ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-indulgence

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-indulgence-, *self-indulgence*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
self-indulgenceHis parents are tolerant of his self-indulgence.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-indulgence    (n) sˈɛlf-ɪndˈʌlʤəns (s e1 l f - i n d uh1 l jh @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
好き放題[すきほうだい, sukihoudai] (adj-na,n,adj-no) self-indulgence; doing as one pleases [Add to Longdo]
自堕落[じだらく, jidaraku] (adj-na,n) depravity; self-indulgence [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-indulgence \Self`-in*dul"gence\, n.
   Indulgence of one's appetites, desires, or inclinations; --
   the opposite of {self-restraint}, and {self-denial}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-indulgence
   n 1: an inability to resist the gratification of whims and
      desires [syn: {indulgence}, {self-indulgence}]
   2: excess in action and immoderate indulgence of bodily
     appetites, especially in passion or indulgence; "the
     intemperance of their language" [syn: {intemperance},
     {intemperateness}, {self-indulgence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top