Search result for

commercial

(125 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commercial-, *commercial*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commercial    [ADJ] เกี่ยวกับการค้า, Syn. business, financial, economic, mercantile
commercial    [N] โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ, Syn. advertisement
commercial    [ADJ] ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร, See also: เป็นการค้า, Syn. economic, monetary, pecuniary, mercenary, materialistic, marketable, salable, profitable
commercial    [ADJ] สำหรับนักธุรกิจ, Syn. financial, mercantile
commercialise    [VT] ทำเป็นธุรกิจ, Syn. commercialize
commercialise    [VT] ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก, Syn. commercialize
commercialize    [VT] ทำเป็นธุรกิจ, Syn. commercialise
commercialize    [VT] ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก, Syn. commercialise

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commercial agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial artพาณิชยศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Commercial Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commercial bankธนาคารพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial courtศาลพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial insolvencyการมีหนี้สินล้นพ้นตัวทางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial languageภาษาเชิงพาณิชย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
commercial lawกฎหมายพาณิชย์ [ดู mercantile law] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commercial lawกฎหมายพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial refrigeration systemระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commercial agentsตัวแทนการค้า [TU Subject Heading]
Commercial artพาณิชยศิลป์ [TU Subject Heading]
Commercial artistsศิลปินอาชีพ [TU Subject Heading]
Commercial associationsสมาคมการค้า [TU Subject Heading]
Commercial Bankสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการรับฝากเงิน [ธุรกิจ]
Commercial catalogsรายการสินค้า [TU Subject Heading]
Commercial corespondence, chineseจดหมายธุรกิจจีน [TU Subject Heading]
Commercial correspondenceจดหมายธุรกิจ [TU Subject Heading]
Commercial correspondence, Frenchจดหมายธุรกิจฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Commercial correspondence, Thaiจดหมายธุรกิจไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commercialThat commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.
commercialFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
commercialThe TV commercial is drawing well.
commercialThe means of communication can include letters, magazine and newspaper advertisements, radio and television commercials, and telephone marketing, as well as catalogs.
commercialThere are many commercial firms in New York.
commercialI love that commercial.
commercialCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
commercialIn the case of commercial airplanes, private companies compete to sell their product.
commercialBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
commercialHe deals with the commercials of the supermarket.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์,ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร,ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า
commercialize(vt) ทำให้เป็นการค้า,ทำให้เป็นเงิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึกแถว    [N] commercial buildings, See also: tenement house, Syn. ห้องแถว, Example: บ้านสวยสง่างามของเจือทองโดนบังด้วยตึกแถว, Count unit: ห้อง, คูหา, Thai definition: อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน 2 ห้อง และประกอบด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่, Notes: (กฎหมาย)
ทางการค้า    [ADJ] commercial, Syn. เชิงพาณิชย์, Example: จากความมั่งคั่งทางการค้าที่ชาวอิตาเลียนเป็นอยู่นี้ ทำให้หลายประเทศในยุโรปต้องการให้ประเทศของตนมั่งคั่งแบบชาวอิตาเลียนบ้าง, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการค้า
เชิงพาณิชย์ [ADJ] commercial, Syn. เชิงการค้า, Example: ระบบเน็ตเวิร์คบางได้ถูกนำมาใช้กับงานเชิงพาณิชย์
กฎหมายพาณิชย์    [N] commercial law, Example: กฎหมายพาณิชย์คือกฎหมายเกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า, Count unit: ข้อ, Thai definition: กฎหมายที่วางระเบียบเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น กฎหมายว่าด้วยการซื้อ การขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ ตัวเงิน หุ้นส่วน บริษัท
ธนาคารพาณิชย์    [N] commercial bank, Example: ธนาคารพาณิชย์ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 1 เปอร์เซ็นต์, Count unit: แห่ง, Thai definition: ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ
เชิงการค้า [ADJ] commercial, See also: of business, trade, Syn. เชิงพาณิชย์, Example: ผลงานชิ้นนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงการค้าไปเสียแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงธุรกิจ[adj.] (choēng thurakit) FR: commercial
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ดุลการค้า[n. exp.] (dun kānkhā) EN: trade balance ; balance of trade   FR: balance commerciale [f]
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
ใจกลางย่านธุรกิจ[n. exp.] (jaiklāng yān thurakit) EN: commercial district   
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell   FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkhā) EN: commercial ethics ; business ethics   FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
จดทะเบียนบริษัท[v. exp.] (jotthabīen børisat) EN: enter in the commercial register   
การจดทะเบียนบริษัท[n. exp.] (kān jot thabīen børisat) EN: entry in the commercial register   
การเขียนจดหมายธุรกิจ[n. exp.] (kān khīen jotmāi thurakit) EN: business letter writing   FR: correspondance commerciale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMERCIAL    K AH0 M ER1 SH AH0 L
COMMERCIALS    K AH0 M ER1 SH AH0 L Z
COMMERCIALE    K AH0 M ER2 S IY0 AE1 L
COMMERCIAL'S    K AH0 M ER1 SH AH0 L Z
COMMERCIALLY    K AH0 M ER1 SH AH0 L IY0
COMMERCIALE'S    K AH0 M ER2 S IY0 AE1 L Z
COMMERCIALISM    K AH0 M ER1 SH AH0 L IH2 Z AH0 M
COMMERCIALIZE    K AH0 M ER1 SH AH0 L AY2 Z
COMMERCIALIZED    K AH0 M ER1 SH AH0 L AY2 Z D
COMMERCIALIZING    K AH0 M ER1 SH AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commercial    (n) (k @1 m @@1 sh l)
commercials    (n) (k @1 m @@1 sh l z)
commercially    (a) (k @1 m @@1 sh l ii)
commercialism    (n) (k @1 m @@1 sh l i z m)
commercialize    (v) (k @1 m @@1 sh @ l ai z)
commercialized    (v) (k @1 m @@1 sh @ l ai z d)
commercializes    (v) (k @1 m @@1 sh @ l ai z i z)
commercializing    (v) (k @1 m @@1 sh @ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermarktung {f}commercial exploitation [Add to Longdo]
Handelsbank {f}commercial bank [Add to Longdo]
Netzfrequenz {f}commercial frequency [Add to Longdo]
Handelsstadt {f}commercial town [Add to Longdo]
Handelsrecht {n}commercial law [Add to Longdo]
Handelsschule {f}commercial school [Add to Longdo]
Lastkraftwagen {m}commercial vehicle; lorry; truck [Add to Longdo]
Handelsrichter {m}commercial judge [Add to Longdo]
Werbefernsehen {n}commercial television [Add to Longdo]
Werbegraphiker {m}commercial artist [Add to Longdo]
Handelsregister {n}commercial register; register of commerce; companies' register [Add to Longdo]
Betriebsstätte {f}commercial unit [Add to Longdo]
Wirtschaftsrecht {n}commercial law [Add to Longdo]
Verkehrsflugzeug {n}commercial aircraft [Add to Longdo]
Handelshochschule {f}commercial college [Add to Longdo]
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice [Add to Longdo]
gewerbliches Fahrzeugcommercial vehicle [Add to Longdo]
Streitfallregelung {f}commercial settlement of a dispute [Add to Longdo]
Nutzfahrzeugreifen {m}commercial vehicle tyre [Add to Longdo]
Geschäftspapiere {pl}commercial papers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei [Add to Longdo]
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC [Add to Longdo]
インフォマーシャル[, infoma-sharu] (n) (abbr) information commercial [Add to Longdo]
コマーシャリズム[, koma-sharizumu] (n) commercialism [Add to Longdo]
コマーシャル[, koma-sharu] (n) commercial (e.g. TV); (P) [Add to Longdo]
コマーシャルアート[, koma-sharua-to] (n) commercial art [Add to Longdo]
コマーシャルソング[, koma-sharusongu] (n) commercial song [Add to Longdo]
コマーシャルデザイン[, koma-sharudezain] (n) commercial design [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上海商务印书馆[Shàng hǎi Shàng wù yìn shū guǎn, / ] Commercial Press, Shanghai (from 1897) [Add to Longdo]
商务[shāng wù, / ] commercial affairs; commercial; commerce; business [Add to Longdo]
商务印书馆[Shāng wù yìn shū guǎn, / ] Commercial Press, Shanghai (from 1897) [Add to Longdo]
商业机构[shāng yè jī gòu, / ] commercial organization [Add to Longdo]
商业版本[shāng yè bǎn běn, / ] commercial version (of software) [Add to Longdo]
商业发票[shāng yè fā piào, / ] commercial invoice [Add to Longdo]
商业银行[shāng yè yín háng, / ] commercial bank [Add to Longdo]
宣传册[xuān chuán cè, / ] commercial brochure; advertising pamphlet; flyer [Add to Longdo]
楼盘[lóu pán, / ] commercial building (for sale); property; apartment (as commercial property) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
市販[しはん, shihan] commercial (e.g. software) (no) [Add to Longdo]
市販のソフト[しはんのそふと, shihannosofuto] commercial software [Add to Longdo]
市販ソフト[しはんソフト, shihan sofuto] commercial software [Add to Longdo]
商用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.) [Add to Longdo]
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version [Add to Longdo]
単位記号[たんいきごう, tan'ikigou] commercial at (@) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commercial \Com*mer"cial\, a. [Cf. F. commercial.]
   Of or pertaining to commerce; carrying on or occupied with
   commerce or trade; mercantile; as, commercial advantages;
   commercial relations. "Princely commercial houses."
   --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   {Commercial college}, a school for giving instruction in
    commercial knowledge and business.
 
   {Commercial law}. See under {Law}.
 
   {Commercial note paper}, a small size of writing paper,
    usually about 5 by 71/2 or 8 inches.
 
   {Commercial paper}, negotiable paper given in due course of
    business. It includes bills of exchange, promissory notes,
    bank checks, etc.
 
   {Commercial traveler}, an agent of a wholesale house who
    travels from town to town to solicit orders.
 
   Syn: See {Mercantile}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commercial
   adj 1: connected with or engaged in or sponsored by or used in
       commerce or commercial enterprises; "commercial trucker";
       "commercial TV"; "commercial diamonds" [ant:
       {noncommercial}]
   2: of or relating to commercialism; "a commercial attache";
     "commercial paper"; "commercial law"
   3: of the kind or quality used in commerce; average or inferior;
     "commercial grade of beef"; "commercial oxalic acid" [syn:
     {commercial}, {commercial-grade}]
   n 1: a commercially sponsored ad on radio or television [syn:
      {commercial}, {commercial message}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top