ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

industrious

IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 S   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industrious-, *industrious*, industriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
industrious[ADJ] ขยัน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม, Syn. assiduous, diligent, hard-working, Ant. idle, lazy, slothful
industriously[ADV] อย่างขยันขันแข็ง, See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ, Syn. diligently, Ant. idly, lazily, slothfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working

English-Thai: Nontri Dictionary
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industriousnessความขยันขันแข็งอุตสาหะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Woodchucks are very industrious marmots.วูดชัคเป็นสัตว์ฟันแทะ ที่ขยันหมั่นเพียร The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
What an industrious empire!เป็นจักรวรรดิแห่่ง ความพยายาม! Sherlock Holmes (2009)
Shady Norm's been a very industrious little fella, hasn't he?แชดดี้ นอร์มช่างเป็นคนที่ขยันขันแข็ง ซะจริงๆเลย ว่ามั้ย? Nebraska (2011)
So, how about that trade? Wow. Aren't you the industrious one?เรื่องการแลกของล่ะ ว่าไง ไม่ใช่ว่ามีโรงงานเองหรอกนะ Within (2011)
"Hacker" used to refer to industrious coders who pushed the boundaries of modern computing.แฮ็คเกอร์ คำนี้เคยหมายถึง คนที่ทำการเขียนโค้ด เพื่อขยายขอบเขต ของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 2 Pi R (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
industriousHe is an industrious man.
industriousHe is an industrious student.
industriousHe is an industrious student to the best of my knowledge.
industriousHe might fail in his new project unless he is industrious.
industriousIf I am dull, I am at least industrious.
industriousIndustrious people look down on laziness.
industriousThe industrious merchant worships his ancestors.
industriousThe Japanese are an industrious people.
industriousThe Japanese are generally considered to be very industrious.
industriousThe man is intelligent and industrious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนทำมาหากิน[N] diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
มานี[N] diligent person, See also: industrious person, Count unit: คน, Thai definition: คนมีมานะ, คนที่อดทน, คนที่มีความพยายาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มานี[N] diligent person, See also: industrious person, Count unit: คน, Thai definition: คนมีมานะ, คนที่อดทน, คนที่มีความพยายาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายัต[ADJ] industrious, See also: diligent, assiduous, hard-working, Syn. ขยัน, Thai definition: ขยัน, ขันแข็ง
ความยุ่ง[N] busyness, See also: industrious, diligent, assiduous, sedulous, Ant. ความว่าง, การไม่มีงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มานี[n.] (mānī) EN: diligent person ; industrious person   
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort   FR: travailler dur ; se donner de la peine
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent   FR: persévérer
เพียรพยายาม[v.] (phīenphayāyām) EN: be diligent ; be industrious   FR: être travailleur
อุตสาห์[v.] (utsā) EN: try ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application   FR: se démener ; se dépenser
อุตสาหะ[v.] (utsāha) EN: be industrious ; be assiduous ; be diligent   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUSTRIOUS IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industrious (j) ˈɪndˈʌstrɪəʳs (i1 n d uh1 s t r i@ s)
industriously (a) ˈɪndˈʌstrɪəʳsliː (i1 n d uh1 s t r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勤勤恳恳[qín qín kěn kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ ㄎㄣˇ, / ] industrious and conscienscious; assiduous, #37,295 [Add to Longdo]
[, , ] industrious; produce; bear, #63,597 [Add to Longdo]
爱岗敬业[ài gǎng jìng yè, ㄞˋ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄝˋ, / ] industrious and hard-working [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arbeitsam; fleißig; rührig {adj} | arbeitsamer; fleißiger; rühriger | am arbeitsamsten; am fleißigsten; am rührigstenindustrious | more industrious | most industrious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
手まめ;手忠実[てまめ, temame] (adj-na,n) (uk) diligent; industrious; skillful; dextrous [Add to Longdo]
精を出して働く[せいをだしてはたらく, seiwodashitehataraku] (exp,v5k) (See 精を出す・せいをだす) to toil; to labor industriously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Industrious \In*dus"tri*ous\, a. [L. industrius, industriosus:
   cf. F. industrieux. See {Industry}.]
   [1913 Webster]
   1. Given to industry; characterized by diligence; constantly,
    regularly, or habitually occupied; busy; assiduous; not
    slothful or idle; -- commonly implying devotion to lawful
    and useful labor.
    [1913 Webster]
 
       Frugal and industrious men are commonly friendly to
       the established government.      --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. Steadily and perseveringly active in a particular pursuit
    or aim; as, he was negligent in business, but industrious
    in pleasure; an industrious mischief maker.
    [1913 Webster]
 
       Industrious to seek out the truth of all things.
                          --Spenser.
    -- {In*dus"tri*ous*ly}, adv. -- {In*dus"tri*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 industrious
   adj 1: characterized by hard work and perseverance [syn:
       {hardworking}, {industrious}, {tireless}, {untiring}]
   2: working hard to promote an enterprise [syn: {energetic},
     {gumptious}, {industrious}, {up-and-coming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top