ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strive

S T R AY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strive-, *strive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strive(vi) พยายามอย่างหนัก, See also: มานะ, พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, Syn. attempt, struggle, try hard
strive(vi) ต่อสู้, See also: แข่งขัน, Syn. battle, flight, contend
striver(n) คนที่ดิ้นรนต่อสู้, See also: คนที่พยายามอย่างหนัก, Syn. contender, fighter, struggler
strive for(phrv) พยายามให้บรรลุหรือได้รับ, Syn. strive after, strive towards
strive over(phrv) ต่อสู้กับ, See also: ต่อต้าน, คัดค้าน, ไม่เห็นพ้องกับ
strive with(phrv) ต่อสู้กับ, See also: ดิ้นรนต่อสู้, Syn. strive against
strive after(phrv) พยายามให้บรรลุหรือได้รับ, Syn. strive for, strive towards
strive against(phrv) ต่อสู้กับ, See also: ดิ้นรนต่อสู้, Syn. strive with
strive towards(phrv) พยายามให้บรรลุหรือได้รับ, Syn. strive after, strive for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strive(สไทรฟว) { strove/strived, striven/strived, striving, strives } vi. พยายามหนัก, มุ่งมั่น, ฝ่าฟัน, ดิ้นรน, ต่อสู้, แข่งขัน., See also: striver n. strivingly adv., Syn. apply, try, attempt

English-Thai: Nontri Dictionary
strive(vi) มุ่งมั่น, พยายาม, ต่อสู้, ดิ้นรน, ฝ่าฟัน
striven(vi pp ของ) strive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But he strives so hard for his dream with an unshakable faith he is grabbing his ambition by the hornsแต่เขามุ่งมั่นที่ยากมากสำหรับความฝันของเขา ด้วยความเชื่อที่มั่นคง เขาจะมีความทะเยอทะยานโดยไม่หวาดกลัว GTO (1999)
And above all, a Beresford maid strives to be invisible.And above all, a Beresford maid strives to be invisible. Maid in Manhattan (2002)
Constantly strive to become stronger!และฝึกตนอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เจ้าเป็นผู้แข็งแกร่ง Fearless (2006)
Constantly strive to become stronger!ความพยายามอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้แข็งแกร่ง! Fearless (2006)
Constantly strive to become stronger!ความพยายามอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้แข็งแกร่ง! Fearless (2006)
Constantly strive to become stronger!ความพยายามอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้แข็งแกร่ง! Fearless (2006)
Constantly strive to become stronger...ความพยายามอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้แข็งแกร่ง... Fearless (2006)
These children are the future that we strive for.เด็กๆเหล่านี้คืออนาคต ที่พวกเราดิ้นรนใฝ่หา There Will Be Blood (2007)
"WE MAY STRIVE WITH GOOD REASON TO ESCAPE IT "OR TO ESCAPE WHAT IS BAD IN IT, ฉันคิดว่าเราคงต้องเจอกับมันตลอดไป แต่.. The Angel Maker (2008)
Mm, people had values then-- values this family strives to uphold.อืมม คนจะมีคุณค่าเมื่อครอบครัวพยายามสนับสนุนคุณค่านั้น City on Fire (2008)
I will strive to listen to you more and quarrel with you less.ข้าพยายามจะฟังเจ้าให้มากขึ้น และทะเลาะกับเจ้าให้น้อยลง To Kill the King (2008)
We must strive to seek new alternatives so that we can break this cycle of oil dependence.เราต้องพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อให้เราสามาีรถหยุดการพึ่งพาการใช้น้ำมัน S.O.B. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
striveEveryone tries to strive for efficiency but few seem to attain it.
striveThe company always strives to satisfy its customers.
striveThey had to strive against natural calamities for ages.
striveThey strive constantly to improve customer relations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็น(v) push forward, See also: strive, expedite, Syn. เคี่ยวเข็ญ, ผลักดัน, กระตุ้น, Example: ท่าทางจะเข็นเด็กคนนี้ให้ได้ดีกับเขาไม่ไหวเสียแล้ว, Thai Definition: กวดขันหรืออบรมสั่งสอน
เสือกสน(v) struggle, See also: strive, Syn. กระเสือกกระสน, Example: ประเทศเกษตรกรรมอยู่ในสภาพที่ได้แต่เสือกสนรักษาจำนวนประชากรให้มีความเป็นอยู่ระดับพอยังชีพได้เท่านั้น, Thai Definition: ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยาก
ต่อสู้(v) struggle, See also: strive, Syn. ฝ่าฟัน, ดิ้นรน, Example: ทุกคนต้องต่อสู้ให้ได้สิ่งที่ดีกว่า, Thai Definition: พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
กระเสือกกระสน(v) strive, See also: struggle, toil, try, Syn. เสือกสน, ดิ้นรน, Example: เจ้าหัวขโมยกระเสือกกระสนไปตามสุมทุมพุ่มไม้เพื่อหลบตำรวจ, Thai Definition: ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยาก
แสวง(v) strive for, See also: seek, pursue, go after, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา, สืบเสาะ, สืบหา, เสาะแสวง, Example: อังกฤษมีนักเดินเรือที่ชอบแสวงโชคจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
ชิง[ching] (v) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for  FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
แก่งแย่ง[kaengyaēng] (v) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive
แก่งแย่งชิงดี[kaengyaēng ching dī] (v, exp) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie
มุ[mu] (v) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate  FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[mumāna] (v) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort  FR: travailler dur ; se donner de la peine
มุ่งหน้า[mungnā] (v) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try
พยายาม[phayāyām] (v) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
พยายาม[phayāyām] (v) EN: strive ; struggle ; fight  FR: lutter ; se battre
แสวง[sawaēng] (v) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after  FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRIVE S T R AY1 V
STRIVEN S T R IH1 V AH0 N
STRIVES S T R AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strive (v) strˈaɪv (s t r ai1 v)
striven (v) strˈɪvn (s t r i1 v n)
striver (n) strˈaɪvər (s t r ai1 v @ r)
strives (v) strˈaɪvz (s t r ai1 v z)
strivers (n) strˈaɪvəz (s t r ai1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋斗[fèn dòu, ㄈㄣˋ ㄉㄡˋ,   /  ] strive; struggle #3,537 [Add to Longdo]
自强[zì qiáng, ㄗˋ ㄑㄧㄤˊ,   /  ] strive to become stronger #16,308 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m, vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P) #12,531 [Add to Longdo]
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place [Add to Longdo]
相互理解を図る[そうごりかいをはかる, sougorikaiwohakaru] (exp, v5r) to strive for mutual understanding [Add to Longdo]
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1, vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P) [Add to Longdo]
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strive \Strive\, n.
   1. An effort; a striving. [R.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Strife; contention. [Obs.] --Wyclif (luke xxi. 9).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strive \Strive\, v. i. [imp. {Strove}; p. p. {Striven}(Rarely,
   {Strove}); p. pr. & vb. n. {Striving}.] [OF. estriver; of
   Teutonic origin, and akin to G. streben, D. streven, Dan.
   straebe, Sw. str[aum]fva. Cf. {Strife}.]
   1. To make efforts; to use exertions; to endeavor with
    earnestness; to labor hard.
    [1913 Webster]
 
       Was for this his ambition strove
       To equal Caesar first, and after, Jove? --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   2. To struggle in opposition; to be in contention or dispute;
    to contend; to contest; -- followed by against or with
    before the person or thing opposed; as, strive against
    temptation; strive for the truth. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       My Spirit shall not always strive with man. --Gen.
                          vi. 3.
    [1913 Webster]
 
       Why dost thou strive against him?   --Job xxxiii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Now private pity strove with public hate,
       Reason with rage, and eloquence with fate. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. To vie; to compete; to be a rival. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Not] that sweet grove
       Of Daphne, by Orontes and the inspired
       Castalian spring, might with this paradise
       Of Eden strive.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To contend; vie; struggle; endeavor; aim.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strive
   v 1: attempt by employing effort; "we endeavor to make our
      customers happy" [syn: {endeavor}, {endeavour}, {strive}]
   2: to exert much effort or energy; "straining our ears to hear"
     [syn: {strive}, {reach}, {strain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top