Search result for

perseverance

(50 entries)
(0.0572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perseverance-, *perseverance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perseverance[N] ความพยายาม, See also: ความมานะอุตสาหะ, ความมุ่งมั่น, Syn. stamina, endurance, fortitude, Ant. weakness, frailness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness,endurance

English-Thai: Nontri Dictionary
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร Duplicity (2009)
I got the bonus. - of good work... and perseverance.และความอุตสาหะพยายาม In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You have such perseverance, Bertie. You're the bravest man I know.เป็นเรื่องของหลักการ กระหม่อมเข้าใจผิดไป The King's Speech (2010)
My perseverance paid off.เกี่ยวกับความสำเร็จของฉันที่ทำให้คนอื่นน้ำตาไหลได้เลยหล่ะ ? Episode #1.13 (2010)
As a reminder of the rewards of perseverance... and skill. "..เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ถึงรางวัลจากความอุตสาหะ.. ...และความเชี่ยวชาญ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
But we do know that this vaccine is the result of the courage and perseverance of a remarkable few.แต่เราได้รู้ ว่าวัคซีนนี้คือผลของ.. ..ความกล้าหาญและความมุ่งมั่น ของคนบางคน Contagion (2011)
It takes perseverance and a little insanity to get you all the way to New York but once we got there, even Mike was glad we went.มันต้องมุมานะ ผสมบ้าเล็กน้อย เพื่อพาเราไปถึงนิวยอร์ก แต่เมื่อเราไปถึง แม้แต่ไมค์ก็ดีใจที่เรามา Hecks on a Plane (2011)
Trust me when I say it is rare that I find a student with this much perseverance.โปรดเชื่อเมื่อผมบอกว่า นร.ที่มุมานะขนาดนี้หายาก Back to Summer (2011)
I admire your perseverance.ชื่นชมในความพยายามของเธอ Goodbye (2012)
Do you have the perseverance, the tenacity, the faith?คุณมีความมุ่งมานะ ความดื้อรั้น ความศรัทธารึเปล่า? Broken Hearts (2012)
To be with her again, I will have the perseverance of a bulldog.เพื่อจะได้อยู่กับเธออีกครั้ง ผมคงต้องสู้ตาย อย่างหมาบูลด๊อก Odd Thomas (2013)
As a pitch, it will teach you perseverance. 21, 22...21, 22 How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perseveranceGreat works are perfumed not by strength but by perseverance.
perseveranceHis perseverance and diligence in his youth have made him what he is today.
perseveranceHis success came of long years of perseverance.
perseveranceI wondered at his perseverance.
perseverancePerseverance, as you know, is the key to success.
perseverancePerseverance is, among other things, necessary for success.
perseverancePerseverance, it is often said, is the key to success.
perseveranceRearing a child calls for perseverance.
perseveranceSuccess treads upon the heels of effort and perseverance.
perseveranceThe teacher said, Above all, what is necessary for success is perseverance.
perseveranceThe teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."
perseveranceWherever you may go, you can't succeed without perseverance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบากบั่น[N] perseverance, See also: assiduity, persistence, diligence, Syn. ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความมุ่งมั่น, Example: ความบากบั่นทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอึด[n.] (khwām eut) FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความแข็งขัน[n.] (khwām khaengkhan) EN: diligence ; constant ; perseverance   
มานะ[n.] (māna) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit   FR: persévérance [f] ; persistance [f] ; détermination [f] ; résolution [f]
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery   FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSEVERANCE    P ER2 S AH0 V IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perseverance    (n) (p @@2 s i v i@1 r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauer {f}; Beharrlichkeit {f} | Beharrlichkeiten {pl}perseverance | perserverances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings [Add to Longdo]
堅忍[けんにん, kennin] (n,vs) perseverance [Add to Longdo]
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience [Add to Longdo]
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na,n) indomitable perseverance; invincible fortitude [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) [Add to Longdo]
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P) [Add to Longdo]
根気よく;根気良く[こんきよく, konkiyoku] (adv) (See 根気) patiently; with perseverance [Add to Longdo]
性根[しょうね, shoune] (n) perseverance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毅力[yì lì, ㄧˋ ㄌㄧˋ, ] perseverance; willpower, #14,240 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] perseverance, #17,853 [Add to Longdo]
恒心[héng xīn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] perseverance, #31,377 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perseverance \Per`se*ver"ance\ (p[~e]r`s[-e]*v[=e]r"ans), n. [F.
   pers['e]v['e]rance, L. perseverantia.]
   1. The act of persevering; persistence in anything
    undertaken; continued pursuit or prosecution of any
    business, or enterprise begun. "The king-becoming graces .
    . . perseverance, mercy, lowliness." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whose constant perseverance overcame
       Whate'er his cruel malice could invent. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Discrimination. [Obs.] --Sir J. Harrington.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) Continuance in a state of grace until it is
    succeeded by a state of glory; sometimes called {final
    perseverance}, and {the perseverance of the saints}. See
    {Calvinism}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Persistence; steadfastness; constancy; steadiness;
     pertinacity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perseverance
   n 1: persistent determination [syn: {doggedness},
      {perseverance}, {persistence}, {persistency}, {tenacity},
      {tenaciousness}, {pertinacity}]
   2: the act of persisting or persevering; continuing or repeating
     behavior; "his perseveration continued to the point where it
     was no longer appropriate" [syn: {perseverance},
     {persistence}, {perseveration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top