ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

please

P L IY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -please-, *please*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
please(adv) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please(int) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please(vt) ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ถูกใจ, Syn. gratify, satisfy, Ant. displease
please(vi) ให้ความพอใจ, See also: ให้ความเพลิดเพลิน
please(vi) ชอบ, See also: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ, Syn. desire, like, wish
pleased(adj) พอใจ, See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข, Syn. happy
pleasedly(adv) อย่างพอใจ, See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข, Syn. happily
please oneself(idm) ทำสิ่งที่คุณเลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
please(พลีซ) vi., vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
displeasevt. vi., vt. ไม่พอใจ, ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex

English-Thai: Nontri Dictionary
please(vt) ทำให้พอใจ, โปรด, ทำให้ชอบ, ทำให้ถูกใจ
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ, ไม่ชอบ, ไม่ถูกใจ, โกรธ, ไม่เห็นด้วย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please[ได้-โปรด] (n, vi, vt) ได้โปรด
Please[ได้-โปรด] (n, vi, vt) ได้โปรด
please any update the claim .(n)
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please do.ขอบคุณ Match Point (2005)
Please do.เอาเลย Caught (2013)
Oh, please don't cry.โอ้โปรดอย่าร้องไห้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Please don't run away.กรุณาอย่าวิ่งหนีไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Please don't send me away!กรุณาอย่าส่งฉันไป! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it'll please the Princess.ก็ก็จะโปรดปริ๊นเซ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, you can't please everybody.ก็ ที่คุณไม่สามารถโปรดทุกคน Pinocchio (1940)
Oh, please help me!โอ้โปรดช่วยฉัน! Pinocchio (1940)
What a stupid thing to do. Oh, I'm so sorry. Please don't bother.ฉันขอโทษด้วย อย่าลําบากเลยค่ะ มันไม่สําคัญอะไร Rebecca (1940)
- Oh, well, please don't be polite. I... It's very kind of you but I'll be all right if they just change the cloth.คุณสุภาพมากเลย แต่แค่ให้เขาเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่ก็พอแล้วค่ะ Rebecca (1940)
Would you please tell me, Mr. De Winter, why you asked me to come out with you?บอกฉันหน่อยสิคะ คุณเดอ วินเทอร์ ว่าคุณชวนฉันออกมาด้วยกันทําไม Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
please$8.50, please.
pleaseA beer, please.
pleaseA coke, please.
pleaseA cup of tea, please.
pleaseAdd a bit of sugar, please.
pleaseAdd a little more milk to my tea, please.
pleaseAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
pleaseAfter you with the paper, please.
pleaseA glass of water, please.
pleaseA good son is always anxious to please his parents.
pleaseAirmail, please.
pleaseAll in favor of this proposition will please say Aye.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึงตา(v) please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
เอาอกเอาใจ(v) try to please, See also: please, Syn. เอาใจ, ตามใจ, Example: บิดามารดามักจะเอาอกเอาใจและตามใจเด็กมากเป็นพิเศษในเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย, Thai Definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เป็นที่ชอบใจ(v) please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
พึงใจ(v) please, See also: fascinate with, like, admire, Syn. พอใจ, พึงพอใจ, ถูกใจ, Example: ่ผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงทำงานที่เริ่มพึงใจกับเสน่ห์ของชีวิตโสด, Thai Definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
พึงตา(v) please, See also: satisfy with, Thai Definition: พอตา, เหมาะตา
พึงพอใจ(v) please, See also: satisfy, Syn. พึงใจ, พอใจ, ถูกใจ, Example: เขาพึงพอใจกับการปรนนิบัติพัดวีของภรรยาคนใหม่มาก, Thai Definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
โปรด(aux) please, Syn. ได้โปรด, กรุณา, Example: รถทุกคันโปรดหลีกทางให้รถพยาบาลด้วย, Thai Definition: คำช่วยหน้ากริยาเพื่อขอให้แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อน
ต้องใจ(v) satisfy, See also: please with, enamour with, Syn. ถูกใจ, ชอบ, พึงพอใจ, Example: ท่านขุนต้องใจในความงดงามผ่องใสของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เป็นอันมาก, Thai Definition: มีความพอใจในสิ่งนั้น
ต้องตา(v) please the eye, See also: pleasant to the eye, good to look at, Syn. ถูกตา, ชวนมอง, Example: รูปร่างของนางงามต้องตากรรมการอย่างมาก, Thai Definition: ทำให้น่าดูชวนมอง
ถูกอกถูกใจ(v) content, See also: please, satisfy, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ถูกอกถูกใจท่านไปหมด, Thai Definition: ตรงกับที่ใจชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [ m ]
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[ao-ok aojai] (v, exp) EN: try to please ; please  FR: être prévenant
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ชื่นชอบ[cheūnchøp] (v) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of  FR: être passionné ; être enthousiaste
เชิญนั่งครับ [ ค่ะ ][choēn nang khrap [ kha ]] (xp) EN: sit down, please ; please be seated ; please sit down
เชิญทางนี้[choēn thāng nī] (xp) EN: This way, please
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLEASE P L IY1 Z
PLEASED P L IY1 Z D
PLEASER P L IY1 Z ER0
PLEASES P L IY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
please (v) plˈiːz (p l ii1 z)
pleased (v) plˈiːzd (p l ii1 z d)
pleases (v) plˈiːzɪz (p l ii1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] pleased #6,511 [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, ] please oneself; presume on; boast #28,417 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] pleased #40,324 [Add to Longdo]
喜滋滋[xǐ zī zī, ㄒㄧˇ ㄗ ㄗ,   ] pleased; happy #48,737 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] pleased; moved #52,566 [Add to Longdo]
留步[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ,  ] please stay; no need to see me out #58,253 [Add to Longdo]
宽衣[kuān yī, ㄎㄨㄢ ㄧ,   /  ] Please take off your coat (honorific) #80,001 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] pleased; rejoice #94,182 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, / ] pleased; delighted; happy; variant of 欣 #156,980 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] pleased #309,712 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit der Bitte um Kenntnisnahmeplease take note [Add to Longdo]
Anbei finden Sie ...; Beigefügt finden Sie ...Please find enclosed ...; Enclosed you will find ... [Add to Longdo]
Bitte, reichen Sie mir das Brot.Please pass the bread. [Add to Longdo]
Bitte bedienen Sie sich!Please help yourself! [Add to Longdo]
Bitte entschuldigen Sie mich bei ...Please present my apologies to ... [Add to Longdo]
Bitte greifen Sie zu!Please help yourself! [Add to Longdo]
Bitte in Blockschrift schreiben!Please write in capitals! [Add to Longdo]
Bitte kontaktieren Sie ...Please get in touch ... [Add to Longdo]
Bitte belasten Sie damit mein Konto.Please debit my account with your expenses. [Add to Longdo]
Bitte bemühen Sie sich nicht.Please don't trouble yourself. [Add to Longdo]
Bitte legen Sie ab!Please take your things off! [Add to Longdo]
Bitte nachsenden!Please forward! [Add to Longdo]
Bitte nehmen Sie wieder Kontakt mit uns auf, wenn ...Please contact us again if ... [Add to Longdo]
Bitte nehmen Sie Platz!Please take a seat! [Add to Longdo]
Bitte nennen Sie uns Ihr frühestes Lieferdatum.Please state your earliest delivery date. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. #57 [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n, vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please #261 [Add to Longdo]
下さい[ください, kudasai] (exp) (1) (uk) (hon) please give me; (2) (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) please do for me; (P) #359 [Add to Longdo]
自由[じゆう, jiyuu] (exp, adj-na, n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) #362 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
どうぞ[douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P) #2,699 [Add to Longdo]
東西[とうざい, touzai] (n, adj-no) (1) east and west; (2) Orient and Occident; East and West; (exp) (3) (abbr) (See 東西東西) Ladies and Gentlemen!; Your attention, please!; roll-up, roll-up; (P) #4,156 [Add to Longdo]
了承(P);諒承;領承[りょうしょう, ryoushou] (n, vs) (See ご了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting; acceptance; (P) #6,081 [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) #6,631 [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp, adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) #7,402 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Please \Please\, v. i.
   1. To afford or impart pleasure; to excite agreeable
    emotions.
    [1913 Webster]
 
       What pleasing scemed, for her now pleases more.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For we that live to please, must please to live.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To have pleasure; to be willing, as a matter of affording
    pleasure or showing favor; to vouchsafe; to consent.
    [1913 Webster]
 
       Heavenly stranger, please to taste
       These bounties.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       That he would please 8give me my liberty. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Please \Please\, v. t. [imp. & p. p. {Pleased}; p. pr. & vb. n.
   {Pleasing}.] [OE. plesen, OF. plaisir, fr. L. placere, akin
   to placare to reconcile. Cf. {Complacent}, {Placable},
   {Placid}, {Plea}, {Plead}, {Pleasure}.]
   1. To give pleasure to; to excite agreeable sensations or
    emotions in; to make glad; to gratify; to content; to
    satisfy.
    [1913 Webster]
 
       I pray to God that it may plesen you. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       What next I bring shall please thee, be assured.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or take pleasure in; hence, to choose; to wish; to
    desire; to will.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever the Lord pleased, that did he. --Ps.
                          cxxxv. 6.
    [1913 Webster]
 
       A man doing as he wills, and doing as he pleases,
       are the same things in common speech. --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the will or pleasure of; to seem good to; -- used
    impersonally. "It pleased the Father that in him should
    all fullness dwell." --Col. i. 19.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, may it please you.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be pleased in} or {To be pleased with}, to have
    complacency in; to take pleasure in.
 
   {To be pleased to do a thing}, to take pleasure in doing it;
    to have the will to do it; to think proper to do it.
    --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 please
   adv 1: used in polite request; "please pay attention"
   v 1: give pleasure to or be pleasing to; "These colors please
      the senses"; "a pleasing sensation" [syn: {please},
      {delight}] [ant: {displease}]
   2: be the will of or have the will (to); "he could do many
     things if he pleased"
   3: give satisfaction; "The waiters around her aim to please"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top