Search result for

diligently

(32 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diligently-, *diligently*, diligent
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/... my boy always works diligently /with a hopeful heart,รอคอยโอกาสของเขา Bedtime Stories (2008)
The police opened an investigation and they searched diligently for any sign of Akiyoshi Kanako's whereabouts but they were never able to find her.ตำรวจออกทำการสืบสวย... ...และค้นหาอย่างละเอียดจากทุกที่ที่คิดว่าอาคิโยชิ คานาโกะจะไป... ...แต่พวกเขาก็ไม่พบเธอเลย Episode #1.5 (2009)
Everyone, work diligently and live your lives to the fullest.ทุกคนจ๊ะ ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีและใช้ชีวิตอยู่ให้เต็มที่นะ Summer Wars (2009)
Agasshi, you wouldn't know it, but other people live diligently.คุณหนูคงจะไม่รู้ คนอื่นๆนะเขาต้องขยันกัน My Fair Lady (2009)
Diligently.เอาการเอางานดีนี่ Episode #1.12 (2010)
In my opinon, she's been working really diligently for 5 years.ในความคิดของผม,เธอทำงานอย่างขยันมาตั่งห้าปี Episode #1.2 (2010)
I rehearsed dance diligently.ผมตั้งใจซ้อมเต้นอย่างจริงจัง Episode #1.13 (2010)
Unni, this is the first time I've ever practiced an instrument so diligently.พี่ นี่เป็ฯครั้งแรกที่ฉันเคยหัดเล่น เครื่องดนตรีอย่างละเอียด Episode #1.9 (2010)
I still haven't seen that freshman attend class diligently.ฉันไม่เคยเห็นแกไปโรงเรียนทันเลย Episode #1.13 (2010)
I am following your instructions diligently.ผมทำตามคำแนะนำคุณอย่างดีเลย No Strings Attached (2011)
After graduating, in the first semester of your masters... You seem to have studied quite diligentlyมหาวิทยาลัยโซล ปริญญาตรีด้านจิตวิทยา Little Black Dress (2011)
Da Ji, we have to work diligently like this for one more year.ดาจี หนึ่งปีนี้เราทำงานหนักมากนะ Episode #1.2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diligentlyTom works more diligently now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะมักเขม้น[ADV] energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
เอาการเอางาน[ADV] diligently, Syn. ขยัน, เอาการ, เอางานเอาการ, Ant. ขี้เกียจ, Example: เขาให้ความช่วยเหลือทุกครัวเรือนอย่างเอาการเอางาน, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
เอางานเอาการ[ADV] diligently, Syn. ขยัน, เอาการ, เอาการเอางาน, Ant. ขี้เกียจ, Example: เขาพูดอย่างเอางานเอาการในการสรุปประเด็นสำคัญในที่ประชุม, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยันขันแข็ง[adv.] (khayan khankhaeng) EN: diligently   

CMU English Pronouncing Dictionary
DILIGENTLY    D IH1 L AH0 JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diligently    (a) (d i1 l i jh @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently [Add to Longdo]
勤め働く[つとめはたらく, tsutomehataraku] (v5k) to work diligently [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships [Add to Longdo]
孜々;孜孜[しし, shishi] (adj-t,adv-to) assiduously; diligently [Add to Longdo]
孜々として;孜孜として[ししとして, shishitoshite] (exp) assiduously; diligently [Add to Longdo]
精を出す[せいをだす, seiwodasu] (exp,v5s) to work hard; to work diligently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diligently \Dil"i*gent*ly\, adv.
   In a diligent manner; not carelessly; not negligently; with
   industry or assiduity.
   [1913 Webster]
 
      Ye diligently keep commandments of the Lord your God.
                          --Deut. vi.
                          17.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diligently
   adv 1: with diligence; in a diligent manner; "we may diligently
       observe the Lord's supper on the first day of the week,
       diligently preach the gospel, or minister to the saint"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top