Search result for

sloth

(45 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sloth-, *sloth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sloth[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูล Bradypus Choloepus
sloth[N] ความขี้เกียจ, See also: ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา, Syn. idlenes, laziness, slouch, Ant. diligence, energy
slothful[ADJ] ขี้เกียจ
sloth bear[N] หมีพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sloth(สลอธ) n. ความขี้เกียจ,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา,สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้,ฝูงหมี, Syn. indolence,laziness,lethargy
slothbearn. หมีจมูกยาวขนหยาบจพวกMelursusur sinus พบในอินเดียและแหลมอินโดจีน
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely,lazy

English-Thai: Nontri Dictionary
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's how Chunk won over Sloth in The Goon/es.ก็ที่ชั้งค์ชนะสล๊อทในเดอะกูนี่ส์ไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This thing looks like Sloth?ไอ้ตัวนั้นเหมือนสล๊อทเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The hand looks like Sloth?มือดูเหมือนสล๊อทเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Laziness is next to slothfulness, Ben.แค่เอาถ้วยมายัดไว้ใต้นั้น ไม่เอาน่า, ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิด ของความเฉื่อยชานะ เบน With Friends Like These (2011)
Give a sloth a chance Now, can't you?ให้โอกาสความขี้เกียจหน่อย ตอนนี้นายสามารถทำได้มั้ย? Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
All because of each and every slothทั้งหมดที่ได้เพราะตัวขี้เกียจทุกๆตัว Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
"All because of each and every sloth"?"ทั้งหมดที่ได้เพราะตัวขี้เกียจทุกๆตัว"? Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
I bet the mini sloths could help you make presents every year!ฉันขอพนันว่าเจ้าตัวขี้เกียจตัวเล็ก สามารถช่วยคุณทำของขวัญ ทุกๆปี! Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
What's the life expectancy for a female sloth?ชีวิตของสลอธเพศเมียเขาคาดหวังอะไรกันเหรอ? Ice Age: Continental Drift (2012)
- Sloth-slaying - Wish we could be staying.สลอธกำลังจะถูกเชือด ฉันหวังว่าเราคงจะไม่ไปไหน Ice Age: Continental Drift (2012)
Two sloths, a mammoth and a saber?สลอธสอง หนึ่งแมมมอธ หนึ่งเสื้อเขี้ยวดาบ? Ice Age: Continental Drift (2012)
Sick sloths sip broth, sick sloths sip broth.ซิก สลอธ ซิป บรอธ ซิก สลอธ ซิป บรอธ Ice Age: Continental Drift (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื่อง[ADJ] sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย[ADV] slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
ความขี้เกียจ[N] laziness, See also: slothfulness, indolence, Syn. ความเฉื่อยชา, Ant. ความขยัน, ความพากเพียร, Example: บุคคลที่มีความขี้เกียจอยู่ในตัวไม่มีทางจะได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้คร้าน[adj.] (khīkhrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)   FR: indolent ; paresseux
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)   FR: paresseux ; indolent
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkīet) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOTH    S L OW1 TH
SLOTHOWER    S L AA1 TH OW0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sloth    (n) (s l ou1 th)
sloths    (n) (s l ou1 th s)
slothful    (j) (s l ou1 th f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
树獭[shù tǎ, ㄕㄨˋ ㄊㄚˇ, / ] sloth (family Bradypodidae) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三指樹懶[みゆびなまけもの;ミユビナマケモノ, miyubinamakemono ; miyubinamakemono] (n) (uk) three-toed sloth [Add to Longdo]
樹懶[なまけもの;ナマケモノ, namakemono ; namakemono] (n) (uk) (See 怠け者) sloth (Sth. Am. tree-dwelling mammal) [Add to Longdo]
怠け者(P);懶け者[なまけもの, namakemono] (n) (See 樹懶) lazy person; lazy fellow; slothful person; (P) [Add to Longdo]
怠惰(P);怠情(iK)[たいだ, taida] (adj-na,n) laziness; idleness; sloth; (P) [Add to Longdo]
二指樹懶[ふたゆびなまけもの;フタユビナマケモノ, futayubinamakemono ; futayubinamakemono] (n) (uk) two-toed sloth [Add to Longdo]
貧歯類[ひんしるい, hinshirui] (n,adj-no) edentates (i.e. anteaters, sloths, armadillos) [Add to Longdo]
無精(P);不精[ぶしょう, bushou] (adj-na,n) indolence; laziness; sloth; (P) [Add to Longdo]
懶熊[なまけぐま;ナマケグマ, namakeguma ; namakeguma] (n) (uk) sloth bear (Melursus ursinus) [Add to Longdo]
懶惰;嬾惰[らんだ;らいだ(懶惰)(ik), randa ; raida ( ran da )(ik)] (adj-na) (1) lazy; idle; (n) (2) indolence; laziness; sloth; idleness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sloth \Sloth\, n. [OE. slouthe, sleuthe, AS. sl?w?, fr. sl[=a]w
   slow. See {Slow}.]
   1. Slowness; tardiness.
    [1913 Webster]
 
       These cardinals trifle with me; I abhor
       This dilatory sloth and tricks of Rome. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Disinclination to action or labor; sluggishness; laziness;
    idleness.
    [1913 Webster]
 
       [They] change their course to pleasure, ease, and
       sloth.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sloth, like rust, consumes faster than labor wears.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of several species of arboreal edentates
    constituting the family {Bradypodidae}, and the suborder
    Tardigrada. They have long exserted limbs and long
    prehensile claws. Both jaws are furnished with teeth (see
    Illust. of {Edentata}), and the ears and tail are
    rudimentary. They inhabit South and Central America and
    Mexico.
    [1913 Webster]
 
   Note: The three-toed sloths belong to the genera {Bradypus}
      and {Arctopithecus}, of which several species have been
      described. They have three toes on each foot. The
      best-known species are collared sloth ({Bradypus
      tridactylus}), and the ai ({Arctopitheus ai}). The
      two-toed sloths, consisting the genus {Cholopus}, have
      two toes on each fore foot and three on each hind foot.
      The best-known is the unau ({Cholopus didactylus}) of
      South America. See {Unau}. Another species ({Cholopus
      Hoffmanni}) inhabits Central America.
      Various large extinct terrestrial edentates, such as
      Megatherium and Mylodon, are often called sloths.
      [1913 Webster]
 
   {Australian sloth}, or {Native sloth} (Zool.), the koala.
 
   {Sloth animalcule} (Zool.), a tardigrade.
 
   {Sloth bear} (Zool.), a black or brown long-haired bear
    ({Melursus ursinus}, or {Melursus labiatus}), native of
    India and Ceylon; -- called also {aswail}, {labiated
    bear}, and {jungle bear}. It is easily tamed and can be
    taught many tricks.
 
   {Sloth monkey} (Zool.), a loris.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sloth \Sloth\, v. i.
   To be idle. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sloth
   n 1: a disinclination to work or exert yourself [syn: {sloth},
      {slothfulness}]
   2: any of several slow-moving arboreal mammals of South America
     and Central America; they hang from branches back downward
     and feed on leaves and fruits [syn: {sloth}, {tree sloth}]
   3: apathy and inactivity in the practice of virtue (personified
     as one of the deadly sins) [syn: {sloth}, {laziness},
     {acedia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top