ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motive

M OW1 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motive-, *motive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motive(n) แรงจูงใจ, See also: เหตุจูงใจ, แรงกระตุ้น, Syn. motivation
motive(n) จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim, goal, purpose
motive(adj) ซึ่งกระตุ้น, See also: ทำให้เคลื่อนไหว, Syn. active, dynamic, Ant. immobile, unmoving
motiveless(adj) ซึ่งไร้แรงจูงใจ
motive power(n) แหล่งพลังงานที่ทำให้เคลื่อนที่, See also: แรงที่ทำให้เคลื่อนที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motive(โม'ทิฟว) n. แรงดลใจ. adj. เป็นการกระตุ้น, เป็นสิ่งดลใจ. vt. กระตุ้น, ดลใจ.
automotive(ออโทโม'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ, เคลื่อนไหวไปด้วยเครื่องจักร
electromotiveadj.ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปตามตัวนำ,
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร, หัวรถไฟ, การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง, เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive

English-Thai: Nontri Dictionary
motive(adj) ซึ่งทำให้เคลื่อนไหว, หมุน, เป็นการกระตุ้น
motive(n) สาเหตุ, ใจความสำคัญ, เหตุผล, แรงดลใจ, เป้าหมาย, เจตนา
automotive(adj) เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ
electromotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า, ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่, เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
locomotive(n) หัวรถจักร, หัวรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motiveเหตุจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motiveเหตุจูงใจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motiveเหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ ดู inducement ความหมายที่ ๑ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motive, Dependencyแรงจูงใจใฝ่พึ่งพา [การแพทย์]
Motivesแรงจูงใจ [การแพทย์]
Motives, Personalแรงจูงใจส่วนบุคคล [การแพทย์]
Motives, Physiologicalแรงจูงใจทางร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want to know if I can suggest any motive as to why Mrs. De Winter should have taken her life?คุณอยากรู้ว่าผมจะบอกถึงเเรงจูงใจที่ว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากฆ่าตัวตายได้รึเปล่า Rebecca (1940)
His motives are honest.เเกมีเเรงจูงใจให้ทํา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Then you establish motive and method.นายลองประเมินแรงจูงใจและวิธีการ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
There's something I missed. Some clue or motive I've overlooked.อย่าทำร้ายตัวเอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
And that motive is plah!กินน้ำเข้าไปซะ เรื่องมันยังไม่จบ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But whatever the motive or whatever's pushing him, there must surely be a reason.แต่ไม่ว่ายังงัย... . ...มันจะต้องมีสาเหตุแน่ๆ Ghost in the Shell (1995)
"My motive for cautioning you is as follows:""การที่ผมเขียนมานี่เพื่อตักเตือนคุณในฐานะเพื่อน" Episode #1.6 (1995)
Nothing, as long as your motive is the search for truth.กำไรแม้? ไม่มีอะไรตราบใด ที่แรงจูงใจของคุณ คือการค้นหาความจริง ซึ่ง Contact (1997)
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด Contact (1997)
Also the matter of motive the janitor gonna come back here after all this time to kill a man he never knew?ไม่หรอก อะไรเป็นเหตุให้ภารโรงกลับมา ฆ่าคนที่ไม่รู้จักที่นี่ Gattaca (1997)
S-So now I need to have a motive to want to be with you?นี่ถ้าอยากคบกับเธอ ฉันต้องมีจุดประสงค์ด้วยหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
The motive is unknownยังไม่ทราบเหตุจูงใจ Infernal Affairs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motiveBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
motiveCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
motiveI impeached his motives.
motiveIn religion there are the two great motives of fear and love.
motiveI was distrustful of his motives.
motiveJealousy was the motive for the murder.
motiveNobody likes to have his true motive doubted.
motiveNobody seemed to have a motive for the murder.
motiveNo speculation has taken place concerning the motives.
motiveNow we are better able to understand their motive.
motiveReflect on your own motives when making a decision.
motiveShe is acting from some selfish motive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลเหตุจูงใจ(n) motivation, See also: motive, Syn. แรงจูงใจ, Example: เรื่องของมูลเหตุจูงใจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบางคนคนจึงต้องทำอย่างนั้น หรือทำอย่างนี้
เหตุจูงใจ(n) motive, Syn. สิ่งจูงใจ, มูลเหตุจูงใจ, Example: มีเหตุจูงใจบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้น, Thai Definition: สิ่งที่ชักนำไปหรือพาไปเป็นต้นเหตุให้ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมรถ[chang sǿm rot] (n) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic  FR: mécanicien automobile [ m ] ; mécano [ m ]
ดลใจ[donjai] (v) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur  FR: inspirer ; susciter ; motiver
เหตุ[hēt] (n) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ] ; origine [ f ]
หัวรถ[hūarot] (n) EN: railhead ; locomotive  FR: locomotive [ f ]
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; détermination [ f ] ; volition [ f ] ; dessein [ m ] ; objet [ m ] ; but [ m ]
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ลับลมคมใน[laplomkhomnai] (n) EN: secret motive
มูลเหตุ[mūnhēt] (n) EN: cause ; ground ; justification ; motive  FR: cause [ f ]
แรงขับ[raēng khap] (n) EN: propulsion ; drive ; motive  FR: poussée [ f ] ; force de propulsion [ f ]
แรงเคลื่อนไฟฟ้า[raēngkhleūoen faifā] (n, exp) EN: electromotive force

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOTIVE M OW1 T IH0 V
MOTIVES M OW1 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motive (n) mˈoutɪv (m ou1 t i v)
motives (n) mˈoutɪvz (m ou1 t i v z)
motiveless (j) mˈoutɪvləs (m ou1 t i v l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] motive; intention; diligently; attentively #5,234 [Add to Longdo]
动机[dòng jī, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] motive; motivation; intention #6,403 [Add to Longdo]
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive force; prime mover; first cause; agent #32,730 [Add to Longdo]
牵引力[qiān yǐn lì, ㄑㄧㄢ ㄧㄣˇ ㄌㄧˋ, / ] motive force; traction #47,606 [Add to Longdo]
拖动力[tuō dōng lì, ㄊㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄌㄧˋ, / ] motive force; traction [Add to Longdo]
发动力[fā dòng lì, ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive power [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatmotiv { n }motive (for a crime) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
理由[りゆう, riyuu] (n) reason; pretext; motive; (P) #445 [Add to Longdo]
[こころざし, kokorozashi] (n) will; intention; motive; (P) #1,649 [Add to Longdo]
動力[どうりょく, douryoku] (n, adj-f) power; motive power; dynamic force; (P) #5,804 [Add to Longdo]
腹(P);肚[はら, hara] (n) (1) abdomen; belly; stomach; (2) one's mind; one's real intentions; one's true motive; (3) loop (physics); (suf, ctr) (4) counter for hard roe; (P) #6,500 [Add to Longdo]
動機[どうき, douki] (n) motive; incentive; motif; (P) #8,554 [Add to Longdo]
心中[しんちゅう, shinchuu] (n) in one's heart; true motives; mind; (P) #13,946 [Add to Longdo]
本音[ほんね, honne] (n) real intention; motive; (P) #16,238 [Add to Longdo]
真意[しんい, shin'i] (n) real intention; true motive; true meaning; (P) #17,143 [Add to Longdo]
本意[ほんい;ほい, hon'i ; hoi] (n) one's real intent; one's real motive; one's real hopes; one's original purpose #19,254 [Add to Longdo]
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motive \Mo"tive\, a.
   Causing motion; having power to move, or tending to move; as,
   a motive argument; motive power. "Motive faculty." --Bp.
   Wilkins.
   [1913 Webster]
 
   {Motive power} (Mach.), a natural agent, as water, steam,
    wind, electricity, etc., used to impart motion to
    machinery; a motor; a mover.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motive \Mo"tive\, n. [F. motif, LL. motivum, from motivus
   moving, fr. L. movere, motum, to move. See {Move}.]
   1. That which moves; a mover. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which incites to action; anything prompting or
    exciting to choise, or moving the will; cause; reason;
    inducement; object; motivation[2].
    [1913 Webster]
 
       By motive, I mean the whole of that which moves,
       excites, or invites the mind to volition, whether
       that be one thing singly, or many things
       conjunctively.            --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) The theme or subject; a leading phrase or passage
    which is reproduced and varied through the course of a
    comor a movement; a short figure, or melodic germ, out of
    which a whole movement is develpoed. See also {Leading
    motive}, under {Leading}. [Written also {motivo}.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Fine Arts) That which produces conception, invention, or
    creation in the mind of the artist in undertaking his
    subject; the guiding or controlling idea manifested in a
    work of art, or any part of one.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Incentive; incitement; inducement; reason; spur;
     stimulus; cause.
 
   Usage: {Motive}, {Inducement}, {Reason}. Motive is the word
      originally used in speaking of that which determines
      the choice. We call it an inducement when it is
      attractive in its nature. We call it a reason when it
      is more immediately addressed to the intellect in the
      form of argument.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motive \Mo"tive\, v. t.
   To prompt or incite by a motive or motives; to move.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motive
   adj 1: causing or able to cause motion; "a motive force";
       "motive power"; "motor energy" [syn: {motive(a)},
       {motor}]
   2: impelling to action; "it may well be that ethical language
     has primarily a motivative function"- Arthur Pap; "motive
     pleas"; "motivating arguments" [syn: {motivative(a)},
     {motive(a)}, {motivating}]
   n 1: the psychological feature that arouses an organism to
      action toward a desired goal; the reason for the action;
      that which gives purpose and direction to behavior; "we did
      not understand his motivation"; "he acted with the best of
      motives" [syn: {motivation}, {motive}, {need}]
   2: a theme that is repeated or elaborated in a piece of music
     [syn: {motif}, {motive}]
   3: a design or figure that consists of recurring shapes or
     colors, as in architecture or decoration [syn: {motif},
     {motive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top