ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratify

G R AE1 T AH0 F AY2   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratify-, *gratify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratify[VI] พอใจ, See also: อิ่มอกอิ่มใจ, ชอบอกชอบใจ, ปลื้ม, Syn. please, gladden, Ant. bore, tire
gratify[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ชอบใจ, ทำให้ปลื้ม, Syn. please, gladden, Ant. bore, tire
gratifying[ADJ] น่าพอใจ, See also: น่าปลื้มใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratify(แกรท'ทะไฟ) vt. ทำให้ปลื้มปีติ,ทำให้พอใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้สำเร็จความใคร่,ให้รางวัล, See also: gratifier n., Syn. satisfy

English-Thai: Nontri Dictionary
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How gratifying for once to know...มันช่างน่ายินดีที่จะได้รู้ว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Just because I let you execute a few eye-catching garnishes that gratify your need to show off, doesn't mean that I can't do them just as well myself.แค่เพียงเพราะฉันให้เธอจัดการพวกเครื่องตกแต่งเค้ก ที่เธอน่าจะพอใจที่ได้โชว์ฝีมือ ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลงมือเอง ฉันจะทำไม่ได้นะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Well, that is most gratifying.อืมม อืมม เป็นปลื้มอย่างมาก Frost/Nixon (2008)
BECAUSE IT WAS THE ONLY WAY FOR YOU TO GET A GRATIFYING SEXUAL RELEASE.เพราะนั่นเป็นทางเดียว ที่นายจะปลดปล่อยความต้องการทางเพศได้ Zoe's Reprise (2009)
You want to know if I'll help you fool your son into thinking your life is gratifying?คุณอยากให้ฉัน ช่วยโกหกลูกชาย เพื่อให้รู้สึกว่าชีวิต คุณน่าพึงพอใจรึ? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There is nothing more gratifying than sleeping under the stars.ไม่มีอะไรที่จะทำให้สบายใจ ได้เท่ากับการนอนใต้ดวงดาว Episode #1.4 (2010)
And sometimes it can also be the most gratifying.และบางครั้ง มันยังเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุด Doubt (2012)
Forty years, you have any idea how gratifying this is gonna be. LAUREN:40 ปีเลยนะ คุณเข้าใจมั้ยว่ามันจะน่าชื่นชมขนาดไหน Hail, Hale (2013)
That you and everyone you know were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world?คุณ และ ทุก ๆ คนที่คุณรู้จัก ถูกสร้าง ให้สำเร็จตามแรงปรารถนา ของคนที่จ่ายมาเพื่อมีส่วนร่วมในโลกของคุณ The Original (2016)
I just wanted you to know that you have my support and that I know that the corporation's real interest in this place goes way beyond gratifying some rich assholes who want to play cowboy.ผมต้องการให้คุณรู้ว่า ถ้าคุณให้ผม หนุน คุณ และผมรู้ว่า บริษัทคงสนใจที่จะทำสถานที่นี้ ไปทางที่ ทำเงินดีกว่า แค่เล่นเป็น คนเลี้ยงวัว ตัวแสบ The Original (2016)
You'll have more rich assholes to gratify tomorrow.คุณมีเรืองแย่ ๆ ต้องทำให้เสร็จ พรุกนี้ The Original (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นคุณค่า[V] appreciate, See also: gratify, acknowledge, Syn. เห็นค่า, Ant. ไม่เห็นคุณค่า, Example: ปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของยาสมุนไพรมากขึ้น, Thai definition: เล็งเห็นถึงสิ่งดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สาแก่ใจ[V] satisfy, See also: gratify, Syn. สาใจ, สมใจ, สะใจ, สาสมใจ, Example: วิทย์รู้สึกสาแก่ใจที่เห็นสีหน้าม้านอย่างคนหน้าแตกของหล่อน, Thai definition: รู้สึกหนำใจหรือสมใจอยากที่ได้เห็นได้ทำเช่นนั้น
บำรุงบำเรอ[V] indulge, See also: gratify, entertain, Syn. บำเรอ, Example: เสี่ยใหญ่มีอีหนูคอยบำรุงบำเรออยู่ไม่ได้ขาด เพราะเงินแกหนาเหลือเกิน, Thai definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATIFY    G R AE1 T AH0 F AY2
GRATIFYING    G R AE1 T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratify    (v) grˈætɪfaɪ (g r a1 t i f ai)
gratifying    (v) grˈætɪfaɪɪŋ (g r a1 t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratify \Grat"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Gratified}; p. pr. &
   vb. n. {Gratifying}.] [F. gratifier, L. gratificari; gratus
   pleasing + -ficare (in comp.) to make. See {-fy}.]
   1. To please; to give pleasure to; to satisfy; to soothe; to
    indulge; as, to gratify the taste, the appetite, the
    senses, the desires, the mind, etc.
    [1913 Webster]
 
       For who would die to gratify a foe?  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To requite; to recompense. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It remains . . .
       To gratify his noble service.     --Shak.
 
   Syn: To indulge; humor please; delight; requite; recompense.
 
   Usage: To {Gratify}, {Indulge}, {Humor.} Gratify, is the
      generic term, and has reference simply to the pleasure
      communicated. To indulge a person implies that we
      concede something to his wishes or his weaknesses
      which he could not claim, and which had better,
      perhaps, be spared. To humor is to adapt ourselves to
      the varying moods, and, perhaps, caprices, of others.
      We gratify a child by showing him the sights of a
      large city; we indulge him in some extra expense on
      such an occasion; we humor him when he is tired and
      exacting.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratify
   v 1: make happy or satisfied [syn: {satisfy}, {gratify}] [ant:
      {dissatisfy}]
   2: yield (to); give satisfaction to [syn: {gratify}, {pander},
     {indulge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top