Search result for

questionable

(38 entries)
(0.0437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -questionable-, *questionable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
questionable[ADJ] น่าสงสัย, See also: ซึ่งมีพิรุธ, Syn. doubtful, dubious, uncertain, undefined, disputable
questionableness[N] ความไม่แน่นอน, See also: ความไม่คงที่, Syn. uncertainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unquestionable(อันเควช'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีปัญหา,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ไม่มีข้อยกเว้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
unquestionable(adj) ไม่ต้องสงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But nate, who's done some pretty questionable things,แต่กับเนท คนที่ ทำอะไรลึกลับ There Might be Blood (2008)
His morals are questionable at best.ท่าทางของเขาน่าสงสัยที่สุด There Might be Blood (2008)
A man who spent most of his adult years running questionable scientific experiments on human subjects.ชายผู้ซึ่งใช้วัยหนุ่มเกือบทั้งหมด ไปกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสงสัยโดยใช้มนุษย์ Bound (2009)
- The evidence seems questionable.หลักฐานดูจะไม่เป็นที่น่าสงสัย หยุดทีเถอะค่ะ In the Realm of the Basses (2009)
I have to say this plan is questionable.ข้าคงบอกว่า นี่เป็นแผนที่ไม่แน่นอน Storm Over Ryloth (2009)
You mentioned something about a questionable swipeคุณได้กล่าวถึงบางอย่าง ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระจายของเลือด Dex Takes a Holiday (2009)
Why'd you say it was questionable?ทำไมคุณถึงพูดว่า มันมีพิรุธล่ะ? Dex Takes a Holiday (2009)
And a younger woman with questionable morals.พร้อมๆกับพวกเด็กสาวที่มีศึลธรรมกึ่งๆ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
You're an "ends justify means" kind of guy, no matter how questionable those means may be.คุณเป็นคนพวกสนใจผลลัพธ์ แต่หลงลืมกระบวนการไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มีคำถามอย่างมาก ในเรื่องวิธีการ Gimme Some Truth (2009)
Yeah, but, you know, when you hear it laid out like that, it does sound questionable.ใช่ แ่ต่พวกนายรู้มั้ย ตอนที่ได้ยินหล่อน อยากลงนอนตายซะ เสียงหล่อนมันช่างฟังเหมือน คนมีปัญหาเสียจริง Gimme Some Truth (2009)
With Gnaeus of questionable skull,จากกะโหลกของ เนอัส ที่เป็นปัญหา Legends (2010)
Going unnoticed, if overcome by questionable thoughts.ไปโดยที่ไม่มีใครรู้ จะเป็นไปได้หรือ เป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆ Delicate Things (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
questionableA man of questionable character.
questionableIt is questionable whether this data can be relied on.
questionableThere are many questionable points in this ledger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ[ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
ความสงสัย[N] doubtfulness, See also: questionableness, Syn. ความข้องใจ, ความกังขา, Example: เรื่องที่พูดคุยกันวันนั้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความสงสัย ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all   
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai jai) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious   FR: être dubitatif

CMU English Pronouncing Dictionary
QUESTIONABLE    K W EH1 S CH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
questionable    (j) (k w e1 s ch @ n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious [Add to Longdo]
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P) [Add to Longdo]
疑字[ぎじ, giji] (n) character of questionable form [Add to Longdo]
疑辞[ぎじ, giji] (n) questionable word [Add to Longdo]
金脈[きんみゃく, kinmyaku] (n) (questionable) financial connections; vein of gold; (P) [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P) [Add to Longdo]
不明朗[ふめいろう, fumeirou] (adj-na,n) (1) gloominess; gloom; (2) questionable; unfair; underhand [Add to Longdo]
詭道[きどう, kidou] (n) deceptive methods; questionable means [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Questionable \Ques"tion*a*ble\, a.
   1. Admitting of being questioned; inviting, or seeming to
    invite, inquiry. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thou com'st in such a questionable shape
       That I will speak to thee.      -- Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to question; subject to be doubted or called in
    question; problematical; doubtful; suspicious.
    [1913 Webster]
 
       It is questionable whether Galen ever saw the
       dissection of a human body.T.     -- Baker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disputable; debatable; uncertain; doubtful;
     problematical; suspicious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 questionable
   adj 1: subject to question; "questionable motives"; "a
       questionable reputation"; "a fire of questionable origin"
       [ant: {unquestionable}]
   2: able to be refuted [syn: {questionable}, {refutable},
     {confutable}, {confutative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top