ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

questionable

K W EH1 S CH AH0 N AH0 B AH0 L   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -questionable-, *questionable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
questionable[ADJ] น่าสงสัย, See also: ซึ่งมีพิรุธ, Syn. doubtful, dubious, uncertain, undefined, disputable
questionableness[N] ความไม่แน่นอน, See also: ความไม่คงที่, Syn. uncertainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unquestionable(อันเควช'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีปัญหา,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ไม่มีข้อยกเว้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
unquestionable(adj) ไม่ต้องสงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย. Suspiria (1977)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
Occupation well, let's call him a rather violent trader in questionable goods.เรียกเขาว่า"พ่อค้าความรุนแรง" ดีกว่า Ghost in the Shell (1995)
We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety including RBST.เราถูกกดดันและถูกข่มขู่ ให้ออกใบอนุญาตแก่ยาที่มีปัญหาความปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งฮอร์โมน RSBT The Corporation (2003)
I arranged a number of operations of... questionable legality.ฉันมีงานที่ไม่ค่อยถูกกับกฎหมายนิดหน่อย. National Treasure (2004)
Let's call that one a questionable call.ต้องบอกว่า กรรมการเรียกฟาวล์แปลกๆนะ The Longest Yard (2005)
Jack, it was a questionable kill.แจ็ค เรื่องนี้มีเงื่อนงำ Four Brothers (2005)
A questionable phone call is not going to stack up to that.โทรศัพท์ที่น่าสงสัยไม่ช่วยหนุนได้หรอกนะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
It's the word of God, not some morally questionable novel you give us a pop quiz on.ไม่สมควรที่จะนำถ้อยคำพระเจ้า มาคุยสนุกปากเหมือนนิยายทั่วไป The Haunting of Molly Hartley (2008)
He is making questionable Decisions.เขาสร้างสถานการณ์ ให้ตัดสินใจ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
yes, peter bishop, whose history of questionable business practices verge on fraud.ใข่, ปีเตอร์ บิชอพ วึ่งมีประวิติที่น่าสงสัยอยู่ มีแนวโน้วว่าจะเป็นคนไม่ดี The Same Old Story (2008)
No questionable transactions that we can find.ไม่มีรายการน่าสงสัยเลย Memoriam (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
questionableA man of questionable character.
questionableIt is questionable whether this data can be relied on.
questionableThere are many questionable points in this ledger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ[ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
ความสงสัย[N] doubtfulness, See also: questionableness, Syn. ความข้องใจ, ความกังขา, Example: เรื่องที่พูดคุยกันวันนั้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความสงสัย ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all   
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai jai) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious   FR: être dubitatif

CMU English Pronouncing Dictionary
QUESTIONABLE K W EH1 S CH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
questionable (j) kwˈɛstʃənəbl (k w e1 s ch @ n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious [Add to Longdo]
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P) [Add to Longdo]
疑字[ぎじ, giji] (n) character of questionable form [Add to Longdo]
疑辞[ぎじ, giji] (n) questionable word [Add to Longdo]
金脈[きんみゃく, kinmyaku] (n) (questionable) financial connections; vein of gold; (P) [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P) [Add to Longdo]
不明朗[ふめいろう, fumeirou] (adj-na,n) (1) gloominess; gloom; (2) questionable; unfair; underhand [Add to Longdo]
詭道[きどう, kidou] (n) deceptive methods; questionable means [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Questionable \Ques"tion*a*ble\, a.
   1. Admitting of being questioned; inviting, or seeming to
    invite, inquiry. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thou com'st in such a questionable shape
       That I will speak to thee.      -- Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to question; subject to be doubted or called in
    question; problematical; doubtful; suspicious.
    [1913 Webster]
 
       It is questionable whether Galen ever saw the
       dissection of a human body.T.     -- Baker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disputable; debatable; uncertain; doubtful;
     problematical; suspicious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 questionable
   adj 1: subject to question; "questionable motives"; "a
       questionable reputation"; "a fire of questionable origin"
       [ant: {unquestionable}]
   2: able to be refuted [syn: {questionable}, {refutable},
     {confutable}, {confutative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top