ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assiduity

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assiduity-, *assiduity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assiduity[N] ความเพียร, See also: ความขยัน, ความพยายาม, ความบากบั่น, ความตั้งใจ, Syn. diligence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิริยะ[N] diligence, See also: assiduity, persistence, application, industry, laboriousness, perseverance, Syn. วิริยะอุตสาหะ, ความเพียร, ความบากบั่น, Example: นายไตรภพเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด, Thai definition: ความตั้งใจในการฝ่าความยากลำบาก
วิริยภาพ[N] diligence, See also: assiduity, perseverance, industry, Syn. ความเพียร, ความบากบั่น, ความพยายาม, ความอุตสาหะ
ความบากบั่น[N] perseverance, See also: assiduity, persistence, diligence, Syn. ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความมุ่งมั่น, Example: ความบากบั่นทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery   FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assiduity    (n) ˌæsɪdjˈuːɪtiː (a2 s i d y uu1 i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤め振り[つとめぶり, tsutomeburi] (n) assiduity; conduct [Add to Longdo]
丹念[たんねん, tannen] (adj-na,n) assiduity; diligence; application; (P) [Add to Longdo]
拮据[きっきょ, kikkyo] (n,vs) (arch) diligence; assiduity; pinching; hard toil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assiduity \As`si*du"i*ty\, n.; pl. {Assiduities}. [L.
   assiduitas: cf. F. assiduite. See {Assiduous}.]
   1. Constant or close application or attention, particularly
    to some business or enterprise; diligence.
    [1913 Webster]
 
       I have, with much pains and assiduity, qualified
       myself for a nomenclator.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Studied and persevering attention to a person; -- usually
    in the plural.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assiduity
   n 1: great and constant diligence and attention [syn:
      {assiduity}, {assiduousness}, {concentration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top