ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idly

AY1 D L IY0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idly-, *idly*, id
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idly[ADV] อย่างเกียจคร้าน, See also: อย่างขี้เกียจ, อย่างเอ้อระเหย, Syn. infolently, lazily, slothfully

English-Thai: Nontri Dictionary
idly(adv) อย่างเกียจคร้าน,อย่างเหลวไหล,อย่างเปล่าๆ
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or you can sit idly and bleed out on the floor.หรือแกจะนั่งอยู่เฉยๆ รอให้เลือดไหลเต็มพื้น. Saw IV (2007)
I can't sit idly by.จะเอาแต่นั่งเฉื่อยไม่ได้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I am not going to sit idly by anymore.ผมจะไม่นิ่งเฉย.. อีกแล้ว Sectionals (2009)
After all, how could, god stand idly by.หลังจากทุกสิ่งทุกอย่าง เขากลับเฝ้าดูอย่างเกียจคร้าน Sympathy for the Devil (2009)
And standing by idly is not an option either.การนิ่งเฉยก็ไม่ใช่ทางเลือก Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Pray to the same gods who idly stood by... as my wife and my children were stricken by disease.พวกเทพ ที่เกียจคร้านไม่ยอมช่วยยาม... ...เมียและลูกๆของข้า ล้มป่วย Immortals (2011)
You see, I'm not allowed to help, just idly sit by while my girlfriend gets sacrificed on an altar of blood.นายก็เห็นนิ ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วย แค่นั่งรออย่างโง่ๆ ในขณะที่ แฟนของฉันกำลังถูกสังเวยด้วยเลือด As I Lay Dying (2011)
We can't just sit idly by.เราไม่สามารถอยู่เฉยได้ Fruit of the Poisonous Tree (2012)
I'm just saying, would man's best friend stand idly by while his master was attacked?ฉันแค่พูดเฉยๆ เพื่อนที่แสนดีของเขา ยืนขี้เกียจในขณะที่เจ้านายถูกทำร้ายงั้นเหรอ An Embarrassment of Bitches (2012)
Even if you two are potentially ruining your lives as I stand idly by, it's your choice.ถึงแม้ว่าเธอทั้งสองคนจะทำลายชีวิตตัวเองก็ตาม ฉันจะอยู่ตรงนี้โดยไม่ทำอะไรเลย นี่แหละทางเลือกของเทอ We'll Always Have Bourbon Street (2012)
The humans slaughter each other in droves while you idly fret.มนุษย์ฆ่ากันเป็นผักปลา โดยที่เจ้าได้แต่นั่งทนดูไปวันๆ The Avengers (2012)
You can stand idly by as poor April takes her final breath.ให้เอพริลที่น่าสงสารหลับไป\ พร้อมกับลมหายใจสุดท้าย Pictures of You (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idlyDon't look away idly; just pay attention to what you're doing.
idlyHe lived idly and found himself already forty years old.
idlyHe often spends his time idly.
idlyHe was idly turning over the page of a magazine.
idlyI usually spend the whole day idly on Sunday.
idlyShe was idly looking out of the window.
idlyShe was idly turning over the pages of a magazine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūaphāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly   
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly   FR: distinct ; évident ; manifeste
แน่น[adv.] (naen) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast   
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement
เป็นคุ้งเป็นแคว[adv.] (pen khung pen khwaē) EN: dramatically ; vividly   

CMU English Pronouncing Dictionary
IDLY AY1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idly (a) ˈaɪdliː (ai1 d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly [Add to Longdo]
ずんずん[, zunzun] (adv) (on-mim) rapidly [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらり;だらん[, darari ; daran] (adv-to) (on-mim) languidly; loosely [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
どんどん[, dondon] (adv-to,adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idly \I"dly\, adv.
   In a idle manner; ineffectually; vainly; lazily; carelessly;
   (Obs.) foolishly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idly
   adv 1: in an idle manner; "this is what I always imagined myself
       doing in the south of France, sitting idly, drinking
       coffee, watching the people" [syn: {idly}, {lazily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top