ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slake

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slake-, *slake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slake[VT] บรรเทา, See also: คลาย, ทำให้สดชื่น, Syn. allay, quench

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable,slakeable adj. slaker n., Syn. allay

English-Thai: Nontri Dictionary
slake(vt) ทำให้เย็นลง,บรรเทา,กลั้ว(คอ),เจือน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slaked limeปูนขาว, ดู calcium hydroxide [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slake your thirst, witch, then speak of what you know of my wife.ทีนี้บอกข้าซิว่าเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับภรรยาข้า Manhattan (2013)
And this world is but a spring to slake thy sacred thirst. "และโลกทั้งใบจะต้องวสันต์ เพื่อบรรเทาความกระหาย ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์" Save Yourself (2012)
And I shall slake your every desire.และข้าจะสนองความต้องการ Fae-nted Love (2012)
Some water then, to slake your current thirst.ทานน้ำหน่อยแล้วกัน ให้คลายความกระหายซักหน่อย Legends (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูนผิว[N] slaked lime, Thai definition: ปูนขาวอย่างละเอียดใช้ฉาบทาพื้นนอกให้ขาวเป็นนวล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slake    (v) slˈɛɪk (s l ei1 k)
slaked    (v) slˈɛɪkt (s l ei1 k t)
slakes    (v) slˈɛɪks (s l ei1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟石灰[shú shí huī, ㄕㄨˊ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] slaked lime; hydrated lime, #148,149 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
消石灰[しょうせっかい, shousekkai] (n) slaked lime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slake \Slake\, v. t. [imp. & p. p. {Slaked}; p. pr. & vb. n.
   {Slaking}.] [OE. slaken to render slack, to slake, AS.
   sleacian, fr. sleac slack. See {Slack}, v. & a.]
   1. To allay; to quench; to extinguish; as, to slake thirst.
    "And slake the heavenly fire." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       It could not slake mine ire nor ease my heart.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To mix with water, so that a true chemical combination
    shall take place; to slack; as, to slake lime.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slake \Slake\, v. i.
   1. To go out; to become extinct. "His flame did slake." --Sir
    T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To abate; to become less decided. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To slacken; to become relaxed. "When the body's strongest
    sinews slake." [R.] --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. To become mixed with water, so that a true chemical
    combination takes place; as, the lime slakes.
    [1913 Webster]
 
   {Slake trough}, a trough containing water in which a
    blacksmith cools a forging or tool.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slake
   v 1: satisfy (thirst); "The cold water quenched his thirst"
      [syn: {quench}, {slake}, {allay}, {assuage}]
   2: make less active or intense [syn: {slake}, {abate}, {slack}]
   3: cause to heat and crumble by treatment with water; "slack
     lime" [syn: {slack}, {slake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top