หรือคุณหมายถึง industriousneß?
Search result for

industriousness

(6 entries)
(0.1086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industriousness-, *industriousness*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา industriousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *industriousness*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industriousnessความขยันขันแข็งอุตสาหะ [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleiß {m}industriousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Industrious \In*dus"tri*ous\, a. [L. industrius, industriosus:
   cf. F. industrieux. See {Industry}.]
   [1913 Webster]
   1. Given to industry; characterized by diligence; constantly,
    regularly, or habitually occupied; busy; assiduous; not
    slothful or idle; -- commonly implying devotion to lawful
    and useful labor.
    [1913 Webster]
 
       Frugal and industrious men are commonly friendly to
       the established government.      --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. Steadily and perseveringly active in a particular pursuit
    or aim; as, he was negligent in business, but industrious
    in pleasure; an industrious mischief maker.
    [1913 Webster]
 
       Industrious to seek out the truth of all things.
                          --Spenser.
    -- {In*dus"tri*ous*ly}, adv. -- {In*dus"tri*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 industriousness \in*dus"tri*ous*ness\ n.
   persevering application; habitual and diligent occupation
   with productive activity.
 
   Syn: diligence, industry.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 industriousness
   n 1: persevering determination to perform a task; "his diligence
      won him quick promotions"; "frugality and industry are
      still regarded as virtues" [syn: {diligence},
      {industriousness}, {industry}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top