Search result for

please

(95 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -please-, *please*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Please[ได้-โปรด] (n vi vt ) ได้โปรด
Please[ได้-โปรด] (n vi vt ) ได้โปรด
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
please    [ADV] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please    [INT] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please    [VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ถูกใจ, Syn. gratify, satisfy, Ant. displease
please    [VI] ให้ความพอใจ, See also: ให้ความเพลิดเพลิน
please    [VI] ชอบ, See also: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ, Syn. desire, like, wish
pleased    [ADJ] พอใจ, See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข, Syn. happy
pleasedly    [ADV] อย่างพอใจ, See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข, Syn. happily
please oneself    [IDM] ทำสิ่งที่คุณเลือก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleaseHand me that book, please.
pleaseThe old man is hard to please.
pleaseThen, please give him this note. This is urgent.
pleaseShow me the photos, please.
pleaseGive it to me, please.
pleaseBuy it for me, please.
pleaseDon't speak so fast, please.
pleaseWill you please call me a taxi?
pleaseCould you please get me a taxi?
pleaseWould you please put out your cigarette?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex

English-Thai: Nontri Dictionary
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึงตา    [V] please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
เอาอกเอาใจ [V] try to please, See also: please, Syn. เอาใจ, ตามใจ, Example: บิดามารดามักจะเอาอกเอาใจและตามใจเด็กมากเป็นพิเศษในเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย, Thai definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เป็นที่ชอบใจ [V] please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
พึงใจ    [V] please, See also: fascinate with, like, admire, Syn. พอใจ, พึงพอใจ, ถูกใจ, Example: ่ผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงทำงานที่เริ่มพึงใจกับเสน่ห์ของชีวิตโสด, Thai definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
พึงตา    [V] please, See also: satisfy with, Thai definition: พอตา, เหมาะตา
พึงพอใจ    [V] please, See also: satisfy, Syn. พึงใจ, พอใจ, ถูกใจ, Example: เขาพึงพอใจกับการปรนนิบัติพัดวีของภรรยาคนใหม่มาก, Thai definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
โปรด [AUX] please, Syn. ได้โปรด, กรุณา, Example: รถทุกคันโปรดหลีกทางให้รถพยาบาลด้วย, Thai definition: คำช่วยหน้ากริยาเพื่อขอให้แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อน
ต้องใจ    [V] satisfy, See also: please with, enamour with, Syn. ถูกใจ, ชอบ, พึงพอใจ, Example: ท่านขุนต้องใจในความงดงามผ่องใสของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เป็นอันมาก, Thai definition: มีความพอใจในสิ่งนั้น
ต้องตา    [V] please the eye, See also: pleasant to the eye, good to look at, Syn. ถูกตา, ชวนมอง, Example: รูปร่างของนางงามต้องตากรรมการอย่างมาก, Thai definition: ทำให้น่าดูชวนมอง
ถูกอกถูกใจ    [V] content, See also: please, satisfy, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ถูกอกถูกใจท่านไปหมด, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
เชิญนั่งครับ [ค่ะ][xp] (choēn nang khrap [kha]) EN: sit down, please ; please be seated ; please sit down   
เชิญทางนี้[xp] (choēn thāng nī) EN: This way, please   
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEASE    P L IY1 Z
PLEASED    P L IY1 Z D
PLEASER    P L IY1 Z ER0
PLEASES    P L IY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
please    (v) (p l ii1 z)
pleased    (v) (p l ii1 z d)
pleases    (v) (p l ii1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wie Sie wollen!Please yourself! [Add to Longdo]
Bitte vortreten.Please step forward. [Add to Longdo]
Bitte nachsenden!Please forward! [Add to Longdo]
Bitte legen Sie ab!Please take your things off! [Add to Longdo]
Tue es nur ja nicht!Please don't do it! [Add to Longdo]
Bitte treten Sie ein!Please come in! [Add to Longdo]
Bitte greifen Sie zu!Please help yourself! [Add to Longdo]
Bitte nicht berühren!Please do not touch! [Add to Longdo]
Bitte nehmen Sie Platz!Please take a seat! [Add to Longdo]
Bitte bedienen Sie sich!Please help yourself! [Add to Longdo]
Bitte kontaktieren Sie ...Please get in touch ... [Add to Longdo]
Bitte seien Sie pünktlich.Please be on time. [Add to Longdo]
Wenden Sie sich bitte an ...Please refer to ... [Add to Longdo]
Bitte sehen Sie das Öl nach!Please check the oil! [Add to Longdo]
mit der Bitte um Kenntnisnahmeplease take note [Add to Longdo]
Bitte bemühen Sie sich nicht.Please don't trouble yourself. [Add to Longdo]
Verstehen Sie mich richtig ...Please get me right ... [Add to Longdo]
Bitte räumen Sie den Tisch ab!Please clear the table! [Add to Longdo]
Bitte in Blockschrift schreiben!Please write in capitals! [Add to Longdo]
Bitte, reichen Sie mir das Brot.Please pass the bread. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありなさい[, arinasai] (exp) please be .... [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
お願いいたします;お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (exp) (hon) (See お願いします) please [Add to Longdo]
お願いします(P);御願いします[おねがいします, onegaishimasu] (exp) (hum) please; (P) [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下面请看[xià miàn qǐng kàn, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˇ ㄎㄢˋ, / ] please see below [Add to Longdo]
使高兴[shǐ gāo xìng, ㄕˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, 使 / 使] please; make happy; gratify; rejoice [Add to Longdo]
喜滋滋[xǐ zī zī, ㄒㄧˇ ㄗ ㄗ, ] pleased; happy [Add to Longdo]
宽衣[kuān yī, ㄎㄨㄢ ㄧ, / ] Please take off your coat (honorific) [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] pleased [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] pleased [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] pleased; rejoice [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, ] pleased [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] pleased; moved [Add to Longdo]
留步[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ, ] please stay; no need to see me out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Please \Please\, v. i.
   1. To afford or impart pleasure; to excite agreeable
    emotions.
    [1913 Webster]
 
       What pleasing scemed, for her now pleases more.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For we that live to please, must please to live.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To have pleasure; to be willing, as a matter of affording
    pleasure or showing favor; to vouchsafe; to consent.
    [1913 Webster]
 
       Heavenly stranger, please to taste
       These bounties.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       That he would please 8give me my liberty. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Please \Please\, v. t. [imp. & p. p. {Pleased}; p. pr. & vb. n.
   {Pleasing}.] [OE. plesen, OF. plaisir, fr. L. placere, akin
   to placare to reconcile. Cf. {Complacent}, {Placable},
   {Placid}, {Plea}, {Plead}, {Pleasure}.]
   1. To give pleasure to; to excite agreeable sensations or
    emotions in; to make glad; to gratify; to content; to
    satisfy.
    [1913 Webster]
 
       I pray to God that it may plesen you. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       What next I bring shall please thee, be assured.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or take pleasure in; hence, to choose; to wish; to
    desire; to will.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever the Lord pleased, that did he. --Ps.
                          cxxxv. 6.
    [1913 Webster]
 
       A man doing as he wills, and doing as he pleases,
       are the same things in common speech. --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the will or pleasure of; to seem good to; -- used
    impersonally. "It pleased the Father that in him should
    all fullness dwell." --Col. i. 19.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, may it please you.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be pleased in} or {To be pleased with}, to have
    complacency in; to take pleasure in.
 
   {To be pleased to do a thing}, to take pleasure in doing it;
    to have the will to do it; to think proper to do it.
    --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 please
   adv 1: used in polite request; "please pay attention"
   v 1: give pleasure to or be pleasing to; "These colors please
      the senses"; "a pleasing sensation" [syn: {please},
      {delight}] [ant: {displease}]
   2: be the will of or have the will (to); "he could do many
     things if he pleased"
   3: give satisfaction; "The waiters around her aim to please"

Are you satisfied with the result?

Go to Top