ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motivation

M OW2 T AH0 V EY1 SH AH0 N   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motivation-, *motivation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motivation[N] แรงบันดาลใจ, See also: แรงจูงใจ, Syn. motive, driving force
motivation[N] แรงจูงใจ, See also: แรงกระตุ้น, แรงบันดาลใจ, Syn. motive, drive
motivation[N] การให้แรงจูงใจ, See also: การให้แรงบันดาลใจ, การกระตุ้น
motivational[ADJ] เกี่ยวแรงจูงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motivation(โมทะเว'เชิน) n. การกระตุ้น,เหตุจูงใจ,สิ่งกระตุ้น,สิ่งดลใจ,แรงดลใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motivationแรงจูงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motivationการจูงใจ, แรงจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motivationการจูงใจ, แรงจูงใจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motivationการจูงใจ, แรงจูงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motivation๑. การจูงใจ๒. แรงจูงใจ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]
Motivation (Psychology)แรงจูงใจ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Motivation Driveแรงผลักดัน [การแพทย์]
Motivation for Achievementความจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ [การแพทย์]
Motivation in educationแรงจูงใจในการศึกษา [TU Subject Heading]
Motivation research (Marketing)การวิจัยแรงจูงใจ (การตลาด) [TU Subject Heading]
Motivation, Extrinsicการจูงใจภายนอก [การแพทย์]
Motivation, Humanแรงจูงใจในมนุษย์ [การแพทย์]
Motivation, Intrinsicการจูงใจภายใน, การจูงใจจากภายใน [การแพทย์]
Motivation, Unconsciousแรงจูงใจที่อยู่ในจิตใต้สำนึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got more motivation to whack Van Zant than either of you. He is a fucking luxury.ฉันอยากซัดก้นแวนแซนท์มากกว่าแก Heat (1995)
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
Which explains Miss Cooper's motivation to cover for him.ซึ่งนั่นก็อธิบายว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำไมคุณคูปเปอร์ถึงรับผิดแทน The O.C. (2003)
The problem comes in the profit motivation here because these people there's no such thing as enough.ปัญหามันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงแรงจูงใจที่จะหากำไรนั่นแหละ เพราะบรรษัทเหล่านี้ ไม่รู้จักคำว่าพอ The Corporation (2003)
The motivations for hero homicide are excitement,power,and respect, and even though landman's not a star,he still gets respect.ฉันต้องขับรถมาถึงดีซีด้วย โอเค ฉันจะเริ่มต้นจาก เช็คข้อมูลการรักษาคนป่วยในเนบราสก้า L.D.S.K. (2005)
Motivation aside,I think harry and lundy would agree on this one.แรงจูงใจข้างเคียง แฮรี่กับลันดี้ คงเห็นด้วยกับข้อนี้ An Inconvenient Lie (2007)
I figure you have more motivation than most to see Doakes brought to justice,ผมคิดว่าคุณจะมีแรงจูงใจมากกว่าใคร ในการที่จะนำโดคส์มาสู่การพิพากษา Resistance Is Futile (2007)
Wouldn't her motivation be love?แล้วถ้าเหตุผลที่ว่าคือความรักล่ะ Chuck Versus the Truth (2007)
Well, I'll tell you, I know a lack of motivation when I see it.อ้อ ฉันจะบอกนายให้ ฉันรู้ขาดแรงจูงใจเมื่อฉันได้เห็นมัน Crazy Handful of Nothin' (2008)
Although you're identical in appearance, you lack the motivation and talentถึงพวกคุณจะหน้าเหมือนกัน แต่คุณขาดแรงจูงใจ และ พรสวรรค์ Eagle Eye (2008)
But the real motivation behind his participation is not yet known.แต่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด Resident Evil: Degeneration (2008)
A self-serving motivation behind it all.แรงกระตุ้นเพื่อตัวเองอยู่เบื้องหลังเสมอ Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motivationAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
motivationDue to ill-health of the web-manager, loss of motivation and other circumstances I have decided that it is not possible to continue.
motivationHe lacks motivation.
motivationIt is not possible to do if there is not every motivation.
motivationThe pay was good, and that was their only motivation to participate in the study.
motivationWhat makes life dreary is the want of motivation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเร้า[N] motivation, See also: stimulation, urge, drive, impulsion, Syn. สิ่งกระตุ้น
แรงจูงใจ[N] motivation, Syn. สิ่งจูงใจ, แรงกระตุ้น, Example: วิทยากรแนะนำให้สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรก่อนสิ่งอื่นใด, Thai definition: สิ่งที่เป็นเหตุกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
แรงกระตุ้น[N] motivation, See also: incitement, Syn. แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน
มูลเหตุจูงใจ[N] motivation, See also: motive, Syn. แรงจูงใจ, Example: เรื่องของมูลเหตุจูงใจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบางคนคนจึงต้องทำอย่างนั้น หรือทำอย่างนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาการจูงใจ[n. exp.] (jittawitthayā kān jūngjai) EN: psychology of motivation   FR: psychologie de la motivation [f]
การจูงใจ[n.] (kān jūngjai) EN: motivation ; persuasion   FR: motivation [f]
การจูงใจในการทำงาน[n. exp.] (kān jūngjai nai kān thamngān) FR: motivation au travail [f]
มูลเหตุจูงใจ[n. exp.] (mūnhēt jūngjai) EN: motivation   
แรงจูงใจ[n. exp.] (raēngjūngjai) EN: incentive ; motivation ; appeal   
แรงจูงใจภายใน[n. exp.] (raēngjūngjai phāinai) EN: intrinsic motivation   
แรงจูงใจภายนอก[n. exp.] (raēngjūngjai phāinøk) EN: extrinsic motivation   
แรงกระตุ้น[n.] (raēng kratun) EN: motivation ; stimulant ; incentive ; driving force   FR: motivation [f]
แรงหนุน[n. exp.] (raēng nun) EN: motivation   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTIVATION M OW2 T AH0 V EY1 SH AH0 N
MOTIVATIONS M OW2 T AH0 V EY1 SH AH0 N Z
MOTIVATIONAL M OW2 T AH0 V EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motivation (n) mˌoutɪvˈɛɪʃən (m ou2 t i v ei1 sh @ n)
motivations (n) mˌoutɪvˈɛɪʃənz (m ou2 t i v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动因[dòng yīn, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄣ, / ] motivation; moving force; underlying force; agent, #26,866 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motivation {f}; Motivierung {f} | Motivationen {pl}; Motivierungen {pl}motivation | motivations [Add to Longdo]
Motivationsschub {m}a shot in the arm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
モチ[, mochi] (n) (col) (abbr) (See モチベーション) motivation [Add to Longdo]
モチベーション[, mochibe-shon] (n) motivation [Add to Longdo]
モチベーションリサーチ[, mochibe-shonrisa-chi] (n) motivation research [Add to Longdo]
モチベーションレサーチ[, mochibe-shonresa-chi] (n) motivation research [Add to Longdo]
モチベート[, mochibe-to] (n) motivation; motivate [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) [Add to Longdo]
気力旺盛[きりょくおうせい, kiryokuousei] (n,adj-na) being full of energy (drive, motivation, vitality) [Add to Longdo]
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P) [Add to Longdo]
自発性[じはつせい, jihatsusei] (n) self-motivation; spontaneity; spontaneousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motivate \Mo"ti*vate\, v. t. [imp. & p. p. {-vated}; p. pr. &
   vb. n. {-vating}.] [From {Motive}, n.]
   To provide with a motive; to move; impel; induce; incite. --
   {Mo`ti*va"tion}, n. --William James.
 
   Syn: move, prompt, incite, induce impel, drive.
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 motivation \motivation\ n.
   1. The act or process of motivating.
    [PJC]
 
   2. The mental process that arouses an organism to action; as,
    a large part of a teacher's job is to give students the
    motivation to learn on their own.
 
   Syn: motive, need.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. The goal or mental image of a goal that creates a
    motivation[2]; as, the image of a peaceful world is a
    powerful motivation for only a rare few individuals.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motivation
   n 1: the psychological feature that arouses an organism to
      action toward a desired goal; the reason for the action;
      that which gives purpose and direction to behavior; "we did
      not understand his motivation"; "he acted with the best of
      motives" [syn: {motivation}, {motive}, {need}]
   2: the condition of being motivated; "his motivation was at a
     high level"
   3: the act of motivating; providing incentive [syn:
     {motivation}, {motivating}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Motivation /moːtiːvatsiːoːn/ 
  motivation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top