ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dubitable

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dubitable-, *dubitable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful

English-Thai: Nontri Dictionary
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dubitable \Du"bi*ta*ble\, a. [L. dubitabilis. Cf. {Doubtable}.]
   Liable to be doubted; uncertain. [R.] --Dr. H. More. --
   {Du"bi*ta*bly}, adv. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dubitable
   adj 1: open to doubt or suspicion; "the candidate's doubtful
       past"; "he has a dubious record indeed"; "what one found
       uncertain the other found dubious or downright false";
       "it was more than dubitable whether the friend was as
       influential as she thought"- Karen Horney [syn:
       {doubtful}, {dubious}, {dubitable}, {in question(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top