ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perseveringly

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perseveringly-, *perseveringly*, persevering
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perseveringly[ADV] อย่างพากเพียร, See also: อย่างบากบั่น, อย่างอุตสาหะ, อย่างขยันหมั่นเพียร, อย่างไม่ท้อถอย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perseveringly (a) pˌɜːʳsɪvˈɪəʳrɪŋliː (p @@2 s i v i@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
倦まず弛まず[うまずたゆまず, umazutayumazu] (exp) tirelessly; perseveringly; without letting up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persevering \Per`se*ver"ing\, a.
   Characterized by perseverance; persistent. --
   {Per`se*ver"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perseveringly
   adv 1: with perseverance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top