ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assiduous

AH0 S IH1 D W AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assiduous-, *assiduous*, assiduou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assiduous[ADJ] ที่ทำด้วยความตั้งใจ, See also: ตั้งอกตั้งใจ, Syn. industrious, persevering
assiduously[ADV] เพียรพยายาม, See also: ก้มหน้าก้มตา, Syn. industriously, laboriously

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา The Matrix Reloaded (2003)
They will be cheated assiduously by their servants.พวกเขาจะถูกพวกคนรับใช้ ปอกลอกโดยไม่รู้ตัว Pride & Prejudice (2005)
You were thorough and assiduous in your treatment of the body and the crime scene.พวกเธอได้เข้าไปและเพียร พยายามจัดการซากศพและ ที่เกิดเหตุอาชญากรรม The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'm an assiduous note taker.ฉันเป็นพวกที่ขยันทำโน็ต The Patriot in Purgatory (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ก้มหน้าก้มตา[xp] (kom nā kom tā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make an effort to ; put one's mind to sth.   
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application   FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
อุตสาหะ[v.] (utsāha) EN: be industrious ; be assiduous ; be diligent   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSIDUOUS    AH0 S IH1 D W AH0 S
ASSIDUOUSLY    AH0 S IH1 D W AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assiduous    (j) ˈəsˈɪdjuəʴs (@1 s i1 d y u@ s)
assiduously    (a) ˈəsˈɪdjuəʴsliː (@1 s i1 d y u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻意求工[kè yì qiú gōng, ㄎㄜˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ, ] assiduous and painstaking [Add to Longdo]
刻苦努力[kè kǔ nǔ lì, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] assiduous; taking great pains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t,adv-to) quietly and assiduously [Add to Longdo]
仕事に勤しむ[しごとにいそしむ, shigotoniisoshimu] (exp,v5m) to be assiduous in one's business [Add to Longdo]
孜々;孜孜[しし, shishi] (adj-t,adv-to) assiduously; diligently [Add to Longdo]
孜々として;孜孜として[ししとして, shishitoshite] (exp) assiduously; diligently [Add to Longdo]
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal [Add to Longdo]
精励恪勤[せいれいかっきん, seireikakkin] (n,vs,adj-na) assiduousness; attending diligently to one's study or duties [Add to Longdo]
体を粉にする[からだをこにする, karadawokonisuru] (exp,vs-i) working assiduously [Add to Longdo]
粒々辛苦;粒粒辛苦[りゅうりゅうしんく, ryuuryuushinku] (n,vs) toil and moil; working assiduously for; tireless hard work; painstaking labor (labour) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assiduous \As*sid"u*ous\, a. [L. assiduus, fr. assid?re to sit
   near or close; ad + sed[=e]re to sit. See {Sit}.]
   1. Constant in application or attention; devoted; attentive;
    unremitting.
    [1913 Webster]
 
       She grows more assiduous in her attendance.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed with constant diligence or attention;
    unremitting; persistent; as, assiduous labor.
    [1913 Webster]
 
       To weary him with my assiduous cries. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Diligent; attentive; sedulous; unwearied; unintermitted;
     persevering; laborious; indefatigable.
     [1913 Webster] {As*sid"u*ous*ly}, adv. --
     {As*sid"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assiduous
   adj 1: marked by care and persistent effort; "her assiduous
       attempts to learn French"; "assiduous research";
       "sedulous pursuit of legal and moral principles" [syn:
       {assiduous}, {sedulous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top