Search result for

incite

(54 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incite-, *incite*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incite    [VT] กระตุ้น, See also: ส่งเสริม, ผลักดัน, Syn. arouse, rouse, provoke
incite to    [PHRV] กระตุ้น...ให้กระทำ, Syn. instigate to
incitement    [N] การยั่วยุ, See also: การกระตุ้น, การปลุกปั่น, Syn. motive, stimulus, provocation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incitement; instigationการยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inciteThe speaker tried to incite the people to rebellion.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation

English-Thai: Nontri Dictionary
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกระตุ้น [N] motivation, See also: incitement, Syn. แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน
แรงผลักดัน [N] impulsion, See also: incitement, motivation, Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน
ยั่วยุ    [V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ    [V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ขะยุก    [V] incite, See also: instigate, provoke, abet, Thai definition: ยุหรือหนุนส่ง
ปลุกปั่น    [V] agitate, See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle, Syn. ก่อกวน, Example: หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Thai definition: ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน
เร้าอารมณ์ [V] arouse, See also: incite, stimulate, kindle, Thai definition: กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น
ส่อเสียด    [V] instigate, See also: incite, Syn. ยุยง, ยุแหย่, Example: ในบรรดาศีลห้า ศีลข้อที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดง่ายที่สุดก็คือศีลข้อ 4 ที่ว่าด้วยการไม่พูดเท็จ เว้นจากการพูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์, Thai definition: พูดให้แตกร้าว
ใส่ไฟ [V] vilify, See also: incite, instigate, Syn. ยั่วยุ, ยุยง, ใส่ร้าย, ใส่ความ, Example: เขาให้ความช่วยเหลือเด็กคนนี้ทุกอย่างแม้จะถูกใส่ไฟมากแค่ไหนก็ตาม, Notes: (สำนวน), (ปาก)
การยั่วยุ    [N] incitement, See also: provocation, instigation, urge, stimulation, Syn. การกระตุ้น, การยุยง, การเร่งเร้า, Example: ครูควรสอนเรื่องโทษของยาเสพย์ติดให้มากขึ้นเพื่อลดความสนใจในยาเสพย์ติดมิให้เกิดการยั่วยุให้คนอยากรู้อยากทดลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter
เชิญชวน[v.] (choēnchūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask   FR: inviter ; inciter
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise   FR: inciter
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation; incitement   FR: stimulation [f]
การยุยง[n.] (kān yuyong) EN: incitement ; instigation   FR: incitation [f]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod   FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway   FR: persuader ; influencer ; convaincre
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action   FR: monter la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
INCITE    IH2 N S AY1 T
INCITED    IH2 N S AY1 T AH0 D
INCITES    IH2 N S AY1 T S
INCITEMENT    IH2 N S AY1 T M AH0 N T
INCITEMENTS    IH2 N S AY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incite    (v) (i1 n s ai1 t)
incited    (v) (i1 n s ai1 t i d)
incites    (v) (i1 n s ai1 t s)
incitement    (n) (i1 n s ai1 t m @ n t)
incitements    (n) (i1 n s ai1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
扇ぐ(P);煽ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to fan; (2) to incite; to instigate; (P) [Add to Longdo]
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n,vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P) [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] (v5s,vt) to urge; to press; to prompt; to suggest; to demand; to stimulate; to quicken; to incite; to invite (attention to); (P) [Add to Longdo]
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P) [Add to Longdo]
誘導[ゆうどう, yuudou] (n,vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) [Add to Longdo]
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suō, ㄙㄨㄛ, ] incite; suck [Add to Longdo]
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, ] incite [Add to Longdo]
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incite \In*cite"\, v. t. [imp. & p. p. {Incited}; p. pr. & vb.
   n. {Inciting}.] [L. incitare; pref. in- in + citare to rouse,
   stir up: cf. F. inciter. See {Cite}.]
   To move to action; to stir up; to rouse; to spur or urge on.
   [1913 Webster]
 
      Anthiochus, when he incited Prusias to join in war, set
      before him the greatness of the Romans. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      No blown ambition doth our arms incite. --Shak.
 
   Syn: Excite; stimulate; instigate; spur; goad; arouse; move;
     urge; rouse; provoke; encourage; prompt; animate. See
     {Excite}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incite
   v 1: give an incentive for action; "This moved me to sacrifice
      my career" [syn: {motivate}, {actuate}, {propel}, {move},
      {prompt}, {incite}]
   2: provoke or stir up; "incite a riot"; "set off great unrest
     among the people" [syn: {incite}, {instigate}, {set off},
     {stir up}]
   3: urge on; cause to act; "The other children egged the boy on,
     but he did not want to throw the stone through the window"
     [syn: {prod}, {incite}, {egg on}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top