ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diligence

D IH1 L IH0 JH AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diligence-, *diligence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diligence(n) ความพากเพียร, See also: ความขยัน, ความอุตสาหะ, Syn. aasiduity, exertion, Ant. laziness, vacillation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diligence(ดิล'ลิเจินซฺ) n. ความมานะ, ความขยันหมั่นเพียร, Syn. industry

English-Thai: Nontri Dictionary
diligence(n) ความขยัน, ความมาดมั่น, ความมานะ, ความพยายาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diligenceความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligence, necessaryความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligence, reasonableความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Somebody didn't do their due diligence on this guy, and we need him moved to a facility that's a little more.ใครก็ได้ที่สามารถ ที่จะย้ายเค้าไปสถานกักกันที่อื่น Orientación (2007)
There's due diligence to be done.มีงานต้องสะสาง Turning Biminese (2008)
You wanted me to do the diligence on the LSI Holdings deal again.คุณสั่งให้ผมตรวจบัญชีบริษัท LSA อีกครั้ง The Dark Knight (2008)
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
We, the executive, would like to applaud you for your diligence and your courage.ทางคณะผู้บริหาร.. อยากจะขอชื่นชม.. ในความอุตสาหะ.. Invictus (2009)
Believe me, I went went beyond due diligence here.เชื่อผมเถอะ, ผมพยายามเต็มที่แลว I Agree, It Wasn't Funny (2009)
A testament to diligence and hard work.เรียนหนักและต้องขยันอย่างมาก School's Out (2012)
Due diligence and all.จากความพยายามทั้งหมด ในที่สุด... Honor Among Thieves (2012)
I appreciate your diligence on this, but, uh, it was a simple misunderstanding between my wife and I.บริษัทที่เธอเบี่ยงเบนความสนใจ ในการจัดการกองทุนให้ ผมชื่นชมในความขยันของคุณนะแต่ว่า เอ่อ มีเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยระหว่างผมกับภรรยา Vendetta (2012)
I've done some due diligence on you, and what I hear is you're a couple of losers.ฉันไปหาข้อมูลของนายมา เลยได้ยินว่านายมันไอ้ขี้แพ้สองตัว T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diligenceAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
diligenceDiligence enabled him to succeed.
diligenceDiligence is absent from his character.
diligenceDiligence is essential to success in life.
diligenceDiligence is the mother of good fortune.
diligenceDiligence is the way to success.
diligenceDiligence led him to success.
diligenceDiligence may compensate for lack of experience.
diligenceDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
diligenceHe ascribed his success to his diligence.
diligenceHe is known to the villagers for his diligence.
diligenceHer diligence is a good example to us all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิริยะ(n) diligence, See also: assiduity, persistence, application, industry, laboriousness, perseverance, Syn. วิริยะอุตสาหะ, ความเพียร, ความบากบั่น, Example: นายไตรภพเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด, Thai Definition: ความตั้งใจในการฝ่าความยากลำบาก
วิริยภาพ(n) diligence, See also: assiduity, perseverance, industry, Syn. ความเพียร, ความบากบั่น, ความพยายาม, ความอุตสาหะ
ความแข็งขัน(n) diligence, See also: constant, perseverance, Syn. ความมุมานะ, ความมุ่งมั่น, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: นักการเมืองรุ่นใหม่ควรมีความแข็งขันที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแข็งขัน[khwām khaengkhan] (n) EN: diligence ; constant ; perseverance
ความระมัดระวังตามสมควร[khwām ramatrawang tām somkhūan] (n, exp) EN: due care and attention ; due diligence
ความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น[khwām ramatrawang thao thī jampen] (n, exp) EN: necessary diligence
ความอุตสาหะ[khwām utsāha] (n) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence
เร็ว ๆ[reo-reo] (x) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon  FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
วิริยะ[wiriya] (n) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery  FR: courage [ m ] ; effort [ m ] ; persévérance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DILIGENCE D IH1 L IH0 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diligence (n) dˈɪlɪʤəns (d i1 l i jh @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勤勉[qín miǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧㄢˇ, ] diligence; diligent; industrious #27,087 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勉強[べんきょう, benkyou] (n, vs) (1) study; (2) diligence; (3) discount; reduction; (P) #4,189 [Add to Longdo]
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
ディリジェンス[deirijiensu] (n) diligence [Add to Longdo]
デューディリジェンス[deyu-deirijiensu] (n) due diligence [Add to Longdo]
勤倹[きんけん, kinken] (n) industry; diligence; frugality [Add to Longdo]
勤倹の風[きんけんのふう, kinkennofuu] (n) custom (habit) of diligence and thrift [Add to Longdo]
勤惰[きんだ, kinda] (n) diligence and indolence; attendance [Add to Longdo]
勤怠[きんたい, kintai] (n) (See 出欠, 勤惰) diligence and indolence; diligence; attendance; attendance and absence [Add to Longdo]
勤勉(P);勤強(iK)[きんべん, kinben] (adj-na, n) industry; diligence; (P) [Add to Longdo]
苦心[くしん, kushin] (n, vs) pain; trouble; anxiety; diligence; hard work; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diligence \Di`li*gence"\, n. [F.]
   A four-wheeled public stagecoach, used in France.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diligence \Dil"i*gence\, n. [F. diligence, L. diligentia.]
   1. The quality of being diligent; carefulness; careful
    attention; -- the opposite of negligence.
    [1913 Webster]
 
   2. Interested and persevering application; devoted and
    painstaking effort to accomplish what is undertaken;
    assiduity in service.
    [1913 Webster]
 
       That which ordinary men are fit for, I am qualified
       in; and the best of me is diligence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Scots Law) Process by which persons, lands, or effects
    are seized for debt; process for enforcing the attendance
    of witnesses or the production of writings.
    [1913 Webster]
 
   {To do one's diligence}, {give diligence}, {use diligence},
    to exert one's self; to make interested and earnest
    endeavor.
    [1913 Webster]
 
       And each of them doth all his diligence
       To do unto the fest['e] reverence.  --Chaucer.
 
   Syn: Attention; industry; assiduity; sedulousness;
     earnestness; constancy; heed; heedfulness; care;
     caution. -- {Diligence}, {Industry}. Industry has the
     wider sense of the two, implying an habitual devotion to
     labor for some valuable end, as knowledge, property,
     etc. Diligence denotes earnest application to some
     specific object or pursuit, which more or less directly
     has a strong hold on one's interests or feelings. A man
     may be diligent for a time, or in seeking some favorite
     end, without meriting the title of industrious. Such was
     the case with Fox, while Burke was eminent not only for
     diligence, but industry; he was always at work, and
     always looking out for some new field of mental effort.
     [1913 Webster]
 
        The sweat of industry would dry and die,
        But for the end it works to.    --Shak.
     [1913 Webster]
 
        Diligence and accuracy are the only merits which
        an historical writer ascribe to himself. --Gibbon.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diligence
   n 1: conscientiousness in paying proper attention to a task;
      giving the degree of care required in a given situation
   2: persevering determination to perform a task; "his diligence
     won him quick promotions"; "frugality and industry are still
     regarded as virtues" [syn: {diligence}, {industriousness},
     {industry}]
   3: a diligent effort; "it is a job requiring serious
     application" [syn: {application}, {diligence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top