ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encouragement

EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encouragement-, *encouragement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encouragement(n) การให้กำลังใจ, See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Syn. cheer, reassurance, support

English-Thai: Nontri Dictionary
encouragement(n) การให้กำลังใจ, ความเร้าใจ, การส่งเสริม, การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน, การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just because I give a little fledgling some encouragement does not mean that I am neglecting you.ผมมาสนับสนุนเด็กใหม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทอดทิ้งคุณนะ Swimming Pool (2003)
You got anymore words of encouragement or are you just here to gloat?มีกำลังใจให้กันบ้างมั้ย หรือแค่มายืนชม? I Had a Dream (2008)
But you must not listen to others' encouragement for you to be a hero.แต่เธอ ต้องไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นยุยง ให้เธอเป็นฮีโร่. Episode #1.9 (2008)
WhitIey needed some encouragement but he told my man everything.Whitley ต้องการกำลังใจแต่เขาบอกคนของผมทุกอย่าง 24: Redemption (2008)
A little warmth and encouragement would have been nice.ให้ความอบอุ่นกับกำลังใจจะดีกว่ามั้ย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
S confidenceomes from a Lifetime of encouragement and praise.ให้เดานะ สำหรับเธอแล้ววันเกิดหมายถึงปากกาด้ามใหม่ Carrnal Knowledge (2009)
And Raj Koothrappali for their support and encouragement in this enterprise.แล้วก็ราจ คูเทรปพาลี สำหรับความช่วยเหลือ และความกล้าหาญ ในการกระทำครั้งนี้ด้วย The Vengeance Formulation (2009)
A few words of encouragement from youบางส่วนมาจากการให้กำลังใจของคุณ Lost (2010)
She needs encouragement to make the right decisions about her future.เธอต้องการกำลังใจอย่างมาก ในการตัดสินใจต่ออนาคตของเธอ Widening Gyre (2010)
She could offer support and encouragement day and night.เธอให้การสนับสนุนและให้กำลังใจทั้งกลางวันและกลางคืน Today I Do (2011)
Honestly, David, I'm sure your heart is in the right place, but the last thing she needs right now is words of encouragement from you.บอกตามตรง เดวิด ฉันแน่ใจว่า คุณมีความตั้งใจดี แต่สิ่งสุดท้ายที่เธอจะต้องการตอนนี้คือ คำพูดให้กำลังใจจากคุณ The Stable Boy (2012)
Without the encouragement and support from you and her friends in Glee, เพราะขาดกำลังใจ และการสนับสนุน จากนายและเพื่อนๆ ในชมรมร้องเพลง Glee, Actually (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encouragementMany letters of encouragement refreshed my sad heart.
encouragementMy advice acted as an encouragement to her.
encouragementShe didn't utter a single word of encouragement.
encouragementWithout your encouragement, I should have given up the plan.
encouragementYour encouragement will draw her out.
encouragementYour words of encouragement meant a lot to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งจูงใจ(n) incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count Unit: แบบ, ชนิด, Thai Definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การส่งเสริม[kān songsoēm] (n) EN: promotion ; encouragement ; fostering  FR: encouragement [ m ] ; promotion [ f ]
เป็นหนี้บุญคุณ[pen nī bunkhun] (v, exp) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth
ทำขวัญ[thamkhwan] (v) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENCOURAGEMENT EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encouragement (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənt (i1 n k uh1 r i jh m @ n t)
encouragements (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənts (i1 n k uh1 r i jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
振興[しんこう, shinkou] (n, vs) promotion; encouragement; (P) #2,421 [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n, vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) #4,098 [Add to Longdo]
促進[そくしん, sokushin] (n, vs, adj-no) promotion; acceleration; encouragement; facilitation; spurring on; (P) #4,561 [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n, vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) #5,996 [Add to Longdo]
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n, vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P) #6,778 [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n, vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) #11,953 [Add to Longdo]
奨学[しょうがく, shougaku] (n) encouragement to study; (P) #13,458 [Add to Longdo]
働きかけ;働き掛け[はたらきかけ, hatarakikake] (n) pressure; encouragement; urging; promoting #16,062 [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n, vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n, vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encouragement \En*cour"age*ment\, n. [Cf. F. encouragement.]
   1. The act of encouraging; incitement to action or to
    practice; as, the encouragement of youth in generosity.
    [1913 Webster]
 
       All generous encouragement of arts.  --Otway.
    [1913 Webster]
 
   2. That which serves to incite, support, promote, or advance,
    as favor, countenance, reward, etc.; incentive; increase
    of confidence; as, the fine arts find little encouragement
    among a rude people.
    [1913 Webster]
 
       To think of his paternal care,
       Is a most sweet encouragement to prayer. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encouragement
   n 1: the expression of approval and support [ant:
      {discouragement}]
   2: the act of giving hope or support to someone [syn: {boost},
     {encouragement}]
   3: the feeling of being encouraged

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top