Search result for

industrial

(137 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industrial-, *industrial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
industrial[N] การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท
industrial[ADJ] เกี่ยวกับอุตสาหกรรม, Syn. commercial, market
industrial[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ
industrial[N] บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต), See also: คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม
industrialist[N] นักอุตสาหกรรม
industrialize[VI] กลายเป็นอุตสาหกรรม
industrialize[VT] ทำให้เป็นอุตสาหกรรม, Syn. mechanize, computerize
industrial area[N] เขตอุตสาหกรรม
industrial arts[N] อุตสาหกรรมศิลป์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของคนงานในภาคอุตสาหกรรม
industrial work[N] งานอุตสาหกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrialise(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
industrialize(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
industrial air conditioningการปรับอากาศเชิงอุตสาหกรรม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial artอุตสาหกรรมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial artsอุตสาหกรรมศิลป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial death benefitค่าทดแทนการตายเนื่องจากการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial democracyประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
industrial designการออกแบบอุตสาหกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial diamondเพชรอุตสาหกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
industrial diseaseโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial disputeข้อพิพาทแรงงาน [ดู labour dispute] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial fire insuranceการประกันอัคคีภัยอุตสาหกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Industrial applicationsการใช้ในเชิงอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial artsศิลปอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial capacityขีดความสามารถในการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial clustersการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial concentrationการรวมจุดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial concentrationการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial concentrationการกระจุกตัวทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial Consumption ปริมาณน้ำใช้อุตสาหกรรม, การใช้น้ำอุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Industrial control and automationการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
industrialistผู้ประกอบอุตสาหกรรม อ้างจาก Excise Act.2560
industrialized (adj ) ที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His head got chopped off In an industrial accident.เขาไม่ได้ตายเพราะมะเร็ง หัวเขาถูกตัด จากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม Not Cancer (2008)
Marcalva Industrial Storage.ที่เก็บสินค้า มาร์คาวา อินดัสเทรียล Pilot (2008)
So, as a cog in the military industrial complex, are you capable of independent thought?แล้ว ที่ต้องมาควบคุมการสื่อสารแบบนี้ มีอะไรรึปล่าว Day of the Dead (2008)
[ Industrial Humming ][Industrial Humming] City of Ember (2008)
Jodi makes art with found and industrial materials in a way that no one, man or woman, ever even thought of doing.โจดี้สร้างศิลปะด้วยวัสดุเชิงอุตสาหกรรม ในแบบที่ไม่มีใคร ทั้งชายและหญิง คิดจะทำมาก่อน Loyal and True (2008)
Jodi makes art with found industrial materials a way that no one, man or woman, has ever even thought of doing.Jodi makes art with found industrial materials a way that no one, man or woman, has ever even thought of doing. Loyal and True (2008)
It's, uh, it's, uh, Prana Industrial.มัน อา มัน เอ่อ.. ปราน่า อินดัสเทรล Under & Out (2008)
Here, and in all other industrialized nations, it is transformed into livestock feed or biofuels.ที่นี่ และประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ มันเป็นอาหารของปศุสัตว์ หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ Home (2009)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
In Saudi Arabia, the dream of industrial farming in the desert has faded.ในประเทศซาอุดิอารเบีย ความฝันของอุตสาหกรรมการเกษตรในทะเลทรายได้จางหายไป Home (2009)
He's heading north into the industrial corridor.กำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือไปยังเขตโรงงานอุตสาหกรรม Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Woodside Industrial Complex.นิคมอุตสาหกรรม วู๊ดไซด์ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
industrialAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
industrialAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
industrialAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
industrialBanks are cutting lending to industrial borrowers.
industrialComputers have changed the industrial picture considerably.
industrialDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
industrialIndustrial activity is brisk.
industrialIndustrial disputes are still a problem.
industrialIndustrialization had a great influence on the development of the economy in Japan.
industrialIndustrialization often goes hand in hand with pollution.
industrialIndustrialization of the region must be carried out very carefully to avoid environmental destruction.
industrialIndustrial production in July rose sharply.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชเศรษฐกิจ[N] industrial drop, Example: ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง, Thai definition: พืชที่ปลูกเป็นอาชีพได้
โรงงานอุตสาหกรรม[N] industrial factory, Count unit: โรง
สินค้าอุตสาหกรรม[N] industrial goods
ประเทศอุตสาหกรรม[N] industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
ภาคอุตสาหกรรม[N] industrial sector, Ant. ภาคเกษตรกรรม, ภาคเกษตร, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างละ 17 ล้านคน
วิศวกรอุตสาหการ[N] industrial engineer, Ant. คน, Example: เขาเป็นวิศวกรอุตสาหการที่ฝากชีวิตไว้กับโรงงานนี้มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว
เภสัชอุตสาหกรรม[N] industrial pharmacy, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียมยาระดับอุตสาหกรรม
เขตอุตสาหกรรม[N] industrial area, Example: ในแถบมีนบุรี-ลาดกระบังจัดเป็นเขตอุสาหกรรมที่สำคัญของทางตะวันออก, Count unit: เขต, Thai definition: พืนที่ที่มีกิจกรรมซึ่งใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ
งานอุตสาหกรรม[N] industrial work, Example: เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ควรมีขนาดใหญ่ ทนทาน ไม่แตกง่าย, Count unit: งาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม[N] industrial standard, Example: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam thāng utsāhakam) EN: industrial espionage   FR: espionnage industriel [m]
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phatthanā utsāhakam) EN: industrial development ; industry development   FR: développement industriel [m]
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
เขตอุตสาหกรรม[n. exp.] (khēt utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม[n. exp.] (kotmāi kīokap kān utsāhakam) EN: industrial law   
ก่อวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม[v. exp.] (kø winātsakam thāng utsāhakam) EN: sabotage the industrial production   
นักอุตสาหกรรม[n. exp.] (nak utsāhakam) EN: industrialist   FR: industriel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUSTRIAL    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L
INDUSTRIALS    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L Z
INDUSTRIALI    IH2 N D AH2 S T R IY0 AA1 L IY0
INDUSTRIALE    IH2 N D AH0 S T R IY0 AA1 L IY0
INDUSTRIAL'S    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L Z
INDUSTRIALS'    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L Z
INDUSTRIALLY    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L IY0
INDUSTRIALIST    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L AH0 S T
INDUSTRIALIZE    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L AY2 Z
INDUSTRIALISTS    IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L AH0 S S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industrial    (j) (i1 n d uh1 s t r i@ l)
industrialism    (n) (i1 n d uh1 s t r i@ l i z @ m)
industrialist    (n) (i1 n d uh1 s t r i@ l i s t)
industrialists    (n) (i1 n d uh1 s t r i@ l i s t s)
industrialized    (j) (i1 n d uh1 s t r i@ l ai z d)
industrializatio    (n) (i1 n d uh2 s t r i@ l ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskampf {m}industrial action [Add to Longdo]
Arbeitsmethodik {f}industrial methods [Add to Longdo]
Arbeitsunfall {m}industrial accident; accident at work [Add to Longdo]
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Betriebliches Sicherheitswesen {n}industrial safety [Add to Longdo]
Betriebsführung {f}industrial management [Add to Longdo]
Betriebspsychologie {f}industrial psychology [Add to Longdo]
Betriebssoziologie {f}industrial sociology [Add to Longdo]
Betriebsstätte {f}industrial premises [Add to Longdo]
Betriebsverfassungsgesetz {n}industrial relations law; Industrial Constitution Law [Add to Longdo]
Betriebswirtschaftslehre {f}industrial management [Add to Longdo]
Brauchwasser {n}industrial water [Add to Longdo]
Brauchwasserpumpe {f}industrial water pump [Add to Longdo]
Flurförderzeuge {pl}industrial trucks [Add to Longdo]
Gastest {m}industrial atmosphere test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
インダストリアル(P);インダストゥリアル(ik)[, indasutoriaru (P); indasutouriaru (ik)] (adj-na,n) industrial; (P) [Add to Longdo]
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering [Add to Longdo]
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer [Add to Longdo]
インダストリアルデザイン[, indasutoriarudezain] (n) industrial design [Add to Longdo]
インダストリアルパーク[, indasutoriarupa-ku] (n) industrial park [Add to Longdo]
コンビナート[, konbina-to] (n) industrial complex (rus [Add to Longdo]
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus [Add to Longdo]
コンビナートシステム[, konbina-toshisutemu] (n) industrial system (rus [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] industrial relations; relations between labor and capital [Add to Longdo]
实业家[shí yè jiā, ㄕˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] industrialist [Add to Longdo]
工伤[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] industrial injury [Add to Longdo]
工商银行[gōng shāng yín háng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) [Add to Longdo]
工业化国家[gōng yè huà guó jiā, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] industrialized country [Add to Longdo]
工业国[gōng yè guó, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] industrialized countries [Add to Longdo]
工业园区[gōng yè yuán qū, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ ㄑㄩ, / ] industrial park [Add to Longdo]
工业设计[gōng yè shè jì, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] industrial design [Add to Longdo]
工业革命[gōng yè gé mìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] Industrial Revolution, c. 1750-1830 [Add to Longdo]
产业工人[chǎn yè gōng rén, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, / ] industrial worker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Industrial \In*dus"tri*al\, a. [Cf. F. industriel, LL.
   industrialis. See {Industry}.]
   Consisting in industry; pertaining to industry, or the arts
   and products of industry; concerning those employed in labor,
   especially in manual labor, and their wages, duties, and
   rights.
   [1913 Webster]
 
      The great ideas of industrial development and economic
      social amelioration.           --M. Arnold.
   [1913 Webster]
 
   {Industrial exhibition}, a public exhibition of the various
    industrial products of a country, or of various countries.
    
 
   {Industrial school}, a school for teaching one or more
    branches of industry; also, a school for educating
    neglected children, and training them to habits of
    industry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blue-collar \blue-collar\ adj.
   1. of or designating work or workers in industry not
    requiring well-groomed appearance. [Narrower terms:
    {industrial}] {white-collar}
    [WordNet 1.5]
 
   2. of those who work for wages especially manual or
    industrial laborers. [Narrower terms: {lower-class,
    low-class}]
 
   Syn: propertyless, wage-earning, working-class.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 industrial
   adj 1: of or relating to or resulting from industry; "industrial
       output"
   2: having highly developed industries; "the industrial
     revolution"; "an industrial nation" [ant: {nonindustrial}]
   3: employed in industry; "the industrial classes"; "industrial
     work"
   4: suitable to stand up to hard wear; "industrial carpeting"

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 industrial
   industrial
   industrialist
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top