ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

business

B IH1 Z N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -business-, *business*, busines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
business(n) ธุรกิจ, See also: การค้า, Syn. firm
business(n) ผู้สนับสนุน
business(n) หน้าที่, See also: ธุระ, ภารกิจ, กิจธุระ, กิจ, งาน, หน้าที่การงาน, Syn. task
business(sl) เจ๋ง, See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. the business
businessman(n) นักธุรกิจ, Syn. executive, tradesman
businesslike(adj) เหมือนธุรกิจ
businesswoman(n) หญิงนักธุรกิจ
business end of(idm) ส่วนปลายของบางสิ่ง
business administration(n) การบริหารธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ, การค้า, เรื่องที่ยากลำบาก, เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง, ธุระ, สถานการณ์, ภาระหน้าที่, การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ, มีประสิทธิภาพ, เอาจริงเอาจัง
businessmann. นักธุรกิจชาย
businesswoman(-วู'เมิน) n. นักธุรกิจหญิง
big businessn. วิสาหกิจขนาดใหญ่
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
show businessn. ธุรกิจการบันเทิง (ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุเป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
business(n) ความยุ่ง, ความวุ่นวาย, งานยุ่ง
business(n) ธุรกิจ, การงาน, กิจธุระ, การค้า, อาชีพ
businesslike(adj) เอางานเอาการ, กระฉับกระเฉง, กระวีกระวาด
businessman(n) นักธุรกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
businessธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
business insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
business insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
business interruption insuranceการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
business riskการเสี่ยงภัยทางธุรกิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
business, order ofระเบียบวาระการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
business, unopposedเรื่องที่ไม่มีผู้คัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Businessธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Businessธุรกิจ [TU Subject Heading]
Businessธุรกิจ [การแพทย์]
Business and educationธุรกิจกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Business and politicsธุรกิจกับการเมือง [TU Subject Heading]
Business combinationการควบกิจการ [การบัญชี]
Business communicationการสื่อสารทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Business conditionภาวะธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Business consultantsที่ปรึกษาทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Business cycleวัฏจักรธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
business hotle(n, vt, adj, adv, slan) ธุรกิจโรงแรม
Business Information Centre(n) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน The Great Dictator (1940)
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา The Great Dictator (1940)
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน The Great Dictator (1940)
Yes. Mr. Favell and I have a little business transaction on hand.ใช่ฉันกับคุณฟาเวลคุยเรื่องธุรกิจค้างอยู่ Rebecca (1940)
Now, Favell, let's get this business over.เอาล่ะฟาเวลมาจัดการให้จบเรื่องกันดีกว่า Rebecca (1940)
And what about this business of the el?And what about this business of the el? 12 Angry Men (1957)
Yeah. What about that business with the knife?ใช่ สิ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจด้วยมีดที่? 12 Angry Men (1957)
I suppose it's the same in your business too, huh?ฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนกันในธุรกิจของคุณด้วยฮะ? 12 Angry Men (1957)
That... business before, when that tall guy, whatshisname, was tryin' to bait me?ที่ ... ธุรกิจก่อนเมื่อคนที่แต่งตัวประหลาดสูง whatshisname ได้รับการพยายามที่ 'เหยื่อฉัน? 12 Angry Men (1957)
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
Or this business about the knife.Or this business about the knife. 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
businessA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
businessA businessman is working out some figures with a calculator.
businessA clerk in the office is only a pawn in the game of big business.
businessAfter a slow summer season, business began to pick up.
businessAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
businessAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
businessA good businessman knows how to make money.
businessA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
businessAllow us to describe our products and our business operations.
businessAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
businessAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
businessAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนการค้า(n) business registration, Thai Definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานในการประกอบการธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจ(n) businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
ภาษีการค้า(n) purchase tax, See also: business tax, Example: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขอให้รัฐบาลปรับการคิดภาษีการค้าเสียใหม่
การพาณิชย์(n) business, See also: trade, commerce, dealing, Syn. การค้าขาย, Example: ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการ(n) entrepreneur, See also: businessman, trader, tycoon, operator, Syn. ผู้ผลิต, Ant. ผู้บริโภค, Example: การทุ่มตลาดจากต่างประเทศทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองเป็นพิเศษ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
พาณิช(n) businessman, See also: merchant, tradesman, trader, Syn. พ่อค้า, Thai Definition: ผู้ที่ค้าขาย
ภารธุระ(n) task, See also: business, Example: เมื่อเวลาท่านรัฐมนตรีมาถึง เขาจะต้องเอาภารธุระกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด, Thai Definition: การงานที่รับทำ, กิจการที่ขวนขวายประกอบ
วณิชย์(n) business, See also: trade, commerce, Syn. วณิชยา, การพาณิชย์, การซื้อขาย, การค้าขาย, การค้า, การขาย, Notes: (สันสกฤต)
นามบัตร(n) name card, See also: business card, Example: คุณสามารถติดต่อผมมาตามนามบัตรนี้ได้เสมอ, Count Unit: ใบ, แผ่น, Thai Definition: แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น
บริหารธุรกิจ(n) business administration, Example: เธอเรียนบริหารธุรกิจเพื่อมาช่วยกิจการที่บ้าน, Thai Definition: วิชาการสาขาหนึ่ง ว่าด้วยทฤษฎีทางธุรกิจ การจัดการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหารธุรกิจ[børihān thurakit] (n, exp) EN: business administration
บริหารธุรกิจ[børihān thurakit] (n, exp) EN: manage a business
บริหารธุรกิจบัณฑิต[børihān thurakit bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[børihān thurakit dutsadībandit] (n, exp) EN: Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[børihān thurakit mahābandit] (n, exp) EN: Master of Business Administration
บริษัทค้าส่ง[børisat khā-song] (n, exp) EN: wholesale business ; wholesaler
ชั้นธุรกิจ[chan thurakit] (n, exp) EN: businesss class ; business  FR: classe affaires [ f ] ; business class [ f ] ; business [ f ]
ดำเนินกิจการ[damnoēn kitjakān] (v, exp) EN: run business
เดินเรื่อง[doēnreūang] (v) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate  FR: faire des démarches
เดินตลาด[doēntalāt] (v) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman  FR: démarcher

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BUSINESS B IH1 Z N AH0 S
BUSINESS B IH1 Z N IH0 S
BUSINESS' B IH1 Z N IH0 S
BUSINESS' B IH1 Z N AH0 S
BUSINESSES B IH1 Z N IH0 S IH0 Z
BUSINESSES B IH1 Z N AH0 S AH0 Z
BUSINESS'S B IH1 Z N IH0 S IH0 Z
BUSINESSES' B IH1 Z N EH2 S IH0 Z
BUSINESSMAN B IH1 Z N IH0 S M AE2 N
BUSINESSMAN B IH1 Z N AH0 S M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
business (n) bˈɪznəs (b i1 z n @ s)
businesses (n) bˈɪznəsɪz (b i1 z n @ s i z)
businessman (n) bˈɪznəsmæn (b i1 z n @ s m a n)
businessmen (n) bˈɪznəsmɛn (b i1 z n @ s m e n)
businesslike (j) bˈɪznəslaɪk (b i1 z n @ s l ai k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业务[yè wù, ㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] business; profession #504 [Add to Longdo]
商业[shāng yè, ㄕㄤ ㄧㄝˋ, / ] business; trade; commerce #1,060 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, / ] business; occupation; study #1,366 [Add to Longdo]
生意[shēng yi, ㄕㄥ ㄧ˙, ] business #3,345 [Add to Longdo]
事务所[shì wù suǒ, ㄕˋ ㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] business office #5,530 [Add to Longdo]
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, / ] business newspaper #7,303 [Add to Longdo]
商界[shāng jiè, ㄕㄤ ㄐㄧㄝˋ, ] business world; business community #15,033 [Add to Longdo]
工商业[gōng shāng yè, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄧㄝˋ, / ] business #15,702 [Add to Longdo]
商学院[shāng xué yuàn, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] business school; university of business studies #18,867 [Add to Longdo]
商业区[shāng yè qū, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄑㄩ, / ] business district; downtown #25,409 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ビジネス[びじねす, bijinesu] TH: ธุรกิจ  EN: business
営業[えいぎょう, eigyou] TH: การค้า  EN: business
経済[けいざい, keizai] TH: ธุรกิจการค้า  EN: business

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragsbestand { m }business backlog [Add to Longdo]
Beratungsfirma { f }business consultancy [Add to Longdo]
Bereichsleiter { m }business unit manager [Add to Longdo]
Betriebsauftrag { m }business order [Add to Longdo]
Betriebslehre { f }business operations [Add to Longdo]
Betriebswirtschaft { f }; Betriebswirtschaftslehre { f }business economics; business management [Add to Longdo]
Betriebswirtschaftler { m }business economist [Add to Longdo]
Bürocomputer { m }business computer [Add to Longdo]
Dienstreise { f } | auf Dienstreisebusiness trip | on a business trip [Add to Longdo]
Diplomkaufmann { m } (Dipl.-Kfm.)business graduate; MBA [Add to Longdo]
Geschäft { n } | ein Geschäft führen | ein Geschäft leiten | ein gutes Geschäftbusiness | to run a business | to direct a business | a good stroke of business [Add to Longdo]
Geschäftsabschluss { m }; Geschäftsvorfall { m }business transaction [Add to Longdo]
Geschäftsbedingungen { pl } | allgemeine Geschäftsbedingungen { pl } (AGB)business conditions; terms of business | general conditions (of business; of sale); terms and conditions [Add to Longdo]
Geschäftsbereich { m }business division [Add to Longdo]
Geschäftsbericht { m }business report; company report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n, n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) #187 [Add to Longdo]
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) #333 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
管理[かんり, kanri] (n, vs) control; management (e.g. of a business); (P) #421 [Add to Longdo]
企業[きぎょう, kigyou] (n) enterprise; undertaking; corporation; business; (P) #425 [Add to Longdo]
設立[せつりつ, setsuritsu] (n, vs) establishment; founding; incorporation (of a business); (P) #453 [Add to Longdo]
経済[けいざい, keizai] (n, vs) economics; business; finance; economy; (P) #556 [Add to Longdo]
営業[えいぎょう, eigyou] (n, vs) business; trade; sales; operations; (P) #718 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
開業[かいぎょう, kaigyou] (n, vs) opening of business or practice (practise); (P) #956 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ビジネストラヒック[びじねすとらひっく, bijinesutorahikku] business traffic [Add to Longdo]
ビジネスユーザ[びじねすゆーざ, bijinesuyu-za] business user [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical [Add to Longdo]
業務アプリケーション[ぎょうむアプリケーション, gyoumu apurike-shon] business application [Add to Longdo]
事務用[じむよう, jimuyou] business use [Add to Longdo]
イービジネス[いーびじねす, i-bijinesu] e-business [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Business \Busi"ness\ (b[i^]z"n[e^]s), n.; pl. {Businesses}
   (b[i^]z"n[e^]s*[e^]z). [From {Busy}.]
   1. That which busies one, or that which engages the time,
    attention, or labor of any one, as his principal concern
    or interest, whether for a longer or shorter time;
    constant employment; regular occupation; as, the business
    of life; business before pleasure.
    [1913 Webster]
 
       Wist ye not that I must be about my Father's
       business?               --Luke ii. 49.
    [1913 Webster]
 
   2. Any particular occupation or employment engaged in for
    livelihood or gain, as agriculture, trade, art, or a
    profession. "The business of instruction." --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. Financial dealings; buying and selling; traffic in
    general; mercantile transactions.
    [1913 Webster]
 
       It seldom happens that men of a studious turn
       acquire any degree of reputation for their knowledge
       of business.             --Bp. Popteus.
    [1913 Webster]
 
   4. That which one has to do or should do; special service,
    duty, or mission.
    [1913 Webster]
 
       The daughter of the King of France,
       On serious business, craving quick despatch,
       Importunes personal conference.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What business has the tortoise among the clouds?
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. Affair; concern; matter; -- used in an indefinite sense,
    and modified by the connected words.
    [1913 Webster]
 
       It was a gentle business, and becoming
       The action of good women.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bestow
       Your needful counsel to our business. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Drama) The position, distribution, and order of persons
    and properties on the stage of a theater, as determined by
    the stage manager in rehearsal.
    [1913 Webster]
 
   7. Care; anxiety; diligence. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To do one's business}, to ruin one. [Colloq.] --Wycherley.
 
   {To make (a thing) one's business}, to occupy one's self with
    a thing as a special charge or duty. [Colloq.]
 
   {To mean business}, to be earnest. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Affairs; concern; transaction; matter; engagement;
     employment; calling; occupation; trade; profession;
     vocation; office; duty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 business
   n 1: a commercial or industrial enterprise and the people who
      constitute it; "he bought his brother's business"; "a small
      mom-and-pop business"; "a racially integrated business
      concern" [syn: {business}, {concern}, {business concern},
      {business organization}, {business organisation}]
   2: the activity of providing goods and services involving
     financial and commercial and industrial aspects; "computers
     are now widely used in business" [syn: {commercial
     enterprise}, {business enterprise}, {business}]
   3: the principal activity in your life that you do to earn
     money; "he's not in my line of business" [syn: {occupation},
     {business}, {job}, {line of work}, {line}]
   4: a rightful concern or responsibility; "it's none of your
     business"; "mind your own business"
   5: an immediate objective; "gossip was the main business of the
     evening"
   6: the volume of commercial activity; "business is good today";
     "show me where the business was today"
   7: business concerns collectively; "Government and business
     could not agree" [syn: {business}, {business sector}]
   8: customers collectively; "they have an upper class clientele"
     [syn: {clientele}, {patronage}, {business}]
   9: incidental activity performed by an actor for dramatic
     effect; "his business with the cane was hilarious" [syn:
     {business}, {stage business}, {byplay}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top