Search result for

acceptance

(82 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acceptance-, *acceptance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptance[N] การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน), See also: การยอมรับ
acceptance[N] การตอบรับคำเชิญ
acceptance[N] การเต็มใจเชื่อ
acceptance[N] การยอมรับเข้ากลุ่ม
acceptance[N] การรับ, See also: การรับเอามา, Syn. receiving, taking
acceptance[N] การเห็นพ้องกับ, See also: การเห็นด้วยกับ, Syn. agreement
acceptance[N] การอดทน, See also: การยอมทน, การทนทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptanceการสนอง ดู offer and acceptance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance๑. คำสนอง๒. การรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance for honour; acceptance supra protestการรับรองเพื่อแก้หน้า (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance half-angleครึ่งมุมรับรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
acceptance in case of needsการรับรองยามประสงค์ (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance letterจดหมายสนองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of a bill of exchangeการรับรองตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance of serviceการรับหมายศาลแทนจำเลย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance rateอัตราการเข้ารับ (บริการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acceptanceยอมรับความจริง, การยอมรับ [การแพทย์]
Acceptance of a Valueการยอมรับค่านิยม [การแพทย์]
Acceptance samplingการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ [TU Subject Heading]
Acceptance, Region ofขอบเขตยอมรับสมมติฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And come time for early acceptances in december,จะมีการเปิดรับการตอบรับก่อนกำหนดในเดือนธันวานี้ New Haven Can Wait (2008)
We just made our first pledge acceptance.เราเพิ่งรับผู้มาอยู่ใหม่คนแรก The House Bunny (2008)
Acceptance is important, Wyatt.การยอมรับ.. มันสำคัญนะ Greatness Achieved (2008)
We will celebrate your acceptance tonight at the operพวกเราจะฉลองการสอบติดของลูกที่โอเปร่า You've Got Yale! (2009)
You couldn't pry that acceptance from his handsคุณไม่มีทางเอาคำเชิญไปยัดใส่มือเขา You've Got Yale! (2009)
Because I declined my acceptance. You're next in line.เพราะฉันปฏิเสธเยล และเธออยู่ในคิวต่อไป You've Got Yale! (2009)
Your acceptance has been placed on hold.การรับเข้าเยลของเธอจะถูกยกเลิกไปก่อน You've Got Yale! (2009)
Yale will revoke my acceptance As soon as they receive word.จนกว่าพวกเขาจะรับคำร้อง นี่มันเป็นช่วงชั่วโมงที่มืดมิดที่สุด Carrnal Knowledge (2009)
They've rescinded your acceptance and given the spot to nelly.พวกเค้ายกเลิกการตอบรับเข้ามหาลัยของเธอ และยกสิทธิ์นั้นให้เนลลี่ The Age of Dissonance (2009)
Yale has rescinded your acceptanceเยลเพิกถอนการรับเธอเข้าแล้ว The Grandfather (2009)
- I got Quinn's letter of acceptance.- ฉันได้รับจดหมายเห็นด้วยจากควินน์ Balm (2009)
Is acceptance.คือการยอมรับ Hairography (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acceptanceHe keeps up an acceptance with her.
acceptanceHis acceptance of the present was regarded as bribery.
acceptanceThe student submitted a paper to an English-language journal, and the result was "conditional acceptance".
acceptanceThe theory will find general acceptance.
acceptanceThose customs found acceptance there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตอบรับ[N] acceptance, See also: admission, agreement, allowance, Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเห็นชอบ[n.] (kān henchøp) EN: acceptance ; approval   
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การรับรองเพื่อแก้หน้า[n. exp.] (kān raprøng pheūa kaēnā) EN: acceptance for honour   
การยอมรับ[n.] (kān yømrap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission   FR: acceptation [f] ; admission [f]
คำสนอง[n. exp.] (kham sanøng) EN: acceptance   
สุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (sum tūayāng) EN: acceptance sampling ; random sampling   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCEPTANCE    AE0 K S EH1 P T AH0 N S
ACCEPTANCE    AH0 K S EH1 P T AH0 N S
ACCEPTANCES    AE0 K S EH1 P T AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acceptance    (n) (@1 k s e1 p t @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmebedingung {f} | Abnahmebedingungen {pl}acceptance term | acceptance terms [Add to Longdo]
Abnahmebereich {m}; Gutbereich {m}acceptance region [Add to Longdo]
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}; Abnahmeprüfung {f}acceptance inspection [Add to Longdo]
Abnahmekriterium {n} | Abnahmekriterien {pl}acceptance criterion; approval criterion | acceptance criteria; approval criteria [Add to Longdo]
Abnahmelinie {f}; Akzeptlinie {f}acceptance line [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}acceptance trials [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}; Übernahmeprüfung {f}acceptance test [Add to Longdo]
Abnahmetest {m}acceptance trial [Add to Longdo]
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure [Add to Longdo]
Abnahmezahl {f}acceptance number [Add to Longdo]
Akzeptbank {f}; Wechselbank {f}acceptance house [Add to Longdo]
Akzeptmarkt {m}acceptance market [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
アクセプタンス[, akuseputansu] (n) acceptance [Add to Longdo]
パブリックアクセプタンス[, paburikkuakuseputansu] (n) public acceptance [Add to Longdo]
引き受け(P);引受け;引受[ひきうけ, hikiuke] (n) undertaking; underwriting; acceptance; (P) [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] (n,vs,adj-no) (1) idea; notion; conception; (2) sense (e.g. of duty); (3) resignation; preparedness; acceptance; (4) {Buddh} observation and contemplation; (P) [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P) [Add to Longdo]
玉音放送[ぎょくおんほうそう, gyokuonhousou] (n) (See ポツダム宣言) radio broadcast announcing acceptance of the Potsdam Declaration and the end of the war (recording of Hirohito; broadcast Aug. 15, 1945) [Add to Longdo]
検収[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) acceptance inspection; collating; receipt and inspection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function [Add to Longdo]
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test [Add to Longdo]
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acceptance \Ac*cept"ance\, n.
   1. The act of accepting; a receiving what is offered, with
    approbation, satisfaction, or acquiescence; esp.,
    favorable reception; approval; as, the acceptance of a
    gift, office, doctrine, etc.
    [1913 Webster]
 
       They shall come up with acceptance on mine altar.
                          --Isa. lx. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. State of being accepted; acceptableness. "Makes it assured
    of acceptance." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.)
    (a) An assent and engagement by the person on whom a bill
      of exchange is drawn, to pay it when due according to
      the terms of the acceptance.
    (b) The bill itself when accepted.
      [1913 Webster]
 
   4. An agreeing to terms or proposals by which a bargain is
    concluded and the parties are bound; the reception or
    taking of a thing bought as that for which it was bought,
    or as that agreed to be delivered, or the taking
    possession as owner.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) An agreeing to the action of another, by some act
    which binds the person in law.
    [1913 Webster]
 
   Note: What acts shall amount to such an acceptance is often a
      question of great nicety and difficulty. --Mozley & W.
      [1913 Webster]
 
   Note: In modern law, proposal and acceptance are the
      constituent elements into which all contracts are
      resolved.
      [1913 Webster]
 
   {acceptance of a bill of exchange}, {acceptance of a check},
   {acceptance of a draft}, or {acceptance of an order}, is an
    engagement to pay it according to the terms. This
    engagement is usually made by writing the word "accepted"
    across the face of the bill.
 
   {Acceptance of goods}, under the statute of frauds, is an
    intelligent acceptance by a party knowing the nature of
    the transaction.
    [1913 Webster]
 
   6. Meaning; acceptation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Acceptance of persons}, partiality, favoritism. See under
    {Accept}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acceptance
   n 1: the mental attitude that something is believable and should
      be accepted as true; "he gave credence to the gossip";
      "acceptance of Newtonian mechanics was unquestioned for 200
      years" [syn: {credence}, {acceptance}]
   2: the act of accepting with approval; favorable reception; "its
     adoption by society"; "the proposal found wide acceptance"
     [syn: {adoption}, {acceptance}, {acceptation}, {espousal}]
   3: the state of being acceptable and accepted; "torn jeans
     received no acceptance at the country club" [ant:
     {rejection}]
   4: (contract law) words signifying consent to the terms of an
     offer (thereby creating a contract)
   5: banking: a time draft drawn on and accepted by a bank [syn:
     {acceptance}, {banker's acceptance}]
   6: a disposition to tolerate or accept people or situations;
     "all people should practice toleration and live together in
     peace" [syn: {toleration}, {acceptance}, {sufferance}]
   7: the act of taking something that is offered; "her acceptance
     of the gift encouraged him"; "he anticipated their acceptance
     of his offer"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top