ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indubitable

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indubitable-, *indubitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indubitable[ADJ] ชัดเจน (คำทางการ), See also: กระจ่างแจ้ง, แน่นอน, Syn. incontestable, indisputable, unquestionable, Ant. disputable, dubitable, questionable

English-Thai: Nontri Dictionary
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indubitable    (j) ˈɪndjˈuːbɪtəbl (i1 n d y uu1 b i t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indubitable \In*du"bi*ta*ble\, a. [L. indubitabilis: cf. F.
   indubitable. See {In-} not, and {Dubitable}.]
   Not dubitable or doubtful; too evident to admit of doubt;
   unquestionable; evident; apparently certain; as, an
   indubitable conclusion. -- n. That which is indubitable.
 
   Syn: Unquestionable; evident; incontrovertible;
     incontestable; undeniable; irrefragable.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indubitable
   adj 1: too obvious to be doubted [syn: {beyond doubt(p)},
       {indubitable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top