดลวดเหนี่ยวนำ
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
inductive(อินดัค'ทิฟว) adj. อุปนัย,เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก,ชักนำมีอิทธิพลต่อ, See also: inductively adv. inductiveness n., Syn. leading,influencing
inductor(อินดัค'เทอะ) n. อุปกรณ์ที่ชักนำกระแสไฟฟ้าสลับ,ขดลวดชักนำ,ผู้เข้าประจำตำแหน่งหน้าที่
indulge(อินดัลจฺ') vi.,vt. หมกมุ่น,ทำตามความต้องการ,ปล่อยตัว., See also: indulger n. indulgingly adv., Syn. yield to ###A. deny
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
indulgency(- เจินซี) n. ดูindulgence
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering ###A. displined
indult(อินดัลทฺ') n. การยินยอมจากองค์สันตะปาปาให้ได้รับการยกเว้นจากกฎของศาสนาโรมันคาธอลิค
induplicate(อินดิว'พลิเคท) adj. พับเข้า,ม้วนเข้า,เข้าข้างใน., See also: induplicative adj. induplication n., Syn. folded inward
indurate(อิน'ดูเรท) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้ด้าน,ทำให้ดื้อ,ทำให้ไร้ความรู้สึก,ทำให้คุ้นเคย,ยืนยัน. vi. กลายเป็นแข็ง,ยึดมั่น, Syn. harden
induration(อินดูเร'เชิน) n. การทำให้แข็งตัว,การทำให้ด้าน,การแข็งตัวเป็นหิน,บริเวณเนื้อเยื่อแข็ง., See also: indurative adj.
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrialise(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
industrialize(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
industry standard architeใช้ตัวย่อว่า ISA (อ่านว่า อิซ่า) ซึ่งก็คือบัส (bus) แบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องไอบีเอ็ม เอที (IBM AT) คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็มมักใช้บัสนี้หรืออีซา (EISA) ดู EISA เปรียบเทียบ
self-induced(เซลฟฺ'อินดิวซฺทฺ) adj. ชักนำเอง,เกิดจากกระแสชักนำในตัวเอง,เหนี่ยวนำเอง
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.
windup(ไวนดฺ'อัพ) n. การสรุป,การสิ้นสุด, Syn. conclusion,end,finish

English-Thai: Nontri Dictionary
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู,เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ชาวฮินดู,แขกฮินดู
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
induct(vt) นำเข้ามา,เกณฑ์ทหาร
induction(n) การนำเข้ามา,การชักนำ,อุปมาน,การเกณฑ์,กระแสไฟฟ้า
inductive(adj) นำเข้ามา,มีอิทธิพลต่อ,อุปมาน
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
industry(n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักจูงใจ    [V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ผู้ชักชวน    [N] persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
วงการบิน    [N] airline industry, Count unit: วงการ
ฮินดู    [N] Hindu, Syn. ชาวฮินดู, Example: พวกฮินดูชอบเสวยน้ำเมาชนิดหนึ่งในจำพวกเบียร์เรียกว่าน้ำโสม, Thai definition: ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู
ฮินดู    [N] Hinduism, Syn. ศาสนาฮินดู, Example: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร
คนทำมาหากิน    [N] diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
พืชเศรษฐกิจ    [N] industrial drop, Example: ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง, Thai definition: พืชที่ปลูกเป็นอาชีพได้
กนอ.    [N] The Industrial Estate Authority of Thailand, Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรอ.    [N] Department of Industrial Works, Syn. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กสอ.    [N] Department of Industrial Promotion, Syn. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นิค    [N] NIC, See also: newly industrialized country, Syn. ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
สมอ. [N] Thai Industrial Standards Institute, See also: TISI, Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อ.อ.ป. [N] The Forest Industry Organization, See also: FIO, Syn. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อก    [N] Ministry of Industry, Syn. กระทรวงอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม [N] industrial factory, Count unit: โรง
ศูทร    [N] Sudra, See also: member of the fourth Hindu caste
สินค้าอุตสาหกรรม    [N] industrial goods
ประเทศอุตสาหกรรม    [N] industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
ภาคอุตสาหกรรม    [N] industrial sector, Ant. ภาคเกษตรกรรม, ภาคเกษตร, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างละ 17 ล้านคน
อุตสาหกรรม    [N] industry, Example: ชนบทไทยมีทรัพยากรมากมายที่สามารถนำมาเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ โดยเฉพาะอาหารกับยา, Thai definition: กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ
คำชักชวน    [N] persuasion, See also: inducement, Example: เธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตามคำชักชวนของเพื่อน, Thai definition: คำจูงใจหรือโน้มนำให้ทำตาม
มะขาม    [N] tamarind, See also: Tamarindus indica Linn., Syn. ต้นมะขาม, Example: ช้างจะข้ามแม่น้ำขึ้นไปฝั่งโน้น และหยุดให้เขาลงข้างต้นมะขามหน้าบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Tamarindus indica Linn. ในวงศ์ Leguminosae ฝักมีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหารและทำยาได้
วิศวกรอุตสาหการ    [N] industrial engineer, Ant. คน, Example: เขาเป็นวิศวกรอุตสาหการที่ฝากชีวิตไว้กับโรงงานนี้มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว
วิริยะ    [N] diligence, See also: assiduity, persistence, application, industry, laboriousness, perseverance, Syn. วิริยะอุตสาหะ, ความเพียร, ความบากบั่น, Example: นายไตรภพเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด, Thai definition: ความตั้งใจในการฝ่าความยากลำบาก
สิ่งยั่วยวน    [N] temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ    [N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
สิ่งล่อลวง    [N] decoy, See also: lure, bait, trap, enticement, inducement, Example: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ
สิ่งจูงใจ    [N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
หลงระเริง    [V] indulge in, See also: wallow in, Example: เด็กต่างจังหวัดบางคนเมื่อเข้ามาเรียนในกรุง ก็หลงระเริงกับแสงสีจนเกือบจะเสียคน, Thai definition: หลงในความสนุกสนาน
เภสัชอุตสาหกรรม [N] industrial pharmacy, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียมยาระดับอุตสาหกรรม
น่าพึงพอใจ    [V] satisfy, See also: content, please, assuage, gratify, indulge, sate, slake, Syn. น่าพอใจ, Example: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้งาน
โน้มน้าว [V] persuade, See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, Example: ศิลปินเพลงคนนี้สามารถโน้มน้าวเข้าถึงจิตใจแฟนเพลงได้ดีเยี่ยม, Thai definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือโอนอ่อนตาม
ชักพา    [V] induce, See also: persuade, influence, incite, urge, convince, Syn. นำพา, Example: ฉันเกรงว่าลูกชายคุณจะชักพาลูกฉันไปในทางที่ไม่ดี, Thai definition: นำไปสู่, แนะนำให้ทำตามไปสู่
มูลเหตุ    [N] cause, See also: reason, motive, motivation, incentive, inducement, Syn. สาเหตุ, ต้นเหตุ, Example: การตายของเขามีมูลเหตุมาจากความเข้าใจผิดและลุกลามเป็นความใหญ่โต, Count unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai definition: สาเหตุหรือเค้าเรื่องเดิมที่ทำให้เกิดเรื่อง
มุมานะ    [V] work hard, See also: be diligent, be industrious hard, be persistent, strive, make determined effort, Syn. อุตสาหะ, เพียรพยายาม, พยายาม, บากบั่น, หมั่นเพียร, มานะ, ขวนขวาย, Example: ้เขามุมานะที่จะทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้เสร็จภายในปลายปีนี้, Thai definition: มุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเอาจริงเอาจัง
พระนารายณ์    [N] Narayana, See also: Hindu god Vishnu, Example: การเกิดครั้งนี้เป็นการแสดงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระวิษณุซึ่งเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์
เพียร [V] persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
เกลี้ยกล่อม    [V] persuade, See also: convince, prevail upon, induce, coax, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, โน้มน้าว, ชักจูง, กล่อม, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จปราบปราม และเกลี้ยกล่อมเจ้าชุมชนต่างๆและพวก ให้ยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์, Thai definition: ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตาม หรือปฏิบัติตาม
ขันแข็ง    [ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
เขตอุตสาหกรรม    [N] industrial area, Example: ในแถบมีนบุรี-ลาดกระบังจัดเป็นเขตอุสาหกรรมที่สำคัญของทางตะวันออก, Count unit: เขต, Thai definition: พืนที่ที่มีกิจกรรมซึ่งใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ
คำเชิญชวน    [N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: เขาไปทำหน้าที่ที่ปรึกษางานวิจัยประเทศอาฟกานิสถาน 6 สัปดาห์ตามคำเชิญชวนของสถาบันวิจัยต่างประเทศ
คำชวน    [N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวงานวัดของเพื่อนๆ
คำเชิญ    [N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชื้อเชิญ, คำชักชวน, คำเชิญชวน, Example: แขกที่มาในงานวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคำเชิญจากเจ้าภาพทุกคน
คำเชื้อเชิญ    [N] invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำชวน, Example: ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง
คำดีควาย    [N] Sapindus, Syn. มะคำดีควาย, มะซัก, ประคำดีควาย, Example: ต้นคำดีควายเป็นไม้ไม่ผลัดใบ, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Sapindus วงศ์ Sapindaceae ผลกลมขนาดผลพุทรา ใช้ทำยาได้ เมื่อชงกับน้ำร้อน ใช้ซักผ้าไหมหรือล้างเครื่องเพชรแทนสบู่ได้
ความอุตสาหะ    [N] effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
งานอุตสาหกรรม    [N] industrial work, Example: เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ควรมีขนาดใหญ่ ทนทาน ไม่แตกง่าย, Count unit: งาน
ปล่อยตัวปล่อยใจ    [V] be unrestrained, See also: be self-indulgent, Example: ผู้คนจำนวนมากได้ปล่อยตัวปล่อยใจกับแรงผลักดันทางเพศทั้งๆ ที่ขัดกับมาตรฐานของสังคม, Thai definition: ใจแตก
เพียรพยายาม [V] be diligent, See also: be industrious, Syn. พยายาม, เพียร, มานะพยายาม, Example: ข้าพเจ้าเพียรพยายามบอกเธอว่า ไม่ต้องเสียใจทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอไม่ได้ยิน, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น
มาตรฐานอุตสาหกรรม    [N] industrial standard, Example: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider
ชักจูง[v.] (chakjūng) EN: induce   
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter
ชักพา[v.] (chakphā) EN: induce   
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
เชิญชวน[v.] (choēnchūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask   FR: inviter ; inciter
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ฮินดู[n. prop.] (Hindū) EN: Hindu   FR: Hindou [m]
ฮินดู[adj.] (Hindū) EN: Hindu   FR: hindou
โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน[v. exp.] (jōtthanā wā klāo seung kan lae kan) EN: indulge in mutual recriminations   
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise   FR: inciter
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam thāng utsāhakam) EN: industrial espionage   FR: espionnage industriel [m]
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phatthanā utsāhakam) EN: industrial development ; industry development   FR: développement industriel [m]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
เกษตรอุตสาหกรรม[n.] (kasēttra-utsāhakam) EN: agro-industry   
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
เขตอุตสาหกรรม[n. exp.] (khēt utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]
ขี้ตู่[v.] (khītū) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own   FR: s'approprier indûment
คิดอุตริ[v. exp.] (khit uttari) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea   
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīakløm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax   FR: persuader ; convaincre
กลุ่มบริษัท[n. exp.] (klum børisat) EN: group of companies ; conglomerate   FR: ensemble de sociétés [m] ; groupe industriel [m] ; conglomérat [m]
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม[n. exp.] (kotmāi kīokap kān utsāhakam) EN: industrial law   
ก่อวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม[v. exp.] (kø winātsakam thāng utsāhakam) EN: sabotage the industrial production   
กระทรวงการอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Kān Utsāhakam) EN: Ministry of Industry   FR: ministère de l'Industrie [m]
กระทรวงอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Utsāhakam) EN: Ministry of Industry   FR: ministère de l'Industrie [m]
แม่น้ำสินธุ[n. prop.] (Maēnām Sinthu) EN: Indus   FR: Indus [m]
ไม่เหมาะ[adj.] (mai mǿ) FR: inapte ; indu
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
มะคำดีควาย[n.] (makhamdīkhwāi) EN: Sapindus   
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มานี[n.] (mānī) EN: diligent person ; industrious person   
มะซัก[n.] (masak) EN: Sapindus   
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort   FR: travailler dur ; se donner de la peine
นักอุตสาหกรรม[n. exp.] (nak utsāhakam) EN: industrialist   FR: industriel [m]
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent   FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
นิกส์[X] (nik) EN: NICs (Newly Industrializing Countries)   
นิคมอุตสาหกรรม [n.] (nikhom-utsāhakam) EN: industrial estate ; industrial district ; industrial settlement   FR: parc industriel [m]
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway   FR: persuader ; influencer ; convaincre
ปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (patiwat utsāhakam) EN: industrial revolution   FR: révolution industrielle [f]
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUS    IH1 N D AH0 S
HINDU    HH IH1 N D UW2
INDUCT    IH2 N D AH1 K T
WINDUP    W AY1 N D AH2 P
INDUCE    IH2 N D UW1 S
HINDUS    HH IH1 N D UW2 Z
INDUCED    IH2 N D UW1 S T
INDUCES    IH2 N D UW1 S AH0 Z
INDULGE    IH2 N D AH1 L JH
INDUSTRI    IH2 N D AH1 S T R IY0
INDULGES    IH2 N D AH1 L JH AH0 Z
INDULGED    IH2 N D AH1 L JH D
INDUSTRY    IH1 N D AH0 S T R IY0
INDUCTOR    IH2 N D AH1 K T ER0
INDUCTEE    IH2 N D AH1 K T IY1
HINDUISM    HH IH1 N JH UW0 IH2 Z AH0 M
INDUCTED    IH2 N D AH1 K T AH0 D
INDUCING    IH2 N D UW1 S IH0 NG
INDUSTRIE    IH1 N D AH0 S T R IY0
INDUSTRIA    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0
HINDUSTAN    HH IH1 N D UW0 S T AE2 N
INDULGING    IH2 N D AH1 L JH IH0 NG
INDULGENT    IH2 N D AH1 L JH AH0 N T
INDUCTION    IH2 N D AH1 K SH AH0 N
INDUCTEES    IH2 N D AH1 K T IY1 Z
INDUSTRY'S    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIAL    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L
INDUCEMENT    IH2 N D UW1 S M AH0 N T
INDULGENCE    IH2 N D AH1 L JH AH0 N S
INDUCTANCE    IH2 N D AH1 K T AH0 N S
INDUSTRIER    IH1 N D AH0 S T R IY2 ER0
INDUSTRIES    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIES'    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIOUS    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 S
INDUSTRIALS    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L Z
INDUCEMENTS    IH2 N D UW1 S M AH0 N T S
INDULGENCES    IH2 N D AH1 L JH AH0 N S AH0 Z
INDUSTRIALE    IH2 N D AH0 S T R IY0 AA1 L IY0
INDUSTRIALI    IH2 N D AH2 S T R IY0 AA1 L IY0
INDUSTRYWIDE    IH1 N D AH0 S T R IY0 W AY2 D
INDUSTRIAL'S    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L Z
INDUSTRIELLE    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L EH2
INDUSTRIELLE    IH2 N D AH2 S T R IY0 EH1 L
INDUSTRIALS'    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L Z
INDUSTRIALLY    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L IY0
CONFINDUSTRIA    K AA2 N F IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0
INDUSTRIALIST    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L AH0 S T
INDUSTRIALIZE    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L AY2 Z
INDUSTRIALISTS    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L AH0 S T S
INDUSTRIALIZED    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hindu    (n) (h i2 n d uu1)
indue    (v) (i1 n d y uu1)
Hindus    (n) (h i2 n d uu1 z)
induce    (v) (i1 n d y uu1 s)
induct    (v) (i1 n d uh1 k t)
indued    (v) (i1 n d y uu1 d)
indues    (v) (i1 n d y uu1 z)
induced    (v) (i1 n d y uu1 s t)
induces    (v) (i1 n d y uu1 s i z)
inducts    (v) (i1 n d uh1 k t s)
induing    (v) (i1 n d y uu1 i ng)
indulge    (v) (i1 n d uh1 l jh)
Hinduism    (n) (h i1 n d uu i z @ m)
inducing    (v) (i1 n d y uu1 s i ng)
inducted    (v) (i1 n d uh1 k t i d)
indulged    (v) (i1 n d uh1 l jh d)
indulges    (v) (i1 n d uh1 l jh i z)
industry    (n) (i1 n d @ s t r ii)
inducting    (v) (i1 n d uh1 k t i ng)
induction    (n) (i1 n d uh1 k sh @ n)
inductive    (j) (i1 n d uh1 k t i v)
indulgent    (j) (i1 n d uh1 l jh @ n t)
indulging    (v) (i1 n d uh1 l jh i ng)
Hindustani    (n) (h i2 n d u s t aa1 n ii)
inducement    (n) (i1 n d y uu1 s m @ n t)
inductions    (n) (i1 n d uh1 k sh @ n z)
indulgence    (n) (i1 n d uh1 l jh @ n s)
industrial    (j) (i1 n d uh1 s t r i@ l)
industries    (n) (i1 n d @ s t r i z)
Hindustanis    (n) (h i2 n d u s t aa1 n i z)
indubitable    (j) (i1 n d y uu1 b i t @ b l)
indubitably    (a) (i1 n d y uu1 b i t @ b l ii)
inducements    (n) (i1 n d y uu1 s m @ n t s)
indulgences    (n) (i1 n d uh1 l jh @ n s i z)
indulgently    (a) (i1 n d uh1 l jh @ n t l ii)
industrious    (j) (i1 n d uh1 s t r i@ s)
overindulge    (v) (ou2 v @ r i n d uh1 l jh)
industrywide    (n) (i1 n d uh s t r ii w ai1 d)
overindulged    (v) (ou2 v @ r i n d uh1 l jh d)
overindulges    (v) (ou2 v @ r i n d uh1 l jh i z)
industrialism    (n) (i1 n d uh1 s t r i@ l i z @ m)
industrialist    (n) (i1 n d uh1 s t r i@ l i s t)
industriously    (a) (i1 n d uh1 s t r i@ s l ii)
overindulging    (v) (ou2 v @ r i n d uh1 l jh i ng)
industrialists    (n) (i1 n d uh1 s t r i@ l i s t s)
industrialized    (j) (i1 n d uh1 s t r i@ l ai z d)
overindulgence    (n) (ou2 v @ r i n d uh1 l jh @ n s)
self-indulgent    (j) - (s e2 l f - i n d uh1 l jh @ n t)
overindulgences    (n) (ou2 v @ r i n d uh1 l jh @ n s i z)
self-indulgence    (n) - (s e1 l f - i n d uh1 l jh @ n s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

German-Thai: Longdo Dictionary
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ , See also: erfinden
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Einfachbindung(n) |die, pl. Einfachbindungen| พันธะเดี่ยว
Doppelbindung|die, pl. Doppelbindungen| พันธะคู่
Dreifachbindung(n) |die, pl. Dreifachbindungen| พันธะสาม
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keil {m} (Verbindungselement) [techn.]key [Add to Longdo]
Kfz-Zulieferindustrie {f}auto industry suppliers [Add to Longdo]
Kiemennetz {n} | küstennahe Kiemennetze (industrielle Fischerei)gill net | coastal gill nets (industrial fishing) [Add to Longdo]
Klebebindung {f}adhesive binding [Add to Longdo]
Klebung {f}; Verbindungsstelle {f}splice [Add to Longdo]
Kontofindung {f}account locating [Add to Longdo]
Kringel {m}; Ring {m}; Windung {f}curl [Add to Longdo]
Kugeldrehverbindung {f} [techn.]ball bearing supported (slewing) ring [Add to Longdo]
Kundenbindung {f}customer loyalty; customer retention [Add to Longdo]
Längsträgerverbindung {f}longitudinal profile connection [Add to Longdo]
Lage {f}; Schicht {f}; Windung {f} [techn.]ply [Add to Longdo]
Langleinenfischerei {f} (industrielle Fischerei)longline fishery (industrial fishing) [Add to Longdo]
Laschenverbindung {f}fish joint [Add to Longdo]
Lebensmittelindustrie {f}food industry [Add to Longdo]
Lieferbindung {f}aid tying [Add to Longdo]
Lötstelle {f}; Lötverbindung {f} | Lötstellen {pl}; Lötverbindungen {pl}solder joint; solder connection | soldering joints; solder connections [Add to Longdo]
automatische Lohnbindung {f}automatic wage indexation [Add to Longdo]
Luft- und Raumfahrtindustrie {f}aerospace industry [Add to Longdo]
Luftfahrtsindustrie {f}airline industry [Add to Longdo]
Luftfrachtransportgewerbe {n}air cargo industry [Add to Longdo]
Massenverbindungstechnik {f}mass termination methods [Add to Longdo]
Maßlosigkeit {f}self-indulgence [Add to Longdo]
Mehrpunktverbindung {f}multipoint circuit [Add to Longdo]
Mehrpunktverbindung {f}multipoint connection [Add to Longdo]
Metallindustrie {f} | Metallindustrien {pl}metal industry | metal industries [Add to Longdo]
Montanindustrie {f}coal and steel industry [Add to Longdo]
Multiplexverbindung {f}multiplex line [Add to Longdo]
Nachempfindung {f}vicariousness [Add to Longdo]
Nachgiebigkeit {f}; Schwäche {f}indulgence [Add to Longdo]
Nachsicht {f}indulgence; indulgences [Add to Longdo]
Nachsicht zeigen | Nachsicht zeigend | Nachsicht gezeigt | zeigt Nachsichtto indulge | indulging | indulged | indulges [Add to Longdo]
Nacht {f} | Nächte {pl} | in der Nacht | die ganze Nacht hindurchnight | nights | at night | all night; all night long [Add to Longdo]
Name {m}; Titel {m}; Überschrift {f}; Bezeichnung {f} | Namen {pl}; Titel {pl}; Überschriften {pl}; Bezeichnungen {pl} | Bezeichnung der Erfindungtitle | titles | title of the invention [Add to Longdo]
Netzwerkverbindung {f}network connectivity [Add to Longdo]
Nutzen {m} (Druckindustrie)multiple; copy [Add to Longdo]
Pharmaindustrie {f}pharmaceutical industry [Add to Longdo]
Praktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Industiepraktikum {n}practical training; practical course; practical work; company placement | (industrial) placement; job placement; industrial training [Add to Longdo]
Preisbindung {f}price maintenance [Add to Longdo]
Preisfindung {f}pricing [Add to Longdo]
Privatwirtschaft {f}private industry [Add to Longdo]
Querbalken {m}; Verbindungsträger {m}crossbeam [Add to Longdo]
Querverbindung {f} | Querverbindungen {pl}cross connection | cross connections [Add to Longdo]
Querverbindung {f}tie trunk [Add to Longdo]
Quetschverbindung {f}crimp connection [Add to Longdo]
Rechtsfindung {f}finding of justice [Add to Longdo]
Rekrut {m} | Rekruten {pl}inductee | inductees [Add to Longdo]
Rohschwindung {f} (vor dem Brennen)pre-firing shrinkage [Add to Longdo]
Rüstungsindustrie {f}arms industry; armaments industry [Add to Longdo]
Schaltzeit {f}; Verbindungsdauer {f}circuit time [Add to Longdo]
Schienenverbindung {f}rail connection [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
アセンブリー工業[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
アヒンサー[, ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
インダクション[, indakushon] (n) induction [Add to Longdo]
インダクションコイル[, indakushonkoiru] (n) induction coil [Add to Longdo]
インダクションモーター[, indakushonmo-ta-] (n) induction motor [Add to Longdo]
インダクタ;インダクター[, indakuta ; indakuta-] (n) inductor [Add to Longdo]
インダクタンス[, indakutansu] (n) inductance [Add to Longdo]
インダストリー;インダストリ[, indasutori-; indasutori] (n) industry [Add to Longdo]
インダストリアル(P);インダストゥリアル(ik)[, indasutoriaru (P); indasutouriaru (ik)] (adj-na,n) industrial; (P) [Add to Longdo]
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering [Add to Longdo]
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer [Add to Longdo]
インダストリアルデザイン[, indasutoriarudezain] (n) industrial design [Add to Longdo]
インダストリアルパーク[, indasutoriarupa-ku] (n) industrial park [Add to Longdo]
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
インディアン座[インディアンざ, indeian za] (n) Indus (constellation) [Add to Longdo]
ウォッチャー[, uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst [Add to Longdo]
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]
エネルギー産業[エネルギーさんぎょう, enerugi-sangyou] (n) energy industry [Add to Longdo]
ガス化学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry [Add to Longdo]
キーインダストリー[, ki-indasutori-] (n) key industry [Add to Longdo]
コンビナート[, konbina-to] (n) industrial complex (rus [Add to Longdo]
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus [Add to Longdo]
コンビナートシステム[, konbina-toshisutemu] (n) industrial system (rus [Add to Longdo]
サービス業[サービスぎょう, sa-bisu gyou] (n) service industry; service sector; (P) [Add to Longdo]
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector [Add to Longdo]
システム産業[システムさんぎょう, shisutemu sangyou] (n) system industry [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
ストライキ[, sutoraiki] (n,vs) strike (i.e. industrial action); (P) [Add to Longdo]
セックス産業[セックスさんぎょう, sekkusu sangyou] (n) sex industry [Add to Longdo]
ソーダ工業[ソーダこうぎょう, so-da kougyou] (n) alkali industry [Add to Longdo]
ダウ平均[ダウへいきん, dau heikin] (n) (abbr) (See ダウ式平均株価) the Dow (i.e. the Dow Jones Industrial Average) [Add to Longdo]
チクソモールド[, chikusomo-rudo] (n) thixomolding (plastic and semiconductor industries) [Add to Longdo]
テクノインダストリアル[, tekunoindasutoriaru] (n) {comp} techno-industrial [Add to Longdo]
ディインダストリアライゼーション[, deiindasutoriaraize-shon] (n) deindustrialization [Add to Longdo]
バイオインダストリ[, baioindasutori] (n) bioindustry [Add to Longdo]
バイオインダストリー[, baioindasutori-] (n) bioindustry [Add to Longdo]
ヒンズー(P);ヒンドゥー[, hinzu-(P); hindou-] (n) Hindu; (P) [Add to Longdo]
ヒンズー教;ヒンドゥー教[ヒンズーきょう(ヒンズー教);ヒンドゥーきょう(ヒンドゥー教), hinzu-kyou ( hinzu-kyou ); hindou-kyou ( hindou-kyou )] (n) Hinduism [Add to Longdo]
ヒンドゥスターニー語[ヒンドゥスターニーご, hindousuta-ni-go] (n) Hindustani (language) [Add to Longdo]
ヒンドスタン[, hindosutan] (n) Hindustan [Add to Longdo]
ファッションインダストリー[, fasshon'indasutori-] (n) fashion industry [Add to Longdo]
フェミニスト[, feminisuto] (n) (1) man who indulges women (from feminist); gentleman; (2) feminist; (P) [Add to Longdo]
ブライダル産業[ブライダルさんぎょう, buraidaru sangyou] (n) wedding industry [Add to Longdo]
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san [Add to Longdo]
マラータ;マラーター[, mara-ta ; mara-ta-] (n) Maratha; Mahratta; member of the Hindu people of Maharashtra (esp. a member of the royal or military caste) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, ] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
上海汽车工业[Shàng hǎi qì chē gōng yè, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
上海汽车工业集团[Shàng hǎi qì chē gōng yè jí tuán, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
不完全归纳推理[bù wán quán guī nà tuī lǐ, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by incomplete induction [Add to Longdo]
中国北方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China North Industries Corporation (NORINCO) [Add to Longdo]
中国石油和化学工业协会[Zhōng guó shí yóu hé huà xué gōng yè xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Petrol and Chemical Industry Association CPCIA [Add to Longdo]
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Aviation Industries of China (AVIC) [Add to Longdo]
中国长城工业公司[Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) [Add to Longdo]
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] entrepreneur; industrialist [Add to Longdo]
企业集团[qǐ yè jí tuán, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] industry association [Add to Longdo]
催生[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, ] to induce labor; to expedite childbirth [Add to Longdo]
催生婆[cuī shēng pó, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ ㄆㄛˊ, ] midwife who induces labor [Add to Longdo]
催产[cuī chǎn, ㄘㄨㄟ ㄔㄢˇ, / ] to induce labor; to expedite childbirth [Add to Longdo]
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, ] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction [Add to Longdo]
八大工业国组织[bā dà gōng yè guó zǔ zhī, ㄅㄚ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] G8 (group of eight major industrialized nations) [Add to Longdo]
再造业[zài zào yè, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] recycling industry [Add to Longdo]
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, / ] allocated area (for housing, industry etc); district [Add to Longdo]
制药业[zhì yào yè, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] pharmaceutical industry [Add to Longdo]
制造业[zhì zào yè, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] manufacturing industry [Add to Longdo]
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] industrial relations; relations between labor and capital [Add to Longdo]
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between labor and employer; industrial relations [Add to Longdo]
勤勉[qín miǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧㄢˇ, ] diligence; diligent; industrious [Add to Longdo]
勤劳[qín láo, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄠˊ, / ] hardworking; industrious; diligent [Add to Longdo]
勤勤恳恳[qín qín kěn kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ ㄎㄣˇ, / ] industrious and conscienscious; assiduous [Add to Longdo]
勤朴[qín pǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄆㄨˇ, / ] simple and industrious; hardworking and frugal [Add to Longdo]
化学工业[huà xué gōng yè, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] chemical industry [Add to Longdo]
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, ] chemical engineering; chemical industry [Add to Longdo]
印度教[Yìn dù jiào, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Hinduism; Indian religion [Add to Longdo]
印度教徒[Yìn dù jiào tú, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Hindu; adherent of Hinduism [Add to Longdo]
印度斯坦[Yìn dù sī tǎn, ˋ ㄉㄨˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Hindustan [Add to Longdo]
印度河[Yìn dù hé, ˋ ㄉㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Indus river [Add to Longdo]
印第安座[Yìn dì ān zuò, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄗㄨㄛˋ, ] Indus (constellation) [Add to Longdo]
同行[tóng háng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄤˊ, ] person of the same profession; of the same trade, occupation or industry [Add to Longdo]
吠陀[fèi tuó, ㄈㄟˋ ㄊㄨㄛˊ, ] Vedas (Hindu sacred writings or legends) [Add to Longdo]
嗜好[shì hào, ㄕˋ ㄏㄠˋ, ] fondness; hobby; indulgence [Add to Longdo]
四个现代化[sì gè xiàn dài huà, ㄙˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Deng Xiaoping's four modernizations practised from the 1980s (possibly planned together with Zhou Enlai), namely modernization of industry, agriculture, national defense and science and technology; abbr. to 四化 [Add to Longdo]
因陀罗[Yīn tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] Indra (a Hindu deity) [Add to Longdo]
国营企业[guó yíng qǐ yè, ㄍㄨㄛˊ ˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] nationalized industry [Add to Longdo]
国防工业[guó fáng gōng yè, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] defense industry [Add to Longdo]
国防科技工业委员会[guó fáng kē jì gōng yè wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] State Commission on Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) [Add to Longdo]
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, ] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织 [Add to Longdo]
堕胎[duò tāi, ㄉㄨㄛˋ ㄊㄞ, / ] to induce an abortion; induced abortion [Add to Longdo]
大型企业[dà xíng qǐ yè, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] large scale industry; major industry [Add to Longdo]
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease [Add to Longdo]
婆罗门[Pó luó mén, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, / ] Brahman (Hindu God); eternal origin [Add to Longdo]
婆罗门教[pó luó mén jiào, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Brahmanism; Hinduism [Add to Longdo]
[zī, , ] hard-working; industrious [Add to Longdo]
孜孜[zī zī, ㄗ ㄗ, ] diligent; hardworking; industrious; assiduous [Add to Longdo]
[zī, , ] industrious; produce; bear [Add to Longdo]
孳孳[zī zī, ㄗ ㄗ, ] diligent; hardworking; industrious; assiduous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm [Add to Longdo]
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert [Add to Longdo]
業界標準[ぎょうかいひょうじゅん, gyoukaihyoujun] industry standard [Add to Longdo]
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA) [Add to Longdo]
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] industry [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
通信事業[つうしんじぎょう, tsuushinjigyou] communications industry [Add to Longdo]
電子工業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一生涯[いっしょうがい, isshougai] das_ganze_Leben_hindurch, das_ganze_Leben_lang [Add to Longdo]
克服[こくふく, kokufuku] Ueberwindung [Add to Longdo]
出産[しゅっさん, shussan] Entbindung, Geburt [Add to Longdo]
勧業[かんぎょう, kangyou] Foerderung_der_Industrie [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
工業[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]
徹宵[てっしょう, tesshou] die_ganze_Nacht_hindurch [Add to Longdo]
[かん, kan] GEFUEHL, EMPFINDUNG [Add to Longdo]
感情[かんじょう, kanjou] Gefuehl, Empfindung, Sentiment [Add to Longdo]
感覚[かんかく, kankaku] Empfindung, Sinn, Gefuehl [Add to Longdo]
拘束[こうそく, kousoku] Beschraenkung, Einschraenkung, Bindung [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] Verbindung, Verknuepfung, Anschluss [Add to Longdo]
曲折[きょくせつ, kyokusetsu] Biegung, Windung, Unbestaendigkeit [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]
生涯[しょうがい, shougai] (das menschliche) -Leben, das_ganze_Leben_hindurch [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]
発明[はつめい, hatsumei] Erfindung [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] Verbindung, Vereinigung, Kombination [Add to Longdo]
結束[けっそく, kessoku] Vereinigung, Verbindung, Zusammenhalt [Add to Longdo]
総合[そうごう, sougou] Synthese, Verbindung [Add to Longdo]
[ふち, fuchi] VERWANDTSCHAFT;, HEIRAT;, BEZIEHUNG,VERHAELTNIS,VERBINDUNG;, Schicksal;, Veranda [Add to Longdo]
繊維工業[せんいこうぎょう, sen'ikougyou] Textilindustrie [Add to Longdo]
考案[こうあん, kouan] Entwurf, Idee, Erfindung [Add to Longdo]
興業[こうぎょう, kougyou] Industrieunternehmen [Add to Longdo]
航路[こうろ, kouro] Seeweg, Seeverbindung, Kurs [Add to Longdo]
製鋼業[せいこうぎょう, seikougyou] Stahlindustrie [Add to Longdo]
財閥[ざいばつ, zaibatsu] maechtige_Industriellenfamilie [Add to Longdo]
軽工業[けいこうぎょう, keikougyou] Leichtindustrie [Add to Longdo]
通る[とうる, touru] hindurchgehen, passieren [Add to Longdo]
連係[れんけい, renkei] Verbindung, Kontakt [Add to Longdo]
連合[れんごう, rengou] Vereinigung, Verbindung, Koalition [Add to Longdo]
連絡[れんらく, renraku] Verbindung, Anschluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top