ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

try

T R AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -try-, *try*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
trying(adj) ที่ยากลำบาก เช่น Those are real friends! That must have been very helpful to you during trying times.
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
biometry(n) ชีวมิติ, ชีวสถิติศาสตร์ เช่น The datasets in this collection came from the book CASE STUDIES IN BIOMETRY., Syn. biostatistics
floristry(n) ศิลปะการจัดดอกไม้ เช่น If you go straight into a job in floristry, you will be trained on the job by an experienced florist.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
try(vi) พยายาม, See also: ลอง
try(vt) ทดสอบ, See also: พิสูจน์, ทดลอง
try(vt) ตรวจสอบ, See also: ดู, ตรวจ
try(vt) ทำให้เหลืออด
try(vt) สอบสวนในศาล, See also: พิจารณา
try(n) การทดลอง
try(n) การลอง
tryst(n) สถานที่นัดพบ
tryst(n) การนัดพบ
trying(adj) ที่ลำบาก, See also: ที่ทดสอบถึงความอดทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
try(ไทร) vt., n. (ความ) พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง, สอบสวน, พิจารณาคดี, อดทน, ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม), Syn. essay, attempt, assay, test
try squaren. ไม้ฉากของช่างไม้
trying(ไทร'อิง) adj. ยากลำบาก, เหลือทน, See also: tryingly adv. tryingness n., Syn. difficult
tryout(ไทร'เอาทฺ) n. การทดสอบ, การทดลอง
tryst(ทริสทฺ, ไทรสทฺ) n.การนัดหมาย, สถานที่นัดพบ. vi. นัดหมาย, นัดพบ., See also: tryster n., Syn. rendezvous, date
trysting placen. สถานที่นัดพบ
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
altimetry(แอลทิม' มิทรี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง-altimetric (al) adj.
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล, มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent

English-Thai: Nontri Dictionary
try(n) ความพยายาม, การไต่สวน, การทดลอง, การพิสูจน์, การทดสอบ
try(vi) พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง
try(vt) ทดลอง, ไต่สวน, ซ้อม, ทรมาน, พิจารณา, พยายาม
trying(adj) ยาก, ลำบากลำบน, รำคาญ
tryst(n) การลอบพบกัน, การนัดหมาย
ancestry(n) กำพืด, เทือกเถาเหล่ากอ
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
artistry(n) งานศิลป์, ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป์
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
banditry(n) การโจรกรรม, การปล้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trypanosomiasis in animalsทริปาโนโซมิเอซิสในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
trypsinทริปซิน, เอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างขึ้น  สำหรับย่อยอาหารพวกโปรตีนให้มีโมเลกุลเล็กลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trypsin inhibitorsทริพซิน อินหิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
tryptophanทริปโตเฟน, กรดอะมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่งของร่างกาย  สูตรเคมีคือ C11H12N2O2 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
try(n, vi, vt, modal, ver) พยายาม
try out(n, vt) ทดลอง
Trypophobia(n, name) โรคกลัวรู (ภาษาอังกฤษ : Trypophobia) คือ ภาวะความเกลียดกลัว ขยะแขยง เมื่อเห็นพื้นของวัตถุมีลักษณะเป็นรู เป็นหลุม หรือเป็นช่องกลมๆ ตะปุ่มตะป่ำ กระจุกรวมตัวกันเยอะๆ
Trypticase soy agar[วุ้น-ถั่ว-เหลือง-ทริป-ติ-เคส] (n, name) วุ้นถั่วเหลืองทริปติเคส
trypticase soy agar[วุ้น-ถั่ว-เหลือง-ทริป-ติ-เคส] (n, name) วุ้นถั่วเหลืองทริปติเคส (Trypticase soy agar) หรือเรียกสั้นๆว่า (TSA) เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ประกอบด้วยเคซีนและถั่วเหลืองที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ซึ่งเป็นแหล่งของกรดอะมิโนและธาตุอาหารอื่นๆ มีเดกซ์โตสเป็นแหล่งคาร์บอน มีโซเดียมคลอไรด์เพื่อรักษาแรงดันออสโมติก และไดโพแทสเซียมฟอสเฟตเป็นบัฟเฟอร์ อาหารนี้อาจจะเพิ่มเลือดหรือยาปฏิชีวนะตามแต่ความต้องการในการเลี้ยงเชื้อ อาหาร 1 ลิตรประกอบไปด้วย 15 g (ทริปโตน) 5 g (ซอยโตน — ถั่วเหลืองที่ย่อยด้วยเอนไซม์) 5 g (NaCl หรือโซเดียมคลอไรด์) 15 g (วุ้น)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Try itชิมดูสิ My Lovely Sam-Soon (2005)
Try paint. Hmm.คล้ายกับสี Dude, Where's My Groom? (2009)
Try it.ลอง Episode #1.6 (2010)
Try me.ลองดูซิ We Need to Talk About Kevin (2012)
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Like to try one?ชอบที่จะลอง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You should try it on yourself.คุณควรแต่งตัวเองบ้าง The Great Dictator (1940)
Come on, now, we'll try you out.มาในตอนนี้เราจะพยายามให้ คุณออก Pinocchio (1940)
Try it again, Pinoke.ลองอีกครั้ง ปีโนก Pinocchio (1940)
Well, I'll try and find Maxim, shall I?- งั้นผมไปตามหาเเม็กซิมดีกว่า Rebecca (1940)
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด Rebecca (1940)
Here, try a spot of this.เอ้าดื่มนี่สักหน่อย Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tryAbove all, try to be kind to the old.
tryA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
tryAll my friends encouraged me to try my best.
tryAll the competitors are trying to get their piece of the pie.
tryAll we have to do is to try our best.
tryAll you have to do is to try hard to master English.
tryAll you have to do is try your best.
tryAll you're doing is trying to escape reality.
tryAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
tryAnd the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.
tryApparently, they're trying to patch up their marriage.
tryAre you trying to fish in troubled waters?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียดเวลา(v) try to make time, See also: spare time, Syn. แบ่งเวลา, จัดสรรเวลา, Example: เมื่อวานซืนนี้ผมเจียดเวลาตอบจดหมายของผู้ที่อ่านคอลัมน์ที่ผมเขียน, Thai Definition: แบ่งเวลาให้กับสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งที่กำลังทำอยู่
ลองเสื้อ(v) try on a coat, Example: หล่อนลองเสื้อก่อนซื้อทุกครั้ง, Thai Definition: ลองสวมเสื้อเพื่อให้รู้ความพอเหมาะพอดี
เอาใจ(v) try to please, See also: behave well, please, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Example: หล่อนประจบเอาใจมารดามากขึ้นเมื่อรู้ว่าตนเองทำความผิด, Thai Definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เอาอกเอาใจ(v) try to please, See also: please, Syn. เอาใจ, ตามใจ, Example: บิดามารดามักจะเอาอกเอาใจและตามใจเด็กมากเป็นพิเศษในเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย, Thai Definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
ดูทีท่า(v) try to find out the actual situation, Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา, Example: เราต้องคอยดูทีท่าของคู่แข่งไปก่อน อย่าเพิ่งใจร้อน, Thai Definition: สังเกตลู่ทางหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เป็นไป
เพียร(v) persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai Definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
พยายาม(v) try, See also: endeavour, attempt, make an effort, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, มานะ, Example: เด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อพยายามเรียกร้องความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่, Thai Definition: ทำโดยมานะบากบั่น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
มุ(v) concentrate, See also: try hard, work hard, make determined effort, attempt, Syn. มุ่ง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Example: เขามุเรียนด้านภาษาอังกฤษจนถึงขั้นสูงแล้ว, Thai Definition: มุ่งเอาจริงเอาจังไปทางเดียว
เอาดีเอาเด่น(v) show off, See also: try to show a talent, Syn. ทำตัวเด่น, Example: เขาพยายามเอาดีเอาเด่นเพื่ออะไรกัน, Thai Definition: พยายามทำตัวให้คนเห็นว่าตนดีเด่นกว่าเพื่อน
เอาชนะคะคาน(v) get over, See also: try to win, Example: นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพยายามที่จะคิดค้น เอาชนะคะคานธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อเอามาเสริมในสิ่งที่ขาดหายไป, Thai Definition: คัดค้าน เพื่อให้เอาชนะให้จงได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[ao-ok aojai] (v, exp) EN: try to please ; please  FR: être prévenant
อารยชาติ[ārayachāt] (n) EN: civilized nation ; civilized country  FR: nation civilisée [ f ] ; pays civilisé [ m ]
อารยประเทศ[ārayaprathēt] (n) EN: civilized country  FR: pays civilisé [ m ]
แบบลูกทุ่ง[baēp lūkthung] (n, exp) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk
บากบั่น[bākban] (v) EN: persevere; try hard ; struggle  FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บ้านเมือง[bānmeūang] (n) EN: country ; state ; nation
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ[bānmeūang ja luk pen fai] (xp) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
บ้านนอก[bānnøk] (n) EN: countryside ; country  FR: campagne [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRY T R AY1
TRYON T R AY1 AH0 N
TRYST T R AY1 S T
TRYBA T R IH1 B AH0
TRYGG T R IH1 G
TRYST T R IH1 S T
TRYIN' T R AY1 IH0 N
TRYGVE T R IH1 G V IY0
TRYBUS T R IH1 B IH0 S
TRY-ON T R AY1 AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
try (v) trˈaɪ (t r ai1)
tryst (n) trˈɪst (t r i1 s t)
try-on (n) trˈaɪ-ɒn (t r ai1 - o n)
trying (v) trˈaɪɪŋ (t r ai1 i ng)
trysts (n) trˈɪsts (t r i1 s t s)
try-ons (n) trˈaɪ-ɒnz (t r ai1 - o n z)
try-out (n) trˈaɪ-aut (t r ai1 - au t)
try-outs (n) trˈaɪ-auts (t r ai1 - au t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力图[lì tú, ㄌㄧˋ ㄊㄨˊ,   /  ] try hard to; strive to #14,689 [Add to Longdo]
谋取[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ,   /  ] try to gain; to seek; to strive for; to obtain #15,275 [Add to Longdo]
博取[bó qǔ, ㄅㄛˊ ㄑㄩˇ,  ] try to gain; court #36,264 [Add to Longdo]
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ,     /    ] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse. #52,530 [Add to Longdo]
色氨酸[sè ān suān, ㄙㄜˋ ㄢ ㄙㄨㄢ,   ] tryptophan (Trp), an essential amino acid #58,427 [Add to Longdo]
按图索骥[àn tú suǒ jì, ㄢˋ ㄊㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ,     /    ] try to locate sth by following up a clue #63,655 [Add to Longdo]
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ,        /       ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure #111,919 [Add to Longdo]
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ,        /       ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure #202,660 [Add to Longdo]
睡眠虫[shuì mián chóng, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ ㄔㄨㄥˊ,    /   ] trypanosome [Add to Longdo]
色胺酸[sè àn suān, ㄙㄜˋ ㄢˋ ㄙㄨㄢ,   ] tryptophan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagwinkel { m }try square [Add to Longdo]
Schwindelmanöver { n }try on [Add to Longdo]
Tryptamin { n } [ chem. ]tryptamine [Add to Longdo]
Tryptophan { n } [ biochem. ]Tryptophan [Add to Longdo]
Streng dich an!Try hard!; Play up! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
リンク[rinku] (n, vs) (1) link; directory entry; (n) (2) rink; (P) #58 [Add to Longdo]
国(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) #117 [Add to Longdo]
出身[しゅっしん, shusshin] (n, adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P) #155 [Add to Longdo]
項目[こうもく, koumoku] (n) (data) item; entry; (P) #182 [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] (n, vs) (1) entry (on stage); appearance (on screen); (2) entrance; introduction (into a market); (P) #220 [Add to Longdo]
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (suf) history (e.g. of some country) #311 [Add to Longdo]
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) #333 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
エントリ[えんとり, entori] entry [Add to Longdo]
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Try \Try\, v. t. [imp. & p. p. {tried}; p. pr. & vb. n.
   {Trying}.] [OE. trien to select, pick out, F. trier to cull,
   to out, LL. tritare to triturate (hence the sense of, to
   thresh, to separate the grain from the straw, to select), L.
   terere, tritum, to rub, bruise, grind, thresh. See {Trite}.]
   1. To divide or separate, as one sort from another; to
    winnow; to sift; to pick out; -- frequently followed by
    out; as, to try out the wild corn from the good. [Obs.]
    --Sir T. Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. To purify or refine, as metals; to melt out, and procure
    in a pure state, as oil, tallow, lard, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The words of the Lord are pure words: as silver
       tried in a furnace of earth, purified seven times.
                          --Ps. xii. 6.
    [1913 Webster]
 
       For thou, O God, hast proved us: thou hast tried us,
       as silver is tried.          --Ps. lxvi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. To prove by experiment; to apply a test to, for the
    purpose of determining the quality; to examine; to prove;
    to test; as, to try weights or measures by a standard; to
    try a man's opinions.
    [1913 Webster]
 
       Let the end try the man.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To subject to severe trial; to put to the test; to cause
    suffering or trouble to.
    [1913 Webster]
 
       Thus far to try thee, Adam, I was pleased. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       These are the times that try men's souls. --Thomas
                          Paine (1776)
    [PJC]
 
   5. To experiment with; to test by use; as, to try a remedy
    for disease; to try a horse.
    [1913 Webster]
 
       Come, try upon yourselves what you have seen me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To ease her cares the force of sleep she tries.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. To strain; to subject to excessive tests; as, the light
    tries his eyes; repeated disappointments try one's
    patience.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To examine or investigate judicially; to examine by
    witnesses or other judicial evidence and the principles of
    law; as, to try a cause, or a criminal.
    [1913 Webster]
 
   8. To settle; to decide; to determine; specifically, to
    decide by an appeal to arms; as, to try rival claims by a
    duel; to try conclusions.
    [1913 Webster]
 
       Left I the court, to see this quarrel tried. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To experience; to have or gain knowledge of by experience.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Or try the Libyan heat or Scythian cold. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   10. To essay; to attempt; to endeavor.
     [1913 Webster]
 
        Let us try . . . to found a path.  --Milton.
     [1913 Webster]
 
   {To try on}.
     (a) To put on, as a garment, to ascertain whether it fits
       the person.
     (b) To attempt; to undertake. [Slang] --Dickens.
       [1913 Webster]
 
   Syn: To attempt; endeavor; strive; aim; examine.
 
   Usage: {Try}, {Attempt}. To try is the generic, to attempt is
      the specific, term. When we try, we are usually
      uncertain as to success; when we attempt, we have
      always some definite object in view which we seek to
      accomplish. We may be indifferent as to the result of
      a trial, but we rarely attempt anything without a
      desire to succeed.
      [1913 Webster]
 
         He first deceased: she for a little tried
         To live without him; liked it not, and died.
                          --Sir H.
                          Wotton.
      [1913 Webster]
 
         Alack, I am afraid they have a waked,
         And 't is not done. The attempt, and not the
         deed,
         Confounds us.           --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Try \Try\, n.
   1. A screen, or sieve, for grain. [Obs. or Prov. Eng.]
    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Act of trying; attempt; experiment; trial.
    [1913 Webster]
 
       This breaking of his has been but a try for his
       friends.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In Rugby and Northern Union football, a score (counting
    three points) made by grounding the ball on or behind the
    opponent's goal line; -- so called because it entitles the
    side making it to a place kick for a goal (counting two
    points more if successful).
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Try \Try\, a. [Cf. {Try}, v. t.]
   Refined; select; excellent; choice. [Obs.] "Sugar that is
   try." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Try \Try\, v. i.
   1. To exert strength; to endeavor; to make an effort or an
    attempt; as, you must try hard if you wish to learn.
    [1913 Webster]
 
   2. To do; to fare; as, how do you try! [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 try
   n 1: earnest and conscientious activity intended to do or
      accomplish something; "made an effort to cover all the
      reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she
      gave it a good try" [syn: {attempt}, {effort}, {endeavor},
      {endeavour}, {try}]
   v 1: make an effort or attempt; "He tried to shake off his
      fears"; "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The
      police attempted to stop the thief"; "He sought to improve
      himself"; "She always seeks to do good in the world" [syn:
      {try}, {seek}, {attempt}, {essay}, {assay}]
   2: put to the test, as for its quality, or give experimental use
     to; "This approach has been tried with good results"; "Test
     this recipe" [syn: {test}, {prove}, {try}, {try out},
     {examine}, {essay}]
   3: put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial
     of; "The football star was tried for the murder of his wife";
     "The judge tried both father and son in separate trials"
     [syn: {judge}, {adjudicate}, {try}]
   4: take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the
     regional dishes" [syn: {sample}, {try}, {try out}, {taste}]
   5: examine or hear (evidence or a case) by judicial process;
     "The jury had heard all the evidence"; "The case will be
     tried in California" [syn: {hear}, {try}]
   6: give pain or trouble to; "I've been sorely tried by these
     students"
   7: test the limits of; "You are trying my patience!" [syn:
     {try}, {strain}, {stress}]
   8: melt (fat or lard) in order to separate out impurities; "try
     the yak butter"; "render fat in a casserole" [syn: {try},
     {render}]
   9: put on a garment in order to see whether it fits and looks
     nice; "Try on this sweater to see how it looks" [syn: {try
     on}, {try}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top