ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assiduously

AH0 S IH1 D W AH0 S L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assiduously-, *assiduously*, assiduous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assiduously[ADV] เพียรพยายาม, See also: ก้มหน้าก้มตา, Syn. industriously, laboriously

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา The Matrix Reloaded (2003)
They will be cheated assiduously by their servants.พวกเขาจะถูกพวกคนรับใช้ ปอกลอกโดยไม่รู้ตัว Pride & Prejudice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้มหน้าก้มตา[xp] (kom nā kom tā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make an effort to ; put one's mind to sth.   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSIDUOUSLY AH0 S IH1 D W AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assiduously (a) ˈəsˈɪdjuəʳsliː (@1 s i1 d y u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t,adv-to) quietly and assiduously [Add to Longdo]
孜々;孜孜[しし, shishi] (adj-t,adv-to) assiduously; diligently [Add to Longdo]
孜々として;孜孜として[ししとして, shishitoshite] (exp) assiduously; diligently [Add to Longdo]
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal [Add to Longdo]
体を粉にする[からだをこにする, karadawokonisuru] (exp,vs-i) working assiduously [Add to Longdo]
粒々辛苦;粒粒辛苦[りゅうりゅうしんく, ryuuryuushinku] (n,vs) toil and moil; working assiduously for; tireless hard work; painstaking labor (labour) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assiduous \As*sid"u*ous\, a. [L. assiduus, fr. assid?re to sit
   near or close; ad + sed[=e]re to sit. See {Sit}.]
   1. Constant in application or attention; devoted; attentive;
    unremitting.
    [1913 Webster]
 
       She grows more assiduous in her attendance.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed with constant diligence or attention;
    unremitting; persistent; as, assiduous labor.
    [1913 Webster]
 
       To weary him with my assiduous cries. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Diligent; attentive; sedulous; unwearied; unintermitted;
     persevering; laborious; indefatigable.
     [1913 Webster] {As*sid"u*ous*ly}, adv. --
     {As*sid"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assiduously
   adv 1: with care and persistence; "she worked assiduously on the
       senior thesis"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top