ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diligent

D IH1 L IH0 JH AH0 N T   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diligent-, *diligent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diligent[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ, ขยันขันแข็ง, ขยันหมั่นเพียร, Syn. assiduous, industrious, Ant. undisciplined

English-Thai: Nontri Dictionary
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
diligent (n) เบี้ยขยัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And thanks to my diligent partner here, we do.และขอบคุณหุ้นส่วนอัจฉริยะคนนี้ เรามีหลักฐาน What More Do I Need? (2008)
She's older and probably not used to eating at 1 0:00 at night, which is why I'm being diligent about this and making the stew the night before.เธอมีอายุมากขึ้นและคงไม่ชินกับการทานอาหารตอน4ทุ่ม ซึ่งฉันก็เลยเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วยการทำสตูก่อนหนึ่งคืน Julie & Julia (2009)
We're being diligent on this, Clay.พวกเราจะเร่งจัดการเรื่องนั้น เคลย์ Caregiver (2010)
I'm just saying we need to be a little bit more diligent about this.ฉันแค่กำลังจะพูดว่า เราน่าจะทำตัวขยันกันให้มากขึ้นหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ Someone to Watch Over Me (2011)
Yes, but diligent doesn't mean grilling herใช่ แต่จะขยันก็ต้องไม่ให้ไปกระทบเธอ Someone to Watch Over Me (2011)
Yes, Bree was diligent about following the 12 steps.ใช่แล้ว\ บรีมุ่งมั่นที่จะทำตามทั้ง 12 ขั้นตอน Moments in the Woods (2011)
Thank you for your diligent effort.ขอบใจสำหรับความพยายามอย่าขยันขันแข็งของเธอ The End of the Affair? (2012)
"Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher.""ตั้งใจศึกษาเองหนึ่งพันวัน ยังไม่เท่าเรียนกับอาจารย์ที่ดีแค่วันเดียว" The Apprenticeship (2012)
The diligent fool.นังโง่ทำตัวขยัน Red, White and Blue (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diligentA diligent man will succeed in the long run.
diligentAll of you are diligent.
diligentBe a man ever so rich, he should be diligent.
diligentGenerally speaking, the Japanese people are diligent.
diligentGeorge is the most diligent boy in our class.
diligentHe is a diligent student, as students go.
diligentHe is a diligent student. He studies three hours everyday.
diligentHe is as diligent a man as ever lived.
diligentHe is as diligent as any man alive.
diligentHe is as diligent boy in his class.
diligentHe is by all odds the most diligent in his class.
diligentHe is diligent in his studies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนทำมาหากิน[N] diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
ขะมักเขม้น[ADV] energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
แข็งขัน[ADJ] diligent, See also: energetic, Syn. ขยัน, ขันแข็ง, Ant. เฉื่อย, เฉื่อยชา, Example: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก
มานี[N] diligent person, See also: industrious person, Count unit: คน, Thai definition: คนมีมานะ, คนที่อดทน, คนที่มีความพยายาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มานี[N] diligent person, See also: industrious person, Count unit: คน, Thai definition: คนมีมานะ, คนที่อดทน, คนที่มีความพยายาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายัต[ADJ] industrious, See also: diligent, assiduous, hard-working, Syn. ขยัน, Thai definition: ขยัน, ขันแข็ง
เอาการเอางาน[ADJ] diligent, See also: persevering, Syn. ขยัน, เอาการ, เอางานเอาการ, Ant. ขี้เกียจ, Example: เขาเป็นคนเอาการเอางาน และไม่นิยมใส่ร้ายป้ายสี หรือมองคนอื่นในแง่ร้าย, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
เอางานเอาการ[ADJ] diligent, See also: persevering, Syn. ขยัน, เอาการเอางาน, Ant. ขี้เกียจ, Example: ผู้บังคับการทางหลวงได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการทเอางานเอาการคนหนึ่ง, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
เอาการเอางาน[ADV] diligently, Syn. ขยัน, เอาการ, เอางานเอาการ, Ant. ขี้เกียจ, Example: เขาให้ความช่วยเหลือทุกครัวเรือนอย่างเอาการเอางาน, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข็งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: diligent ; energetic   
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ขยันขันแข็ง[adv.] (khayan khankhaeng) EN: diligently   
คนทำมาหากิน[n. exp.] (khon thammāhākin) EN: diligent person   FR: citoyen ordinaire [m]
คนทำงาน[n. exp.] (khon thamngān) EN: diligent person   
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application   FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
มานี[n.] (mānī) EN: diligent person ; industrious person   
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort   FR: travailler dur ; se donner de la peine
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working   FR: persévérant ; industrieux

CMU English Pronouncing Dictionary
DILIGENT D IH1 L IH0 JH AH0 N T
DILIGENTLY D IH1 L AH0 JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diligent (j) dˈɪlɪʤənt (d i1 l i jh @ n t)
diligently (a) dˈɪlɪʤəntliː (d i1 l i jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] diligent; frequent, #5,730 [Add to Longdo]
勤快[qín kuài, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄨㄞˋ, ] diligent; hardworking, #24,098 [Add to Longdo]
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, ] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort, #25,334 [Add to Longdo]
孜孜[zī zī, ㄗ ㄗ, ] diligent; hardworking; industrious; assiduous, #52,771 [Add to Longdo]
勤恳[qín kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, / ] diligent and attentive; assiduous; sincere, #63,732 [Add to Longdo]
勤谨[qín jǐn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] diligent and painstaking, #157,311 [Add to Longdo]
贤劳[xián láo, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄠˊ, / ] diligent, #559,808 [Add to Longdo]
勤奋刻苦[qín fèn kè kǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄈㄣˋ ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ, / ] diligent; assiduous [Add to Longdo]
孳孳[zī zī, ㄗ ㄗ, ] diligent; hardworking; industrious; assiduous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently [Add to Longdo]
汲々;汲汲[きゅうきゅう, kyuukyuu] (adj-t,adv-to) diligent; absorbed (in something) [Add to Longdo]
勤め働く[つとめはたらく, tsutomehataraku] (v5k) to work diligently [Add to Longdo]
勤勉家[きんべんか, kinbenka] (n) diligent worker; hard worker [Add to Longdo]
勤労[きんろう, kinrou] (n,vs) labor; labour; exertion; diligent service; (P) [Add to Longdo]
蛍雪の功[けいせつのこう, keisetsunokou] (n) the fruit of diligent study [Add to Longdo]
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diligent \Dil"i*gent\, a. [F. diligent, L. diligens, -entis, p.
   pr. of diligere, dilectum, to esteem highly, prefer; di- =
   dis- + legere to choose. See {Legend}.]
   1. Prosecuted with careful attention and effort; careful;
    painstaking; not careless or negligent.
    [1913 Webster]
 
       The judges shall make diligent inquisition. --Deut.
                          xix. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. Interestedly and perseveringly attentive; steady and
    earnest in application to a subject or pursuit; assiduous;
    industrious.
    [1913 Webster]
 
       Seest thou a man diligent in his business? he shall
       stand before kings.          --Prov. xxii.
                          29.
    [1913 Webster]
 
       Diligent cultivation of elegant literature.
                          --Prescott.
 
   Syn: Active; assiduous; sedulous; laborious; persevering;
     attentive; industrious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diligent
   adj 1: quietly and steadily persevering especially in detail or
       exactness; "a diligent (or patient) worker"; "with
       persevering (or patient) industry she revived the failing
       business" [syn: {diligent}, {persevering}]
   2: characterized by care and perseverance in carrying out tasks;
     "a diligent detective investigates all clues"; "a diligent
     search of the files" [ant: {negligent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top