Search result for

lazy

(55 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lazy-, *lazy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lazy    [ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, เนือย, เชื่องช้า, Syn. idle, slothful, slack, Ant. brisk, active, fit, lively
lazy    [ADJ] ช้า (การไหลของน้ำ), Syn. inert, inactive, torpid, Ant. quick
lazybones    [N] คนขี้เกียจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lazyHow lazy those boys are!
lazyIn other words, he is lazy.
lazyHow lazy you are!
lazyJohn had been lazy before he met you.
lazyThey would think the person is modest or lazy.
lazyIt was clear that the lazy student would never live up to his family's expectations.
lazyBut I was always too lazy.
lazyTom is by no means unintelligent. He is just lazy.
lazyTom is not a lazy boy. As a matter of fact, he works hard.
lazyHe was call down by his teacher for being lazy.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lazy(เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า, See also: lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy, Syn. indolent
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ

English-Thai: Nontri Dictionary
lazy(adj) เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียจคร้าน    [ADJ] lazy, See also: idle, inactive, indolent, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนที่มีเวลาว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร เป็นคนเกียจคร้านบ้าง เป็นคนที่ไม่ฉลาดบ้าง ถึงต้องจัดให้เวลาว่างนี้เป็นประโยชน์, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
ขี้เกียจ    [ADJ] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: ครูส่วนใหญ่มักไม่ชอบเด็กขี้เกียจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
ขี้เกียจ    [V] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: เมียของเขาขี้เกียจจะตาย จนเขาออกปากบ่นอยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
สันหลังยาว    [ADJ] lazy, See also: indolent, slothful, idle, Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, Ant. ขยัน, Example: เขาทำตัวเป็นคนสันหลังยาว จึงเป็นที่น่ารังเกียจของคนในบ้าน, Thai definition: ที่มีความเกียจคร้านไม่อยากทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ
หลังยาว    [ADJ] lazy, See also: indolent, Syn. ขี้เกียจมาก, สันหลังยาว, Ant. ขยันขันแข็ง, Example: การทำงานในลักษณะนี้อาจเข้าสำนวนที่ว่าคนหลังยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้คร้าน[adj.] (khīkhrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)   FR: indolent ; paresseux
ขี้เกียจ [adj.] (khīkīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive   FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
คนเกียจ [n. exp.] (khon kīet) EN: lazy person   FR: personne paresseuse [f] ; fainéant [m] ; fainéante [f]
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)   FR: paresseux ; indolent
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent   FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent   FR: paresseux ; oisif
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAZY    L EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lazy    (j) (l ei1 z ii)
lazybones    (n) (l ei1 z i b ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schreibfaul {adj}lazy about writing [Add to Longdo]
Bullenstander {m} [naut.]lazy guy [Add to Longdo]
Langschwanz-Cistensänger {m} [ornith.]Lazy Cisticola [Add to Longdo]
faul; langsam; träge {adj} | fauler; langsamer; träger | am faulsten; am langsamsten; am trägsten | zu faul sein, etw. zu tunlazy | lazier | laziest | to be lazy about doing sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
ドラ息子[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P) [Add to Longdo]
横の物を縦にもしない[よこのものをたてにもしない, yokonomonowotatenimoshinai] (exp) (See 縦の物を横にもしない) too lazy to do anything [Add to Longdo]
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary [Add to Longdo]
縦の物を横にもしない[たてのものをよこにもしない, tatenomonowoyokonimoshinai] (exp) (See 横の物を縦にもしない) too lazy to do anything [Add to Longdo]
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy [Add to Longdo]
体を惜しむ[からだをおしむ, karadawooshimu] (exp,v5m) to be lazy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lazy; tired out, worn fatigued [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, ] lazy [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] lazy [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, / ] lazy [Add to Longdo]
懒人[lǎn rén, ㄌㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] lazy person [Add to Longdo]
懒怠[lǎn dài, ㄌㄢˇ ㄉㄞˋ, / ] lazy [Add to Longdo]
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] lazy fellow (insult); idle slob [Add to Longdo]
懒鬼[lǎn guǐ, ㄌㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] lazybones; idle bum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lazy \La"zy\, a. [Compar. {Lazier}; superl. {Laziest}.] [OE.
   lasie, laesic, of uncertain origin; cf. F. las tired, L.
   lassus, akin to E. late; or cf. LG. losig, lesig.]
   1. Disinclined to action or exertion; averse to labor; idle;
    shirking work. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Inactive; slothful; slow; sluggish; as, a lazy stream.
    "The night owl's lazy flight." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Wicked; vicious. [Obs. or Prov. Eng.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {Lazy tongs}, a system of jointed bars capable of great
    extension, originally made for picking up something at a
    distance, now variously applied in machinery.
 
   Syn: Idle; indolent; sluggish; slothful. See {Idle}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lazy
   adj 1: moving slowly and gently; "up a lazy river"; "lazy white
       clouds"; "at a lazy pace"
   2: disinclined to work or exertion; "faineant kings under whose
     rule the country languished"; "an indolent hanger-on"; "too
     lazy to wash the dishes"; "shiftless idle youth"; "slothful
     employees"; "the unemployed are not necessarily work-shy"
     [syn: {faineant}, {indolent}, {lazy}, {otiose}, {slothful},
     {work-shy}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top