ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mechanize

M EH1 K AH0 N AY2 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mechanize-, *mechanize*
Possible hiragana form: めちゃにぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mechanize[VT] ใช้เครื่องจักร, See also: นำเครื่องจักรกลมาใช้, Syn. equip, industrialize
mechanizer[N] ผู้ทำให้เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
mechanize(vt) ทำอย่างเครื่องจักร,เคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mechanized weldingการเชื่อมควบคุมเชิงกล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
MECHANIZE M EH1 K AH0 N AY2 Z
MECHANIZED M EH1 K AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mechanize (v) mˈɛkənaɪz (m e1 k @ n ai z)
mechanized (v) mˈɛkənaɪzd (m e1 k @ n ai z d)
mechanizes (v) mˈɛkənaɪzɪz (m e1 k @ n ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机械化[jī xiè huà, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mechanize, #12,189 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機械仕掛け[きかいじかけ, kikaijikake] (n) mechanical; mechanized; mechanised [Add to Longdo]
機動部隊[きどうぶたい, kidoubutai] (n) mobile troops; mechanized unit; mechanised unit; naval task force [Add to Longdo]
大農[だいのう, dainou] (n) large-scale (mechanized, mechanised) farming; wealthy farmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mechanize \Mech"an*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Mechanized}; p.
   pr. & vb. n. {Mechanizing}.] [Cf. F. m['e]chaniser.]
   1. To cause to be mechanical. --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   2. To introduce machinery into (a process) in order to reduce
    human effort or improve uniformity or quality of the
    result; especially, To cause to be accomplished by a
    mechanical means which requires little or no human
    supervision; to automate.
    [PJC]
 
   3. Hence: (Mil.) To equip (an armed force) with tanks or
    other vehicles.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mechanize
   v 1: equip with armed and armored motor vehicles; "mechanize
      armies" [syn: {mechanize}, {mechanise}, {motorize},
      {motorise}]
   2: make monotonous; make automatic or routine; "If your work
     becomes too mechanized, change jobs!" [syn: {mechanize},
     {mechanise}]
   3: make mechanical; "mechanize the procedure" [syn: {mechanize},
     {mechanise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top