ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persistence

P ER0 S IH1 S T AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persistence-, *persistence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persistence(n) การยืนกราน, See also: การดื้อแพ่ง, Syn. steadfastness, tenacity, Ant. stamina
persistence(n) การคงอยู่, See also: การมีอยู่, Syn. doggedness, perseverence, persistency, tenacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persistence(เพอซิส'เทินซฺ, -ซิส-) n. การยืนกราน, ความดื้อรั้น, ความทนทาน, ความต่อเนื่อง, การมีอยู่เรื่อยไป

English-Thai: Nontri Dictionary
persistence(n) การคะยั้นคะยอ, การยืนกราน, ความดื้อดึง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
persistence of visionการเห็นภาพติดตา, ความรู้สึกที่เหมือนกับเห็นภาพของวัตถุถึงแม้วัตถุนั้นจะพ้นสายตาไปแล้ว การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระแสประสาทที่กระตุ้นให้เห็นภาพยังคงค้างอยู่บนประสาทรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your persistence surprises even me.การมีชีวิตอยู่ของคุณ ทำให้ผมประหลาดใจ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The presence of the fleet and the persistence of rumors must be addressed.การรวมตัวกันของกองทัพและข่าวลือต่างๆ ต้องได้รับการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
Your persistence will discourage your attacker.. ตา คอ อัณฑะ! Limitless (2011)
I think the quantum approach to consciousness can, in principle, explain why we're here and what our purpose is and also the possibility of life after death and reincarnation and the persistence of consciousness after our bodies give up.ฉันคิดว่าวิธีการที่ ควอนตัม สติสามารถในหลักการ อธิบายได้ว่าทำไมเราอยู่ที่นี่และสิ่งที่ จุดประสงค์ของเราคือ Is There Life After Death? (2011)
And energy and persistence conquer all things.พลังงานและความอึดชนะทุกสิ่ง Mors Praematura (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persistenceShe was disgusted at his persistence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคงอยู่(n) persistence, See also: existence, Syn. ความดำรงอยู่, Example: การอนุรักษ์วัฒนธรรมคือการรักษาหรือการสืบทอดเพื่อความคงอยู่ของวัฒนธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิริยะ[wiriya] (n) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery  FR: courage [ m ] ; effort [ m ] ; persévérance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERSISTENCE P ER0 S IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persistence (n) pˈəsˈɪstəns (p @1 s i1 s t @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) { math } root; (4) { Buddh } indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) #3,528 [Add to Longdo]
耐久[たいきゅう, taikyuu] (n) endurance; persistence; (P) #7,068 [Add to Longdo]
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n, vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P) #15,742 [Add to Longdo]
しんねり[shinneri] (adv, n, vs) annoying persistence [Add to Longdo]
パーシステンス[pa-shisutensu] (n) { comp } persistence [Add to Longdo]
一点張り[いってんばり, ittenbari] (n) persistence [Add to Longdo]
固持[こじ, koji] (n, vs) insistence (positive nuance); persistence; strong-willed [Add to Longdo]
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P) [Add to Longdo]
根負け[こんまけ, konmake] (n, vs) being beaten down by one's opponent's persistence; being outlasted; running out of patience [Add to Longdo]
持久[じきゅう, jikyuu] (n, vs) endurance; persistence; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
持続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] persistence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persistence \Per*sist"ence\, Persistency \Per*sist"en*cy\, n.
   [See {Persistent}.]
   1. The quality or state of being persistent; staying or
    continuing quality; hence, in an unfavorable sense,
    doggedness; obstinacy.
    [1913 Webster]
 
   2. The continuance of an effect after the cause which first
    gave rise to it is removed; as:
    (a) (Physics) The persistence of motion.
    (b) (Physiol.) Visual persistence, or persistence of the
      visual impression; auditory persistence, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persistence
   n 1: the property of a continuous and connected period of time
      [syn: {continuity}, {persistence}]
   2: persistent determination [syn: {doggedness}, {perseverance},
     {persistence}, {persistency}, {tenacity}, {tenaciousness},
     {pertinacity}]
   3: the act of persisting or persevering; continuing or repeating
     behavior; "his perseveration continued to the point where it
     was no longer appropriate" [syn: {perseverance},
     {persistence}, {perseveration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top