Search result for

lazy

L EY1 Z IY0   
69 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lazy-, *lazy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lazy[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, เนือย, เชื่องช้า, Syn. idle, slothful, slack, Ant. brisk, active, fit, lively
lazy[ADJ] ช้า (การไหลของน้ำ), Syn. inert, inactive, torpid, Ant. quick
lazybones[N] คนขี้เกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lazy(เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า, See also: lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy, Syn. indolent
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ

English-Thai: Nontri Dictionary
lazy(adj) เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your lazy butts are in this too!ก้นเกียจคร้านของคุณอยู่ในนี้อีกด้วย The Blues Brothers (1980)
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่ Of Mice and Men (1992)
I feel so lazy today.วันนี้ฉันขี้เกียจมาก ๆ Of Mice and Men (1992)
- [ Grunts ] Get up, lazy bones!- [คำราม] ลุกขึ้นกระดูกขี้เกียจ! Pulp Fiction (1994)
Get up, you lazy little bug.ลุกขึ้น เจ้าแมลงน้อยขี้เกียจ James and the Giant Peach (1996)
You lazy bug!เจ้าแมลงขี้เกียจ! James and the Giant Peach (1996)
That's 'cause Indians are lazy and don't work none.ใช่สิ พวกอีนเดียนน่ะขึ้เกียจ เขาไม่ทำงานกันหรอก The Education of Little Tree (1997)
You know me - I'm too lazy to hold a grudge.นายรู้จักฉันนี่ - ฉันขี้เกียจจะจำเรื่องร้ายๆ. Ice Age (2002)
Get your feet off the desk. Where's Lazy Boy?ได้รับเท้าของคุณออกจากโต๊ะ ที่เป็นเด็กขี้เกียจ? Showtime (2002)
You know, Lazy Boy, I trusted you.คุณรู้ว่าเด็กขี้เกียจผมเชื่อถือคุณ Showtime (2002)
Don't worry. We cool, Lazy Boy. Okay?ไม่ต้องกังวล เราเย็นเด็กขี้เกียจ เอาล่ะ? Showtime (2002)
You and Lazy Boy got this gun from somebody!คุณบอยและขี้เกียจมีปืนกระบอกนี้จากคน! Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lazyAll the workers who are lazy must be fired.
lazyAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
lazyAs a rule man is inclined to be lazy.
lazyBeth was asked by her lazy boyfriend to do his history homework.
lazyBut I was always too lazy.
lazyDon't be lazy, use the kanji you've been taught.
lazyEverybody tends to be lazy.
lazyFor one thing he is lazy, for another he drinks.
lazyFred is a lazy fellow.
lazyHe admonished his son for being lazy.
lazyHe is a lazy fellow.
lazyHe is a lazy student.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียจคร้าน[ADJ] lazy, See also: idle, inactive, indolent, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนที่มีเวลาว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร เป็นคนเกียจคร้านบ้าง เป็นคนที่ไม่ฉลาดบ้าง ถึงต้องจัดให้เวลาว่างนี้เป็นประโยชน์, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
ขี้เกียจ[ADJ] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: ครูส่วนใหญ่มักไม่ชอบเด็กขี้เกียจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
ขี้เกียจ[V] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: เมียของเขาขี้เกียจจะตาย จนเขาออกปากบ่นอยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
สันหลังยาว[ADJ] lazy, See also: indolent, slothful, idle, Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, Ant. ขยัน, Example: เขาทำตัวเป็นคนสันหลังยาว จึงเป็นที่น่ารังเกียจของคนในบ้าน, Thai definition: ที่มีความเกียจคร้านไม่อยากทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ
หลังยาว[ADJ] lazy, See also: indolent, Syn. ขี้เกียจมาก, สันหลังยาว, Ant. ขยันขันแข็ง, Example: การทำงานในลักษณะนี้อาจเข้าสำนวนที่ว่าคนหลังยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้คร้าน[adj.] (khīkhrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)   FR: indolent ; paresseux
ขี้เกียจ [adj.] (khīkīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive   FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
คนเกียจ [n. exp.] (khon kīet) EN: lazy person   FR: personne paresseuse [f] ; fainéant [m] ; fainéante [f]
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)   FR: paresseux ; indolent
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent   FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent   FR: paresseux ; oisif
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAZY L EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lazy (j) lˈɛɪziː (l ei1 z ii)
lazybones (n) lˈɛɪzɪbounz (l ei1 z i b ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎn, ㄌㄢˇ, / ] lazy, #6,140 [Add to Longdo]
懒人[lǎn rén, ㄌㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] lazy person, #21,433 [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] lazy, #37,342 [Add to Longdo]
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] lazy fellow (insult); idle slob, #57,378 [Add to Longdo]
懒鬼[lǎn guǐ, ㄌㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] lazybones; idle bum, #70,523 [Add to Longdo]
懒怠[lǎn dài, ㄌㄢˇ ㄉㄞˋ, / ] lazy, #165,899 [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, ] lazy, #320,715 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lazy; tired out, worn fatigued [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bullenstander {m} [naut.]lazy guy [Add to Longdo]
faul; langsam; träge {adj} | fauler; langsamer; träger | am faulsten; am langsamsten; am trägsten | zu faul sein, etw. zu tunlazy | lazier | laziest | to be lazy about doing sth. [Add to Longdo]
schreibfaul {adj}lazy about writing [Add to Longdo]
Langschwanz-Cistensänger {m} [ornith.]Lazy Cisticola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
ドラ息子[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P) [Add to Longdo]
横の物を縦にもしない[よこのものをたてにもしない, yokonomonowotatenimoshinai] (exp) (See 縦の物を横にもしない) too lazy to do anything [Add to Longdo]
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary [Add to Longdo]
縦の物を横にもしない[たてのものをよこにもしない, tatenomonowoyokonimoshinai] (exp) (See 横の物を縦にもしない) too lazy to do anything [Add to Longdo]
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy [Add to Longdo]
体を惜しむ[からだをおしむ, karadawooshimu] (exp,v5m) to be lazy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lazy \La"zy\, a. [Compar. {Lazier}; superl. {Laziest}.] [OE.
   lasie, laesic, of uncertain origin; cf. F. las tired, L.
   lassus, akin to E. late; or cf. LG. losig, lesig.]
   1. Disinclined to action or exertion; averse to labor; idle;
    shirking work. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Inactive; slothful; slow; sluggish; as, a lazy stream.
    "The night owl's lazy flight." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Wicked; vicious. [Obs. or Prov. Eng.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {Lazy tongs}, a system of jointed bars capable of great
    extension, originally made for picking up something at a
    distance, now variously applied in machinery.
 
   Syn: Idle; indolent; sluggish; slothful. See {Idle}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lazy
   adj 1: moving slowly and gently; "up a lazy river"; "lazy white
       clouds"; "at a lazy pace"
   2: disinclined to work or exertion; "faineant kings under whose
     rule the country languished"; "an indolent hanger-on"; "too
     lazy to wash the dishes"; "shiftless idle youth"; "slothful
     employees"; "the unemployed are not necessarily work-shy"
     [syn: {faineant}, {indolent}, {lazy}, {otiose}, {slothful},
     {work-shy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top