Search result for

persuade

(58 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persuade-, *persuade*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persuade    [VT] ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, ชักนำ, เกลี้ยกล่อม, Syn. influence, urge, convince, Ant. dissuade
persuade of    [PHRV] ทำให้ (ความจริง) กระจ่าง, See also: ทำให้เข้า
persuade into    [PHRV] โน้มน้าวให้ทำ, See also: ชักจูงให้ทำ (บางสิ่ง), Syn. argue into
persuade out of    [PHRV] ชักจูงให้ออกจาก, See also: โน้มน้าวให้เลิก, Syn. argue out of

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persuadeYou might as well reason with the wolf as try to persuade that man.
persuadeManagers like Paula Grayson, however, are trying to persuade them to change their habits.
persuadeI tried to persuade Sam to give up his plan, only to fail.
persuadeWe tried to persuade Jim to join us.
persuadeIt is no good trying to persuade the boy.
persuadeI could not persuade him that it was true.
persuadeTherefore, we try to persuade people not to have cash, to have money electronically transferred.
persuadeEventually the salesman persuaded me to buy the expensive machine.
persuadeNothing would persuade him.
persuadeTom persuaded her into going to the movies with him.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persuade(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม, See also: persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv. persuadingly adv., Syn. induce,convince,influenc

English-Thai: Nontri Dictionary
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักจูงใจ    [V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ผู้ชักชวน    [N] persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
โน้มน้าว [V] persuade, See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, Example: ศิลปินเพลงคนนี้สามารถโน้มน้าวเข้าถึงจิตใจแฟนเพลงได้ดีเยี่ยม, Thai definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือโอนอ่อนตาม
ชักพา    [V] induce, See also: persuade, influence, incite, urge, convince, Syn. นำพา, Example: ฉันเกรงว่าลูกชายคุณจะชักพาลูกฉันไปในทางที่ไม่ดี, Thai definition: นำไปสู่, แนะนำให้ทำตามไปสู่
เกลี้ยกล่อม    [V] persuade, See also: convince, prevail upon, induce, coax, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, โน้มน้าว, ชักจูง, กล่อม, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จปราบปราม และเกลี้ยกล่อมเจ้าชุมชนต่างๆและพวก ให้ยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์, Thai definition: ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตาม หรือปฏิบัติตาม
จูงใจ    [V] persuade, See also: induce, persuade, influence, Syn. ล่อใจ, ชักชวน, หว่านล้อม, ชักนำ, ชักพา, Example: ปัจจุบันการฝากเงินกับแบงก์มีดอกเบี้ยไม่จูงใจ คนจึงต้องหันไปลงทุนทางด้านอื่น, Thai definition: ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม
โน้มน้าวใจ [V] persuade, See also: convince, induce, prevail, Syn. ชักชวน, โน้มน้าว, Example: เขาโน้มน้าวใจให้ผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบได้อย่างไม่ยากเย็น, Thai definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม
ชักจูง    [V] induce, See also: persuade, lead, influence, entice, Syn. ชักนำ, ชักชวน, แนะนำ, Example: สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะชักจูงเด็กวัยรุ่นไปในทางที่ผิดได้ง่าย
ชักชวน    [V] persuade, See also: ask, induce, invite, Syn. ชวน, Example: บริษัทโฆษณาชักชวนลูกค้าด้วยถ้อยคำที่เกินจริง
ชี้ชวน    [V] induce, See also: persuade, urge, Syn. เชิญชวน, เชื้อเชิญ, เชิญ, Example: มัคคุเทศก์ชี้ชวนให้ชมคำสลักหน้าประตูตำหนักซึ่งเป็นบทกลอนที่ไพเราะนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider
ชักจูงใจ[v.] (chakjūngjai) EN: persuade   
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
เชิญชวน[v.] (choēnchūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask   FR: inviter ; inciter
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced   FR: être convaincu ; être persuadé
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise   FR: inciter
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
คนชักชวน[n. exp.] (khon chakchūan) EN: persuader   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSUADE    P ER0 S W EY1 D
PERSUADED    P ER0 S W EY1 D AH0 D
PERSUADES    P ER0 S W EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persuade    (v) (p @1 s w ei1 d)
persuaded    (v) (p @1 s w ei1 d i d)
persuades    (v) (p @1 s w ei1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
因果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp,v1) to persuade someone to accept the inevitable [Add to Longdo]
引き摺られる[ひきずられる, hikizurareru] (v1) (See 引き摺る) to let oneself be persuaded; to be influenced [Add to Longdo]
泣き落とす;泣落とす[なきおとす, nakiotosu] (v5s) to persuade by tears; to use tears to get one's way [Add to Longdo]
言い聞かす;言聞かす[いいきかす, iikikasu] (v5s) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct [Add to Longdo]
言い聞かせる;言いきかせる;言聞かせる[いいきかせる, iikikaseru] (v1,vt) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct [Add to Longdo]
口説き落とす;口説き落す[くどきおとす, kudokiotosu] (v5s,vt) to persuade; to prevail upon; to win a woman's heart; to win over; to talk someone into doing [Add to Longdo]
口説く[くどく, kudoku] (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance [Add to Longdo]
説きつける;説き付ける;説付ける[ときつける, tokitsukeru] (v1,vt) to persuade [Add to Longdo]
説き勧める;説勧める[ときすすめる, tokisusumeru] (v1,vt) to persuade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝说[quàn shuō, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] persuade; persuasion; advise [Add to Longdo]
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] persuade (politically) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persuade \Per*suade"\, v. t. [imp. & p. p. {Persuaded}; p. pr. &
   vb. n. {Persuading}.] [L. persuadere, persuasum; per +
   suadere to advise, persuade: cf. F. persuader. See {Per-},
   and {Suasion}.]
   1. To influence or gain over by argument, advice, entreaty,
    expostulation, etc.; to draw or incline to a determination
    by presenting sufficient motives.
    [1913 Webster]
 
       Almost thou persuadest me to be a Christian. --Acts
                          xxvi. 28.
    [1913 Webster]
 
       We will persuade him, be it possible. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To try to influence. [Obsolescent]
    [1913 Webster]
 
       Hearken not unto Hezekiah, when he persuadeth you.
                          --2 Kings
                          xviii. 32.
    [1913 Webster]
 
   3. To convince by argument, or by reasons offered or
    suggested from reflection, etc.; to cause to believe.
    [1913 Webster]
 
       Beloved, we are persuaded better things of you.
                          --Heb. vi. 9.
    [1913 Webster]
 
   4. To inculcate by argument or expostulation; to advise; to
    recommend. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To convince; induce; prevail on; win over; allure;
     entice. See {Convince}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persuade \Per*suade"\, v. i.
   To use persuasion; to plead; to prevail by persuasion.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persuade \Per*suade"\, n.
   Persuasion. [Obs.] --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persuade
   v 1: win approval or support for; "Carry all before one"; "His
      speech did not sway the voters" [syn: {carry}, {persuade},
      {sway}]
   2: cause somebody to adopt a certain position, belief, or course
     of action; twist somebody's arm; "You can't persuade me to
     buy this ugly vase!" [ant: {deter}, {dissuade}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top