ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

influence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -influence-, *influence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influence(n) การจูงใจ, See also: การโน้มน้าว, การชักจูง, Syn. attraction, sway, spell, magnetism
influence(vt) กำหนด, See also: วางกฎเกณฑ์, วางแนวทาง, Syn. direct, control, guide
influence(n) เจ้าถิ่น, See also: ผู้ทรงอิทธิพล
influence(vt) ทำให้หลงเสน่ห์, See also: ยั่วยวน, Syn. provoke, induce, arouse
influence(vt) มีอิทธิพลต่อ, See also: ชักจูง อำนาจบังคับ, Syn. manipulate, sway, affect
influence(n) อำนาจ, See also: อิทธิพล, การบังคับควบคุม, Syn. authority, power, domination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
influence(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล, อำนาจชักจูง, สิ่งชักจูง, ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจโน้มน้าว., See also: influenceable adj. influencer n., Syn. control, power

English-Thai: Nontri Dictionary
influence(n) อิทธิพล, บารมี, อำนาจ, การโน้มน้าว
influence(vt) ใช้อิทธิพลต่อ, ชักจูง, ชักชวน, บีบบังคับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
influenceอิทธิพล [TU Subject Heading]
Influenceอิทธิพล [TU Subject Heading]
Influence (Psychology)อิทธิพล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Influence of climateอิทธิพลของภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Influence on natureอิทธิพลต่อธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Influence Systemการสร้างระบบอิทธิพล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
influenceอำนาจที่ไม่ชอบธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา 12 Angry Men (1957)
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่ The Godfather (1972)
Like all other boys I sang the words not thinking what they meant or how they might influence me.เหมือนเด็กคนอื่น ผมร้องเพลงนี้ โดยไม่นึกถึงความหมาย หรือจะมีผลกับผมอย่างไร Gandhi (1982)
Her husband, the senator, has influence over defense contracts.สามีของเธอ วุฒิสมาชิกมีอิทธิพล มากกว่าพวกคนดูแลป้องกันอยู่แล้ว Clue (1985)
Well, right now... Don Juan is having a distracting influence on the female staff up in his unit..ตอนนี้ ดอนฮวนโปรยเสน่ห์ Don Juan DeMarco (1994)
I just want to say, Mr. and Mrs., uh, Mr... whatever your name is, I hope this doesn't influence your vote.ผมแค่อยากจะบอกว่านายและนางเอ่อนาย ... สิ่งที่ชื่อของคุณฉันหวังว่านี้ไม่ได้มีผลต่อการลงคะแนนของคุณ The Birdcage (1996)
I hate this hip-hop influence on white fucking surburbia.ฉันเกลียดกระแสเพลงฮิปฮอป / ที่พวกผิวขาวกำลังฮิตกันด้วย American History X (1998)
You arrange all this to influence positive future of Siam.You arrange all this to influence positive future of Siam. Anna and the King (1999)
I don't want a bad influence to spread chaos among themฉันไม่ต้องการให้มีอิทธิพลไม่ดี มาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกับพวกเขา GTO (1999)
I think we've had a bad influence on her.ฉันว่าเธอติดนิสัยไม่ดีจากเราแล้วละ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Its political and financial influence is felt everywhere.อิทธิพลของบริษัทมีมากมายทั้งในระบบการเมือง หรือแม้แต่การคลัง Resident Evil (2002)
Initially given a narrow legal mandate what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives?ในยุคเริ่มต้น บรรษัทได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จำกัดมาก แต่อะไรทำให้บรรษัทในวันนี้มีอำนาจล้นเหลือ และมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา? The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
influenceAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
influenceBe influenced for the worse.
influenceChildren are open to the influence of the streets.
influenceChildren are open to various influences.
influenceDon't drive under the influence of drink.
influenceDo you have some influence over boss?
influenceDo you think our climate has an influence on our character?
influenceFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
influenceHe had great influence on those around him.
influenceHe has a great influence on his country.
influenceHe has a strong influence over the business world.
influenceHe has big influence to fix the plan which the committee executes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผล(v) affect, See also: influence, Syn. มีผล
มีอิทธิพล(v) influence, See also: be influential in, have an influence in, Example: เทเลเท็กซ์และวีดีโอเท็กซ์มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระบบทางไกล
การโน้มน้าว(n) influence, See also: conviction, persuasion, inducement, Syn. การชักจูง, Example: สิ่งที่ผู้วางโปรแกรมการอบรมพึงระลึกไว้ คือ การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ใช้ระบบมีความเต็มใจที่จะยอมใช้ระบบใหม่, Thai Definition: การชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
influence
influenced
influences

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
influence
influenced
influences

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影响力[yǐng xiǎng lì, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ,    /   ] influence; impact #3,524 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfluss { m }; Einfluß { m } [ alt ] (auf) | Einflüsse { pl }; Beeinflussungen { pl } | Einfluss ausüben; Einfluss geltend macheninfluence (on) | influences | to exert influence [Add to Longdo]
Witterungseinfluss { m }influence of weather; effect of the weather [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
下(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) #367 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
影響[えいきょう, eikyou] (n) (1) influence; effect; (vs) (2) to influence; to affect; to have an influence on; to impact; to have an effect on; (P) #666 [Add to Longdo]
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull #1,400 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) #1,512 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
勢力[せいりょく, seiryoku] (n) influence; power; might; strength; potency; force; energy; (P) #2,580 [Add to Longdo]
反映(P);反影[はんえい, han'ei] (n) (1) influence; (vs) (2) to apply; to implement; (n) (3) reflection; (P) #3,089 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
影響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
影響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Influence \In"flu*ence\ ([i^]n"fl[-u]*ens), n. [F. influence,
   fr. L. influens, -entis, p. pr. See {Influent}, and cf.
   {Influenza}.]
   1. A flowing in or upon; influx. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God hath his influence into the very essence of all
       things.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in general, the bringing about of an effect,
    physical or moral, by a gradual process; controlling power
    quietly exerted; agency, force, or tendency of any kind
    which affects, modifies, or sways; as, the influence which
    the sun exerts on animal and vegetable life; the influence
    of education on the mind; the influence, according to
    astrologers, of the stars over affairs.
    [1913 Webster]
 
       Astrologers call the evil influences of the stars,
       evil aspects.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or
       loose the bands of Orion?       --Job xxxviii.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       She said : "Ah, dearest lord! what evil star
       On you hath frown'd, and poured, his influence bad?"
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Power or authority arising from elevated station,
    excelence of character or intellect, wealth, etc.;
    reputation; acknowledged ascendency; as, he is a man of
    influence in the community.
    [1913 Webster]
 
       Such influence hath your excellency. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) Induction.
 
   Syn: Control; persuasion; ascendency; sway; power; authority;
     supremacy; mastery; management; restraint; character;
     reputation; prestige.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Influence \In"flu*ence\, v. t. [imp. & p. p. {Influenced}
   ([i^]n"fl[-u]*enst); p. pr. & vb. n. {Influencing}
   ([i^]n"fl[-u]*en*s[i^]ng).]
   To control or move by power, physical or moral; to affect by
   gentle action; to exert an influence upon; to modify, bias,
   or sway; to affect; to move; to persuade; to induce.
   [1913 Webster]
 
      These experiments succeed after the same manner in
      vacuo as in the open air, and therefore are not
      influenced by the weight or pressure of the atmosphere.
                          --Sir I.
                          Newton.
   [1913 Webster]
 
      This standing revelation . . . is sufficient to
      influence their faith and practice, if they attend.
                          --Attebury.
   [1913 Webster]
 
      The principle which influenced their obedience has lost
      its efficacy.              --Rogers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 influence
   n 1: a power to affect persons or events especially power based
      on prestige etc; "used her parents' influence to get the
      job"
   2: causing something without any direct or apparent effort
   3: a cognitive factor that tends to have an effect on what you
     do; "her wishes had a great influence on his thinking"
   4: the effect of one thing (or person) on another; "the
     influence of mechanical action"
   5: one having power to influence another; "she was the most
     important influence in my life"; "he was a bad influence on
     the children"
   v 1: have and exert influence or effect; "The artist's work
      influenced the young painter"; "She worked on her friends
      to support the political candidate" [syn: {influence}, {act
      upon}, {work}]
   2: shape or influence; give direction to; "experience often
     determines ability"; "mold public opinion" [syn: {determine},
     {shape}, {mold}, {influence}, {regulate}]
   3: induce into action by using one's charm; "She charmed him
     into giving her all his money" [syn: {charm}, {influence},
     {tempt}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 influence /ɛ̃flyɑ̃s/ 
  action; influence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top