ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

industriously

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industriously-, *industriously*, industrious
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
industriously[ADV] อย่างขยันขันแข็ง, See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ, Syn. diligently, Ant. idly, lazily, slothfully

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Has it not been industriously circulated by yourself?ก็เธอไม่ใช่หรือ ที่เป็นคนกระพือข่าว Pride & Prejudice (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industriously (a) ˈɪndˈʌstrɪəʳsliː (i1 n d uh1 s t r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
精を出して働く[せいをだしてはたらく, seiwodashitehataraku] (exp,v5k) (See 精を出す・せいをだす) to toil; to labor industriously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Industrious \In*dus"tri*ous\, a. [L. industrius, industriosus:
   cf. F. industrieux. See {Industry}.]
   [1913 Webster]
   1. Given to industry; characterized by diligence; constantly,
    regularly, or habitually occupied; busy; assiduous; not
    slothful or idle; -- commonly implying devotion to lawful
    and useful labor.
    [1913 Webster]
 
       Frugal and industrious men are commonly friendly to
       the established government.      --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. Steadily and perseveringly active in a particular pursuit
    or aim; as, he was negligent in business, but industrious
    in pleasure; an industrious mischief maker.
    [1913 Webster]
 
       Industrious to seek out the truth of all things.
                          --Spenser.
    -- {In*dus"tri*ous*ly}, adv. -- {In*dus"tri*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 industriously
   adv 1: in an industrious manner; "they hoed up weeds
       industriously all morning"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top