ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attempt

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attempt-, *attempt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attempt(n) ความพยายาม, See also: ความมานะ, ความอุตสาหะ, Syn. try, endeavor
attempt(vt) พยายาม, See also: หาทาง, ขวนขวาย, Syn. try, endeavor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attempt(อะเทมพฺทฺ') vt., n. พยายาม, ทดลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
attempt(n) ความพยายาม, การทดลอง
attempt(vt) พยายาม, ทดลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attemptพยายาม, การพยายาม (กระทำความผิดอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attempted suicideการพยายามฆ่าตัวตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attempts assassination ; Assassination attemptsการพยายามลอบฆ่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta? The Godfather (1972)
No bribe attempts or blubbering.ไม่มีการติดสินบน หรือ ร้องฟูมฟาย The Princess Bride (1987)
He says that there's a plan for a rescue attempt with the help of some of the rebels.เขาว่ามีแผนจะช่วยนาย พร้อมความช่วยเหลือจากกลุ่มต่อต้าน Rambo III (1988)
Just the same, an attempt to recover the Grail is currently underway.อย่างไรก็ตาม, ความพยายาม ที่จะค้นหาจอก ได้ดำเนินไปแล้วในขณะนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Do not attempt to reach family.'อย่าพยายามกลับไปหาครอบครัว' Night of the Living Dead (1990)
Do not attempt to reach any of the rescue stations.'อย่าพยายามไปขอความช่วยเหลือ จากหน่วยกู้ภัยใดๆ' Night of the Living Dead (1990)
The Jamaican team attempts its first ever Winter Olympic event.ทีมจาไมก้ากับรอบแรกในโอลิมปิก Cool Runnings (1993)
I got pregnant for the worst reason imaginable, a last attempt to hang on.ฉันตั้งท้องด้วยเหตุผลที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อจะยึดเอาไว้ The Joy Luck Club (1993)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers!และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน! Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดีและความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attemptAll our attempts failed.
attemptAll our attempts were in vain.
attemptAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
attemptAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
attemptAttempt a difficult task.
attemptAttempts to redraw voting districts have hit a wall of opposition.
attemptDespair drove him to attempt suicide.
attemptDon't attempt two projects at a time.
attemptDon't attempt two thing at a time.
attemptExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
attemptFor some reason it didn't go well, shot down at every attempt, and he led a sad "History of no girlfriend = Age" life.
attemptHe attempted to escape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรม(n) attempt, Syn. การพยายาม
ตะเกียกตะกาย(v) attempt, See also: struggle, try, Syn. ขวนขวาย, พากเพียร, Example: เด็กบ้านนอกจะเรียนกันสบายๆ มากกว่าเด็กในกรุงเทพฯ เพราะไม่ต้องตะเกียกตะกายแย่งกันเข้าโรงเรียนดีๆ, Thai Definition: พยายามทุกทางเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ความพยายาม(n) attempt, See also: try, endeavor, Syn. ความมานะบากบั่น, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, Example: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ความเพียรพยายาม(n) attempt, See also: endeavor, try, Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: ท่านได้ใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทขยันและอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวนขวาย[khūankhwāi] (v) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way  FR: essayer ; faire son possible
ความพยายาม[khwām phayāyām] (n) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)  FR: effort [ m ]
ความอุตสาหะ[khwām utsāha] (n) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence
ลอง[løng] (v) EN: try (on) ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience  FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
มิจฉาวายามะ[mitchāwāyāma] (n) EN: wrong effort ; wrong attempt ; wrong perserverance
มุ[mu] (v) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate  FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุ่งหน้า[mungnā] (v) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try
พยายาม[phayāyām] (v) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ตั้งเป้า[tangpao] (v) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
attempt
attempts
attempts
attempted
attempting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attempt
attempts
attempted
attempting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企图[qǐ tú, ㄑㄧˇ ㄊㄨˊ,   /  ] attempt #5,364 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attentat auf jdn. | ein Attentat auf jdn. verübenattempt on someone's life | to make an attempt on someone's life [Add to Longdo]
Einigungsversuch { m }attempt to reach an agreement [Add to Longdo]
Einschüchterungsversuch { m } | Einschüchterungsversuche { pl }attempt at intimidation | attempts at intimidation [Add to Longdo]
Fluchtversuch { m }; Ausbruchversuch { m } | Fluchtversuche { pl }attempt to escape; escape attempt; escape bid | attempts to escape [Add to Longdo]
Gehversuch { m } | Gehversuche { pl }attempt at walking | attempts at walking [Add to Longdo]
Leseversuch { m }attempt to read [Add to Longdo]
Rekordversuch { m }attempt on the record [Add to Longdo]
Schutzbehauptung { f }attempt to justify one's behaviour [Add to Longdo]
Täuschungsversuch { m } | Täuschungsversuche { pl }attempt to deceive | attempts to deceive [Add to Longdo]
Vermittlungsversuch { m }attempt at mediation [Add to Longdo]
Wiederbelebungsversuch { m } | Wiederbelebungsversuche { pl }attempt at resuscitation | attempts at resuscitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
初回[しょかい, shokai] (n) (1) first time; first innings; initial attempt; (adj-no) (2) (See 第一回) first; initial; (P) #1,750 [Add to Longdo]
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r, vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P) #5,518 [Add to Longdo]
未遂[みすい, misui] (n, n-suf, adj-no) (See 既遂・1) attempt (e.g. at crime); (P) #11,115 [Add to Longdo]
企て[くわだて, kuwadate] (n) plan; attempt; undertaking #19,171 [Add to Longdo]
試行[しこう, shikou] (n, vs) making an attempt; trial run; (P) #19,234 [Add to Longdo]
しようとする[shiyoutosuru] (exp, vs-i) (See 為る・する・1, とする・1) to try and do something; to attempt to do something [Add to Longdo]
せんとする[sentosuru] (exp, vs-i) (arch) (See しようとする) to attempt to do something [Add to Longdo]
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
暗殺未遂[あんさつみすい, ansatsumisui] (n) attempted assassination [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attempt \At*tempt"\ (?; 215), v. t. [imp. & p. p. {Attempted};
   p. pr. & vb. n. {Attempting}.] [OF. atenter, also spelt
   atempter, F. attenter, fr. L. attentare to attempt; ad +
   tentare, temptare, to touch, try, v. intens. of tendere to
   stretch. See {Tempt}, and cf. {Attend}.]
   1. To make trial or experiment of; to try; to endeavor to do
    or perform (some action); to assay; as, to attempt to
    sing; to attempt a bold flight.
    [1913 Webster]
 
       Something attempted, something done,
       Has earned a night's repose.     --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To try to move, by entreaty, by afflictions, or by
    temptations; to tempt. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       It made the laughter of an afternoon
       That Vivien should attempt the blameless king.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To try to win, subdue, or overcome; as, one who attempts
    the virtue of a woman.
    [1913 Webster]
 
       Dear sir, of force I must attempt you further:
       Take some remembrance of us, as a tribute. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To attack; to make an effort or attack upon; to try to
    take by force; as, to attempt the enemy's camp.
    [1913 Webster]
 
       Without attempting his adversary's life. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Try}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attempt \At*tempt"\, v. i.
   To make an attempt; -- with upon. [Obs.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attempt \At*tempt"\, n.
   A essay, trial, or endeavor; an undertaking; an attack, or an
   effort to gain a point; esp. an unsuccessful, as contrasted
   with a successful, effort.
   [1913 Webster]
 
      By his blindness maimed for high attempts. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Attempt to commit a crime} (Law), such an intentional
    preparatory act as will apparently result, if not
    extrinsically hindered, in a crime which it was designed
    to effect. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Attempt}, {Endeavor}, {Effort}, {Exertion}, {Trial}.
 
   Usage: These words agree in the idea of calling forth our
      powers into action. Trial is the generic term; it
      denotes a putting forth of one's powers with a view to
      determine what they can accomplish; as, to make trial
      of one's strength. An attempt is always directed to
      some definite and specific object; as, "The attempt,
      and not the deed, confounds us." --Shak. An endeavor
      is a continued attempt; as, "His high endeavor and his
      glad success." --Cowper. Effort is a specific putting
      forth of strength in order to carry out an attempt.
      Exertion is the putting forth or active exercise of
      any faculty or power. "It admits of all degrees of
      effort and even natural action without effort." --C.
      J. Smith. See {Try}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attempt
   n 1: earnest and conscientious activity intended to do or
      accomplish something; "made an effort to cover all the
      reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she
      gave it a good try" [syn: {attempt}, {effort}, {endeavor},
      {endeavour}, {try}]
   2: the act of attacking; "attacks on women increased last year";
     "they made an attempt on his life" [syn: {attack}, {attempt}]
   v 1: make an effort or attempt; "He tried to shake off his
      fears"; "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The
      police attempted to stop the thief"; "He sought to improve
      himself"; "She always seeks to do good in the world" [syn:
      {try}, {seek}, {attempt}, {essay}, {assay}]
   2: enter upon an activity or enterprise [syn: {undertake}, {set
     about}, {attempt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top