ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incite

IH2 N S AY1 T   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incite-, *incite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incite[VT] กระตุ้น, See also: ส่งเสริม, ผลักดัน, Syn. arouse, rouse, provoke
incite to[PHRV] กระตุ้น...ให้กระทำ, Syn. instigate to
incitement[N] การยั่วยุ, See also: การกระตุ้น, การปลุกปั่น, Syn. motive, stimulus, provocation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation

English-Thai: Nontri Dictionary
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incitement; instigationการยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, what could a mechanic do that would incite such a gruesome death?ตอนนี้ ช่างซ่อมรถทำอะไรได้บ้าง ถึงได้เสียชวิตอย่างน่าสยดสยองเช่นนั้น Old Bones (2008)
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)
He wanted to incite you.เขาต้องการยั่วยุนาย Fix (2009)
Don't worry. I'll incite them, get them to kill us quick.ผมจะกระตุ้นให้พวกเขาฆ่าเราให้เร็ว Chuck Versus the Beefcake (2009)
Senator: doing this would incite fearประชาชนของคุณถูกปฏิเสธ Amplification (2009)
But if we incite a panic nowแต่ถ้าเราสร้างความแตกตื่นตอนนี้ Faceless, Nameless (2009)
To incite fraternization.จะกระตุ้นความสัมพันธ์ในซึ่งกันและกัน Interpretive Dance (2010)
All right! No need to incite anxiety.คนต้องเชื่อมั่นศรัทธาในบางสิ่ง Rango (2011)
But if any one of your team is caught or killed, they will be branded terrorists, out to incite global nuclear war.แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งในทีม ถูกจับ หรือ ถูกฆ่า เขาจะกลายเป็นผู้ก่อการร้าย ทันที เป็นชนวนให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
If you take it from her, you will incite rage.ถ้าคุณแย่งมันไป เธอจะโกรธ BrotherFae of the Wolves (2011)
Are you saying, incite the suspect to violence?คุณหมายถึง กระตุ้นให้ผู้ต้องหาลงมือน่ะเหรอ Ring Around the Rosie (2011)
And the point is to incite racial tension and fear.และจุดประสงค์คือเพื่อกระตุ้น ความตึงเครียดทางเชื้อชาติและความกลัว  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inciteThe speaker tried to incite the people to rebellion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกระตุ้น[N] motivation, See also: incitement, Syn. แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน
แรงผลักดัน[N] impulsion, See also: incitement, motivation, Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ขะยุก[V] incite, See also: instigate, provoke, abet, Thai definition: ยุหรือหนุนส่ง
ปลุกปั่น[V] agitate, See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle, Syn. ก่อกวน, Example: หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Thai definition: ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน
เร้าอารมณ์[V] arouse, See also: incite, stimulate, kindle, Thai definition: กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น
ส่อเสียด[V] instigate, See also: incite, Syn. ยุยง, ยุแหย่, Example: ในบรรดาศีลห้า ศีลข้อที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดง่ายที่สุดก็คือศีลข้อ 4 ที่ว่าด้วยการไม่พูดเท็จ เว้นจากการพูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์, Thai definition: พูดให้แตกร้าว
ใส่ไฟ[V] vilify, See also: incite, instigate, Syn. ยั่วยุ, ยุยง, ใส่ร้าย, ใส่ความ, Example: เขาให้ความช่วยเหลือเด็กคนนี้ทุกอย่างแม้จะถูกใส่ไฟมากแค่ไหนก็ตาม, Notes: (สำนวน), (ปาก)
การยั่วยุ[N] incitement, See also: provocation, instigation, urge, stimulation, Syn. การกระตุ้น, การยุยง, การเร่งเร้า, Example: ครูควรสอนเรื่องโทษของยาเสพย์ติดให้มากขึ้นเพื่อลดความสนใจในยาเสพย์ติดมิให้เกิดการยั่วยุให้คนอยากรู้อยากทดลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter
เชิญชวน[v.] (choēnchūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask   FR: inviter ; inciter
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise   FR: inciter
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation; incitement   FR: stimulation [f]
การยุยง[n.] (kān yuyong) EN: incitement ; instigation   FR: incitation [f]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod   FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway   FR: persuader ; influencer ; convaincre
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action   FR: monter la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
INCITE IH2 N S AY1 T
INCITED IH2 N S AY1 T IH0 D
INCITES IH2 N S AY1 T S
INCITEMENT IH2 N S AY1 T M AH0 N T
INCITEMENTS IH2 N S AY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incite (v) ˈɪnsˈaɪt (i1 n s ai1 t)
incited (v) ˈɪnsˈaɪtɪd (i1 n s ai1 t i d)
incites (v) ˈɪnsˈaɪts (i1 n s ai1 t s)
incitement (n) ˈɪnsˈaɪtmənt (i1 n s ai1 t m @ n t)
incitements (n) ˈɪnsˈaɪtmənts (i1 n s ai1 t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, ] incite, #3,008 [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] incite; suck, #43,969 [Add to Longdo]
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
扇ぐ(P);煽ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to fan; (2) to incite; to instigate; (P) [Add to Longdo]
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n,vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P) [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] (v5s,vt) to urge; to press; to prompt; to suggest; to demand; to stimulate; to quicken; to incite; to invite (attention to); (P) [Add to Longdo]
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P) [Add to Longdo]
誘導[ゆうどう, yuudou] (n,vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) [Add to Longdo]
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incite \In*cite"\, v. t. [imp. & p. p. {Incited}; p. pr. & vb.
   n. {Inciting}.] [L. incitare; pref. in- in + citare to rouse,
   stir up: cf. F. inciter. See {Cite}.]
   To move to action; to stir up; to rouse; to spur or urge on.
   [1913 Webster]
 
      Anthiochus, when he incited Prusias to join in war, set
      before him the greatness of the Romans. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      No blown ambition doth our arms incite. --Shak.
 
   Syn: Excite; stimulate; instigate; spur; goad; arouse; move;
     urge; rouse; provoke; encourage; prompt; animate. See
     {Excite}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incite
   v 1: give an incentive for action; "This moved me to sacrifice
      my career" [syn: {motivate}, {actuate}, {propel}, {move},
      {prompt}, {incite}]
   2: provoke or stir up; "incite a riot"; "set off great unrest
     among the people" [syn: {incite}, {instigate}, {set off},
     {stir up}]
   3: urge on; cause to act; "The other children egged the boy on,
     but he did not want to throw the stone through the window"
     [syn: {prod}, {incite}, {egg on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top