ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

industri

IH2 N D AH1 S T R IY0   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industri-, *industri*
Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n ) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri (n ) industry

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
industrial[N] การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท
industrial[ADJ] เกี่ยวกับอุตสาหกรรม, Syn. commercial, market
industrial[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ
industrial[N] บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต), See also: คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม
industrious[ADJ] ขยัน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม, Syn. assiduous, diligent, hard-working, Ant. idle, lazy, slothful
industrialist[N] นักอุตสาหกรรม
industrialize[VI] กลายเป็นอุตสาหกรรม
industrialize[VT] ทำให้เป็นอุตสาหกรรม, Syn. mechanize, computerize
industriously[ADV] อย่างขยันขันแข็ง, See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ, Syn. diligently, Ant. idly, lazily, slothfully
industrial area[N] เขตอุตสาหกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrialise(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
industrialize(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working

English-Thai: Nontri Dictionary
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
industrial air conditioningการปรับอากาศเชิงอุตสาหกรรม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial artอุตสาหกรรมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial artsอุตสาหกรรมศิลป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial death benefitค่าทดแทนการตายเนื่องจากการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial democracyประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
industrial designการออกแบบอุตสาหกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial diamondเพชรอุตสาหกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
industrial diseaseโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial disputeข้อพิพาทแรงงาน [ดู labour dispute] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial fire insuranceการประกันอัคคีภัยอุตสาหกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Industrial applicationsการใช้ในเชิงอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial artsศิลปอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial capacityขีดความสามารถในการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial clustersการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial concentrationการรวมจุดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial concentrationการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial concentrationการกระจุกตัวทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial Consumption ปริมาณน้ำใช้อุตสาหกรรม, การใช้น้ำอุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Industrial control and automationการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
industrialistผู้ประกอบอุตสาหกรรม อ้างจาก Excise Act.2560
industrialized (adj ) ที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
industriAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
industriAll the industries in the city are booming.
industriAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
industriAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
industriAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
industriBanks are cutting lending to industrial borrowers.
industriCapital-intensive industries are not necessarily knowledge-intensive industries.
industriComputers have changed the industrial picture considerably.
industriDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
industriHe is an industrious man.
industriHe is an industrious student.
industriHe is an industrious student to the best of my knowledge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนทำมาหากิน[N] diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
พืชเศรษฐกิจ[N] industrial drop, Example: ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง, Thai definition: พืชที่ปลูกเป็นอาชีพได้
โรงงานอุตสาหกรรม[N] industrial factory, Count unit: โรง
สินค้าอุตสาหกรรม[N] industrial goods
ประเทศอุตสาหกรรม[N] industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
ภาคอุตสาหกรรม[N] industrial sector, Ant. ภาคเกษตรกรรม, ภาคเกษตร, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างละ 17 ล้านคน
วิศวกรอุตสาหการ[N] industrial engineer, Ant. คน, Example: เขาเป็นวิศวกรอุตสาหการที่ฝากชีวิตไว้กับโรงงานนี้มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว
เภสัชอุตสาหกรรม[N] industrial pharmacy, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียมยาระดับอุตสาหกรรม
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
เขตอุตสาหกรรม[N] industrial area, Example: ในแถบมีนบุรี-ลาดกระบังจัดเป็นเขตอุสาหกรรมที่สำคัญของทางตะวันออก, Count unit: เขต, Thai definition: พืนที่ที่มีกิจกรรมซึ่งใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam thāng utsāhakam) EN: industrial espionage   FR: espionnage industriel [m]
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phatthanā utsāhakam) EN: industrial development ; industry development   FR: développement industriel [m]
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
เขตอุตสาหกรรม[n. exp.] (khēt utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUSTRI IH2 N D AH1 S T R IY0
INDUSTRIA IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0
INDUSTRIE IH1 N D AH0 S T R IY0
INDUSTRIER IH1 N D AH0 S T R IY2 ER0
INDUSTRIES IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIAL IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L
INDUSTRIALE IH2 N D AH0 S T R IY0 AA1 L IY0
INDUSTRIALS IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L Z
INDUSTRIES' IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIALI IH2 N D AH2 S T R IY0 AA1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industrial (j) ˈɪndˈʌstrɪəʳl (i1 n d uh1 s t r i@ l)
industries (n) ˈɪndəstrɪz (i1 n d @ s t r i z)
industrious (j) ˈɪndˈʌstrɪəʳs (i1 n d uh1 s t r i@ s)
industrialism (n) ˈɪndˈʌstrɪəʳlɪzəm (i1 n d uh1 s t r i@ l i z @ m)
industrialist (n) ˈɪndˈʌstrɪəʳlɪst (i1 n d uh1 s t r i@ l i s t)
industriously (a) ˈɪndˈʌstrɪəʳsliː (i1 n d uh1 s t r i@ s l ii)
industrialists (n) ˈɪndˈʌstrɪəʳlɪsts (i1 n d uh1 s t r i@ l i s t s)
industrialized (j) ˈɪndˈʌstrɪəʳlaɪzd (i1 n d uh1 s t r i@ l ai z d)
industrializatio (n) ˈɪndˌʌstrɪəʳlaɪzˈɛɪʃən (i1 n d uh2 s t r i@ l ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工伤[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] industrial injury, #11,443 [Add to Longdo]
工业园区[gōng yè yuán qū, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ ㄑㄩ, / ] industrial park, #17,323 [Add to Longdo]
工业设计[gōng yè shè jì, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] industrial design, #23,120 [Add to Longdo]
工业革命[gōng yè gé mìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] Industrial Revolution, c. 1750-1830, #35,744 [Add to Longdo]
勤勤恳恳[qín qín kěn kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ ㄎㄣˇ, / ] industrious and conscienscious; assiduous, #37,295 [Add to Longdo]
工业国[gōng yè guó, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] industrialized countries, #43,622 [Add to Longdo]
实业家[shí yè jiā, ㄕˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] industrialist, #44,204 [Add to Longdo]
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] industrial relations; relations between labor and capital, #45,851 [Add to Longdo]
[, , ] industrious; produce; bear, #63,597 [Add to Longdo]
工商银行[gōng shāng yín háng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Industrialisierung {f}industrialisation [Add to Longdo]
Industrialisierung {f}industrialization [Add to Longdo]
Industrialismus {m}industrialism [Add to Longdo]
Industrie {f}; Gewerbe {n} | Industrien {pl} | fleischverarbeitende Industrieindustry | industries | meat processing industry [Add to Longdo]
Industrie {f}; Industriezweig {m}manufacture [Add to Longdo]
Industrieanlage {f} | Industrieanlagen {pl}industrial plant | industrial plants [Add to Longdo]
Industriearbeiter {m}industrial worker [Add to Longdo]
Industriebetrieb {m}industrial firm [Add to Longdo]
Industriedunst {m}; Smog {m}smog [Add to Longdo]
Industriegebiet {n}industrial area [Add to Longdo]
Industriekaufmann {m}industrial manager [Add to Longdo]
Industrieklima {n}industrial atmosphere [Add to Longdo]
Industriekolloquium {n}industrial colloquium [Add to Longdo]
Industriekrise {f}industrial crisis [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
インダストリアル(P);インダストゥリアル(ik)[, indasutoriaru (P); indasutouriaru (ik)] (adj-na,n) industrial; (P) [Add to Longdo]
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering [Add to Longdo]
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer [Add to Longdo]
インダストリアルデザイン[, indasutoriarudezain] (n) industrial design [Add to Longdo]
インダストリアルパーク[, indasutoriarupa-ku] (n) industrial park [Add to Longdo]
コンビナート[, konbina-to] (n) industrial complex (rus [Add to Longdo]
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus [Add to Longdo]
コンビナートシステム[, konbina-toshisutemu] (n) industrial system (rus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
電子工業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
工業[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]
興業[こうぎょう, kougyou] Industrieunternehmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  industri
   industry

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  industri
   industry

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top