Search result for

market

(159 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -market-, *market*
English-Thai: Longdo Dictionary
market segmentส่วนตลาด
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
market[N] ตลาด, See also: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ, Syn. free trade area, store, stall shopping center
market[N] กลุ่มผู้ซื้อ, See also: กลุ่มเป้าหมาย, ตลาดเป้าหมาย, ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
market[N] ความต้องการสินค้า
market[N] จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย
market[N] อัตราแลกเปลี่ยน, See also: ราคาแลกเปลี่ยน, Syn. exchange, stock exchange
market[VT] ขาย, See also: วางตลาด, ขายสินค้า, Syn. vend, offer for sell
marketer[N] ผู้ซื้อขายในตลาด
marketeer[N] ผู้ซื้อขายในตลาด
marketing[N] การซื้อขายสินค้าหรือบริการ, See also: การซื้อขายในตลาด, Syn. distribution
market day[N] วันที่มีตลาดนัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
marketing(มาร์ค'คิททิง) n. การตลาด
black marketตลาดมืด
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
common marketn. กลุ่มตลาดร่วม
stock marketn. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
supermarketn. ตลาดสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องบริการหาของเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
market(vt) ขาย,วางตลาด,นำสู่ตลาด
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย
BLACK black market(n) ตลาดมืด
STOCK stock market(n) ตลาดหลักทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marketตลาด, ท้องตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market capacityขีดความสามารถของตลาดรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
market overtตลาดเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market priceราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market socialismสังคมนิยมแบบกลไกตลาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
market valueมูลค่าตามราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market, blackตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
market, labourตลาดแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marketableที่อาจซื้อขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marketable securityหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Market ตลาด
สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Market capitalizationมูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าโดยรวมของหุ้นสามัญของบริษัทใด ๆ ที่คำนวณขึ้นโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นนั้นคูณกับจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว [ตลาดทุน]
Market disruptionการก่อกวนตลาด [เศรษฐศาสตร์]
market distortionการบิดเบือนทางการตลาด
เป็นความล้มเหลวของตลาดประเภทหนึ่ง เกิดจากการที่รัฐเข้าแทรกแซงตลาด เช่น ออกกฎหมายมาควบคุมราคาหรือห้ามการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบบางชนิด การอุดหนุนทางด้านภาษี เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้กลไกราคาไม่สามารถจะทำงานได้อย่างอิสระ [เศรษฐศาสตร์]
market failureความล้มเหลวของตลาด
เป็นภาวะที่ตลาดหรือกลไกราคาไม่สามารถจะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขายทำการซื้อขายกันโดยไม่มีข้อมูลทางการตลาดและคุณภาพของสินค้าที่เพียงพอทำให้กำหนดราคาซื้อขายไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น
ความล้มเหลวของตลาดอาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆ คือ
1) สินค้าหรือบริการและปัจจัยการผลิตไม่สามารถจะแบ่งแยกกันได้อย่างชัดเจน
2) สารสนเทศของการซื้อขายในตลาดไม่สมบูรณ์
3) สินค้านั้นเป็นสินค้าสาธารณะ (public goods) เช่น การให้บริการของรัฐ การป้องกันประเทศ
4) การผลิตหรือการบริโภคที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (externality) ซึ่งจะเกิดจากการที่การผลิตหรือการบริโภคของหน่วยงานเศรษฐกิจหนึ่งที่มีผลต่อหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับการผลิตหรือบริโภคนั้นๆ เช่น ความร่มรื่นที่ประชาชนได้รับจากสวนป่าของเอกชน เป็นต้น
[เศรษฐศาสตร์]
Market for Alternative Investmentตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมการส่งออก อุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งให้การส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 [ตลาดทุน]
Market makerผู้สร้างสภาพคล่อง
บริษัทสมาชิกของตลาดหุ้นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ดูแลหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้หุ้นดังกล่าว มีสภาพคล่องในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่เป็น market maker หุ้นใด บริษัทสมาชิกจะต้องส่งทั้งคำเสนอซื้อและคำเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนที่ต้องการขายหรือต้องการซื้อหุ้นดังกล่าวนั้นจะสามารถกระทำได้เสมอ [ตลาดทุน]
Market penetrationการเจาะตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Market priceราคาตลาด
ราคาหุ้นใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งหลังสุดเป็นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมในขณะนั้น [ตลาดทุน]
Market priceราคาตลาด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Market ?ทิลดะ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
The online reviews... were obviously written by some geek in their own marketing department.บทวิจารณ์ในเนต เห็นได้ชัดเลยว่าถูกเขียนโดยพวกปัญญาอ่อนในแผนกการตลาดของตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Patrol the market and the lower town.ตาลดพาโทรและด้านล่างของเมือง The Labyrinth of Gedref (2008)
My servant sold it at the market Perhaps she gave it to her nieceคนรับใช้อาจนำไปขายทอดตลาด ไม่ก็อาจให้คนใกล้ตัวไปแล้ว Portrait of a Beauty (2008)
Tell me what happened at the marketplace.เรื่องที่เกิดในตลาดกันหน่อย Babylon A.D. (2008)
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน Body of Lies (2008)
I bought them at the market.ฉันซื้อมาจากตลาด The Ramen Girl (2008)
That's why there are no Christians in the diamond market.ก็เลยไม่มีพวกคริสเตียน ในตลาดค้าเพชรแบบนี้ไงล่ะ New York, I Love You (2008)
He went to the market yesterday and he has not returned.เขาไปที่ตลาดเมื่อวานนี้, แล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลย 24: Redemption (2008)
He says that he knows that I've taken some serious hits in the stock market...เขาบอกว่าเขารู้เรื่องที่ฉันขาดทุนไปเยอะในตลาดหุ้น 24: Redemption (2008)
Floating Market?ตลาดน้ำ Bangkok Dangerous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marketA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
marketA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
marketAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
marketAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
marketBetween them, the two largest companies account for a share large than 50% of the market.
marketCheap imports will glut the market.
marketChristmas is a good time to market new toys.
marketCompetition in the domestic market is cutthroat.
marketCriticisms that Japan's market is closed are just sour grapes.
marketCurrency and bond markets are relatively calm.
marketDid you buy it on the black market?
marketDirect marketing is a means of allowing people to shop from home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดแผงลอย[N] market stall, Example: กรุงเทพมหานครจัดระเบียบตลาดแผงลอยให้พ่อค้าแม่ค้าวางของอย่างเป็นระเบียบ, Thai definition: ตลาดที่วางขายสินค้าชั่วเวลาสั้นๆ
ตีตลาด[V] market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
ส่วนแบ่งการตลาด[N] market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งตลาด, Example: ปีนี้สินค้าของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 20%, Thai definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
แม่ค้า[N] market women, See also: female shopkeeper, Ant. พ่อค้า, Count unit: คน
การตลาด[N] marketing, Example: ในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหลาย ไม่มีสินค้าไหนที่มีโอกาสในด้านการตลาดสูงกว่าไม้
ส่วนแบ่งตลาด[N] market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งการตลาด, Example: ธนาคารและสถาบันการเงินต่างแย่งส่วนแบ่งตลาดกันด้วยการปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น, Thai definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ราคาตลาด[N] market price, Syn. ราคาท้องตลาด, Example: ถ้าปีใดฝนตกตามฤดูกาล พืชผลดีและราคาตลาดสูง เกษตรก็มีรายได้มาก, Thai definition: ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง
แม่ค้า[N] woman monger, See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader, Syn. คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, Example: เขานับเศษเหรียญประสมกันส่งให้แม่ค้าเป็นค่าอาหาร, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ที่ทำหน้าที่ค้าขาย
วางตลาด[V] market, See also: be/ put on sale, Syn. วางขาย, ออกขาย, วางตลาด, Example: มือถือแบบถ่ายภาพได้วางตลาดเมื่อไหร่ คงจะขายเกลี้ยงหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: นำสินค้าออกวางขายตามร้านทั่วไป
ตลาด[N] market, See also: bazaar, market place, mart, Example: เดี๋ยวนี้ผู้คนนิยมเดินซื้อของที่ตลาดในห้างมากกว่าตลาดสด, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อมาชุมนุมซื้อขายของต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องทางการตลาด[n. exp.] (chǿngthāng kāntalāt) EN: marketing channel   
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[n. exp.] (chǿngthāng kāntalāt baēp dangdoēm) EN: conventional marketing channels   
ช่องทางตลาด[n. exp.] (chǿngthāng talāt) EN: market channels   
ช่องว่างในตลาด[n. exp.] (chǿngwāng nai talāt) EN: gap in the market   
ฝ่ายการตลาด[n. exp.] (fāi kāntalāt) EN: marketing   
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing   FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
จ่ายตลาด[v. exp.] (jāi talāt) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping   FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
เจ้าของสวน[n. exp.] (jaokhøng sūan) EN: market gardener   FR: maraîcher [m]
กักตุนสินค้า[v. exp.] (kaktun sinkhā) EN: hoard goods ; hold back goods from the market   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKET    M AA1 R K AH0 T
MARKETS    M AA1 R K AH0 T S
MARKETER    M AA1 R K AH0 T ER0
MARKETED    M AA1 R K AH0 T AH0 D
MARKETS'    M AA1 R K AH0 T S
MARKET'S    M AA1 R K AH0 T S
MARKETING    M AA1 R K AH0 T IH0 NG
MARKETEER    M AA2 R K AH0 T IH1 R
MARKETERS    M AA2 R K AH0 T ER0 Z
MARKETWIDE    M AA1 R K AH0 T W AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
market    (v) (m aa1 k i t)
markets    (v) (m aa1 k i t s)
marketed    (v) (m aa1 k i t i d)
marketing    (v) (m aa1 k i t i ng)
market-day    (n) - (m aa1 k i t - d ei)
marketable    (j) (m aa1 k i t @ b l)
marketings    (n) (m aa1 k i t i ng z)
market-days    (n) - (m aa1 k i t - d ei z)
market-town    (n) - (m aa1 k i t - t au n)
marketplace    (n) (m aa1 k i t p l ei s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
市场[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] market; abbr. for 超級市場|超级市场 supermarket, #106 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] market; city, #149 [Add to Longdo]
营销[yíng xiāo, ˊ ㄒㄧㄠ, / ] marketing, #2,311 [Add to Longdo]
市场经济[shì chǎng jīng jì, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] market economy, #2,394 [Add to Longdo]
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, ] market price; quotation of market price; the current market situation, #2,682 [Add to Longdo]
商场[shāng chǎng, ㄕㄤ ㄔㄤˇ, / ] market; bazaar, #3,797 [Add to Longdo]
收盘[shōu pán, ㄕㄡ ㄆㄢˊ, / ] market close, #4,877 [Add to Longdo]
市场化[shì chǎng huà, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] marketization, #5,499 [Add to Longdo]
占有率[zhàn yǒu lǜ, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, ] market share, #9,387 [Add to Longdo]
市价[shì jià, ㄕˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] market value, #16,950 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets [Add to Longdo]
Bedarfsanalyse {f}market analysis [Add to Longdo]
Börsenindex {m} | kursgewichteter Börsenindexmarket index; stock market index | value-weighted market index [Add to Longdo]
Kurswert {m}market value [Add to Longdo]
Marketing {n}; Absatz {m}; Vertrieb {m}marketing [Add to Longdo]
Marketingabteilung {f}marketing department [Add to Longdo]
Markt {m} | Märkte {pl}; Absatzgebiete {pl} | auf den Markt bringen | auf den Markt kommenmarket | markets | to put on the market | to come onto the market [Add to Longdo]
Marktabschottung {f}market foreclosure [Add to Longdo]
Marktanalyse {f}; Marktstudie {f} | Marktanalysen {pl}market analysis | market analyses [Add to Longdo]
Marktausschöpfung {f}market exploitation [Add to Longdo]
Marktbedeutung {f}market mindshare [Am.] [Add to Longdo]
Marktbeobachtung {f}market investigation; market monitoring [Add to Longdo]
Markteinführung {f} [econ.]market launch; market introduction [Add to Longdo]
Markteinführungstermin {m}market launch date [Add to Longdo]
Marktentwicklung {f}; Markttrend {m}market trend [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
アフィリエイトマーケティング;アフィリエートマーケティング[, afirieitoma-keteingu ; afirie-toma-keteingu] (n) {comp} affiliate marketing [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
インターネットマーケティング[, inta-nettoma-keteingu] (n) {comp} Internet marketing [Add to Longdo]
インテグレーテッドマーケティング[, integure-teddoma-keteingu] (n) integrated marketing [Add to Longdo]
エリアマーケティング[, eriama-keteingu] (n) area marketing [Add to Longdo]
オープンマーケット[, o-punma-ketto] (n) open market [Add to Longdo]
オープンマーケットオペレーション[, o-punma-kettoopere-shon] (n) open market operation [Add to Longdo]
オープンマネーマーケット[, o-punmane-ma-ketto] (n) open money market [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing [Add to Longdo]
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market [Add to Longdo]
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness [Add to Longdo]
マーケティング[まーけていんぐ, ma-keteingu] marketing [Add to Longdo]
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS [Add to Longdo]
直販[ちょくはん, chokuhan] direct marketing, direct selling [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] introduction (into a market) [Add to Longdo]
販売[はんばい, hanbai] marketing, sales [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
市販[しはん, shihan] Marketing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Market \Mar"ket\, v. i. [imp. & p. p. {Marketed}; p. pr. & vb.
   n. {Marketing}.]
   To deal in a market; to buy or sell; to make bargains for
   provisions or goods.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Market \Mar"ket\, n. [Akin to D. markt, OHG. mark[=a]t,
   merk[=a]t, G. markt; all fr.L. mercatus trade, market place,
   fr. mercari, p. p. mercatus, to trade, traffic, merx, mercis,
   ware, merchandise, prob. akin to merere to deserve, gain,
   acquire: cf. F. march['e]. See {Merit}, and cf. {Merchant},
   {Mart}.]
   1. A meeting together of people, at a stated time and place,
    for the purpose of buying and selling (as cattle,
    provisions, wares, etc.) by private purchase and sale, and
    not by auction; as, a market is held in the town every
    week; a farmers' market.
    [1913 Webster]
 
       He is wit's peddler; and retails his wares
       At wakes, and wassails, meetings, markets, fairs.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Three women and a goose make a market. --Old Saying.
    [1913 Webster]
 
   2. A public place (as an open space in a town) or a large
    building, where a market is held; a market place or market
    house; esp., a place where provisions are sold.
    [1913 Webster]
 
       There is at Jerusalem by the sheep market a pool.
                          --John v. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. An opportunity for selling or buying anything; demand, as
    shown by price offered or obtainable; as, to find a market
    for one's wares; there is no market for woolen cloths in
    that region; India is a market for English goods; there
    are none for sale on the market; the best price on the
    market.
    [1913 Webster +PJC]
 
       There is a third thing to be considered: how a
       market can be created for produce, or how production
       can be limited to the capacities of the market. --J.
                          S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   4. Exchange, or purchase and sale; traffic; as, a dull
    market; a slow market.
    [1913 Webster]
 
   5. The price for which a thing is sold in a market; market
    price. Hence: Value; worth.
    [1913 Webster]
 
       What is a man
       If his chief good and market of his time
       Be but to sleep and feed?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Eng. Law) The privelege granted to a town of having a
    public market.
    [1913 Webster]
 
   7. A specified group of potential buyers, or a region in
    which goods may be sold; a town, region, or country, where
    the demand exists; as, the under-30 market; the New Jersey
    market.
    [PJC]
 
   Note: Market is often used adjectively, or in forming
      compounds of obvious meaning; as, market basket, market
      day, market folk, market house, marketman, market
      place, market price, market rate, market wagon, market
      woman, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Market beater}, a swaggering bully; a noisy braggart. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {Market bell}, a bell rung to give notice that buying and
    selling in a market may begin. [Eng.] --Shak.
 
   {Market cross}, a cross set up where a market is held.
    --Shak.
 
   {Market garden}, a garden in which vegetables are raised for
    market.
 
   {Market gardening}, the raising of vegetables for market.
 
   {Market place}, an open square or place in a town where
    markets or public sales are held.
 
   {Market town}, a town that has the privilege of a stated
    public market.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Market \Mar"ket\, v. t.
   To expose for sale in a market; to traffic in; to sell in a
   market, and in an extended sense, to sell in any manner; as,
   most of the farmes have marketed their crops.
   [1913 Webster]
 
      Industrious merchants meet, and market there
      The world's collected wealth.      --Southey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 market
   n 1: the world of commercial activity where goods and services
      are bought and sold; "without competition there would be no
      market"; "they were driven from the marketplace" [syn:
      {market}, {marketplace}, {market place}]
   2: the customers for a particular product or service; "before
     they publish any book they try to determine the size of the
     market for it"
   3: a marketplace where groceries are sold; "the grocery store
     included a meat market" [syn: {grocery store}, {grocery},
     {food market}, {market}]
   4: the securities markets in the aggregate; "the market always
     frustrates the small investor" [syn: {market}, {securities
     industry}]
   5: an area in a town where a public mercantile establishment is
     set up [syn: {marketplace}, {market place}, {mart}, {market}]
   v 1: engage in the commercial promotion, sale, or distribution
      of; "The company is marketing its new line of beauty
      products"
   2: buy household supplies; "We go marketing every Saturday"
   3: deal in a market
   4: make commercial; "Some Amish people have commercialized their
     way of life" [syn: {commercialize}, {commercialise},
     {market}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top