Search result for

motive

(85 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motive-, *motive*
English-Thai: Longdo Dictionary
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motive[N] แรงจูงใจ, See also: เหตุจูงใจ, แรงกระตุ้น, Syn. motivation
motive[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim, goal, purpose
motive[ADJ] ซึ่งกระตุ้น, See also: ทำให้เคลื่อนไหว, Syn. active, dynamic, Ant. immobile, unmoving
motiveless[ADJ] ซึ่งไร้แรงจูงใจ
motive power[N] แหล่งพลังงานที่ทำให้เคลื่อนที่, See also: แรงที่ทำให้เคลื่อนที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motive(โม'ทิฟว) n. แรงดลใจ. adj. เป็นการกระตุ้น,เป็นสิ่งดลใจ. vt. กระตุ้น,ดลใจ.
automotive(ออโทโม'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ, เคลื่อนไหวไปด้วยเครื่องจักร
electromotiveadj.ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปตามตัวนำ,
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive

English-Thai: Nontri Dictionary
motive(adj) ซึ่งทำให้เคลื่อนไหว,หมุน,เป็นการกระตุ้น
motive(n) สาเหตุ,ใจความสำคัญ,เหตุผล,แรงดลใจ,เป้าหมาย,เจตนา
automotive(adj) เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ
electromotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า,ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
locomotive(n) หัวรถจักร,หัวรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motiveเหตุจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motiveเหตุจูงใจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motiveเหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ดู inducement ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motive, Dependencyแรงจูงใจใฝ่พึ่งพา [การแพทย์]
Motivesแรงจูงใจ [การแพทย์]
Motives, Personalแรงจูงใจส่วนบุคคล [การแพทย์]
Motives, Physiologicalแรงจูงใจทางร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Motive. Ah.อา A Deadly Affair (2010)
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้ Rebecca (1940)
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ Rebecca (1940)
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ Rebecca (1940)
There you are, Colonel. There's where you'll find your motive.นี่ไง ท่านผู้พัน ที่นั่นแหละที่ท่านจะได้เจอแรงจูงใจ Rebecca (1940)
You want to know if I can suggest any motive as to why Mrs. De Winter should have taken her life?คุณอยากรู้ว่าผมจะบอกถึงเเรงจูงใจที่ว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากฆ่าตัวตายได้รึเปล่า Rebecca (1940)
You see, I was looking for a motive.คุณเห็นฉันกำลังมองหาแรงจูงใจ 12 Angry Men (1957)
That's very important because if you don't have a motive, where's your case, right?นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ได้มีแรงจูงใจที่เป็นกรณีของคุณใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
You said it provided a motive. So did the prosecution.คุณบอกว่ามันให้แรงจูงใจ เพื่อให้ได้การดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
That wasn't a very strong motive.ที่ไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งมาก 12 Angry Men (1957)
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
His motives are honest.เเกมีเเรงจูงใจให้ทํา Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motiveBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
motiveCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
motiveI impeached his motives.
motiveIn religion there are the two great motives of fear and love.
motiveI was distrustful of his motives.
motiveJealousy was the motive for the murder.
motiveNobody likes to have his true motive doubted.
motiveNobody seemed to have a motive for the murder.
motiveNo speculation has taken place concerning the motives.
motiveNow we are better able to understand their motive.
motiveReflect on your own motives when making a decision.
motiveShe is acting from some selfish motive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลเหตุจูงใจ[N] motivation, See also: motive, Syn. แรงจูงใจ, Example: เรื่องของมูลเหตุจูงใจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบางคนคนจึงต้องทำอย่างนั้น หรือทำอย่างนี้
เหตุจูงใจ[N] motive, Syn. สิ่งจูงใจ, มูลเหตุจูงใจ, Example: มีเหตุจูงใจบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้น, Thai definition: สิ่งที่ชักนำไปหรือพาไปเป็นต้นเหตุให้ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมรถ[n.] (chang sǿm rot) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic   FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur   FR: inspirer ; susciter ; motiver
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source   FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f]
หัวรถ[n.] (hūarot) EN: railhead ; locomotive   FR: locomotive [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ลับลมคมใน[n.] (laplomkhomnai) EN: secret motive   
มูลเหตุ[n.] (mūnhēt) EN: cause ; ground ; justification ; motive   FR: cause [f]
แรงขับ [n.] (raēng khap) EN: propulsion ; drive ; motive   FR: poussée [f] ; force de propulsion [f]
แรงเคลื่อนไฟฟ้า[n. exp.] (raēngkhleūoen faifā) EN: electromotive force   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTIVE    M OW1 T IH0 V
MOTIVES    M OW1 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motive    (n) (m ou1 t i v)
motives    (n) (m ou1 t i v z)
motiveless    (j) (m ou1 t i v l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatmotiv {n}motive (for a crime) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car [Add to Longdo]
オートモーチブ[, o-tomo-chibu] (adj-f) automotive [Add to Longdo]
カーエレ[, ka-ere] (n) (abbr) (See カーエレクトロニクス) automotive electronics [Add to Longdo]
カーエレクトロニクス[, ka-erekutoronikusu] (n) automotive electronics (wasei [Add to Longdo]
ガーニッシュ[, ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim [Add to Longdo]
コンロッド[, konroddo] (n) (abbr) connecting rod (automotive); con-rod [Add to Longdo]
ディーゼルカー[, dei-zeruka-] (n) (1) (See ディーゼル動車) diesel locomotive; (2) (See ディーゼル自動車) diesel powered car [Add to Longdo]
ディーゼル機関車[ディーゼルきかんしゃ, dei-zeru kikansha] (n) diesel locomotive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动机[dòng jī, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] motive; motivation; intention [Add to Longdo]
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive force; prime mover; first cause; agent [Add to Longdo]
拖动力[tuō dōng lì, ㄊㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄌㄧˋ, / ] motive force; traction [Add to Longdo]
牵引力[qiān yǐn lì, ㄑㄧㄢ ˇ ㄌㄧˋ, / ] motive force; traction [Add to Longdo]
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] motive; intention; diligently; attentively [Add to Longdo]
发动力[fā dòng lì, ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motive \Mo"tive\, a.
   Causing motion; having power to move, or tending to move; as,
   a motive argument; motive power. "Motive faculty." --Bp.
   Wilkins.
   [1913 Webster]
 
   {Motive power} (Mach.), a natural agent, as water, steam,
    wind, electricity, etc., used to impart motion to
    machinery; a motor; a mover.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motive \Mo"tive\, n. [F. motif, LL. motivum, from motivus
   moving, fr. L. movere, motum, to move. See {Move}.]
   1. That which moves; a mover. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which incites to action; anything prompting or
    exciting to choise, or moving the will; cause; reason;
    inducement; object; motivation[2].
    [1913 Webster]
 
       By motive, I mean the whole of that which moves,
       excites, or invites the mind to volition, whether
       that be one thing singly, or many things
       conjunctively.            --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) The theme or subject; a leading phrase or passage
    which is reproduced and varied through the course of a
    comor a movement; a short figure, or melodic germ, out of
    which a whole movement is develpoed. See also {Leading
    motive}, under {Leading}. [Written also {motivo}.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Fine Arts) That which produces conception, invention, or
    creation in the mind of the artist in undertaking his
    subject; the guiding or controlling idea manifested in a
    work of art, or any part of one.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Incentive; incitement; inducement; reason; spur;
     stimulus; cause.
 
   Usage: {Motive}, {Inducement}, {Reason}. Motive is the word
      originally used in speaking of that which determines
      the choice. We call it an inducement when it is
      attractive in its nature. We call it a reason when it
      is more immediately addressed to the intellect in the
      form of argument.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motive \Mo"tive\, v. t.
   To prompt or incite by a motive or motives; to move.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motive
   adj 1: causing or able to cause motion; "a motive force";
       "motive power"; "motor energy" [syn: {motive(a)},
       {motor}]
   2: impelling to action; "it may well be that ethical language
     has primarily a motivative function"- Arthur Pap; "motive
     pleas"; "motivating arguments" [syn: {motivative(a)},
     {motive(a)}, {motivating}]
   n 1: the psychological feature that arouses an organism to
      action toward a desired goal; the reason for the action;
      that which gives purpose and direction to behavior; "we did
      not understand his motivation"; "he acted with the best of
      motives" [syn: {motivation}, {motive}, {need}]
   2: a theme that is repeated or elaborated in a piece of music
     [syn: {motif}, {motive}]
   3: a design or figure that consists of recurring shapes or
     colors, as in architecture or decoration [syn: {motif},
     {motive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top