ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stimulus

S T IH1 M Y AH0 L AH0 S   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stimulus-, *stimulus*, stimulu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stimulus[N] ตัวกระตุ้น, See also: สิ่งกระตุ้น, Syn. encouragement, incentive, inducement
stimulus[N] ยากระตุ้น, Syn. bracer, tonic

English-Thai: Nontri Dictionary
stimulus(n) เครื่องกระตุ้น,สิ่งเร้า,ยาชูกำลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stimulusตัวกระตุ้น, สิ่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus threshold; threshold, absolute; threshold, sensitivityระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, adequate; stimulus, homologousตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, chemicalตัวกระตุ้นเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, electricตัวกระตุ้นไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, heterotopicตัวกระตุ้นนอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, homologous; stimulus, adequateตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, liminalตัวกระตุ้นใกล้ระดับ [มีความหมายเหมือนกับ stimulus, threshold] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, mechanicalตัวกระตุ้นเชิงกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, nomotopicตัวกระตุ้นในตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Let's talk about those stimulus packages.- เฮ้ พูดอย่างนั้นได้ยังไง The Girlfriend Experience (2009)
He doesn't react to stimulus he has no sleep-wake cycle... but there is no brain trauma or infection.เขาไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น - ปลุกยังไงก็ไม่ตื่น แต่ไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีอาการติดเชิ้อ Insidious (2010)
Upper left and right cuspid normal after blood stimulus is removed.เขี้ยวด้านบนซ้ายและขวายังคงปกติ หลังจากถูกกระตุ้นโดยเลือด Monster's Ball (2013)
But I think he does receive a stimulus from the knowledge of living in close proximity to the people who are legendary, but who actually were alive and were in these rooms.แต่ก็จะได้แรงกระตุ้นจากการได้อยู่ใกล้ชิด... กับเหล่าบุคคล... ที่ไม่เพียงเป็นตำนาน แต่เคยอยู่ที่นี่จริง ๆ Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stimulusA nerve cell responds to a slight stimulus.
stimulusLight is the stimulus that causes a flower to open.
stimulusThe doctor says stimulus is needed for appetite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงจูงใจ[N] incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
แรงบันดาลใจ[N] inspiration, See also: stimulus, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ, แรงผลักดัน
สิ่งเร้า[N] stimulus, See also: provocation, spur, incentive, Syn. สิ่งจูงใจ, สิ่งล่อใจ
สิ่งเร้า[N] stimulator, See also: stimulus, motive, incentive, spur, fillip, Syn. เครื่องกระตุ้น, สิ่งกระตุ้น, ตัวกระตุ้น, Example: พฤติกรรมของคนเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
ตัวกระตุ้น[N] stimulator, See also: stimulus, motive, incentive, spur, fillip, Syn. สิ่งเร้า, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, Example: ประเทศตะวันตกได้ใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต
เครื่องกระตุ้น[N] stimulator, See also: stimulus, motive, incentive, spur, fillip, Syn. สิ่งเร้า, สิ่งกระตุ้น, ตัวกระตุ้น, Example: น้ำชาเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างหนึ่ง
สิ่งกระตุ้น[N] stimulant, See also: stimulus, incentive, Syn. สิ่งจูงใจ, แรงกระตุ้น, สิ่งเร้า, Example: ถ้าต้องการให้เด็กรักการเรียนรู้ อาจจะต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นหลายอย่าง, Thai definition: สิ่งที่คอยเตือนหรือหนุนให้รีบกระทำ

CMU English Pronouncing Dictionary
STIMULUS S T IH1 M Y AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stimulus (n) stˈɪmjuləs (s t i1 m y u l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺激启动不同步[cì jī qǐ dòng bù tóng bù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, / ] stimulus onset asymmetry [Add to Longdo]
刺激物[cì jī wù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄨˋ, ] stimulus [Add to Longdo]
刺激群[cì jī qún, ㄘˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄣˊ, ] stimulus constellation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreiz {m}; Ansporn {m}; Reiz {m}; Antrieb {m}; Anregung {f} | Anreize {pl}; Anregungen {pl}; Stimuli {pl}stimulus | stimuli [Add to Longdo]
Reizschwelle {f}stimulus threshold [Add to Longdo]
Schwellenwert {m}stimulus threshold [Add to Longdo]
Stimulus {m}; Reiz {m} (to) | Stimuli {pl}; Reize {pl}stimulus (for) | stimuli [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P) [Add to Longdo]
刺激の貧困[しげきのひんこん, shigekinohinkon] (n) poverty of stimulus [Add to Longdo]
侵害刺激[しんがいしげき, shingaishigeki] (n) noxious stimulus; NS; noxious stimuli; nociceptive stimulus [Add to Longdo]
総合経済対策[そうごうけいざいたいさく, sougoukeizaitaisaku] (n) package of economic stimulus measures; comprehensive economic measures; comprehensive economic stimulus package [Add to Longdo]
励み[はげみ, hagemi] (n) (often as 励みになる) (See 励まし) (act of) encouragement; stimulus; incentive; (P) [Add to Longdo]
励振[れいしん, reishin] (n,vs) excitation (drive); stimulus [Add to Longdo]
閾刺激[いきしげき, ikishigeki] (n) threshold stimulus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stimulus \Stim"u*lus\, n.; pl. {Stimuli}. [L., for stigmulus,
   akin to L. instigare to stimulate. See {Instigare}, {Stick},
   v. t.]
   1. A goad; hence, something that rouses the mind or spirits;
    an incentive; as, the hope of gain is a powerful stimulus
    to labor and action.
    [1913 Webster]
 
   2. That which excites or produces a temporary increase of
    vital action, either in the whole organism or in any of
    its parts; especially (Physiol.), any substance or agent
    capable of evoking the activity of a nerve or irritable
    muscle, or capable of producing an impression upon a
    sensory organ or more particularly upon its specific end
    organ.
    [1913 Webster]
 
   Note: Of the stimuli applied to the sensory apparatus,
      physiologists distinguish two kinds: (a) {Homologous
      stimuli}, which act only upon the end organ, and for
      whose action the sense organs are especially adapted,
      as the rods and cones of the retina for the vibrations
      of the either. (b) {Heterologous stimuli}, which are
      mechanical, chemical, electrical, etc., and act upon
      the nervous elements of the sensory apparatus along
      their entire course, producing, for example, the flash
      of light beheld when the eye is struck. --Landois &
      Stirling.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stimulus
   n 1: any stimulating information or event; acts to arouse action
      [syn: {stimulation}, {stimulus}, {stimulant}, {input}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top