Search result for

influence

(74 entries)
(0.0034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -influence-, *influence*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
influenceอำนาจที่ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influence    [N] การจูงใจ, See also: การโน้มน้าว, การชักจูง, Syn. attraction, sway, spell, magnetism
influence    [VT] กำหนด, See also: วางกฎเกณฑ์, วางแนวทาง, Syn. direct, control, guide
influence    [N] เจ้าถิ่น, See also: ผู้ทรงอิทธิพล
influence    [VT] ทำให้หลงเสน่ห์, See also: ยั่วยวน, Syn. provoke, induce, arouse
influence    [VT] มีอิทธิพลต่อ, See also: ชักจูง อำนาจบังคับ, Syn. manipulate, sway, affect
influence    [N] อำนาจ, See also: อิทธิพล, การบังคับควบคุม, Syn. authority, power, domination

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
influence, sphere ofเขตอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
influence, undueอำนาจครอบงำผิดคลองธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
influenceอิทธิพล [TU Subject Heading]
Influenceอิทธิพล [TU Subject Heading]
Influence (Psychology)อิทธิพล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Influence of climateอิทธิพลของภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Influence on natureอิทธิพลต่อธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Influence Systemการสร้างระบบอิทธิพล [การแพทย์]
Influence, Adverseผลที่ไม่ต้องการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
influenceIf the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.
influenceHe was under the influence of alcohol when he crashed his car.
influencePerhaps it is only in childhood that books have any deep influence on our lives.
influenceThis design shows Chinese influence.
influenceSuch toys have a bad influence on children.
influenceThis movie may have an undesirable influence on children.
influenceLet us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.
influenceThis novel exercised a great influence on young people.
influenceThe influence of this crime on society was great.
influencePatterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
influence(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., See also: influenceable adj. influencer n., Syn. control,power

English-Thai: Nontri Dictionary
influence(n) อิทธิพล,บารมี,อำนาจ,การโน้มน้าว
influence(vt) ใช้อิทธิพลต่อ,ชักจูง,ชักชวน,บีบบังคับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื้อใจ    [V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
ส่งผล    [V] affect, See also: influence, Syn. มีผล
มีผลกระทบ    [V] affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
มีผล    [V] affect, See also: influence, impact, have an effect/impact on, Syn. มีผลกระทบ, ส่งผล, Example: อิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อบุคคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่
มีอิทธิพล    [V] influence, See also: be influential in, have an influence in, Example: เทเลเท็กซ์และวีดีโอเท็กซ์มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระบบทางไกล
เงื้อมมือ    [N] control, See also: influence, clutch, power, Syn. อำนาจ, อิทธิพล, อำนาจครอบงำ, Example: หลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเพชรซาอุฯพ้นเงื้อมมือของกฎหมายไปได้, Thai definition: อำนาจที่ครอบงำจะไม่ให้หลุดพ้นไปได้
เจ้าถิ่น [N] influenced person of the area, See also: local despot/villain, chief gangster of an area, Example: ฝ่ายศัตรูผู้เป็นเจ้าถิ่นย่อมได้เปรียบกว่าในด้านการชำนาญทาง
บารมี    [N] prestige, See also: influence, grandeur, Syn. อำนาจ, อานุภาพ, เดชฤทธิ์, อิทธิพล, Example: ทุกวันนี้แม้เขาจะลดบทบาทไปมาก แต่บารมีและความยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษยังมีอยู่, Thai definition: อำนาจวาสนา, ความเป็นใหญ่
ประภาพ    [N] power, See also: influence, might, majesty, Syn. อำนาจ, ฤทธิ์, Notes: (สันสกฤต)
ซึมซาบ    [V] touch, See also: influence, affect, impress, Example: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึมซาบเข้าไปในใจของพุทธศาสนิกชน, Thai definition: เอิบอาบเข้าไปทั่วถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai kān sangkān) EN: authority ; power ; influence   
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
เดช[n.] (dēt) EN: power; might; influence   FR: force [f] ; pouvoir [m] ; autorité [f] ; influence [f]
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur   FR: inspirer ; susciter ; motiver
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control   FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
อิทธิพล(ของ)ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย [xp] (itthiphon (khøng) phāsā tāngprathēt nai phāsā Thai) EN: influence of foreign languages on Thai   
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLUENCE    IH1 N F L UW0 AH0 N S
INFLUENCED    IH1 N F L UW0 AH0 N S T
INFLUENCES    IH1 N F L UW2 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
influence    (v) (i1 n f l u@ n s)
influenced    (v) (i1 n f l u@ n s t)
influences    (v) (i1 n f l u@ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Witterungseinfluss {m}influence of weather; effect of the weather [Add to Longdo]
Einfluss {m}; Einfluß {m} [alt] (auf) | Einflüsse {pl}; Beeinflussungen {pl} | Einfluss ausüben; Einfluss geltend macheninfluence (on) | influences | to exert influence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]
インフルエンス[, infuruensu] (n) influence [Add to Longdo]
クレオパトラの鼻[クレオパトラのはな, kureopatora nohana] (exp,n) Cleopatra's nose; a small thing with a huge influence [Add to Longdo]
悪影響[あくえいきょう, akueikyou] (n) bad influence; negative influence [Add to Longdo]
悪影響を及ぼす[あくえいきょうをおよぼす, akueikyouwooyobosu] (exp,v5s) (See 悪影響) to affect adversely; to have a negative influence (on) [Add to Longdo]
悪感化[あっかんか, akkanka] (n,vs) evil influence [Add to Longdo]
斡旋(P);あっ旋[あっせん, assen] (n,vs) (1) kind offices; services; through the good offices of; influence; (2) intercession; mediation; (P) [Add to Longdo]
斡旋収賄[あっせんしゅうわい, assenshuuwai] (n) influence peddling [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
威光[いこう, ikou] (n) power; authority; influence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影响力[yǐng xiǎng lì, ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] influence; impact [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
影響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
影響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Influence \In"flu*ence\ ([i^]n"fl[-u]*ens), n. [F. influence,
   fr. L. influens, -entis, p. pr. See {Influent}, and cf.
   {Influenza}.]
   1. A flowing in or upon; influx. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God hath his influence into the very essence of all
       things.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in general, the bringing about of an effect,
    physical or moral, by a gradual process; controlling power
    quietly exerted; agency, force, or tendency of any kind
    which affects, modifies, or sways; as, the influence which
    the sun exerts on animal and vegetable life; the influence
    of education on the mind; the influence, according to
    astrologers, of the stars over affairs.
    [1913 Webster]
 
       Astrologers call the evil influences of the stars,
       evil aspects.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or
       loose the bands of Orion?       --Job xxxviii.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       She said : "Ah, dearest lord! what evil star
       On you hath frown'd, and poured, his influence bad?"
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Power or authority arising from elevated station,
    excelence of character or intellect, wealth, etc.;
    reputation; acknowledged ascendency; as, he is a man of
    influence in the community.
    [1913 Webster]
 
       Such influence hath your excellency. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) Induction.
 
   Syn: Control; persuasion; ascendency; sway; power; authority;
     supremacy; mastery; management; restraint; character;
     reputation; prestige.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Influence \In"flu*ence\, v. t. [imp. & p. p. {Influenced}
   ([i^]n"fl[-u]*enst); p. pr. & vb. n. {Influencing}
   ([i^]n"fl[-u]*en*s[i^]ng).]
   To control or move by power, physical or moral; to affect by
   gentle action; to exert an influence upon; to modify, bias,
   or sway; to affect; to move; to persuade; to induce.
   [1913 Webster]
 
      These experiments succeed after the same manner in
      vacuo as in the open air, and therefore are not
      influenced by the weight or pressure of the atmosphere.
                          --Sir I.
                          Newton.
   [1913 Webster]
 
      This standing revelation . . . is sufficient to
      influence their faith and practice, if they attend.
                          --Attebury.
   [1913 Webster]
 
      The principle which influenced their obedience has lost
      its efficacy.              --Rogers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 influence
   n 1: a power to affect persons or events especially power based
      on prestige etc; "used her parents' influence to get the
      job"
   2: causing something without any direct or apparent effort
   3: a cognitive factor that tends to have an effect on what you
     do; "her wishes had a great influence on his thinking"
   4: the effect of one thing (or person) on another; "the
     influence of mechanical action"
   5: one having power to influence another; "she was the most
     important influence in my life"; "he was a bad influence on
     the children"
   v 1: have and exert influence or effect; "The artist's work
      influenced the young painter"; "She worked on her friends
      to support the political candidate" [syn: {influence}, {act
      upon}, {work}]
   2: shape or influence; give direction to; "experience often
     determines ability"; "mold public opinion" [syn: {determine},
     {shape}, {mold}, {influence}, {regulate}]
   3: induce into action by using one's charm; "She charmed him
     into giving her all his money" [syn: {charm}, {influence},
     {tempt}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 influence [ɛ̃flyãs]
   action; influence
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top