ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

content

K AA1 N T EH0 N T   
149 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -content-, *content*
English-Thai: Longdo Dictionary
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
Table of Contents(n) สารบัญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
content[N] จำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่
content[N] ปริมาณความจุ, Syn. capacity
content[N] สาร, See also: ความหมายที่ต้องการสื่อ, Syn. message, subject matter
content[N] หัวข้อ
content[N] ความพึงพอใจ, Syn. satisfaction
content[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้มีความสุขกับสภาพของตนเอง
content[ADJ] ที่พร้อมจะยอมรับ, See also: ที่พร้อมจะปรับตัวได้
content[ADJ] พอใจในสภาพของตนเอง, Syn. contented
contented[ADJ] ที่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่, Syn. content, pleased
contention[N] การแข่งขัน, Syn. competition, rivalry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle
contentious(คันเทน'เชิส) adj. ชอบทะเลาะ,ชอบโต้เถียง,ชอบต่อสู้., See also: contentiousness n. ดูcontentious
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
discontent(ดิสคันเทนทฺ') adj. ไม่พอใจ. n. ความไม่พอใจ vt. ทำให้ไม่พอใจ
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
malcontent(แมล`คันเทนทฺ) adj. ไม่พอใจ
well-content(ed) (เวลคันเทน'ทิด) adj. พอใจอย่างยิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
content(vt) ทำให้สำราญใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้พอใจ
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
discontent(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่ถูกใจ,ทำให้ไม่สบอารมณ์
malcontent(adj) ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contentเนื้อหา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
content analysisการวิเคราะห์เนื้อหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contentieux (Fr.)กรณีพิพาท, คดีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contentionการช่วงชิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contentionการต่อสู้คดี, ข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contentious caseคดีมีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contents rateอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินในอาคาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contentเนื้อหา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Content analysisการวิเคราะห์เนื้อหา , การวิเคราะห์เนื้อหา
Content analysis หมายถึง การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นวิธีการในทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาเนื้อหาของการสื่อสาร โดยการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่ปรากฏในตำรา หนังสือ เอกสาร ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ บทสนทนา หรือรูปภาพ วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เนื้อหาเพื่อผลิตสื่อการสอน โดยผู้สอนมักมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเนื้อหาทำให้ทราบโครงสร้าง ลำดับของเนื้อหา และขอบเขตเนื้อหาอย่างละเอียด รวมทั้งทำให้ผู้สอนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในแต่ละช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์ด้วย และผลจากการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาช่วยให้สามารถแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหัวเรื่อง หัวเรื่องย่อยและหัวข้อย่อย สำหรับหน่วยในการวิเคราะห์ เพื่อใช้แสดงปริมาณของการวิเคราะห์ จึงมักวิเคราะห์ออกมาเป็น หัวเรื่อง หัวเรื่องย่อยหัวข้อย่อย รวมทั้งปริมาณ เช่น จำนวนแนวคิด จำนวนหน้า เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content analysis (Communication)การวิเคราะห์สื่อ [TU Subject Heading]
Content designationการระบุเนื้อหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content footnoteเชิงอรรถเสริมความ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content managementการจัดการเนื้อหา [การจัดการความรู้]
Content Uniformityความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญ [การแพทย์]
Contentsเนื้อหา,เนื้อเรื่อง,สิ่งที่อยู่ภายใน,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I'm not gonna bother you with the contents now.ฉันคงจะไม่สาธยายเนื้อหาให้ฟังหรอก เเต่ฉันขอยืนยันได้เลยว่า... Rebecca (1940)
A rationalperson is not content to kill the same personrationalperson ... ...อย่าเนื้อหาสาระถึง kill the บุคคลเดียวกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- That's it. - What does that mean? - It means he's content to be a jerk.หมายความว่าอะไร ไอนั้นมันห่วยแตกไงละ Goodfellas (1990)
- The contents could be very sensitive.เนื้อหาอาจจะมีความสำคัญมาก Contact (1997)
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด Contact (1997)
Well, of course, Your Majesty. I'm sure they are content and proud.พะย่ะค่ะ ราษฎรปลื้มพระบารมี The Man in the Iron Mask (1998)
Your Majesty, a box has arrived with strict instructions... that its contents are for your eyes alone.ฝ่าบาท หีบใบนี้มีคำสั่งมาด้วยว่า ให้พระองค์ทอดพระเนตรเป็นการลับ The Man in the Iron Mask (1998)
You're not the contents of your wallet.เมื่อไหร่ล่ะ? Fight Club (1999)
The content of the mail exchange on the tablets the sites they visit the location of each one via GPSเนื้อหาของอีเมลที่แลกเปลี่ยนกัน บนแท็บเล็ต สถานที่ที่เค้าไป สถานที่ตั้งของแต่ละคนผ่านทาง GPS GTO (1999)
Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire for many hundreds of years quite content to ignore and be ignored by the world of the Big Folk.ฮ๊อบบิทได้อาศัย และเพาะปลูก อยู่ใน มณฑลฟาร์ธิง ทั้งสี่ของ ไชร์ มาหลายร้อยปี ไม่ค่อยสนใจต่อโลกภายนอก และโลกภายนอก... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Halon content has dissipated.ฮาลอน ถูกใช้จนหมด Resident Evil (2002)
My mother will not be content till one of them dies from her meanness.แม่ฉันคงไม่สนใจหรอก จนกว่าจะมีเด็กสักคนตายลงไป Girl with a Pearl Earring (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contentA contented mind is a perpetual feast.
contentAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
contentA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
contentA look of contentment appeared on his face.
contentAre you content with your position in the company?
contentAre you content with your present salary?
contentBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
contentBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
contentDespite of riches, he is not contented.
contentEmpty the drawer of its contents.
contentEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
contentEverybody knows that happiness is in contentment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะใจ[V] satisfy, See also: content, gratify, Syn. หนำใจ, สมใจ, สาแก่ใจ, Ant. แค้น, คับแค้นใจ
ความพึงพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา, Ant. ความเกลียด, Example: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด, Thai definition: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ
เนื้อหาสาระ[N] substance, See also: content, Syn. สาระ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, Example: รายงานของคณะภารกิจมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
อย่างสบายใจ[ADV] happily, See also: contentedly, satisfyingly, Syn. อย่างมีความสุข, Ant. อย่างเศร้าใจ, Example: หญิงสาว 3-4 คนเดินอวดโฉมมาตามถนนอย่างสบายใจ
สมถะ[N] tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น่าพึงพอใจ[V] satisfy, See also: content, please, assuage, gratify, indulge, sate, slake, Syn. น่าพอใจ, Example: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ความสุขใจ[N] happiness, See also: contentment, Syn. ความสบายใจ, ความเบิกบานใจ, Ant. ความทุกข์ใจ, Example: ครูเล่าถึงตอนนี้แล้วก็หัวเราะเบาๆ ราวกับมีความสุขใจเมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพวันคืนเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ความสันโดษ[N] contentment, See also: satisfaction, gratification, Example: บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน, Thai definition: ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง
ความอิ่มใจ[N] contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
เค้าความ[N] gist, See also: content, essence, point, substance, Syn. ใจความ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, ประเด็น, Example: หลังจากที่ได้เจรจากับหัวหน้า ก็พอจะจับเค้าความได้ว่าจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งสิ้นเดือนนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī dāi phop khun) EN: glad to have met you ; so glad to see you   FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
เอม[v.] (ēm) EN: be perfectly content ; be perfectly satisfied   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTENT K AA1 N T EH0 N T
CONTENT K AH0 N T EH1 N T
CONTENTO K AH0 N T EH1 N T OW0
CONTENTS K AH0 N T EH1 N T S
CONTENTS K AA1 N T EH0 N T S
CONTENTED K AH0 N T EH1 N T AH0 D
CONTENTED K AH0 N T EH1 N T IH0 D
CONTENTION K AH0 N T EH1 N SH AH0 N
CONTENTIONS K AH0 N T EH1 N SH AH0 N Z
CONTENTEDLY K AH0 N T EH1 N T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
content (n) kˈɒntɛnt (k o1 n t e n t)
content (v) kˈəntˈɛnt (k @1 n t e1 n t)
contents (n) kˈɒntɛnts (k o1 n t e n t s)
contents (v) kˈəntˈɛnts (k @1 n t e1 n t s)
contented (v) kˈəntˈɛntɪd (k @1 n t e1 n t i d)
contenting (v) kˈəntˈɛntɪŋ (k @1 n t e1 n t i ng)
contention (n) kˈəntˈɛnʃən (k @1 n t e1 n sh @ n)
contentedly (a) kˈəntˈɛntɪdliː (k @1 n t e1 n t i d l ii)
contentions (n) kˈəntˈɛnʃənz (k @1 n t e1 n sh @ n z)
contentious (j) kˈəntˈɛnʃəs (k @1 n t e1 n sh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内容[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] content; substance; details, #554 [Add to Longdo]
[ān, , ] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An, #1,449 [Add to Longdo]
含量[hán liàng, ㄏㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, ] content; quantity contained, #2,165 [Add to Longdo]
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, ] content with one's situation; to know contentment (hence happiness), #11,470 [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] contented, #39,512 [Add to Longdo]
实词[shí cí, ㄕˊ ㄘˊ, / ] content word, #72,155 [Add to Longdo]
争论点[zhēng lùn diǎn, ㄓㄥ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] contention, #155,401 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] contented; peaceful, #271,499 [Add to Longdo]
涵意[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, ] content; meaning; connotation; implication; same as 涵義|涵义 [Add to Longdo]
涵义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] content; meaning; connotation; implication [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhalt {m}; Gehalt {m} | Inhalte {pl}content | contents [Add to Longdo]
Inhaltsverwaltungssystem {n}; Content Management System {n} [comp.]content management system (CMS) [Add to Longdo]
Lehrinhalt {m}; Lehrinhalte {pl}content of teaching [Add to Longdo]
Zuschlaggehalt {m}content of aggregates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish .... [Add to Longdo]
アクティブコンテンツ[, akuteibukontentsu] (n) {comp} active content [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[, adarutokontentsu] (n) adult content; pink content [Add to Longdo]
アルコール度[アルコールど, aruko-ru do] (n) alcohol content (usu. expressed per cent) [Add to Longdo]
アルコール分[アルコールぶん, aruko-ru bun] (n) alcoholic content [Add to Longdo]
ウィクショナリー[, uikushonari-] (n) (See ウィキペディア) Wiktionary (a wiki based open content dictionary) [Add to Longdo]
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
コンテンションモード[こんてんしょんもーど, kontenshonmo-do] contention mode [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
コンテント[こんてんと, kontento] content [Add to Longdo]
コンテントハンドラー[こんてんとはんどらー, kontentohandora-] content handler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Content \Con*tent"\, n.
   1. Rest or quietness of the mind in one's present condition;
    freedom from discontent; satisfaction; contentment;
    moderate happiness.
    [1913 Webster]
 
       Such is the fullness of my heart's content. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Acquiescence without examination. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The sense they humbly take upon content. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. That which contents or satisfies; that which if attained
    would make one happy.
    [1913 Webster]
 
       So will I in England work your grace's full content.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. House of Lords) An expression of assent to a bill or
    motion; an affirmative vote; also, a member who votes
    "Content.".
    [1913 Webster]
 
       Supposing the number of "Contents" and "Not
       contents" strictly equal in number and consequence.
                          --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Content \Con*tent"\, v. t. [F. contenter, LL. contentare, fr. L.
   contentus, p. p. See {Content}, a.]
   1. To satisfy the desires of; to make easy in any situation;
    to appease or quiet; to gratify; to please.
    [1913 Webster]
 
       Do not content yourselves with obscure and confused
       ideas, where clearer are to be attained. --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Pilate, willing to content the people, released
       Barabbas unto them.          --Mark xv. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. To satisfy the expectations of; to pay; to requite.
    [1913 Webster]
 
       Come the next Sabbath, and I will content you.
                          --Shak.
 
   Syn: To satisfy; appease; please. See {Satiate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Content \Con*tent"\ (k[o^]n*t[e^]nt"), a. [F. content, fr. L.
   contentus, p. p. of contenire to hold together, restrain. See
   {Contain}.]
   Contained within limits; hence, having the desires limited by
   that which one has; not disposed to repine or grumble;
   satisfied; contented; at rest.
   [1913 Webster]
 
      Having food and rai ment, let us be therewith content.
                          --1 Tim. vi.
                          8.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Content \Con"tent\ (k[o^]n"t[e^]nt or k[o^]n*t[e^]nt"; 277), n.;
   usually in pl., {Contents}.
   1. That which is contained; the thing or things held by a
    receptacle or included within specified limits; as, the
    contents of a cask or bale or of a room; the contents of a
    book.
    [1913 Webster]
 
       I shall prove these writings . . . authentic, and
       the contents true, and worthy of a divine original.
                          --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. Power of containing; capacity; extent; size. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Strong ship's, of great content.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geom.) Area or quantity of space or matter contained
    within certain limits; as, solid contents; superficial
    contents.
    [1913 Webster]
 
       The geometrical content, figure, and situation of
       all the lands of a kingdom.      --Graunt.
    [1913 Webster]
 
   {Table of contents}, or {Contents}, a table or list of topics
    in a book, showing their order and the place where they
    may be found: a summary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 content
   adj 1: satisfied or showing satisfaction with things as they
       are; "a contented smile" [syn: {contented}, {content}]
       [ant: {discontent}, {discontented}]
   n 1: everything that is included in a collection and that is
      held or included in something; "he emptied the contents of
      his pockets"; "the two groups were similar in content"
   2: what a communication that is about something is about [syn:
     {message}, {content}, {subject matter}, {substance}]
   3: the proportion of a substance that is contained in a mixture
     or alloy etc.
   4: the amount that can be contained; "the gas tank has a
     capacity of 12 gallons" [syn: {capacity}, {content}]
   5: the sum or range of what has been perceived, discovered, or
     learned [syn: {content}, {cognitive content}, {mental
     object}]
   6: the state of being contented with your situation in life; "he
     relaxed in sleepy contentedness"; "they could read to their
     heart's content" [syn: {contentedness}, {content}]
   7: something (a person or object or scene) selected by an artist
     or photographer for graphic representation; "a moving picture
     of a train is more dramatic than a still picture of the same
     subject" [syn: {subject}, {content}, {depicted object}]
   v 1: satisfy in a limited way; "He contented himself with one
      glass of beer per day"
   2: make content; "I am contented" [ant: {discontent}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 content /kɔ̃tɑ̃/ 
  contented; pleased; satisfied

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top