Search result for

application

(123 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -application-, *application*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
application[N] การขอ, Syn. request, petition
application[N] การใช้, See also: การประยุกต์ใช้, Syn. use, utilization, employment
application[N] การทา
application[N] ความสัมพันธ์กัน, See also: ความเกี่ยวข้อง, Syn. relevance, applicability, relationship
application[N] โปรแกรมคอมพิวเตอร์
application program[N] โปรแกรมใช้งาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
application windowวินโดว์โปรแกรม <คำแปล>หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
application๑. การประยุกต์๒. โปรแกรมประยุกต์๓. ระบบประยุกต์๔. งานประยุกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
applicationคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
application๑. คำขอ๒. การใช้, การประยุกต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application๑. การประยุกต์๒. โปรแกรมประยุกต์๓. ระบบประยุกต์๔. งานประยุกต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application by motionคำขอโดยทำเป็นคำร้อง (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application for a new trialคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ [ดู motion for new trial] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
application packageโปรแกรมสำเร็จประยุกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application program interface (API)ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application ratingค่าประเมินใช้งานจริง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
application specific integrated circuit (ASIC)วงจรรวมเฉพาะงาน (เอสิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Applicationงานประยุกต์
โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Applicationการใช้ประโยชน์ [TU Subject Heading]
Applicationการประยุกต์, ประโยชน์ในงานวิเคราะห์, การนำไปใช้ [การแพทย์]
Application Characteristicsคุณสมบัติด้านการนำไปใช้ได้ดี [การแพทย์]
Application Dateวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
application efficiencyapplication efficiency, ประสิทธิภาพการให้น้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Application Factor ปัจจัยประยุกต์
ผลหารของความเข้มข้นของสารใดๆ ที่ไม่เป็นพิษ หลังจากการสัมผัส เป็นเวลานานหรืออย่างต่อเนื่อง ด้วยค่า TLm 96 ชม. ของสารนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Application No.เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application service providersผู้ให้บริการส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
application (n ) ใบคำร้อง, ใบคำขอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But there's a problem with your application.แต่ดูเหมือนว่าหลักฐารการสมัครของเธอจะมีปัญหานะ New Haven Can Wait (2008)
But--but if you look further down my application,แต่.. แต่ถ้าคุณลองอ่านประวัติผมอย่างละเอียดแล้ว New Haven Can Wait (2008)
If you want your application to stand outถ้าคุณอยากจะได้หลักฐานมายืนยัน New Haven Can Wait (2008)
Your application is most impressive, miss Waldorf.ประวัติของคุณน่าทึ่งที่สุดจริงๆ คุณวอลดอร์ฟ New Haven Can Wait (2008)
I got your application right here.นี่ใบสมัครของนาย Odyssey (2008)
Lois, you're the one who gave me the application.ลออิส คุณเป็นคนที่ให้ผมกรอกใบสมัคร Odyssey (2008)
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.สกาน่าแปลอยู่ในช่วง3100 ปีก่อนคริสตกาล แล้วอยูมาอีก300 ปี /จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป เมื่อ 2500 ปีก่อนคริสตกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Because your application for variance has been...ล้มเลิก Bedtime Stories (2008)
The theater fairy magically sent in Troy's application?เทพธิดาแห่งโรงละครคงส่งใบสมัครของทรอยไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
Which is why I submitted an application in your name to Juilliard.ฉันก็เลยส่งใบสมัครชื่อเธอไปที่จูลิอาร์ด High School Musical 3: Senior Year (2008)
We will give your application on the consideration of merits.เดี๋ยวผมจะให้คุณศึกษาคู่มือในการทำสิ่งที่ถูกต้องNไปอ่านนะ Gamer (2009)
- I filled out the application.-ฉันกรอกเอกสารแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applicationAdmission will be allotted in order of application.
applicationAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
applicationAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
applicationAn elastic application of the rule.
applicationApplications are accepted until tomorrow.
applicationApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
applicationAttach a recent photograph to your application form.
applicationExternal application only.
applicationFill in this application form and send it at once.
applicationGlue the photograph to your application form.
applicationHave them send you an application form over the Internet.
applicationHer application for leave was refused.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบสมัคร[N] application, Syn. ใบสมัครงาน, Example: มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งนี้ 20 คน, Thai definition: เอกสารแจ้งขอความจำนงเข้าเรียน ขอเข้าทำงานหรือร่วมกิจการ
โปรแกรมใช้งาน[N] application program, Example: โปรแกรมใช้งานที่จะนำมาทดสอบนั้นต้องเป็นตัวเดียวกัน, Count unit: โปรแกรม, ชุด, Thai definition: ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถทำงานเฉพาะอย่าง
จดหมายสมัครงาน[N] application letter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
ใบคำร้องขอ[n. exp.] (bai khamrøngkhø) EN: application form   
ใบขออนุญาต[n. exp.] (bai khø anuyāt) EN: application form   
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence   
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครงาน[n. exp.] (bai samak ngān) EN: application ; application form   
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
จดหมายสมัครงาน[n. exp.] (jotmāi samak ngān) EN: letter of application   
การใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān chai kotmāi) EN: application of law   FR: application de la loi [f]
การใช้และการตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān chai lae kān tīkhwām kotmāi) EN: application and interpretation of law   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPLICATION    AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N
APPLICATIONS    AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
application    (n) (a2 p l i k ei1 sh @ n)
applications    (n) (a2 p l i k ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: การสมัคร English: application
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienzeichnung {f}application for shares [Add to Longdo]
Anmeldeformular {n}; Antragsformular {n}application form [Add to Longdo]
Anmeldeverfahren {n}application procedure [Add to Longdo]
Anmeldevorschriften {pl}application requirements [Add to Longdo]
Antrag {m}; Anmeldung {f} | vorläufige Anmeldung | einen Antrag einreichen; eine Anmeldung einreichen | einen Antrag genehmigen | abgezweigte Anmeldung; abgetrennte Anmeldungapplication | provisional application | to file an application | to approve an application | divisional application [Add to Longdo]
Antragstellung {f}application for permit [Add to Longdo]
Antragsunterlagen {pl}application papers [Add to Longdo]
Anwenderprogramm {n}application program [Add to Longdo]
Anwendung {f}; Verwendung {f}; Einsatzfall {m} | weitere Anwendung | gewerbliche Anwendungapplication | additional application | industrial application [Add to Longdo]
Anwendungsdatei {f}application file [Add to Longdo]
Anwendungsdatei {f}application for admission [Add to Longdo]
Anwendungsdaten {pl}application data [Add to Longdo]
Anwendungsdiskette {f}application diskette [Add to Longdo]
Anwendungsdokumentation {f}application documentation [Add to Longdo]
Anwendungsebene {f}application level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-initiating-application-entity; association-initiator [Add to Longdo]
アプリ[, apuri] (n) (abbr) {comp} (computer) application; (P) [Add to Longdo]
アプリケーション[, apurike-shon] (n) {comp} application; (P) [Add to Longdo]
アプリケーションを終了する[アプリケーションをしゅうりょうする, apurike-shon woshuuryousuru] (exp,vs-i) {comp} to exit from the application [Add to Longdo]
アプリケーションアイコン[, apurike-shon'aikon] (n) {comp} application icon [Add to Longdo]
アプリケーションインターフェース[, apurike-shon'inta-fe-su] (n) {comp} application interface [Add to Longdo]
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer [Add to Longdo]
アプリケーションキー[, apurike-shonki-] (n) {comp} application key [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ;アプリケーションサーバー[, apurike-shonsa-ba ; apurike-shonsa-ba-] (n) {comp} application server [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应用软件[yìng yòng ruǎn jiàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] application software, #20,204 [Add to Longdo]
申请书[shēn qǐng shū, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ, / ] application, #23,485 [Add to Longdo]
申请表[shēn qǐng biǎo, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄠˇ, / ] application form, #25,272 [Add to Longdo]
应用层[yìng yòng céng, ˋ ㄩㄥˋ ㄘㄥˊ, / ] application layer, #63,929 [Add to Longdo]
应用平台[yìng yòng píng tái, ˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] application platform [Add to Longdo]
应用程式[yìng yòng chéng shì, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] application; (computer) program [Add to Longdo]
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] application programming interface; API [Add to Longdo]
应用软体[yìng yòng ruǎn tǐ, ˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] application software [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Application \Ap`pli*ca"tion\, n. [L. applicatio, fr. applicare:
   cf. F. application. See {Apply}.]
   1. The act of applying or laying on, in a literal sense; as,
    the application of emollients to a diseased limb.
    [1913 Webster]
 
   2. The thing applied.
    [1913 Webster]
 
       He invented a new application by which blood might
       be stanched.             --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of applying as a means; the employment of means to
    accomplish an end; specific use.
    [1913 Webster]
 
       If a right course . . . be taken with children,
       there will not be much need of the application of
       the common rewards and punishments.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of directing or referring something to a
    particular case, to discover or illustrate agreement or
    disagreement, fitness, or correspondence; as, I make the
    remark, and leave you to make the application; the
    application of a theory.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, in specific uses:
    (a) That part of a sermon or discourse in which the
      principles before laid down and illustrated are
      applied to practical uses; the "moral" of a fable.
    (b) The use of the principles of one science for the
      purpose of enlarging or perfecting another; as, the
      application of algebra to geometry.
      [1913 Webster]
 
   6. The capacity of being practically applied or used;
    relevancy; as, a rule of general application.
    [1913 Webster]
 
   7. The act of fixing the mind or closely applying one's self;
    assiduous effort; close attention; as, to injure the
    health by application to study.
    [1913 Webster]
 
       Had his application been equal to his talents, his
       progress might have been greater.   --J. Jay.
    [1913 Webster]
 
   8. The act of making request of soliciting; as, an
    application for an office; he made application to a court
    of chancery.
    [1913 Webster]
 
   9. A request; a document containing a request; as, his
    application was placed on file.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 application
   n 1: the act of bringing something to bear; using it for a
      particular purpose; "he advocated the application of
      statistics to the problem"; "a novel application of
      electronics to medical diagnosis" [syn: {application},
      {practical application}]
   2: a verbal or written request for assistance or employment or
     admission to a school; "December 31 is the deadline for
     applications"
   3: the work of applying something; "the doctor prescribed a
     topical application of iodine"; "a complete bleach requires
     several applications"; "the surface was ready for a coating
     of paint"; [syn: {application}, {coating}, {covering}]
   4: a program that gives a computer instructions that provide the
     user with tools to accomplish a task; "he has tried several
     different word processing applications" [syn: {application},
     {application program}, {applications programme}]
   5: liquid preparation having a soothing or antiseptic or
     medicinal action when applied to the skin; "a lotion for dry
     skin" [syn: {lotion}, {application}]
   6: a diligent effort; "it is a job requiring serious
     application" [syn: {application}, {diligence}]
   7: the action of putting something into operation; "the
     application of maximum thrust"; "massage has far-reaching
     medical applications"; "the application of indexes to tables
     of data"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 application [aplikasjõ]
   industry
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top