ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lazily

L AE1 Z AH0 L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lazily-, *lazily*, lazy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lazily[ADV] อย่างเกียจคร้าน, See also: อย่างขี้เกียจ, อย่างเฉื่อยชา, Syn. idly

CMU English Pronouncing Dictionary
LAZILY L AE1 Z AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lazily (a) lˈɛɪzɪliː (l ei1 z i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懒洋洋[lǎn yāng yāng, ㄌㄢˇ ㄧㄤ ㄧㄤ, / ] lazily, #26,789 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lazily \La"zi*ly\, adv.
   In a lazy manner. --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lazily
   adv 1: in a slow and lazy manner; "I watched the blue smoke
       drift lazily away on the still air"
   2: in an idle manner; "this is what I always imagined myself
     doing in the south of France, sitting idly, drinking coffee,
     watching the people" [syn: {idly}, {lazily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top